29 Ιαν 2022

Επισκοπική εκτροπή

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος κ. Γαβριὴλ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐργάζεται μὲ ξεχωριστὸ ζῆλο στὴ Μητρόπολή του· μάλιστα ἔχει ἀναπτύξει ἀξιοζήλευτη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς νέους τῆς περιοχῆς.

Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας ἔχει καθιερώσει σειρὰ διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;», στὶς ὁποῖες διαλέγεται μὲ τοὺς νέους καὶ ἀπαντᾶ σύντομα καὶ ἁπλὰ στὶς ποικίλες ἀπορίες τους. Χωρὶς ἀμφιβολία δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ νὰ χαρεῖ αὐτὴ τὴν ἀξιόλογη ποιμαντικὴ φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ὅμως δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἐκφράσουμε καὶ τὴ βαθιὰ λύπη καὶ ἀπογοήτευσή μας γιὰ ὅσα ὑποστήριξε ὁ Σεβασμιώτατος στὴν 115η ἐκπομπὴ τῆς 16ης Δεκεμβρίου 2021 μὲ τὸν τί­τλο «Πίστη καὶ ὁμοφυλοφιλία». Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση εἶπε: «Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φύλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω ἐγὼ τὸν Θεό. Δὲν εἶμαι ἄξιος κἂν ἐγὼ νὰ τὸ σκεφτῶ αὐτὸ τὸ πρά­γμα. Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξέρει κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους».

Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ δέχεται ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος καὶ μάλιστα πάθος θεομίσητο. Ἀλλὰ τὰ πάθη δὲν τὰ δίνει ὁ Θεός. Τὰ πάθη εἶναι ἀποτελέσματα τῆς πτώσεως. Σ᾿ αὐτὴν ὀφείλεται καὶ ἡ ὅποια τυχὸν ὀργανικὴ προδιάθεση. Οὔτε τὴν ὁμοφυλοφιλία, οὔτε τὴν παιδοφιλία, οὔτε τὴ νεκροφιλία, οὔτε τὴ ζωοφιλία καὶ κτηνοβασία, οὔτε ὁποιοδήποτε ἄλλο πάθος δίνει ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς δίνει τὴ Χάρι του, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ καταπολεμήσει αὐτὲς τὶς διαστροφὲς καὶ ὅλα τὰ πάθη. Καὶ μάλιστα τὸ πάθος τῆς φιληδονίας, εἴτε αὐτὸ κατευθύνεται σὲ πρόσωπα τοῦ ἴδιου εἴτε τοῦ ἄλλου φύλου.

Εἶπε ὅμως καὶ ἄλλα ὁ Σεβασμιώτατος: «Δὲν μπορῶ νὰ δεχθῶ ὅτι εἶναι οἰκογένεια ἡ σχέση ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου. Εἶναι μία σχέση. Τὸ σέβομαι. Εἶναι μία σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς, νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά. Νὰ ὑπάρχει ἀξιοπρέπεια. Νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ὄχι πολλῶν συντρόφων, ἀλλὰ ὅσο τὸ δυνατὸν νὰ ἔχει ἕνα σύντροφο, μὲ τὸν ὁποῖο νὰ περνάει μαζί του τὴ ζωή του καὶ νὰ αἰσθάνεται ὅτι μαζί του μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ μία πνευματικὴ πορεία».

Ἀδιανόητα λόγια στὰ χείλη ἑνὸς Ἐπισκόπου. Ἀποδέχεται λοιπὸν ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ὁ Χριστὸς μέσα στὴ διαστροφικὴ ὁμοφυλοφιλία, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ ἀπευθύνεται σὲ ἕναν σύντροφο; Μπορεῖ νὰ ὑπάρχει πνευματικὴ πορεία σὲ τέτοιες σχέσεις; Καὶ βέβαια, εἴτε μὲ ἕναν σύντροφο εἴτε μὲ πολλούς, αὐτὸ δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σημασία. Ἡ διαστροφὴ ἔχει τὴν ἴδια ἀκριβῶς βαρύτητα. Ἂς τὸ ποῦμε καθαρά: Φρίκη προξενοῦν αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὅμως πρόσθεσε καὶ τοῦτα ἀκόμη: «Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν ἔχει θέση καὶ χῶρο μέσα στὴν Ἐκκλησία. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ θὰ τὸ κάνει, γιατί ὁ Θεὸς μᾶς δέχεται ὅλους, ὅ,τι καὶ νὰ ἔχουμε πράξει, ὅποια ἁμαρτία».

