4 Απρ 2021

Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας!

Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας!

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Τιμουδᾶς

Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν δήλωση ἑνὸς Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ὑφίσταται μία μορφὴ εἰκονομαχίας σήμερα, λόγῳ τῆς κατάστασης ποὺ ἐπικράτει μὲ τὸν κορωνοϊό, ὅτι δηλαδὴ οἱ πιστοὶ ,εἴτε προσκυνοῦν τὶς εἰκόνες μὲ μάσκα, εἴτε τοὺς ἀπαγορεύουν ἐντελῶς νὰ τὶς προσκυνήσουν, λέω τὸ ἑξῆς.

Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτα. Τουλάχιστον ἔχουν μία εἰκόνα μπροστά τους, κι ἂν δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀσπασθοῦν, τουλάχιστον ἔρχονται σὲ ὀπτικὴ ἐπαφὴ μαζί της, μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ποὺ ἀπεικονίζει καὶ μποροῦν ἐνδόμυχα νὰ προσευχηθοῦν, βλέποντας τὸν Ἅγιο κατάματα.

Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, ὁ Μητροπολίτης κ. Κλεόπας Στρογγύλης, βρῆκε ἕνα τρόπο νὰ ἀπαλλάξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ αὐτὸ τὸ συνειδησιακὸ προβληματισμό. Τοὺς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὶς εἰκόνες.

Καλὰ διαβάσατε. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναό.

Τὸ εἶχε δρομολογήσει πρὸ καιροῦ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ἁπλὰ ἡ πανδημία τὸν βοήθησε,ὥστε νὰ μὴ γίνει μεγάλος ντόρος.

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ γιορτὴ τῆς ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων καὶ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Σουηδία ζοῦμε ἀκριβῶς τὴν ἀρχὴ τῆς εἰκονομαχίας, μὲ τὴν ἀποκαθήλωσή τους.

Εἶχε ἐξαγγείλει μία ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ ὁ κ. Κλεόπας, γιατί λέει ἦταν βρώμικος, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης, ἀπὸ τότε ποὺ κτίσθηκε ἐδῶ καὶ 130 χρόνια.

Ὁ Ναός μας στὴν Στοκχόλμη εἶναι νεογοτθικοῦ ρυθμοῦ, δηλ. Προτεσταντικὸς ἐξωτερικά, ποὺ δωρήθηκε στὴν Μητρόπολή μας τὸ 1976, ἐπὶ Μητροπολίτου κ. Παύλου. Διαμορφώθηκε ἐσωτερικὰ μὲ Εἰκονοστάση, ἐπανδρώθηκε σταδιακὰ μὲ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται ἕνας ὀρθόδοξος ναὸς καὶ μὲ παρὰ πολλὲς ἁγιογραφημένες εἰκόνες, οἱ περισσότερες στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῶν Καρτσωναίων, τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας.

Λόγῳ τῆς ἀνακαίνισης, λοιπόν, κατέβηκαν οἱ εἰκόνες ἤδη ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2020 γιὰ να μποῦν οἱ σκαλωσιές.

Ἡ ἀνακαίνιση τελείωσε μία ἑβδομάδα πρὶν τὰ Χριστούγεννα, ἤδη ἔχουν περάσει τρεῖς μῆνες ἀπὸ τότε, καὶ οἱ εἰκόνες δὲν μπῆκαν στὴν θέση τους καὶ ἕνας Θεὸς ξέρει ποῦ βρίσκονται.

Ἡ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθόδοξής μας παράδοσης, ἐδῶ στὴν Σκανδιναβία ,ἄρχισε σχεδὸν μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Μητρ. Κλεόπα πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια περίπου.

Ἀργά, ἀλλὰ μεθοδικά, μετάλλαξε τὸν ὀρθόδοξο ναὸ τοῦ Ἅγιου Γεωργίου,σὲ μία ὄμορφη αἴθουσα, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ συναντᾶται ἡ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία τῆς Σουηδιας, ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσμια, χωρὶς νὰ πέφτουν πάνω της τὰ βλέμματα τῶν Ἁγίων καὶ τὸ φῶς τῶν καντηλιῶν καὶ αἰσθάνεται ἄβολα.

