22 Ιουλ 2010

Απάντηση του καθηγητή Δ. Τσελεγγίδη στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Σαββάτο


Με μία θεολογικότατη καί άκρως τεκμηριωμένη πατερικά ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης απαντά στις αντορθόδοξες θέσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, που υποστηρίζει ότι η Εκκλησία σεν είναι πλέον ΜΙΑ όπως την ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως, αλλά διηρρημένη!

Δημοσιεύουμε εδώ ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του Καθηγητή, το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλους τους Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 7-7-2010
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. Γραφ. 2310-996957

Οἰκ. 2310-342938

Πρός

τόν Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Μεσσηνί ας

κ. Χρυσόστομο

Μητροπολίτου Μελετίου13

24100 ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ

Σεβασμιώτατε,

Μοῦ γνωστοποιήθηκε ἀπό Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ ἐπιστολή σας πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχι­επίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο μέ κοινοποίησή της πρός ὅλους τούς Μητροπολίτες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱε ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀριθ. πρωτ. 311/17-6-2010.

Στήν ἐπιστολή σας αὐτή ἀ ναφέρεσθε καί στό ὄνομάμου, σελ. 2, παρ. 3, ἐδάφ. α. Συγκεκριμένα, γρά­φετε τά ἑξῆς: «Τήν ἐπιφύλαξη τοῦ Σεβ. Κυθήρων δέν τήν ἔχει ἐκφράσει μέχρι σήμερα οὔτε προφορικά οὔτε γραπτά ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Δημή τριος Τσελεγγίδης, ὁ ὁποίος ἔλαβε τήν ἐπιστολή, τήν ὁποία ἐπικαλεῖται ὁ Σεβ. Κυθήρων, καί μέ τόν ὁποῖον κατ’ ἀντίληψιν ἐπικοινώνησα τόσο τηλεφωνικά ὅσο καί διάζώσης, ἐξ ἀφορμῆς πανεπιστημιακῶν θεμάτων καί ὑποχρεώσεων.

Ἕνα τέτοιου εἴδους σοβα ρό ἐκκλησιολογικό ἀτόπημα πέρασε ἀπαρατήρητο ἀπό τόν καταξιωμένο Κα­θηγητή τῆς Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας καί ἀσχολίαστο;»

Νά σημειώσω διευκρινιστικά, ὅτι τό ἐπί μαχο σημεῖο τῆς διαφωνίας ἐδῶ εἶναι ἡ θεολογική θέση, πού διατυπώσατε σέ προηγούμενη ἐπιστολή σας (01-10-2009, σ.4) πρός ἐμέ, καί ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑ ξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία καί ἀδιαίρετη πρίν τό σχῖσμα, σήμερα εἶναι διηρημένη, ἀφοῦ βρισκόμαστε σέ σχῖσμα, αὐτό ἐπιβεβαιώνει τό περιεχόμενο τῆς παρ. 41 τοῦ Κειμένου τῆς Ραβέννας».

Ἐπειδή δέν θέλω, Σεβασμιώτατε, νά καλλιεργοῦνται καί νά διαδίδονται ἐσφαλμένες πληροφορίες γιά τήν τοποθέτησή μου σέ ἕνα τόσο σοβα ρό ἐκκλησιολογικό θέμα, ἀναγκάζομαι πλέον τώρα νά σᾶς γράψω.

