21 Αυγ 2022

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας στὶς προγραμματισμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου, 3-6 Σεπτεμβρίου 2022.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας στὶς προγραμματισμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου, 3-6 Σεπτεμβρίου 2022.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 29.7//11.8.2022.

Ἁγίου Καλλινίκου.

Μετὰ μεγάλης ἐκπλήξεως, βαθυτάτης θλίψεως καὶ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως ἀναγνώσαμε ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, ποὺ προαναγγέλλει τετραήμερες «ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις» («ἀπὸ 3 ἕως 6 Σεπτεμβρίου 2022»), στὶς ὁποῖες θὰ δεσπόζη τὸ συλλείτουργον τῶν Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου μετά τοῦ σχισματοαιρετικοῦ «μητροπολίτου» Κιέβου Ἐπιφανίου! Ἀνερυθριάστως προσκαλοῦνται πάντες – Μητροπολῖται, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἄρχοντες τοῦ τόπου, Κλῆρος καὶ Λαός- δῆθεν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ἱδρυτή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καὶ τοὺς τοπικοὺς Ἁγίους!

Σὲ παλαιότερον κείμενό μας1 εἴχαμε ἀναλυτικῶς καταδείξει, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τὸν σχισματικὸν χαρακτῆρα τοῦ «μητροπολίτου» Κιέβου καὶ τῆς «ἐκκλησίας» του, ἀλλὰ καὶ τίς σοβαρὲς σωτηριολογικὲς συνέπειες τῶν μυστηριακῶς κοινωνούντων μετ’ αὐτῶν. Κατὰ συνέπειαν, οἱ συμμετέχοντες σὲ παρόμοια ἀνίερα συλλείτουργα διακινδυνεύουν τὴν σωτηρίαν των καὶ δὲν τιμοῦν, ἀλλὰ θλίβουν καὶ ἀτιμάζουν τοὺς Ἁγίους, καὶ δὴ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, τοῦ ὁποίου ἡ σχετικὴ διδασκαλία διὰ τὰς αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα εἶναι αὐστηροτάτη.

Σεβαστὸς Γέροντας προεμήνυσε θεϊκὴν παιδαγωγίαν διὰ τὸ Ἔθνος μας (εἰς περίπτωσιν μὴ ματαιώσεως τοῦ ἐν λόγῳ συλλειτούργου), παραλληλίζοντάς το πρός τό ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ μετὰ Λατίνων τελεσθέν, ὀλίγον πρὸ τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (12 Δεκεμβρίου 1452), τὸ ὁποῖον καὶ θεωρήθηκε ὡς τὸ κυριώτερον αἴτιον τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ἄνωθεν συμμαχίας καὶ τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως.

Ἐπιπροσθέτως, θεωροῦμεν ὅτι αἱ ἄδικοι καὶ ἄξιαι γέλωτος τιμαὶ, αἱ ἀποδιδόμενοι εἰς τὸν σχισματοαιρετικὸν Ἐπιφάνιον [στὸ πρόγραμμα ὑπάρχει καὶ ἀναγόρευσίς του εἰς ἐπίτιμον δημότην Ἑλληνικοῦ Δήμου], ἐπιβραβεύουν τὰ ἐγκλήματά του καὶ συνιστοῦν προδοσίαν κατὰ τῆς κατακρεουργουμένης Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ ποὺ ἀνήκουν εἰς αὐτήν, καὶ μᾶς ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα στὰ μάτια τους, καὶ ὡς Ἑλληνικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὡς Ἑλληνικὸν Ἔθνος· πολλῷ μᾶλλον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Διὰ ταῦτα,

1. Καλοῦμεν εἰς συναγερμὸν προσευχῆς διὰ θείαν ἐπέμβασιν καὶ ματαίωσιν τῶν κακῶς προγραμματισθέντων, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν πνευματικῶν καὶ ἐθνικῶν συνεπειῶν-συμφορῶν των.

2. Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, παραχωρήσει Θεοῦ, δὲν ματαιωθοῦν, παρακαλοῦμεν ἰκευτικῶς πάντας (Μητροπολίτας καὶ λοιπόν Κλῆρον καὶ Λαὸν) νὰ ἀπέχουν, ἀλλὰ καὶ ἐγκαίρως νὰ προδηλώσουν τὴν διαφωνία των καὶ τὴν ἀποχή των2· ὅπως, ἐπίσης, καί τήν, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, μὴ συλλειτουργίαν των εἰς τὸ μέλλον μὲ ὅσους θὰ λάβουν μέρος στὸ ἀνίερον αὐτὸ συλλείτουργον.-

Ἐκφράζοντες τὸν πόνον, τὴν ἱερὰν ἀγανάκτησιν καὶ τὴν ἀγωνίαν πάντων τῶν εὐλαβῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων,

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ :

-Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Χριστοδούλου.

-Γέρων Αρσένιος Ιερομόναχος και η συνοδεία αυτού, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον «Παναγούδα».

-Γέρων Παντελεήμων Ιερομόναχος, Ησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Κατουνάκια.

-Γέρων Κοσμάς Ιερομόναχος, Ιερά Καλύβη Αγίου Αθανασίου, Ιερά Σκήτη Κουτλουμουσίου.

-Γέρων Θεόφιλος Ιεροδιάκονος και η συνοδεία αυτού, Ιερόν Γρηγοριάτικον Κελλίον Αγίων Αναργύρων (Παχωμαίοι).

-Γέρων Νικόλαος Μοναχός, Ιερόν Χιλανδαρινόν Κελλίον Αγίου Δημητρίου.

-Γέρων Δαμιανός Μοναχός, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Εισοδίων της Θεοτόκου.

-Γέρων Νικόδημος Μοναχός, Ιερόν Σταυρονικητιανόν Κελλίον Αγίου Νεκταρίου.

-Γέρων Ευφρόσυνος Μοναχός και η συνοδεία αυτού, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Τιμίου Προδρόμου.

-Γέρων Παΐσιος Μοναχός και η συνοδεία αυτού, Ιερόν Χιλανδαρινόν Κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων.

-Γέρων Ιωάννης Μοναχός, Ιερόν Κελλίον Εισοδίων της Θεοτόκου, Βίγλα.

-Γέρων Μιχαήλ Μοναχός, Ιερόν Φιλοθεΐτικον Κελλίον Αγίου Γεωργίου.

-Δοσίθεος Μοναχός Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Χριστοδούλου (Νικάνδρου).

-Βλάσιος Μοναχός, Ξηροκάλυβον, Βίγλα.

-Παΐσιος Μοναχός, Ιερόν Κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων (Σαββαίοι).

-Αγάθων Μοναχός, Ιερόν Κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων (Σαββαίοι).

-Ιλαρίων Μοναχός, Καρυαί.

………………………………………………………………………
Σημειώσεις:

1.«Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Αὐτοκέφαλον» (17-3-2019). Βλ. ἐπίσης τὰ σχετικά, πλέον ἐμπεριστατωμένα, κείμενα τῶν : Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ, Μητροπολίτου Κύκκου Νικηφόρου, Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, Καθηγητοῦ Δημητρίου Τσελεγγίδη κ.ἄ.

2. Ἡ ἔγκαιρος αὐτὴ προδήλωσις θὰ συντελέση στὴν ὑποβάθμισιν τῶν ἐκδηλώσεων καί, πιθανότατα, στὴν ματαίωσίν των.

……………………………………..

Δείτε σχετικά και:

-Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος.

-Ο Προκαθήμενος της Πολωνικής Εκκλησίας Σάββας λέει ότι οι Ουνίτες έχουν πάρει έγκριση να ενωθούν με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

-Πολωνίας Σάββας: “Ο Επιφάνιος δεν είναι κανονικός Ιεράρχης – Πρέπει να χειροτονηθεί εκ νέου”

-Επιστολή Τετρακοσίων Επτά (407) Ορθοδόξων Χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για την επίσκεψη Επιφάνιου στην Καβάλα

-Φέρνουν τον αχειροτόνητο σχισματικό Επιφάνιο Κιέβου στην Καβάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com