Αὐτὰ εἶπε ὁ Μητρ. Κλεόπας γιὰ τὸν ναό, πρὶν ἀπὸ 4 χρόνια σὲ μία ὁμιλία του.

“Ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἀποτελεῖ σημεῖο πνευματικῆς ἀναφορᾶς, καταλλαγῆς καὶ συνύπαρξης,στὴν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία ποὺ ζοῦμε. Εἶναι ἱερὸς χῶρος προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ διαλόγου-τοῦ διορθοδόξου,διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκευτικοῦ συνδιαλέγεσθαι-ποὺ διεξάγεται στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας- διαφορετικότητας, -συμβατοῦ μὲ τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ καὶ πανανθρώπινα ἰδεώδη’’.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα θὰ τὰ βρεῖτε στὸ fb τῆς Μητρόπολης. Metropolisofsweden

Ἤδη πρὶν ἀπὸ 4 χρόνια κατάργησε τὰ καντήλια ἀπὸ τὸν ναό. Σὲ ἐρώτηση ἑνὸς ἐνορίτη γιὰ ποιόν λόγο ἔγινε αὐτό, ἡ ἀποστομοτική ἀπάντηση ἦταν “ἐδῶ κάνω κουμάντο ἐγώ. Δὲν ὑπάρχει σταγόνα λάδι στὸν ναό. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ ἡ Μεγάλη Τετάρτη μὲ τὸ Μέγα Εὐχέλαιο.

Πρὸς τὸ παρὸν τὸ εἰκονοστάσι, εἶναι ἡ μονὴ φυσικὴ παρουσία ἀντικειμένων, ποὺ διασῴζει ἀκόμα τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ναοῦ μας ὡς ὀρθόδοξου. Διαφορετικὰ τὰ ὑπόλοιπα πειστήρια γιὰ τὴν ὀρθοδοξότητά του, βρίσκονται μόνο στὰ χαρτιά. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Μητρ. Κλεόπας διατείνεται ὅτι ἡγεῖται μιᾶς ἱεραποστολικῆς Μητρόπoλης.

Νομίζω ὅτι εἶναι περιττό, ἂν ὄχι γελοῖο, νὰ ἐπιχειρηματολογήσω σὰν ὀρθόδοξος πιστὸς ,τὴν σημασία τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ καντηλιοῦ,μέσα σὲ ἕνα ὀρθόδοξο ναὸ καὶ μάλιστα ἀπέναντι σὲ ἕνα ἱεράρχη, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὁ θεματοφύλακας τοῦ θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ζητήσαμε πολλὲς φορὲς ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Μητρ. Κλε­όπα, ἀλλὰ ἀ­γνόησε κάθε προσπάθεια ἐπικοινωνίας.

Αὐτὰ καὶ πολ­λὰ ἀλλὰ παράδοξα γίνονται ἐδῶ στὴν Μητρόπολη Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας, ποὺ ἴσως δὲν εἶναι τῆς ὥρας νὰ γραφτοῦν. Ἐγὼ πάντως εἶμαι στὴν διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο θέλετε.

Εἶμαι μόνιμος κάτοικος Σουηδιας ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ὑπῆρξα ἐνοριακὸς ἐπίτροπος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τὴν διετία 2015-2017.

Ορθόδοξος Τύπος

……………………………………………………………..

Ἀπάντησις περὶ τῶν ἱ. εἰκόνων εἰς Σουηδίαν

«ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΕΙΣ,
ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ»

Ὑπό Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Δρος Βαρθολομαίου Ἰατρίδη, Ἐφημερίου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Δανείζομαι τούς λόγους τοῦ Φωκυλίδη τοῦ Μιλήσιου (5ος π.Χ. αἰών), τοῦ ὁποίου τά γραφόμενα σημαίνουν ἐπακριβῶς «Νά μή κρίνῃς προτοῦ ἀκούσεις τά ἐπιχειρήματα καί τῶν δύο πλευρῶν». Θεωρῶ ὅτι οἱ λόγοι αὐτοί ταιριάζουν ἀπόλυτα στήν περίπτωσή μας, καθώς πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, στό ὑπ’ ἀριθμ. 2348 τῆς 2ας Ἀπριλίου 2021 φύλλον τῆς Ἑβδομαδιαίας Ἐκδόσεως τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἐδημοσιεύθη ἄρθρον τοῦ κ. Χρήστου Τιμούδα ὑπό τόν τίτλον: «Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας», τό ὁποῖον ἀνέγνωσα μετά μεγάλης ἐκπλήξεως καί θλίψεως συνάμα.

