24 Ιουν 2023

Εἰς τὸ σταυροδρόμι τῶν ἐκλογῶν

 

Εἰς τὸ σταυροδρόμι τῶν ἐκλογῶν

Τοῦ Ἀρχιμ. π. Κων/νου Ραμιώτη, πτυχ. Νομικῆς, πτυχ. Θεολογίας, πρ. Δικηγόρου, πρ. Δικαστοῦ

1. Ἡ χώρα βαδίζει σὲ νέες ἐκλογὲς τὴν 25ην Ἰουνίου, ἔπειτα ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς 21ης Μαΐου. Εἶναι σημαντικὲς καὶ ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος, καὶ οἱ δύο, γιὰ τὸ ὕφος καὶ τὸ ἦθος τους: α) Στὰ δῆθεν προβλήματα ποὺ ἀναδεικνύουν, β) σὲ ἐκεῖνα ποὺ ἀποσιωποῦν καὶ γ) σὲ ἐκεῖνα ποὺ ὤφειλαν νὰ δώσουν ἐξηγήσεις. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ δημιουργοῦν!

2. Ὅλα αὐτὰ μᾶς δημιουργοῦν προβληματισμὸ καὶ ἑπομένως, εἰς πολίτες αὐτῆς τῆς Χώρας, ἔχομεν καὶ δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση ὡς χρήσιμοι πολίτες (ὄχι ἄχρηστοι) καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὶς ἀπόψεις μας καὶ τὶς σκέψεις μας καὶ νὰ δοῦμε, κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, γιατί τὰ πράγματα πᾶνε στραβά.

3. Εἰδικώτερα: Τὸ πολίτευμά μας ἔχει τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά: Εἶναι φιλελεύθερο, δημοκρατικὸ καὶ κοινωνικό. Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ ἐξηγοῦνται ἀπὸ τὰ σχετικὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. Συνεπῶς τὸ Σύνταγμα προβλέπει Α) γιὰ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα (βασικὲς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες), β) γιὰ τὴ δομὴ (δημοκρατικὴ Ὀργάνωση) τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ γ) γιὰ τὰ κοινωνικὰ δικαιώματα τοῦ ἀτόμου (πολίτου) ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου (ὀργανωμένης κοινωνίας). Τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικὰ ἀλληλοπεριχωροῦνται καὶ δὲν ἀλληλοαναιροῦνται. Ἔτσι ἡ κάθε ὁμάδα δικαιωμάτων δὲν λειτουργεῖ σὲ βάρος τῆς ἄλλης.

4. Ὅταν τὸ κράτος ἀπολυτοποιεῖται καὶ ὑπόσχεται στὸν πολίτη τὰ πάντα, λησμονεῖ τὴν πραγματική του ἀποστολὴ καὶ ἐκτρέπεται ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ σκοπὸ τῆς ὕπαρξής της. Ἡ ἀπόλυτη ἐξουσία ἀνήκει στὸν Θεό. Ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ Κράτους, ὡς ὁλοκληρωτισμός, καταργεῖ τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου, παραθεωρεῖ τὰ δικαιώματά του καὶ ἐκτιμᾶ τὴν ἀξία του μὲ βάση τὸ βαθμὸ τῆς ἔνταξής του καὶ τὴν προσφορά του στὸν ἀπρόσωπο θεσμὸ τοῦ Κράτους (Γ. Μαντζαρίδη, Καθ. Παν. Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔκδ. Γ΄ Θεσ/νίκη (κδ. – 201 ἑπ.).

5. Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου εἶναι νὰ «νέμει» τὸ προσῆκον ἑκάστῳ. Τὸ ὕψιστον ἀγαθὸν τὸ ὁποῖον ὁ νόμος διανέμει στοὺς πολίτες εἶναι ἡ Ἐλευθερία. Κάθε πολίτης νέμεται ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τόσο μέρος, ὅσο δὲν ἐμποδίζει τὸν ἄλλο πολίτη νὰ νέμεται καὶ αὐτὸς τὴν ἐλευθερία του. Καθένας π.χ. εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἀκούει μουσική, μὲ ἕνα ὅρο ὅτι δὲν θὰ ἐνοχλεῖ τὸν συνάνθρωπό του. Καθένας μπορεῖ νὰ κυκλοφορεῖ τὸ αὐτοκίνητό του, ἀλλὰ ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν καὶ οἱ ἄλλοι νὰ τὸ κυκλοφοροῦν. Καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δημοσιεύει τοὺς στοχασμούς του, χωρὶς ὅμως νὰ θίγει τὴν τιμὴ καὶ ὑπόληψη τοῦ συνανθρώπου του. Ἔχει δικαίωμα, συγχωρῆστε με, νὰ ἀφοδεύει, ἀλλὰ ὄχι στὴν πλατεῖα Συντάγματος. Ἔχει δικαίωμα νὰ συνουσιάζεται μὲ τὴν ἐρωμένη του, ἀλλὰ ὄχι δημόσια. Ἔχει δικαίωμα νὰ ἐμπορεύεται τὸ σῶμα του ἐκδιδόμενος, ὄχι ὅμως καὶ νὰ παρασύρει ἄλλους καὶ μάλιστα ἀνηλίκους στὸν ἴδιο δρόμο. Ἔχει δικαίωμα νὰ πιστεύει ὅ,τι θέλει, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ διαπομπεύει τὴν πίστη τῶν ἄλλων. Ἔχει δικαίωμα νὰ κάνει καλλιτεχνικὴ δημιουργία, χωρὶς ὅμως νὰ θίγει τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν συνανθρώπων του.

Ἡ ἀπόλυτος ἐλευθερία δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ νόμο. Ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ἡ δική μου ἐλευθερία τερματίζεται ἡ δική σου καὶ ἀντιστρόφως.

Αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ κάθε εὐνομουμένης πολιτείας. Καὶ μόνο στὶς σατραπεῖες καὶ στὰ σουλτανᾶτα καὶ στὶς δικτατορίες ὁ ἀφέντης ἢ ὁ ἰσχυρὸς ἢ ἐκεῖνος, ποὺ ἀνήκει στὴν κλίκα τῶν ἰσχυρῶν κάνει ὅ,τι θέλει ἀσύδοτα. Ποταμοὶ αἱμάτων χύθηκαν, γιὰ νὰ ὑπάρξει Σύνταγμα. Τὸ Σύνταγμα λοιπὸν δὲν κατοχυρώνει τὴν ἀσυδοσία. Καθιερώνει ἕνα ἱεραρχημένο καὶ δομημένο σωστὰ σύστημα κανόνων δικαίου, ποὺ περιορίζουν τὴν ἀσυδοσία, ὥστε κάθε κοινωνὸς νὰ ἀπολαμβάνει τὸ μεγαλύτερο μερίδιο εἰρήνης καὶ ἐλευθερίας.

6. Ἀκόμη τὸ Σύνταγμα, ποὺ ἰσχύει στὴ Χώρα μας συντάχθηκε ἀπ’ ἀρχῆς, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος», γιατί οἱ πρόγονοί μας Χριστιανοί, ποὺ ἐπαναστάτησαν εἶπαν πρῶτα: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία» περιέχει δύο ἄρθρα, τὸ ἄρθρο 3 καὶ τὸ ἄρθρο 13. Τὸ ἄρθρο 3 γράφει γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὸ ἄρθρο 13, ποὺ ὁρίζει γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες καὶ τὴν ἀνεμπόδιστη θρησκευτικὴ λατρεία.

Περιλαμβάνονται ἀκόμη διατάξεις στὸ ἄρθρο 21 παρ. 3 γιὰ μέριμνα τῆς Πολιτείας γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν. Τὰ μέτρα αὐτὰ εἶναι γενικοῦ χαρακτῆρος ἀναφερόμενα στὴν αὐτονόητη γιὰ τὴν πολιτεία ὑποχρέωσή της καὶ μία Ἑρμηνευτικὴ δήλωση, ὅπως γνωρίζουν οἱ νομικοί. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.

