18 Μαρ 2023

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου προσέβαλε τὴν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν!

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου προσέβαλε τὴν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν!

Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Φανάρι μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπὸ 3ης ἕως 6ης Μαρτίου 2023. Κατὰ τὴν ἄφιξίν του ἐκεῖ, ὡς μᾶς πληροφοροῦν τὰ δελτία τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου:

«…Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης… ἀναφερόμενος στὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β, ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι «ἦταν ἀνάγκη ψυχικὴ καὶ ἐπιθυμία μου νὰ ἔρθω στὴν κηδεία του. Καὶ ἀξιώθηκα ἐξ ἀφορμῆς τῆς κηδείας νὰ ἐπισκεφθῶ γιὰ πρώτη φορὰ ἔστω καὶ γιὰ λίγες ὧρες τὴν ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου»…

Στὴ συνέχεια ὁ Παναγιώτατος, παρουσίᾳ τῆς ἐν τῇ Πόλει Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου καθὼς καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δίβρης καὶ Κιτσαβίδος κ. Τιμοθέου καὶ Στρωμνίτσης κ. Ναούμ, ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, πρόσθεσε:

“Ὁ προσφάτως ἐκλιπὼν μέγας θεολόγος, μακαριστὸς Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, προέτρεπε νὰ ἀγωνισθῶμεν, διὰ νὰ γεφυρωθῆ τὸ χάσμα μεταξὺ θεολογίας καὶ ζωῆς. Διὰ νὰ ἀποκτήση ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος οὐσιαστικὴν ἀπήχησιν εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων, «διὰ νὰ μὴ γράφεται ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου ἐρήμην τῆς θεολογίας»…

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, στὴν ἀντιφώνησή του εἶπε… Ἐνθυμούμεθα τὸν τόσο οἰκεῖο σὲ μᾶς τοὺς Κυπρίους Πρωτόκλητο Ἀνδρέα, «τὸν τὰ βάθη τοῦ πνεύματος ἐκζητήσαντα» θεολόγο Γρηγόριο καὶ τὴ χρυσήλατη σάλπιγγα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν εἰς τὴν ἐξορία θανόντα Χρυσόστομο, τῶν ὁποίων τὰ λείψανα πρὸ ὀλίγου προσκυνήσαμε στὸν πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναό. Μὲ τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα ἀναπολοῦμε ἀκόμη τὸν φάρο τῆς πίστεως καὶ τῆς θύραθεν σοφίας, τὸν Μέγα Φώτιο, τὸν μεγαλόπνοο ὁραματιστὴ Ἀθηναγόρα, τὸν βαθυστόχαστο Χαλκηδόνος Μελίτωνα, τὸν Δέρκων Ἰωακείμ, τὸν Σάρδεων Μάξιμο καὶ τὸν Περγάμου Ἀδαμάντιο, οἱ ὁποῖοι σταλέντες ἀπ’ ἐδῶ, μᾶς βοήθησαν στὸ σχετικὰ πρόσφατο παρελθὸν νὰ ἐπιλύσουμε σοβαρὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας μας…

Ὁ Κυπριακὸς λαὸς κατανοοῦ­σε πλήρως ὅτι οὔτε ἡ Ἱερουσαλὴμ «ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν», ἡ ὁποία καὶ τὸν ἴδιο τὸν Κύριον ἐσταύρωσε, οὔτε ἡ Ρώμη, ἡ ὁποία θεοποίησε τοὺς αὐτοκράτορες, ποὺ ἔδωσε Πιλάτους καὶ Νέρωνες καὶ ὁδήγησε ἑκατομμύρια πιστῶν στὸ μαρτύριο, ἦταν δυνατὸ νὰ καταστοῦν πρότυπα ζωῆς γιὰ τὴ νέα πίστη. Δὲν μποροῦσαν νὰ γίνουν χοάνες συνάντησης θείου καὶ ἀνθρωπίνου πνεύματος καὶ ἀνάδειξης νέου τρόπου πνευματικῆς ζωῆς. Μόνον ἡ Κωνσταντινούπολη, ποὺ εἶχε δεχθεῖ τὸ πνεῦμα καὶ τὴ φιλοσοφία τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ κόσμου καὶ τὸν μυστικισμὸ τῆς Ἀνατολῆς, μποροῦσε νὰ γίνει τὸ πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ συνένωση καὶ δημιουργία…

