15 Μαΐ 2021

Ο Ψευδοκιέβου διεκδικεί Σκήτη στον Άθωνα

 

Ὁ Σεβ. Ἀδριανουπόλεως εἰς τὴν Ἱ. Ἐπιστασίαν (romfea.gr, 11.05.2021). Πρόδρομος τῆς οὐκρανικῆς σκήτεως;! Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁ πρ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ εἶχε συνάντησιν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν…

Ἑπόμενον βῆμα «Οὐκρανικοῦ»: «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» – Διχασμὸς πιστῶν εἰς Β. Ἑλλάδα

Ο ΨΕΥΔΟΚΙΕΒΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΣΚΗΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΩΝΑ!

Τὰ σχίσματα ἀποτελοῦν μίαν αἰσχρὰν γεωπολιτικὴν τακτικήν, τὴν ὁποίαν ὑπηρετεῖ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.
Αὐτὸ τὸ σατανικὸν ἔργον ἐπιχειροῦν νὰ εἰσάγουν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ πιθανῶς θὰ μεταλλαχθῆ εἰς «ἐμφύλιον»!

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Θρασυτάτη καὶ προκλητικὴ εἶναι ἡ στάσις τοῦ Ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου (Ντουμένκο), ἐπικεφαλῆς τῶν ἀχειροτονήτων καὶ ἀναθεματισμένων κληρικῶν τοῦ «ἐκκλησιαστικοῦ» μορφώματος εἰς Οὐκρανίαν ποὺ ἔχει διχάσει τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ἤδη ὁ φιλόδοξος ψευδὸ-«Ἱεράρχης» ἔχει ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμίαν νὰ καταστῆ Πατριάρχης, ἐφ’ ὅσον θεωρεῖ ὅτι εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ ἀπόκτησις τῆς πατριαρχικῆς τιμῆς μετὰ τὴν ψευδὸ-«αὐτοκεφαλίαν»!

Παραλλήλως, συνεχίζει ἀδίστακτα τὸν πόλεμον κατὰ τῆς μόνης Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μητροπολίτην Κιέβου Ὀνούφριον, ἀποσπῶν ἀπὸ αὐτὴν βιαίως ἢ τεχνιέντως ἱεροὺς ναούς, ἱεράς μονὰς καὶ ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν.

Δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὸν ἀναδείξαντα αὐτὸν ψευδὸ-«Πατριάρχην Κιέβου» Φιλάρετον, ὁ ὁποῖος εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον, ποὺ διατηρεῖ, ἀνήρτησε δηλώσεις του ἀπὸ συνέντευξιν, ἀποκαλύπτων ὑφαρπαγὴ τῆς κατοικίας του:

«Πεῖτε μου, ἔχει συνείδηση ὁ ἄνθρωπος πού μετέγραψε τὴν ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου στὴν OCU; Κρυφὰ κιόλας, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζω. Νομίζω ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει συν­είδηση. Τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος χάνει τὴ συνείδησή του. Θὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ πιστεύω ὅτι θὰ κερδίσουμε».

Χειροτέρα τῆς φιλοδοξίας καὶ τῆς ἀσυνειδησίας εἶναι ἡ καταφανὴς προδοσία τῆς πίστεως! Ὁ Μητρ. Ἐπιφάνιος ἐπανειλημμένως συλλειτουργεῖ καὶ συμπροσ­εύχεται τόσο μὲ παπικοὺς ὅσο καὶ μὲ οὐνίτας Ἱεράρχας καὶ ἁπλοῦς κληρικούς, ἐνῶ εὑρίσκεται εἰς κοινωνίαν μὲ σχισματικούς τοῦ Μαυροβουνίου ποὺ ἐμβολίζουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας!

Προσφάτως, προσετέθη εἰς τὴν μειοδοσίαν τῆς πίστεως ἡ δημοσία ἄρνησίς του περὶ τοῦ θαύματος καὶ τοῦ ἀκτίστου χαρακτῆρος τοῦ Ἁγίου Φωτός, λέγων εἰς συνέντευξιν εἰς τὸ οὐκρανικὸν «Κανάλι 5» τῆς 1ης Μαΐου 2021:

«-Ἴσως κάποτε σκεφτήκατε ὅτι πρόκειται γιὰ μία παράσταση; τὸν ρώτησε ἡ δημοσιογράφος. Ἢ πιστεύετε ὅτι κατὰ κάποιο τρόπο συμβαίνει πραγματικὰ ἕνα θαῦμα, μία σπίθα καὶ προκύπτει ἀπὸ ἐκεῖ φωτιά;

-Εἶναι συμβολικὸ ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἁγιάζουμε τὰ ὕδατα στὸν Ἰορδάνη ποταμό: ὑπάρχει μία οὐσία, νερό, δὲν προκύπτει ἁπλὰ ἀπὸ πουθενά, δὲν συμβαίνει θαῦμα… Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς, ἁπλῶς τὸ βγάζουν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Τάφο τοῦ  Κυρίου ὡς σημάδι τοῦ Φωτὸς ποὺ ἔλαμψε κατὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου… κάποιος πιστεύει ὅτι μὲ θαυματουργὸ τρόπο (ἐμφανίζεται) ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι ἀνάμνηση τοῦ πρώτου θαύματος ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ μία συγκεκριμένη στιγμή…, ἐξήγησε ὁ Ντουμένκο».