7. Κάναμε μία ἐλάχιστη ἀνάλυση τῶν σχετικῶν διατάξεων, γιὰ νὰ φέρουμε στὸν νοῦ τῶν συμπολιτῶν πιὸ ἦταν τὸ Σύνταγμά μας στὴν κανονική του μορφὴ καὶ στὴν ἐφαρμογή του μέχρι σχεδὸν τὴν λεγομένη μεταπολίτευση, ὁπότε ἄλλαξαν τὰ πράγματα, καθ’ ὅσον ἡ Χώρα μᾶς εἰσῆλθε στὴν λεγόμενη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

8. Μὲ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ Χώρα μας χάνει τὴν κυριαρχία της. Ἡ νομοθεσία τῆς Ε.Ε. πλέον ὑπερτερεῖ τοῦ Συντάγματός μας, μὲ τὶς ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες αὐτῆς. Τώρα τὴν ἔννομη τάξη, τὴν παγκόσμια ἔννομη τάξη διαφεντεύει ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Ὄργανά της: οἱ Κυβερνήσεις τῶν Κρατῶν, μὲ ὅλη τὴν κομπανία τοῦ χρήματος, τῶν μεγάλων, ἰσχυρῶν καὶ λοιπῶν συνισταμένων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Κυρίως δὲ νέων φιλοσοφικῶν, θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιλήψεων, τρόπων ζωῆς, παιδείας, ἠθῶν, χειραγωγήσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὶς καθιερωμένες, ἕως σήμερα, ἀρχὲς τῶν διαφόρων πολιτισμῶν, θρησκειῶν. Δηλαδή, ἡ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ θέλει νὰ ἀλλάξει τὴν ἀντίληψη γιὰ τὸν κόσμο, τὸν ἄνθρωπο, καὶ τὸν Θεό. Οἱ νέες ἀντιλήψεις εἶναι ὑλιστικές, ἀθεϊστικές, θνητόψυχες (βλ. καύση νεκρῶν), κοσμικὲς – ψυχικές, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (δηλ. ἁμαρτωλές). Βρισκόμαστε, ἑπομένως, ὅπως οἱ χριστιανοὶ βλέπουμε, σὲ μία μεγάλη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε, καὶ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρας (βλέπε π.χ. φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας – Athens Pride, 10-7-2023 στὴν Ἀθήνα, μὲ συμμετοχὴ πολιτικῶν προσώπων, ποὺ ζητοῦν τὴν ψῆφο τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων!

Λέγει δὲ ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος ὁ πεντάγλωσσος: Ὅταν τὸ κατάρατο ἁμάρτημα τρέχει στοὺς δρόμους, τότε νὰ γνωρίζετε ὅτι βρισκόμασθε στὶς παραμονὲς τοῦ ἀντιχρίστου!

Τὴν λεγόμενη Ν.Τ.Π. ὑπηρετεῖ πλέον ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη διαφόρων κλάδων, Ἰατρικῆς, φυσικῆς κ.λπ. Δὲν ὑπάρχει πλέον ἐλευθερία τοῦ προσώπου -πολίτου- ὅπως εἶπα- μὲ τὰ παραπάνω. Τὰ δικαιώματα αὐτὰ ἂς τὰ ξεχάσουμε. Τώρα οἱ ἄνθρωποι ψηφιοποιοῦνται, γίνονται ἀριθμοί. Κυριαρχοῦν τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ! Ἄλλοι, ἄγνωστοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ χειρίζονται τὰ ζητήματά σου, Χριστιανέ μου, ἀπὸ μακρυά, δὲν θὰ μπορεῖς ὡς ἄνθρωπος νὰ συνεννοηθεῖς! Αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς σου, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν. Ἡ ψηφιακὴ κάρτα τοῦ πολίτου! Ἄλλος κόσμος ἄγνωστος. Θέλουν νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴν ψυχή μας τὰ πιστεύω μας, τὸν Χριστό, τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα! Δὲν χρειάζεται συνεπῶς ἡ προσοχή μας; Θέλουν νὰ μᾶς κάνουν μία μᾶζα· κιμά, ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.