Διακονῶ στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης ἀπό τῆς 3ης Ἰουνίου 2020, ἔχων κανονικήν ἀπόσπασιν ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς μέ τήν συγκατάθεσιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, ἀδείᾳ δέ καί εὐλογίᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, προκειμένου νά συνδράμω τό ἐπιτελούμενον πολυσχιδές ἔργον τοῦ ἐπιχωρίου Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπα, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐνεπιστεύθη τήν νευραλγικήν θέσιν τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Στοκχόλμης. Ἐπειδή καί λίθοι κεκράξονται περί τοῦ ἤθους, τοῦ χαρακτῆρος, τῆς ἐργατικότητος καί προσφορᾶς τοῦ Μητροπολίτου κ. Κλεόπα τά ἑπτά περίπου ἔτη πού ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τοῦ ἐνεπιστεύθη τούς οἴακας τῆς ἱεραποστολικῆς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί ἐπειδή κατά τό παράγγελμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «ὅ ἑωράκαμεν, ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἐθεασάμεθα….», αὐτό πρέπει καί νά διαλαλοῦμεν, περί αὐτοῦ, λοιπόν, σπεύδω νά μαρτυρήσω ὡς ἐκ τῶν αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων καί μαθητῶν τοῦ ἐκλεκτοῦ Ἱεράρχου τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας.

Τό διάστημα αὐτό τοῦ ἑνός περίπου ἔτους πού διακονῶ πλησίον τοῦ Μητροπολίτου κ. Κλεόπα, διαπιστώνω αὐτό πού πλεῖστοι τῶν Ἀρχιερέων μοῦ εἶχαν διηγηθεῖ περί τοῦ προσώπου του, ὅτι δηλαδή εἶναι ἀεικίνητος, δυναμικός, ἀποφασιστικός, ὀργανωτικός, ἁπλοῦς, εὐγενής καί μέ ὅραμα ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπειδή, ὅμως, κατά τόν Ἀριστοτελικό λόγο «φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ’ ἀλήθεια», γι’ αὐτό τό λόγο αὐθορμήτως καί αὐτοπροαιρέτως ἐπιθυμῶ νά ἀποκαταστήσω τά κακῶς γραφόμενα στό προαναφερθέν ἄρθρον πρός σπίλωσιν,  συκοφάντησιν καί δημιουργίαν ἐντυπώσεων περί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα, ἐπιτελῶντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπον τό ἔργον πού θεωρῶ ὅτι ὄφειλαν πρίν ἀπό τήν δημοσίευσιν τοῦ ἄρθρου νά ἐνεργήσουν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», δηλαδή νά διασταυρώσουν τήν ἀλήθειαν τῶν γραφομένων ἤ νά ἐρωτήσουν τήν ἄποψιν τοῦ καθυβριζομένου καί κατασυκοφαντημένου Ἱεράρχου.

Ὁ κ. Τιμούδας ἀναφέρει ὅτι: «πῆρα ἀφορμή ἀπό τήν δήλωσιν ἱεράρχη τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ὑφίσταται μιά μορφή εἰκονομαχίας σήμερα…», γιά νά καταλήξῃ ὅτι «Στό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, ὁ Μητροπολίτης κ. Κλεόπας Στρογγύλης, βρῆκε ἕνα τρόπο νά ἀπαλλάξῃ τούς πιστούς ἀπό αὐτό τό συνειδησιακό προβληματισμό. Τούς ἀπάλλαξε ἀπό τίς εἰκόνες». Καί συνεχίζει περί τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν εἰκόνων, οἱ ὁποῖες «κατέβηκαν ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 2020, γιά νά μποῦν οἱ σκαλωσιές …καί ἕνας Θεός ξέρει ποῦ βρίσκονται». Ἀρχίζοντας, λοιπόν, ἐπί τῶν συγκεκριμένων, ὡς Ἐφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὀφείλω νά ἐνημερώσω πάντας ὅτι στόν ἐξωνάρθηκα (τήν εἴσοδο) τοῦ Ναοῦ ὑπάρχουν ἑκατέρωθεν (δεξιά καί ἀριστερά τῶν εἰσερχομένων) δύο προσκυνητάρια, δίπλα ἀπό τά ξυλόγλυπτα ἀπορροφητικά μανουάλια, τό ἕνα μέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καί τό ἄλλο μέ τήν παράσταση τῆς Δεήσεως, ὅπου τοποθετοῦνται καί εἰκόνες ἑορταζόντων Ἁγίων ἤ Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν Ἑορτῶν, ὅποιες ὑπάρχουν (καί μάλιστα ἐξ αὐτῶν πού ὑπαινίσσεται ὁ κ. Τιμούδας ὅτι ἕνας Θεός ξέρει ποῦ βρίσκονται). Οὐδέποτε στό διάστημα τῆς ἐνταῦθα διακονίας μου ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή μου ὅτι ὁ Μητροπολίτης κ. Κλεόπας εἶναι εἰκονομάχος ἤ ἀποτρέπει τούς πιστούς ἀπό τήν προσκύνησιν τῶν εἰκόνων ἤ ἔχει καταργήσει τάς ἁγίας Εἰκόνας. Φεῦ τῆς βλασφημίας!