Δημιουργία Ἁγιορειτικῆς Σκήτης εἰς τὰς βλέψεις του!

Ὅλα αὐτὰ εἶναι «ἐγκλήματα» εἰς κοινὴν θέαν, ἀλλὰ οἱ Ἀρχιερεῖς μας κλείουν τοὺς ὀφθαλμοὺς των. Σεβασμιώτατοι, «οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; ἔτι πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε;».

Οὐδεὶς ὅμως δύναται νὰ ἀδιαφορήση εἰς τὸ νέον πρόβλημα ποὺ πρόκειται ὁ Μητρ. Ἐπιφάνιος νὰ προκαλέση συντόμως, καθὼς ἐμπλέκεται καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Συγκεκριμένα εἰς τὴν ἀνωτέρω συνέντευξιν περιέγραψε καὶ τὰ σχέδιά του διὰ δημιουργίαν Σκήτης, ποὺ θὰ ὑπάγεται εἰς αὐτὸν, ἐντός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς πληροφορούμεθα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων» τῆς 4ης Μαΐου 2021:

«Στὸ Ἅγιο Ὄρος ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς OCU θὰ θέσει τὸ θέμα τῆς τοποθέτησης τῆς οὐκρανικῆς σκήτης. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς OCU, Σεργκέι (Ἐπιφάνιος) Ντουμένκο, ἀνακοίνωσε σχέδια νὰ ἐπισκεφτεῖ σύντομα τὸ Ἅγιο Ὄρος. Τὸ εἶπε αὐτὸ σὲ συνέντευξή του στὸ Channel 5, ἀπαντώντας στὴν ἐρώτηση,

«-Ποιὲς σκῆτες ἢ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁ Βαρθολομαῖος (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) εἶναι ἕτοιμος νὰ δώσει στὴν OCU;

-Σύντομα σκοπεύω νὰ ἐπισκεφθῶ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ μετὰ θὰ μπορέσουμε νὰ μιλήσουμε συγκεκριμένα γιὰ τὸ ποῦ θὰ εἶναι ἡ θέση μας γιὰ τὴν οὐκρανικὴ σκήτη», δήλωσε ὁ Ντουμένκο».

Κατ’ ἀρχάς, ἀπὸ τὴν ἐρώτηση τῆς δημοσιογράφου ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ὑπαινίσσεται πὼς ὑπάρχει κάποια συμφωνία μεταξὺ Μητρ. Ἐπιφανίου καὶ Πατριάρχου Βαρθολομαίου σχετικῶς μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Πηγάζει ἡ ἄποψις τῆς δημοσιογράφου ἀπ’ ὅσα μέχρι σήμερα περὶ ἀνταλλαγῶν καὶ ὑπαγωγῆς κάποιων μετοχίων τοῦ Κιέβου ἀπευθείας εἰς τὸ Φανάρι εἶναι γνωστὰ ἢ μήπως ἔχει πληροφόρησιν διὰ κάποιαν ἄλλην συμφωνίαν; Ἡ σύνδεσις πάντως τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ μίαν κοσμικὴν ἄσχετον μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δημοσιογράφον, δεικνύει ὅτι ἔχει δεχθῆ «φροντιστήριον» σχετικῶς…

Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀπάντησιν τοῦ Μητρ. Ἐπιφανίου διαπιστώνει κανεὶς ὅτι ὁμιλεῖ μετὰ βεβαιότητος καὶ συγκεκριμένου σχεδίου: θὰ ἐπισκεφθῆ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ θὰ συζητήση διὰ τὴν Σκήτην, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμος ἔπειτα νὰ προβῆ καὶ εἰς δηλώσεις εἰς ΜΜΕ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκφράζει ἀμφιβολίαν μόνον διὰ τὴν τοποθεσίαν τῆς Σκήτης καὶ ὄχι διὰ τὴν πραγματοποίησίν της, σημαίνει ὅτι τὰ ἔχει προγραμματίσει ὅλα…

Γνωρίζει ἡ Ἱερὰ Κοινότης περὶ σχετικοῦ αἰτήματος δημιουργίας Σκήτεως; Θὰ ἀποδοκιμάση τὰς δηλώσεις του; Θὰ ἐπιτρέψη τὴν εἴσοδόν του εἰς τὸν Ἄθω; Θὰ τὸν ὑποδεχθῆ ἐπισήμως; Θὰ ἐμπλακῆ εἰς διάλογον μαζί του; Μήπως τὴν ἰδίαν ὥραν, ὅταν οἱ περισσότεροι ἔχουν ἄγνοιαν, ὁ ἴδιος ἢ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἢ κάποιος ἐνδιάμεσος συζητεῖ μὲ Ἡγουμένους Ἁγιορειτικῶν Ἱ. Μονῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως θὰ προσποιηθοῦν ἐνώπιον ἄλλων ὅτι αἰφνιδιάζονται, ἐνῶ ἴσως ἔχουν ἤδη δώσει ὑποσχέσεις περὶ τῆς Σκήτεως;