10. Πρέπει, ἀγαπητὲ Χριστιανέ μου, νὰ ἔχεις ἀντιληφθῆ καὶ νὰ συνειδητοποίησες πλέον ὅτι ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων: Ἔφερε τὴν λεγόμενη πανδημία, τὸν κορωνοϊό! Εἶναι κατασκευασμένος ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἕνας βιολογικὸς πόλεμος. Αὐτὸς ὁ πόλεμος ἀπεκρύβη ἀπὸ τὴν παγκόσμια κοινότητα. Οἱ λεγόμενοι Παγκόσμιοι Ὀργανισμοὶ ὑπηρετοῦν τὴν Ν.Τ.Π. Οἱ Κυβερνήσεις εἶπαν ψέματα στοὺς λαούς τους, τοὺς ἐξαπάτησαν! Αὐτὸ ἔκανε καὶ ἡ δική μας Κυβέρνηση μὲ ὅσα εἴδαμε καὶ γνωρίσαμε καλὰ στὸ πετσί μας τυραννικά. Ἐπεβλήθη μία παγκόσμια δικτατορία, ὅπως καὶ στὴ Χώρα μας, βάσει καλῶς σχεδιαζομένων μεθόδων καθυποτάξεως γιὰ τὴν ὑποθετικὴ δημιουργία ἐλεγχομένων κρατῶν. Ὅπως ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης μέχρι σήμερα ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς σχετικὲς πληροφορίες ποὺ ἦλθαν στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ τὶς ἀναλύσεις σοβαρῶν ἐπιστημόνων, ποὺ δὲν ἀνῆκαν στὸ σύστημα τῆς Ν.Τ.Π. Μέσα στοὺς σκοποὺς περιλαμβάνονται: θνητότητα (βλ. σήμερα: ξαφνικίτιδα θανάτων, ὅπως γράφτηκε στὸν Τύπο) καραντίνες – ἀπομόνωση, καταμέτρηση ὡς θανάτων ἀπὸ κορωνοϊό, ἀπὸ νεκροὺς ποὺ δὲν εἶχαν σχέση μὲ κορωνοϊὸ (βλ. Τσιόδρα), ἀπαγόρευση νεκροψιῶν, τρομοκρατία τοῦ κόσμου – σκλήρυνση τῶν καραντινῶν, γιὰ νὰ φυτευθῆ ὁ φόβος στοὺς ἀνθρώπους, παράταση καραντινῶν, γιὰ νὰ καταστραφοῦν οἱ οἰκονομίες καὶ νὰ δημιουργηθῆ μαζικὴ ἔλλειψη τροφίμων, προπαγάνδα ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι τὰ ἐμβόλια, ἐσεῖς οἱ πολιτικοὶ φορεῖς κάντε προκλητικὲς ἐμφανίσεις χωρὶς μέτρα προστασίας (βλ. ποδηλατάδα σὲ Πάρνηθα, πορεία μὲ τραγουδίστρια κ.λπ.), καταμέτρηση θανάτων, ἀνθρώπων μὲ ὑποκείμενα νοσήματα, ποὺ δὲν εἶχαν σχέση μὲ τὴν νόσο, πλασματικὸς ἀριθμὸς θανάτων. Ὑποτίμηση τῆς ἐπικινδυνότητος τοῦ ἰοῦ, γιὰ νὰ καθησυχάσει ὁ κόσμος καὶ νὰ λέτε ὅτι ὁ ἰὸς εἶναι πολὺ δύσκολο ἕως ἀδύνατο νὰ διαδοθῆ ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο καὶ ὅτι δὲν κινδυνεύει κανεὶς (βλ. ποὺ ὁ ἀτυχὴς Τσιόρδας ὑπηρέτησε τὴν Ν.Τ.Π., λέγοντας στὶς πρῶτες ἢ πρώτη του ἐμφάνιση μὲ τοὺς δυστυχεῖς λοιμωξιολόγους τῆς ὁμάδας του ὅτι ὁ κορωνοϊὸς δὲν κολλάει ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο! Ἦτο δὲ ἐναντίον τῆς μάσκας. Μόλις τὸ ἄκουσα: Εἶπα: δόξα σοι ὁ Θεός).