Ἀπορῶ πάλιν καί ἐξίσταμαι, μέ τήν ἐμμονικήν, μονόπλευρην καί μυωπικήν συμπεριφοράν τοῦ κ. Τιμούδα, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖ ὡς εἰκονομάχον ἕνα Μητροπολίτην, μέ τήν πρωτοβουλίαν τοῦ ὁποίου, ὅπως ἀσφαλῶς θά πρέπῃ νά γνωρίζῃ, ἱδρύθηκε καί ἐγκαινιάστηκε κατά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν τοῦ ἔτους 2019 ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τό ἐντός τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μουσεῖο Ἑλληνοχριστιανικῆς Κληρονομιᾶς. Μάλιστα στήν εἴσοδο τοῦ Μουσείου ἐκτίθενται ὀκτώ εἰκόνες συντηρημένες καί τοποθετημένες σέ ξυλόγλυπτες σκαλιστές προθῆκες, ἐνῶ ἐντός τοῦ Μουσείου ὑπάρχουν συνολικά δέκα ὀκτώ εἰκόνες Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, δεσπόζει δέ στόν εἰσερχόμενο ἡ τοιχογραφία διαστάσεων εἴκοσι τετραγωνικῶν, πού ἀπεικονίζει τό Δεσπότη Χριστό, δορυφορούμενο ὑπ’ Ἀγγέλων δόξης! Νά σημειωθῇ ὅτι ὁ χῶρος αὐτός εἶναι προσβάσιμος σέ κάθε πιστό, ἀφοῦ ἐκεῖ ὁ Μητροπολίτης μας κ. Κλεόπας δέχεται εἰς ἀκρόασιν μετά ἀπό κάθε Θεία Λειτουργία, ἐνῶ ἀποτελεῖ χῶρο ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας καί ἐπισήμων καί διαφόρων προσώπων πού ἐπισκέπτονται τόν Καθεδρικό μας Ναό καί τόν Ποιμενάρχη μας! Ἄρα, τά γραφέντα καί μέ πολλά ὑπονοούμενα, ἀντικρούει ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια!

Στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου του ὁ κ. Τιμούδας ἀναφέρει ὅτι «…ἡ ἀποδόμηση τῆς ὀρθόδοξής μας παράδοσης, ἐδῶ στή Σκανδιναβία, ἄρχισε σχεδόν μέ τήν ἄφιξη τοῦ κ. Κλεόπα πρίν ἀπό 7 περίπου χρόνια. Ἀργά, ἀλλά μεθοδικά, μετάλλαξε τόν ὀρθόδοξο ναό του Ἁγίου Γεωργίου, σέ μιά ὄμορφη αἴθουσα, ὅπου θά μπορῇ νά συναντᾶται ἡ πολυπολιτισμική κοινωνία τῆς Σουηδίας…». Ἐπ’ αὐτῶν, λοιπόν, τῶν γραφομένων ἀναρωτιέμαι ἆραγε, πῶς ὁ ἀρθρογράφος εἶναι ὁ μόνος πού διεπίστωσε κάτι τέτοιο περί τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Κλεόπα. Δηλαδή ὑπονοεῖ ἤ εὐθέως κατηγορεῖ τόν Ποιμενάρχη μας ὡς αἱρεσιάρχη, γιατί σέ αὐτή τήν περίπτωση ἡ διάθεσή του νά συκοφαντήσῃ τόν Ἱεράρχη ξεπερνᾶ κάθε ὅριο καί διερωτῶμαι, ἄν σέ κάθε Θεία Λειτουργία πού ὁ Ποιμενάρχης μας κηρύττει, ἄν ἀκούω τά Θεόσοφα καί Ὀρθόδοξα λόγια ἀπό στόμα ἄλλου Ἱεράρχη. Μᾶλλον τό ἀντίθετο συμβαίνει, διότι ὁ Μητροπολίτης κ. Κλεόπας δέ σταματᾶ νά κηρύττῃ Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, ἀλλά καί νά προτρέπῃ διά τήν διατήρησιν τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν παραδόσεων, κυρίως πρός τούς νέους, εἶναι δέ γνωστός ὁ σεβασμός του πρός τούς Ἁγίους τῆς πίστεώς μας καί μέσα ἀπό τίς ἐπιστημονικές καί ὄχι μόνο συγγραφές του. Ὅσο γιά τό χαρακτηρισμό ὅτι ὁ ναός μεταλλάχθηκε σέ αἴθουσα, ἀναρωτιέμαι καί πάλι, ἄν ὁ Θεός μέ ἀξιώνῃ καί ἱερουργῶ σέ ἄλλον Ναό, ἀπό αὐτόν πού ὑπονοεῖ ὁ κ. Τιμούδας, ἀφοῦ μέ τήν ἀποφασιστικότητα καί μεθοδικότητα τοῦ Μητροπολίτη κ. Κλεόπα ὁ Ναός μετά τήν πρόσφατη ἀποκατάσταση ἔφθασε σέ ἀπαράμιλλο εἶδος καί κάλλος καί εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς καί καύχημα κάθε ὀρθοδόξου, κινεῖ δέ τό ἐνδιαφέρον τῶν πολυπληθῶν περαστικῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσερχόμενοι, ἀναζητοῦν πληροφορίες περί τήν ὀρθόδοξον πίστιν κι ἔτσι ὁ Ναός πολλάκις γενόμενος πόλος ἕλξεως, ἀρχικῶς ὡς κτίσμα καί ὄχι αἴθουσα μέ μορφήν Ναοῦ, καθίσταται καί ἡ ἀπαρχή τῆς γνωριμίας μέ τό Χριστό. Μήπως, λοιπόν, ὁ ἀρθρογράφος δέν δέχεται τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου «ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1,47), ἀλλά καί τόν ἄλλον «τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλλω ἔξω»; (Ἰωάν. 6, 34-39).

Ἀκολούθως, στό ἐν λόγῳ ἄρθρο ὁ κ. Τιμούδας ἀναφέρει μιά ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Κλεόπα στό Ναό πρίν ἀπό 4 χρόνια «ὁ καθεδρικός ναός ἀποτελεῖ σημεῖο πνευματικῆς ἀναφορᾶς, καταλλαγῆς καί συνύπαρξης στήν πολυπολιτισμική κοινωνία πού ζοῦμε. Εἶναι ἱερός χῶρος προσ­ευχῆς, περισυλλογῆς καί διαλόγου – τοῦ διορθοδόξου, διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συνδιαλέγεσθαι – πού διεξάγεται στά πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας – διαφορετικότητας – συμβατοῦ μέ ἑλληνοχριστιανικά καί πανανθρώπινα ἰδεώδη». Διερωτῶμαι καί πάλι, ποία εἶναι ἡ ἀντίρρηση τοῦ κ. Τιμούδα; Ἆραγε ὁ κάθε Ναός δέν εἶναι σημεῖο πνευματικῆς ἀναφορᾶς, καταλλαγῆς καί συνυπάρξεως; Γιατί ἐνδεχομένως νά ἔχῃ ἀντίθετη ἄποψη ἀπό αὐτή τῶν Πατέρων, ὅτι βλέποντας τόν ἀδελφόν μας βλέπουμε Κύριον τόν Θεόν μας, ἀλλά καί τούς λόγους ἀπό τό ἀληθινόλαλο στόμα τοῦ Κυρίου μας «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου…καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22, 37-39). Μήπως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νά κρύψουμε βαθιά στή γῆ τό θησαυρό τῆς πίστεως συμπεριφερόμενοι ἐγωϊστικά; Διότι, ἄν συμφωνῇ ὁ ἀρθρογράφος, τότε γνωρίζουμε ποία θά εἶναι ἡ ἀπόκρισις τοῦ Κυρίου μας στή Δευτέρα παρουσία «δοῦλε, πονηρέ καί ὀκνηρέ, … καί τόν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τό σκότος τό ἐξώτερον…» (Ματθ. 25, 14-30).