Ναί, ὁ Θεὸς μᾶς δέχεται ὅλους. Τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι σωστά. Ὑπὸ μία ἀπολύτως ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅμως: ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἔχει ἐκδηλωθεῖ εἰλικρινὴς καὶ ἔμπρακτη μετάνοια. Ἔμπρακτη δὲ μετάνοια σημαίνει ἀπόφαση ἄμεσης διακοπῆς τῆς διαστροφικῆς σχέσεως. Ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους μας, ὅσο κι ἂν ἔχουμε ἁμαρτήσει, ἀλλὰ μόνο ἂν καταφύγουμε σ᾿ αὐτὴ μετανοημένοι. Ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε μὲ τὸν Ἄσωτο τῆς γνωστῆς Παραβολῆς τοῦ Κυρίου. Διαφορετικὰ ἰσχύει ὁ ξεκάθαρος λόγος τῆς Γραφῆς, ὅτι οἱ ἀμετανόητα μὲ τέτοιο τρόπο ἀμαρτάνοντες, «βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. ς΄ 9-10).

Κλείνοντας τοῦτο τὸ σχόλιο θὰ ἐκφράσουμε τὴ βαθιὰ μας πικρία γιὰ τὶς παραπάνω ἀπαράδεκτες ἀντιλήψεις, ἀλλὰ καὶ τὴ μεγάλη ἀγωνία μας ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι τὸ κάστρο κινδυνεύει νὰ πέσει, οἱ πύλες νὰ ἀνοίξουν καὶ οἱ ἐχθροὶ νὰ διαβοῦν μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

7 σχόλια:

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Να μάθει ο Σεβασμιώτατος καί άλλοι φίλοι, ότι δεν υπάρχει ερωτική έλξη προς το ίδιο φύλο αλλά καθαρά καί μόνο σαρκική λαγνεία. Αυτό δυστυχώς λόγω της πρώτης σαρκικής "εμπειρίας" σε πολύ μικρή ηλικία από βιασμό οικείου προσώπου, που μένει ως πρόληψη στο μυαλό και ενεργοποιεί την επιθυμία της πρώτης εμπειρίας ηδονής.
Και το άλλο, σε πολύ μικρότερο ποσοστό είναι όταν το αγόρι μιμείται τις κινήσεις της Μητέρας καί η κόρη τού πατέρα.
Κανείς δεν γεννιέται Ομοφυλόφιλος αλλά γίνεται,καί συνήθως από αποπλάνηση.
Ολα αυτά σύμφωνα με τον γνωστό ψυχίατρο Ματθαίο Γιωσαφάτ στην εκπομπή "Στα άκρα".

RX7T3_gio είπε...

Μιλάμε για πλάνη μεγίστης μορφής. Και ενώ αυτή η Αγιογραφικά βλάσφημη και απόλυτα σκανδαλώδης άποψη δεν έτυχε προσοχής της Δ.Ι.Σ., άλλα -μη πνευματικά- θέματα κρίνονται σοβαρότερα να ασχολούνται. Πλανήθηκαν ήδη οι "εκλεκτοί" και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου που πλανάται στην Ανθρωπότητα. Είθε ο Κύριος να ελεήσει τους μετανοούντας και να ανατρέψει την κατάσταση που ανθρωπίνως, δεν...

Ανώνυμος είπε...

Δυο χρόνια τώρα λέμε ότι η Εκκλησία οφείλει να κηρύξει πάνδημη μετάνοια. Προϋποτίθεται, βεβαίως, να έχει πει στον κόσμο τι είναι αμαρτία! Από τι να μετανοήσει;

Κι αντ' αυτού, βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο. Βλέπουμε να αλλάζει ο ορισμός της αμαρτίας. Με την ομοφυλοφιλία όλα καλά, την έχει δώσει κι αυτήν ο Θεός, λέει, άκουσον άκουσον. Φτάνει να έχει κανείς έναν σύντροφο και όχι πολλούς. Έχει περάσει κανένας μήνας από τότε που ελέχθη και δεν έχει αντιδράσει κανείς επίσκοπος. Άρα δια της σιωπής τους να υποθέσουμε ότι συμφωνούν.