11. Αὐτὴ εἶναι μία πραγματικότητα, κατὰ τὴν ἐκτίμησή μου καὶ ταπεινή μου γνώμη, ποὺ ζήσαμε στὸ πετσί μας κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια ἀπὸ τοὺς δῆθεν κυβερνῆτες, ποὺ θέλουν τώρα νὰ τοὺς ψηφίσουμε, γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ «ἔργο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων», μὲ ἀόριστα συνθήματα, γιὰ σταθερὴ δῆθεν κυβέρνηση, γιὰ μεγάλη αὐτοδυναμία, μὲ ἐκβιασμὸ τοῦ Ἐκλογικοῦ Σώματος γιὰ τρίτες ἐκλογές, «γιὰ μεγάλες ἀλλαγές», ποὺ θέλει ἡ Χώρα, ποὺ δὲν τὶς περιγράφουν, ψηφιοποίηση τῶν ὄντων κ.λπ.

12. Ἐν ὄψει αὐτοῦ τοῦ ζοφεροῦ μέλλοντος γιὰ τὴν Χώρα μας, ἀλλὰ κατ’ ἀλήθεια καὶ γιὰ τὸ μέλλον παγκοσμίως τῆς ἀνθρωπότητος, μερικοὶ Ἕλληνες Χριστιανοὶ Πατριῶτες, ἐξανέστησαν, σηκώθηκαν, θυμήθηκαν τοὺς προγόνους μας, ποὺ θυσιάσθηκαν γιὰ τὴν Ἐλευθερία, τὴν πραγματική μας ἐλευθερία, θυμήθηκαν τὶς ρίζες τοῦ Ἔθνους μας, ποὺ τὶς ροκανίζουν οἱ ἀνωτέρω καταστάσεις, τὰ ἰδανικά μας, τῆς πίστεως, τῆς Πατρίδας, τῆς οἰκογένειας (τώρα λέμε γονέας Α΄, γονέας β΄ κατὰ τὴν κα Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας), θυμήθηκαν ὡς Ἕλληνες πολίτες ὅτι τὸ Σύντα­γμά μας ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων! Εἶδαν ὅτι ἡ Χριστιανικὴ Ἑλληνικὴ κοινωνία βρίσκεται πράγματι σὲ κίνδυνο. Ἔτσι νόμιμα σηκώθηκαν ἀπὸ τὸν ὕπνο ποὺ μᾶς ἔβαλε ἡ Ν.Τ.Π. καὶ προσπαθοῦν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς κυρίας Θεοτόκου (ποὺ πολλοὶ Ἕλληνες τὴν ἐξύβρισαν παντοιοτρόπως) νὰ κάνουν κάτι νὰ ἀντισταθοῦν στὸν ἀφανισμὸ τοῦ Ἔθνους μας. Ἔτσι σχημάτισαν μικρὰ πατριωτικὰ κόμματα. Μεταξὺ αὐτῶν βρίσκεται καὶ ἕνας σχηματισμὸς μὲ μπροστάρη τὸν Δημήτριο Νατσιό, δάσκαλο καὶ Θεολόγο. Αὐτὸς μοῦ θυμίζει τὸν Μαρίνο Ἀντύπα. Δὲν ξέρω τί θὰ γίνει.