Καταρχήν, νά σᾶς ἐνημερώσω, γιατί δέν ἀπάντησα τότε στήν ἀπό 01-10-2009 ἐ πιστολή σας. Τήν ἐπιστολή σας αὐτή τήν ἔλαβα, ὅλως περιέργως, μόλις τήν παραμονή τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχί ας τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά ἐκεῖνο πού μέ ἐμπόδισε κατεξοχήν νά προχωρήσω τό τε σέ ἀπαν τητική ἐπιστολή ἦταν τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπιστολή σας ἐκείνη κοινοποιήθηκε στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί στούς Μητροπολίτες, Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Σκέφτηκα τότε, Σεβασμιώτατε, ὅτι τό συγκληθέν σῶμα τῆς Ἱε ραρχίας εἶναι τό πλέον ἁρμόδιο νά κρίνει τό ὀρθό ἤ τό ἐσφαλμένο τῆς ἐκκλησιολογικοῦ χαρακτήρα διατυπώσεώς σας. Ἡ Ἱεραρχία ἤ λειτουρ γεῖ μέ ἁγιοπνευματικά κριτήρια καί παίρνει θέση στό θέμα –σκέφτηκα– ἤ ἁπλῶς τό ἀντιπαρέρχεται. Γιατί, δηλα­δή, θά ἔπρεπε νά ἀπαντήσω ἐγώ, ὅταν αὐτό τό καίριο πρόβλημα ἦταν ἤδη ἐκπεφρασμένο ἐγγράφως ἐ­νώπιόν της; Πίστεψα, δηλαδή, συγκεκριμένα, ὅτι ὁ Μακα ρι ώτατος Πρόεδρος καί τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱ­ερᾶς Συνόδου θά ἔθε ταν ὡς πρῶτο θέμα στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, πού συγκλήθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, «τό σοβαρό ἐκκλησιολογικό ἀτόπημα», ὅπως ὁ ἴδιος τό χαρακτηρί σατε στήν ἐπιστο λή σας, καί ὅτι θά σᾶς καλοῦσε νά δώσετε τίς ἀπαραίτητες διευ κρινίσεις, καί νά τό ἀνακαλέ σετε. Καί τοῦτο, γιατί ὡς δογματολόγος γνωρίζω, ὅ τι ἐκπίπτει ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε πιστός –καί πολύ περισσότερο ὁ κληρικός– πού συνειδητά ἀμφισβητεῖ ἤ ἀπορρίπτει με ρικῶς ἤ ὁλικῶς τήν πί στη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή διατυπώνεται μέ ἀκρίβεια στούς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Γιατί, ἀσφαλῶς, κανείς δέν μπορεῖ νά καταλύει οὔτε νά σχετικοποιεῖ τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκ κλησίας, ἐπειδή κανείς δέν βρίσκεται ὑ περάνω αὐ­τῆς.

Δυστυχῶς, ἡ Ἱεραρχία τότε δέν ἀσχολήθηκε μέ τό ἐκκλησιολογικό αὐτό θέμα, πού ἀφορᾶ καίρια τήν ταυτό τητα καί τήν αὐτοσυνειδη σία τῆς Ἐκκλησίας.

Μετά ἀπό τίς παραπάνω ἐξηγήσεις γιά τήν ἕως τώρα σιωπή μου, θά περιοριστῶ νά ἀπαντήσω μέ τήν παρούσα ἐπιστολή μόνο στήν ἐκκλησιολογική ἄποψη, πού διατυπώσατε στήν πρός ἐμέ ἐπιστολή σας (01-10-2009). Καί αὐτό τό κάνω γιά τρεῖς κυρίως λόγους: Πρῶτον, γιά χάρη τῆς δογματικῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας. Δεύτερον, ἐξαιτίας τῆς σημασίας πού ἔχει ἡ παραπάνω ἀλήθεια στόν ἤδη διεξαγόμενο Θεολογικό Διάλογο μέ τούς ἑτεροδόξους καί εἰδικότερα μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς. Κατά σύμπτωση, τόν τε­λευταῖο καιρό ἡ Ἐκκλησιολο γία εἶναι ὁ πυρήνας τοῦ Διμε ροῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου, ὁ ὁποῖος με τά τήν μή ὁλοκλήρωσή του πέρυσι στήν Κύπρο θά συνεχιστεῖ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2010 στή Βιέννη. Στήν παρούσα περίσταση τό εὔλογο καί καίριο ἐρώτημα πού τίθεται εἶ ναι: Μέ ποιά αἴσθηση αὐτοσυνειδησίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας προσέρχονται οἱ ἐκπρόσωποί της στόν Διμερῆ Θεολογικό Διάλογο; Ἀκόμα πιό συγκε­κριμένα, προσέρχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διά τῶν ἐκπροσώπων της ὡς ἡ «ΜΙΑ, ἁγία, καθολική καί ἀποστολι κή Ἐκκλησία» ἤ ὡς διηρημένη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀναζητᾶ τήν ὀντολογική ἑνότητάτης στήν ἕνω­σή της μέ τούς κατά καιρούς ἀποκομμένους ἀ πό αὐτήν ἑτεροδόξους; Τρίτον –μέ ὅλο τό σεβασμό πρός τό πρόσωπο καί τό ἐκκλησιαστικό ἀξίωμά σας– σᾶς γράφω αὐτήν τήν ἐπιστολή, ἐπειδή θεωρῶ ὅ τι μέ τήν ἐκκλησιολογική τοπο θέτησή σας ἀλλοιώνεται οὐσιωδῶς ἡ δογματική ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καί ἀδικεῖται κατάφωρα ὁ ἀρχιερατικός νοῦς σας, ἐνῶ δικαιώνεται ὁ κάθε Ἀρχι ερέας, ἀλλά καί ὁ κάθε ἁπλός πιστός πού ὑπερα σπίζεται, ὡς ὀφείλει, τήν ἀκεραιότητα τῆς ἁγιοπνευματικῆς διατυπώσε ως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας στόν Ὅρο τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες.