Άμα όμως δεν έχεις κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, ειδικά αυτό, όχι άλλο, τότε είσαι εκτός εκκλησίας (τάδε έφη Τιμόθεος Φαναριοφαρσάλων ως εκπρόσωπος της ΔΙΣ παρακαλώ), σχισματικός (τάδε έφη Πειραιώς Σεραφείμ) και πολλά άλλα.

Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Εκκλησία της Ελλάδος φαίνεται να έχει πάρει έναν δρόμο που δεν αναγνωρίζεται, που στο τέλος του δεν φαίνεται να οδηγεί σε μέρος ωραίο. Ο καθείς εξ' ημών των λαϊκών ας κινηθεί κατά συνείδησιν, αναλόγως των τοπικών του συνθηκών και περιστάσεων. Αλλά να μην εθελοτυφλούμε μπροστά στην πραγματικότητα.

Ανώνυμος είπε...

Παύλου Α' προς Κορινθίους Κεφάλαιο στ' παράγραφος 9:
'' Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται''.

Ανώνυμος είπε...

Η ΔΙΣ (Διαρκής Ιερά Σύνοδος) της Εκκλησίας, θα ασχοληθεί κάποτε με τα σοβαρότατα προβλήματα που βασανίζουν εσωτερικά την Εκκλησία, ή θα είναι μόνο ο "εμπορικός προωθητής" των εμβολίων;

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έδωσε ο Θεός την έλξη προς το ίδιο φύλο. Αυτά που έδωσε ο Θεός τα μελετούμε στην Αγία Γραφή και στη ζωή των αγίων. Δημιούργησε άνδρα και γυναίκα, όχι τρίτη εκδοχή. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι χάρισμα από το Θεό αλλά επιλογή του ανθρώπου (όπως τόσες άλλες)τελευταία μάλιστα εξαιρετικά προβαλλόμενη.
Σεβαστοί οι ομοφυλόφιλοι, όπως όλοι οι άνθρωποι απανταχού της γης, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους. Είναι όλοι παιδιά του Χριστού. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να δούμε το όποιο θέλημα των ανθρώπων υπό το φως του τι θέλει ο Θεός από εμάς.
Εγώ μπορώ να ισχυρίζομαι ότι έχω το οποιοδήποτε δικαίωμα. Είναι σημαντικό το πού με πάει εμένα και το κοινωνικό σύνολο, αλλά πρώτιστα πώς μπορεί να με οδηγήσει στο Χριστό, διαφορετικά όσα κι αν ισχυρίζομαι είναι μάταια. Από την ομοφυλοφιλία όπως και από όλες τις επιλογές μπορεί ο άνθρωπος να στραφεί στον Χριστό και να σωθεί, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις των "θέλω" μας, τα αφήνουμε πίσω για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. "Απαρνησάτω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι". Αφήνουμε όλα τα θέλω μας και λέμε γενηθήτω το θέλημά Σου.

Ανώνυμος είπε...

Όσο ο άνθρωπος εγκαταλείπει τα θέλω του χάριν του θελήματος του Χριστού τόσο γίνεται θεοειδής. Όσο μένει στα θέλω του εγκλωβίζεται σε αυτά όπως ο Νάρκισσος. Αυτό έχει γενική ισχύ, δεν αφορά μόνο την ομοφυλοφιλία, αλλά προφανώς ισχύει και γι' αυτήν.
Έχει λοιπόν σημασία τι θέλει κανείς από τη ζωή του, ποια προοπτική της δίνει.
Προφανώς η Εκκλησία δεν απορρίπτει κάποιον. Τον τιμά ως παιδί του Θεού. Και ο Θεός πρώτος τον τίμησε με το δώρο της ζωής και της αθάνατης ψυχής του. Ο Άνθρωπος καλείται να αξιολογήσει, τα δώρα και τη σχέση του με τον δωρητή. Από αυτή την εκτίμηση εξαρτάται η όλη πορεία του προς Εκείνον ή προς τα θέλω του. Προς Εκείνον υπάρχει η Ανάσταση και η αιώνια ζωή. Προς τον εαυτό μας η φθορά και ο θάνατος. Διαλέγουμε...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com