13. Μὲ τὴν κίνηση αὐτῶν τῶν πατριωτικῶν κομμάτων καὶ τῆς ΝΙΚΗΣ, θορυβήθηκε ἡ ἄρχουσα τάξη, ἡ κοσμικὴ Ἐλίτ, τὸ πολιτικὸ σύστημά μας. Θορυβήθηκε ὁ Ἡρῴδης ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ! Ὁ προηγούμενος καὶ ὁ ἑπόμενος Πρωθυπουργός μας, ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλα μέλη τῆς κυβέρνησής του εἶναι ἀφορισμένοι (τὸ ἔγραψε ὁ τύπος) ἀπὸ Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας! Καὶ τί λέγει σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Θέμα» τῆς 3-4 Ἰουνίου 2023, σελ. 8-11. Ἡ ἐρώτηση φαίνεται στημένη: «Συμμερίζεστε τὴν ἄποψη ὅτι τὸ νεοπαγὲς σχῆμα Νίκη, ποὺ κτυπάει μὲ ἀξιώσεις τὴν πόρτα τῆς Βουλῆς ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση τῆς προφητείας γιὰ «σοβαρὴ Χρυσὴ Αὐγή», ὅπως πολλοὶ λένε, (πῶς τοὺς μέτρησε;), τὰ πρόσωπα, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν δὲν θυμίζουν τοὺς μαχαιροβγάλτες, ποὺ εἴδαμε τὰ προηγούμενα χρόνια νὰ τρομοκρατοῦν τὶς γειτονιές, ἀλλὰ οἱ θέσεις τους δὲν ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὸν «ταλιμπανισμὸ – ἀλὰ γκρέκα»: Ἀπάντηση: «Οἱ θέσεις ποὺ ἐκφράζει εἶναι πράγματι σκοταδιστικὲς καὶ μᾶς γυρνοῦν σὲ ἄλλες ἐποχές. Παράλληλα, ἐργαλειοποιεῖ ὠμὰ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα προκειμένου νὰ ὑπηρετήσει ἄλλες κρυφὲς πολιτικὲς ἀτζέντες. Πρέπει νὰ λάβουμε πολὺ σοβαρὰ ὑπόψη τὴ δημόσια δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἶναι μία πολὺ σοβαρὴ τοποθέτηση καὶ λέει ξεκάθαρα ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐμπλέκονται ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα στὴν πολιτική. Κάποιοι πρέπει νὰ σταματήσουν νὰ παίζουν ἀνορθόδοξα παιχνίδια στὸ ὄνομα τῆς Ὀρθοδοξίας».

Πράγματι. Τί νὰ πεῖ κανείς. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι αὐτή, ὅπως τὴν θεωρεῖ ὁ πρώην Πρωθυπουργός, καὶ ὅπως θέλει νὰ ἐκμεταλλευθῆ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, γιὰ νὰ ἀποσπάση τὶς ψήφους τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Οἱ Χριστιανοὶ δὲν εἶναι δεδομένοι τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ὁ πρώην αὐτὸς Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ Κυβέρνησή του δὲν ἔκλεισε τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὴν λατρεία τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας καὶ κατέλυσε τὸ Σύνταγμά μας, καὶ δὲν ἄφησε τίποτε ἀπὸ τὰ δικαιώματα τῶν Χριστιανῶν; Δὲν εἶπε «κότες» τοὺς Ἀρχιερεῖς. Δὲν εἶπαν «σάλιο» τὴ Θεία Μετάληψη; Δὲν εἶχε δίκιο ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος, ποὺ τοὺς ἀφόρισε; Πῶς ζήτησε ὁ κύριος αὐτὸς ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο αὐτὴ τὴ «δήλωση», ὅπως ἔστειλε ἐπιστολὴ καὶ στὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου γιὰ τὰ θύματα τῶν Τεμπῶν; Καὶ κατήργησε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης; (βλ. δηλώσεις Βουλευτῆ κ. Τραβάρα).