Τώρα, ὡς πρός τό ἐκκλησιο λογικό ἐρώτημα –ἄν δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μετά τό σχῖσμα τοῦ 1054 εἶναι ΜΙΑ καί ἀδιαίρετη ἤ διηρημένη– ἔχω νά καταθέσω ἀπεριφράστως τά ἑ ξῆς:

Στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε, ὅ τι πιστεύουμε «εἰς μίαν, . .. Ἐκκλησίαν». Ἀπό τήν διατύπωση αὐτή τοῦ Συμβόλου προκύπτει ὅτι ἡ ἑνότητα, ὡς θεμελιώδης ἰδιό τητα τοῦ ἑνός, στήν προκει μένη περίπτω­ση ὡς ἡ ἰδιότητα τῆς ΜΙΑΣ Ἐκκλησίας, εἶναι τό ἀσφαλές δεδομένο τῆς πί στεώς μας. Στή συνείδηση τοῦ σώ­μα τος τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότητά της εἶναι δεδομένο ὀντολογικό, ἀπολύτως καί ἀμετακλήτως διασφαλισμένο ἀπό τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, τόν Χριστό, διά τῆ συνεχοῦς παρουσίας τοῦ Παρακλήτου Πνεύματός του σ’ αὐτήν, ἤδη ἀπό τήν Πεντηκοστή. Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς δογματική ἀλήθεια ἐκφράζει τόσο τήν αὐ­τοσυνειδησία της ὅσο καί τήν ἁγιοπνευ ματική ἐμπειρία της. Ἄν ὅμως ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ κατά τό Σύμβο­λο τῆς Πίστεως, τότε μέ τήν συνεπῆ ἐκκλησιολογική ἔννοια καί κατά κυριολεξία δέν μποροῦν νά ὑπάρ­χουν ἑτερόδοξες ἐκκλησίες, ἀλλά οὔτε μητέρες, ἀδελφές, θυγατέρες καί ἐγγονές ἐκκλησίες. Ἡ ΜΙΑ καί μό­νη –ἀδιαίρετη πάντοτε– Ἐκκλησία γεννᾶ μυστηριακῶς «δι’ ὕδατος καί Πνεύματος» τά μέλη της, δέν γεννᾶ ἄλλες ἐκκλη σίες. Οἱ κατάτόπους (Ὀρθό δοξες) Ἐκκλησίες ἀποτελοῦν φανέρωση ἐν τόπῳ καί χρόνῳ τῆς ΜΙΑΣ καί μόνης Ἐκκλησί ας (βλ. ἐνδεικτικῶς, Α΄ Κορ. 1,2). Οὔτε βέβαια μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά εἶναι ταυτό­χρονα ΜΙΑ καί διηρημένη. Γιατί ἡ διαίρεση σημαίνει κατάτμηση ἑνός ὅλου σέ δύο ἤ περισσότερα μέρη (βλ. Λεξικό, Γ. Μπαμπινιώ τη). Κατά συνέπεια, ἡ θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς διηρημένης, σήμερα, ἀντίκειται σαφῶς στή ρητή διατύπωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, πράγμα πού συνεπάγεται, κατά τά Πρακτικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καθαίρεση καί ἀφορισμό, κατά περίπτωση, σ’ ὅποιον ἐμμένει στή θεώρηση αὐ­τή.