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ σταθῆ εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Μητρ. Ἐπιφανίου ἢ τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ παρακολουθῆ παθητικῶς τὰς ἐπεμβάσεις, τάς ὁποίας ἐπιφέρει τὸ «οὐκρανικὸν» εἰς ἄλλας δικαιοδοσίας; Σήμερα τὸ Ἅγιον Ὄρος, μήπως αὔριον αἱ Νέαι Χῶραι ἢ οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων;

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἔχει συμφωνήσει μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, ποὺ εὑρίσκονται ὄπισθεν τοῦ «οὐκρανικοῦ», τὴν ἀλλαγὴν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὥστε νὰ δημιουργηθῆ Σκήτη ἢ θὰ τὸν παρακάμψουν μὲ εὔσχημον τρόπον μετὰ ἀπὸ συμβουλάς Ἡγουμένων ἢ διαφωνίαν των πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα, ὥστε νὰ ὑπάρξη διαίρεσις;

Δυσοίωνον τὸ μέλλον τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ὅταν προέκυψε τὸ ψευδὸ-«αὐτοκέφαλον» τῶν ἀχειροτονήτων καὶ ἀναθεματισμένων οἱ κρατοῦντες τὰ ἡνία τοῦ Ἄθω ἠδυνάτουν νὰ λάβουν ὁμόφωνον ἀπόφασιν, διότι ἡ μὲν πλειοψηφία κατεδίκαζε τὸ ἐκκλησιαστικὸν πραξικόπημα βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων, ἡ δὲ μειοψηφία προετίμα τὴν εὔνοιαν τοῦ Φαναρίου καὶ τῆς πολιτικῆς δυνάμεως ποὺ τὸ συνοδεύει. Ἡ μειοψηφία καθωδήγησε, λοιπόν, πρὸς τὴν ἀπόφασιν ἑκάστη Ἱ. Μονὴ νὰ πράξη ὡς βούλεται, δηλ. ἀναλόγως τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως… Αὐτὴ ἦτο καὶ ἡ κερκόπορτα, ὥστε νὰ ἐκκινήσουν ἀπὸ τὴν Οὐκρανίαν ἀποστολὲς ψευδὸ-«Ἱεραρχῶν» πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὸν τυχοδιωκτισμὸν «ὅ,τι κερδίσουμε»… Ἀλλοῦ ἐπέτυχον πλήρη ἀναγνώρισιν καὶ ἀλλοῦ καίτοι δὲν τοὺς ἐπετράπη ἡ εἴσοδος ἔβγαζαν φωτογραφίας προκειμένου νὰ διασπείρουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἔγιναν δεκτοί. Ποῖοι ἦσαν τελικῶς οἱ κερδισμένοι; Οἱ μειοψηφοῦντες ποὺ «λιβανίζουν» τὸν «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς», ὁ ὁποῖος μὲ ἕνα συλλείτουργον εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος καὶ μερικάς «ἁγιοποιήσεις» «ἔκλεισε τὰ στόματα» τῶν Ἡγουμένων! Ἂν τοὺς ὑποσχεθῆ ὅτι θὰ τοὺς χειροτονήση καὶ Ἐπισκόπους, ἴσως τώρα παραχωρήσουν καὶ ἔδαφος, διὰ νὰ δημιουργηθῆ καὶ «οὐκρανικὴ» Σκήτη!

«Διαίρει καὶ βασίλευε…» εἶναι τὸ γνωστὸν «δόγμα» ποὺ ἐπιτρέπει εἰς τὸν ὑποθάλποντα τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀνομίαν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Φαναρίου νὰ διοικῆ καὶ τὴν Ἀθωνικὴν Πολιτείαν ἀπὸ τὸ προσκήνιον ἢ τὸ παρασκήνιον! Ἡ μὴ ὁμόφωνος στάσις τῆς Ἱ. Κοινότητος θὰ σημάνη τὴν πολιτικὴν ἐπέμβασιν διὰ τοῦ Μητρ. Ἐπιφανίου σήμερα καὶ εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Οἱ διοικοῦντες τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐφόσον δὲν ἔλυσαν τὸ «οὐκρανικόν», ἐπειδὴ ἐθεώρησαν ὅτι δὲν εἶναι ἰδικὸν τους θέμα, καίτοι διήρεσε τὴν Ὀρθοδοξίαν, θὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν ἐντὸς τῶν τειχῶν… καὶ ὡς γνωστὸν «αἱ πόλεις πίπτουσι ἐκ τῶν ἔσω»!

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com