Ἀτυχὴς εἶναι καὶ ἡ Δήλωση τοῦ Μακαριωτάτου: Ὅταν ἔκλειναν οἱ Ἐκκλησίες, δὲν μίλησε! Μίλησε γιὰ τὰ ἐμβόλια μόνο. Γιὰ τὴν σιωπή του σκανδαλισθήκαμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί. Δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πράγματι πιστεύει ὅτι αὐτὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ! Δὲν εἶναι τῆς παρούσης ὥρας αὐτά. Γιὰ τὴν παρέμβαση πάντως αὐτὴ ὑπὲρ τοῦ Μητσοτάκη καὶ τῆς ΝΔ, ἔγραψε ὁ βετεράνος Δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος στὴν Ἐφημ. Ἐλ. ΩΡΑ τῆς 20-5-2023.

14. Ἡ ΝτΠ δὲν ἀφήνει τοὺς στόχους της. Τώρα προαναγγέλλουν νέα νόσο, τὴν νόσο «Χ».

15. Ὅσα ἀναφέραμε παραπάνω γιὰ τὴν ΝΤΠ εἶναι πλέον γνωστὰ σὲ ὅλους. Οἱ ἄνθρωποι δὲν τὸ κρύβουν, τὸ διαλαλοῦν; Θέλουν μία παγκόσμια Κυβέρνηση, τὴν ὁποία φυσικὰ ἔχουν κάνει καὶ μὲ αὐτὴν πορεύονται (διεθνῆ συνέδρια), ὅπως δημόσια τὸ ζήτησε καὶ ὁ δικός μας ΓΑΠ. Μία θρησκεία καὶ Ἕνα Θεό!

16. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀμφιβολίες, ὅτι ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, ἀνατρέχω στὴν ὁμιλία τοῦ Ὀμπάμα πρὸς τὸν «Ἑλληνικὸ λαὸ» λίγα χρόνια πρίν, στὸ ἵδρυμα «Στ. Νιάρχου», ὅπου ἀσμένως οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες ὑπῆρξαν αὐτήκοοι τῶν ἑξῆς ἀμιμήτων: «Ἡ δημοκρατία γίνεται πιὸ ἁπλή, ὅταν ὅλοι σκέπτονται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, μοιάζουν ἐμφανισιακὰ μεταξύ τους, τρῶνε τὸ ἴδιο φαγητό, λατρεύουν τὸν ἴδιο Θεὸ» (ἀπὸ γραπτὸ τοῦ π. Στυλιανοῦ Ἐμ. Καρπαθίου).

Βαθὺς σκοτισμός, ὁλοκληρωτισμός, ἀδιέξοδο; Ὄχι, ὁπωσδήποτε ὄχι!

Ὑπάρχει ὁ Κυβερνήτης τοῦ Κόσμου, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς τῶν Χριστιανῶν, ὁ Χριστός. Μᾶς ἐνημερώνει μὲ τοὺς Ἁγίους του. Μὲ τοὺς σύγχρονους Ἁγίους του. Τὸ ξέρουμε καλά. Οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἀγωνιοῦν, μετανοοῦν καὶ προσεύχονται.

Μπήκαμε στὸν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ θύελλα ποὺ ἔρχεται θὰ διώξει τὸ σκοτάδι τοῦ σατανᾶ. Ἔρχεται φῶς. Οἱ προφητεῖες τὸ λένε!

Ορθόδοξος Τύπος

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

πολύ αξιόλογο κείμενο !

Ανώνυμος είπε...

Δοξα τω ΘΕΩ, υπαρχουν ακομα φωνες λογικης, φωνες πιστεως. Λιγες αλλα υπαρχουν. Το μικρον ποιμνιον για το οποιο μιλησε ο Χριστος. Ας μας φωτιζει ο Παντοδυναμος να μεινουμε ακλονητοι αυτες τις δυσκολες μερες. Στωμεν καλως!

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΤΕΡ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com