Στήν ἐπιστολή σας, Σεβασμιώτατε, ἐπιχειρεῖτε νά θεμελιώσετε τήν ἐκκλησι ολογική τοποθέτησή σας ὄχι στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἀλλά στό περιεχόμενο τῆς παρ. 41 τοῦ Κειμένου τῆς Ραβέννας, τό ὁποῖο κάνει λόγο γιά τήν «ἐποχή τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας». Ἔτσι, δίνετε τήν ἐντύπωση ὅτι ἀποδίδετε μεγαλύτε­ρη σημασία σέ ἕνα Κοινό Κείμενο μιᾶς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιά τό Θεολογικό Διάλογο, συνισταμένης ἀπό ἀνθρώπους πού ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια, παρά σέ ἀποφάσεις καί Ὅρους Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖ­ες ἀποφαίνονται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι γιά τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Πάντως, ἀπό τή διατύπωση τοῦ Κοινοῦ Κειμένου γίνεται, πράγματι, σαφές τι γιά τά Μέλη τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς δέν ὑφίσταται σήμερα ἡ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία δηλαδή σήμερα εἶναι διηρημέ νη, παρά τήν δογματική ἀλήθεια τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, πού ὁμολογοῦμε λεκτικά στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Αὐτό ὅμως ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἀποκοπή ἀπό τήν Ἐκκλη σία ὅλων ἐκείνων,πού συνειδητά ὑποστηρίζουν ὅσα διαλαμβάνει τό Κείμενο τῆς Ραβέννας γιά τήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἐμμέ σως πλήν σαφῶς δέν ἀποδέχονται μέρος τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ὅμως, Σεβασμιώτατε, κανένα ἀπολύτως κείμενο δέν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἐ­φόσον αὐτό ἀντίκειται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, στόν Ὅρο δηλαδή τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.[1]

Τέλος, Σεβασμιώτατε, θεωρῶ ὅτι ἡ ἐκκλησιολογική ἄποψη πού ἐκφράζεται στήν ἐπιστολή σας γιά τήν ἑνότητα καί ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τήν πρωτογενῆ αἰτία τῆς σύγχρονης πρακτικῆς τῶν συμ­προσευχῶν ὁρισμένων Ὀρθοδόξων -κληρικῶν καί λαϊκῶν- μέ τούς ἑτεροδόξους. Γιατί, ἔτσι ἑρμηνεύεται θεολογικῶς ἡ σαφής παραβίαση Κανόνα Οἰκουμενικῆς Συνόδου (2ου τῆς Πενθέκτης, μέ ἀναφορά στόν 10ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστό λων), πού ἀπαγορεύει τήν συμπροσευχή, μέ ἐπιτίμιο τόν ἀφορισμό ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Μέ τόν προσήκοντα σεβασμό

ἀσπάζομαι τήν δεξιά σας

Δημήτριος Τσελεγγίδης

Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Κοινοποίηση:

1. Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο

2. Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

3. Σεβασμιωτάτους Μητρο πολίτες, Μέλη τῆς Ἱ ερᾶς Συ νόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


[1] Γιά περισσότερα, βλ. στήν Εἰσήγησή μου μέ τίτλο: «Ἡ λειτουργία τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λανθασμένες θεολογικές προ ϋποθέσεις τοῦ παπικοῦ πρωτείου» , στήν Θεολογική Ἡμερίδα τῆς Ιερᾶς Μητροπόλε­ως Πειραιῶς (28-4-2010) μέ θέμα: « Πρωτεῖον’, Συνοδικότης καί ενότης τῆς Ἐκκλησί ας

Από:orthodoxia-pateriki.blogspot.com/l

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Aααχ το χάρηκα. Επιτέλος ας μπει φραγμος στον αθυροστομο Μεσσηνιας.