Καί συνεχίζει στό ἄρθρο του ὁ κ. Τιμούδας «…Ἤδη πρίν ἀπό 4 χρόνια κατάργησε τά καντήλια ἀπό τό Ναό…». Ἀπορῶ γιά ποῖον ἀκριβῶς λόγον ὁ συγκεκριμένος κύριος ἐξακολουθεῖ νά παρουσιάζῃ μία εἰκόνα ἐντελῶς διαφορετική ἀπό αὐτή πού περιγράφει. Προφανῶς, εἰσερχόμενος στό Ναό ποτέ δέν ἀντικρύζει τήν Ἁγία Τράπεζα, ὅπου ἑκατέρωθεν τοῦ Ἀρτοφορίου ὑπάρχουν δύο κανδῆλες, οἱ ὁποῖες ἀνάπτονται σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἤ ἄλλη ἀκολουθία. Πρός ἐπίρρωσιν τῶν γραφομένων, παραπέμπω κάθε καλοδιάθετο ἀναγνώστη νά διαπιστώσῃ τοῦ λόγου τό ἀληθές μεταβαίνοντας στήν ἐπίσημη σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας στό Facebook, ὅπου στά τέλη Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους 2020, ἐδημοσιεύθη ἄρθρο μέ ἀφορμή τό γεγονός τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίας τοῦ π. Maxime Lessage, ὅπου ἐδημοσιεύθησαν, μεταξύ ἄλλων, φωτογραφίες καί ἀπό τό Ἱερό Βῆμα, ἐμφαίνονται δέ οἱ προαναφεθεῖσες κανδῆλες ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης.  Ἐπιβεβαιώνονται, ὅμως, γιά μιά ἀκόμη φορά οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου μας ὅτι «…ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς· ἦν γάρ αὐτῶν πονηρά τά ἔργα» (Ἰωάν, 3,19).

Πρός τό τέλος δέ τοῦ ἄρθρου ἀναφέρει ὁ κ. Τιμούδας «Αὐτά καί πολλά ἄλλα παράδοξα γίνονται ἐδῶ στήν Μητρόπολη Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναβίας, πού ἴσως, δέν εἶναι τῆς ὥρας νά γραφτοῦν. Ἐγώ πάντως εἶμαι στή διάθεσή σας γιά ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο θέλετε. Εἶμαι μόνιμος κάτοικος Σουηδίας ἀπό τό 1980 καί ὑπῆρξα ἐνοριακός ἐπίτροπος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τήν διετία 2015-2017. Παρακαλῶ νά δημοσιεύσετε τό μήνυμα αὐτό στήν ἐφημερίδα σας καί μή τό ἀγνοήσετε, γιατί πρόκειται περί ἐγκλήματος κατά τῆς ὀρθοδοξίας, μέ δεσποτική βούλα…». Προβληματίζομαι ἀκόμα περισσότερο καί θεωρῶ ὄχι μόνον ἐγώ, διαβάζοντας τά συγκεκριμένα λόγια. Σέ ποία ἐκκλησία ἀνήκει τό ἐν λόγῳ πρόσωπο; Ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἶναι μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ἐμφορεῖται ἀπό τέτοιο πνεῦμα πολεμικῆς, ἐχθρότητος, μίσους καί συκοφαντίας, περιγράφοντας πρόσωπα καί καταστάσεις πού δέν ὑφίστανται, ἀλλά ἐξυπηρετοῦν κάποιον σκοπό; Λυποῦμαι, πού κάποιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι διετέλεσε καί ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος, πού γνωρίζουμε ὅτι τό ἀξίωμα αὐτό πού δίδεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας εἶναι τιμητικό, πῶς τό χρησιμοποιεῖ τώρα ὁ ἐν λόγῳ κύριος, γιά νά βλάπτῃ ἀντί νά οἰκοδομῇ, νά θέτῃ ἀμφιβολίες στίς συνειδήσεις καί νά προκαλῇ βαρύτατο σκανδαλισμό τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν καί μάλιστα ἄνευ λόγου καί αἰτίας καί μέ ψευδῆ ἐπιχειρήματα, ἀρνούμενος κατ’ οὐσίαν ἐκεῖνον πού κατέστησε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον Ποιμένα καί Διδάσκαλον καί Ὁδηγόν, ὑπεύθυνο γιά τά πνευματικά καί διοικητικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας. Ἄς μή ξεχνᾶ ὁ ἀρθρογράφος τό γεγονός πού περιγράφεται στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων «…τί μέ διώκεις, σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν» (Πρ. 26,24).