Κάποιοι αἰσθάνθηκαν κραταιοὶ καὶ αὐτάρκεις. Καὶ θέλησαν νὰ διασπάσουν τὸν ἄρραφο χιτῶ­να τοῦ Κυρίου, διαγράφοντας ἀπὸ τὰ δίπτυχα ἄλλους, τοὺς ἀδελφούς τους. Ὁ θεωρῶν τὸν ἑαυτό του αὐτάρκη, βιώνει μία φανταστικὴ πληρότητα, μία φανταστικὴ παντοδυναμία. Αὐτὴ ἡ αὐτάρκεια, ὅμως, εἶναι ἀφέλεια καὶ φρεναπάτη».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνταπέδωσε μὲ ἕνα ἀργυρὸ ἀρτοφόριο καὶ μία εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἔργο τοῦ Κύπριου ἁγιογράφου Ἀδάμου Ἀδάμου. Στὸ κάτω μέρος τῆς εἰκόνας ἀναγράφεται: «ΩΣ ΟΙΔΕ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΤΙΜΑΝ ΑΝΔΡΕΑ ΟΥΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ. ΠΟΙΜΗΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΩ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΤΗΝΔΕ ΕΙΚΟΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣ ΝΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ».

Παρεθέσαμεν ἐπιλεκτικῶς τὰ ἀνωτέρω, διότι πέραν ἀπὸ τὰς κολακείας καὶ τὰς συναισθηματικὰς ἐξάρσεις ἀποδίδουν τὴν πραγματικότητα ὄπισθεν τῶν μεγαλαύχων λόγων.

Πρῶτον, ὁ Πατριάρχης ὁμολογεῖ ὅτι οὐδέποτε τὸν προσεκάλεσεν ὁ κυρὸς Ἀρχιεπίσκπος Χρυσόστομος Β΄ εἰς Κύπρον. Αὐτὸ πρὸς γνῶσιν καὶ συμμόρφωσιν ὅλων τῶν Μητροπολιτῶν…

Δεύτερον, δέχεται Σκοπιανοὺς Ἱεράρχας, ὅπως καὶ πολιτικούς, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχη συγκατατεθῆ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ παρὰ τὴν ἐμμονήν των νὰ ὀνομάζωνται «Μακεδόνες».

Τρίτον, πλέκει τὸ ἐγκώμιον τοῦ ἀρειανίζοντος κυροῦ Περγάμου Ἰωάννου, εἰς τοῦ ὁποίου βεβαίως τὴν κηδείαν δὲν προσῆλθε…, τονίζων ὅτι ἡ θεολογία ὀφείλει νὰ ὑπερτερῆ τῶν γεγονότων, καθ’ ἥν στιγμὴν ἀποκαλεῖ τοὺς Σκοπιανοὺς «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», ὄνομα τὸ ὁποῖον εἶχον ἐπιλέξει οἱ κομμουνισταὶ πρὸ ἑκατὸ ἐτῶν διὰ τὸ σχίσμα, τὸ ὁποῖον ἐδημιούργησαν!

Τέταρτον, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐξισώνει τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας καὶ τὸν Μ. Φώτιον μὲ τὸν ΜΑΣΟΝΟΝ Πατριάρχην Ἀθηναγόραν καὶ ἄλλους οἰκουμενιστάς. Πέμπτον, ὁ Κύπρου ὑποπίπτει σχεδὸν εἰς βλασφημίαν, ὅταν τοὺς Ἁγίους Τόπους θεωρεῖ ὡς κατωτέρους τῆς Κων/λεως! Ἁγία Πόλις ὅμως ὀνομάζεται ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ὄχι ἡ Κων/λις… Εἰς τὸ ἱ. Εὐαγγέλιον δὲν εὕρομεν κάποιον θεῖον λόγον, ὁ ὁποῖος νὰ διακρίνη πόλεις… οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶπον ὅτι ἡ Κων/λις ἦτο σπουδαία, ἐπειδὴ συνεδύαζε φιλοσοφίαν καὶ ἀνατολικὸν μυστικισμόν!

 Ἕκτον, νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι εἰς διαγραφὴν ἐκ τῶν διπτύχων εἶχε προβῆ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατὰ τοῦ Ἀθηνῶν Χριστοδούλου. Μήπως ὁ Κύπρου, ὅταν ὁμιλῆ περὶ «φανταστικῆς παντοδυναμίας», «ἀφέλειας καὶ φρεναπάτης», ἀναφέρεται εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον;

Ἕβδομον, τὸ πλέον ἀλαζονικὸν ἀλλὰ καὶ κακοποιητικὸν τῆς ἐκκλησιολογίας ἦτο τὸ ἐπίγραμμα τοῦ δώρου. Πῶς συγκρίνει τοὺς ἑαυτοὺς των μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Ἀνδρέαν καὶ Βαρνάβαν; Θαυμάσατε Προκαθημένους, οἱ ὁποῖοι ποιοῦν τὴν θεολογίαν θεραπαινίδα τῶν φιλοδοξιῶν τους…

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κοινως, για να μιλαμε κ τη γλωσσα του κυριου Σκασιλα μου, καβαλησαν το καλαμι κ πετουν στα συννεφα της αλαζονειας τους.. Ομως ο χρονος εγγυς. Ενωπιον του Κυριου να δουμε την απολογια τους για οσα ανομα κ φαιδρα κανουν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com