Αναστάσιος

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΑ ΑΣ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ

Να μην περιμένει τίποτα ο αξιότιμος καθηγητής της Δογματικής κ. Δημ. Τσελεγγίδης. Η Ιερά Σύνοδος - και πιθανώς ο ίδιος ο μητροπολίτης Μεσσηνίας - θα ισχυριστεί ότι απλά, ο σεβασμιότατος "εξέφρασε την άποψή του". Αν δε τολμήσει η Ιερά Σύνοδος να τον καθαιρέση, εκείνος δεν αποκλείεται να επικαλεσθεί τα ... "ανθρώπινα δικαιώματα" και να προσφύγει σε αρμόδιο, για θρησκευτικές υποθέσεις, τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου. Οπότε θα βρεθούμε υπόλογοι (η Ιερά Σύνοδος) διώξεως για θρησκευτικές πεποιθήσεις και μάλλον, θα μας βάλουν πρόστιμο.

Είπαμε, δημοκρατία έχουμε και ο καθένας έχει, και λέει, την άποψή του. Οι καθαιρέσεις και τα λοιπά, ήταν για άλλες εποχές. Τώρα όλα εξελίσσονται.

panais είπε...

Έβαλε τα πράγματα στην θέση τους ο κ.Τσελεγγίδης αρκετά αλωνίζει στους διαλόγους και στους δρόμους ο κ.Μεσσηνίας,ας του δώσουν το απολυτήριο του να τελειώνουμε ή να βγεί και να απολωγηθεί!!!

παναής είπε...

Aξιότιμε κ.Κυπριανέ,διαφωνώ μαζί σας κάθετα και οριζόντια!Ο κ.Τσελεγγίδης δεν είναι τυχαίως άνθρωπος.Και να σας θυμήσω με τις επιστολές του κατά καιρούς "έσωσε"την κατάσταση πάρα πολλές φορές και μην το ξεχνάτε!Ο άνθρωπος κάνει ότι είναι δυνατόν σαν άνθρωπος αλλά "περιμένει" και ελπίζει στον Θεό για ένα θαύμα(όπως ελπίζουμε όλοι μας) ότι το θέμα θα πάρει την πρέπουσα οδό.Άφού είστε τόσο διορατικός άνθρωπος και προγνωρίζετε τι θα πούν οι μέν και τί οι δέν πες τε μας την λύση του προβλήματος και πότε θα λυθεί το κυπριακό για να τελειώνουμε!!!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ κ. Παναή,

Επειδή δεν καταλάβατε την διορατικότητά μου, θα σας βοηθήσω αρκούμενος να απαντήσω στο τελευταίο σας υπο-ερώτημα : " ... και πότε θα λυθεί το Κυπριακό".

Λοιπόν, το Κυπριακό θα λυθεί όταν λυθεί και το "ματσεντονικό". Δηλαδή, όταν οι σύγχρονοι νεοέλληνες γίνουν "ματσεντόνες" και οι νεοκύπριοι "νεότουρκοι" (δυτικού τύπου μωαμεθανοί) με τις ευλογίες τις εξελικτικής δημοκρατίας made in West. Όποιος διαφωνεί θα πάθει αυτά που έπαθαν οι δυστυχείς Ινδιάνοι του Νέου Κόσμου. Αυτό είναι το μόνο που δεν εξελίσσεται και η πρακτική αντιμετώπιση παραμένει πάντα ίδια. Δυστυχώς.

παναής είπε...

Καλά το θέμα του Κυπριακού βγάζει μάτι κ.Κυπριανέ εδώ η κουτσή Μαρία ξέρει την κατάληξη!Νομίζω βιαστήκατε να προκαταλάβετε τους ισχυρισμούς της Ιεράς Συνόδου(εκεί με ενόχλησε)μπορεί με τις πιθανότητες να πέσετε μέσα αλλά μην είστε και τόσο ηττοπαθείς ελπίζουμε να λυθεί το θέμα του Μεσσηνίας και υπάρχουν παραπάνω πιθανότητες να λυθεί απο ότι το Κυπριακό!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com