Κλείνοντας, θεωρῶ ὅτι καλό θά εἶναι στήν ἀσκητικωτάτη αὐτή περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀντί κάποιοι νά μηχανεύωνται συκοφαντίες καί νά ἐκτοξεύουν ὕβρεις καί ἀπειλές ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ τους καί μάλιστα τοῦ Ἐπισκόπου, ἰδιαιτέρως δέ δίχως λόγο καί αἰτία καί ἀφορμή, νά ζητήσουν μέ διάθεση μετανοίας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί κυρίως νά ἐπαναλαμβάνουν τήν κατακλεῖδα τῆς εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου «δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου»!

Ἐπίσης, διά τόν λόγον ὅτι ὁ κ. Τιμούδας δέν γνωρίζει, οὔτε φρόντισε νά πληροφορηθῇ ἀπό ἔγκυρες πηγές, μᾶλλον δέ προέτρεξε τῆς διανοίας, ἐμφορούμενος ἀπό πνεῦμα πολεμικῆς καί συκοφαντίας καί μάλιστα ἐναντίον τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ἄς μάθῃ ὅτι τά ἔργα ἀποκαταστάσεως δέν ἔχουν ἀκόμα ὁλοκληρωθεῖ. Ἐμεῖς ἀφήνουμε τόν συγκεκριμένον ἐπικριτήν στήν κρίσιν τοῦ ἱστορικοῦ, ἀλλά καί τοῦ Δικαιοκρίτου, ὁ Ὁποῖος ἐτάζει καρδίαν καί νεφρούς, ὅμως ὁ ὑποφαινόμενος δικαιοῦται νά ἀναφέρῃ ὅτι, ἐπειδή ἡ ἔλευσίς του τήν 3ην Ἰουνίου 2020 συνέπεσε μέ τήν ἀπαρχήν τῶν ἔργων ἀποκαταστάσεως τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἄν καί ὁ Μητροπολίτης μας δέν θά τό ἤθελε, πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας, ὅτι ἔζησε διά πρώτην φοράν στά 22 χρόνια τῆς ἱερωσύνης του, Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος κυριολεκτικῶς ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός εὑρισκόταν σκαρφαλωμένος στίς σκαλωσιές, καθοδηγώντας, συμμεριζόμενος καί συνδράμοντας καθ’ οἱονδήποτε τρόπον στό μαραθώνιον τοῦτο ἔργον ἀποκαταστάσεως, μετά ἀπό 130 χρόνια, ὥστε νά ἀπολαμβάνουμε πάντες τό ἐξαιρετικό αὐτό ἀποτέλεσμα. Ὅσον ἀφορᾶ δέ στόν κ. Τιμούδα, θά ἤθελα νά ὑπενθυμίσω ὅτι εὔκολον εἶναι νά ἀσκῇ κανείς κριτική ἐκ τοῦ μακρόθεν καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, χωρίς νά γνωρίζη τήν ἀγωνία καί τόν κόπο τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν συνεργατῶν του τόσον γιά τήν ἐξεύρεσιν τῶν οἰκονομικῶν πόρων τοῦ πολυδάπανου ἔργου τῆς προηγηθείσης ἐξωτερικῆς καί τανῦν τῆς ἐσωτερικῆς ἀποκαταστάσεως.

Ἔτσι, λοιπόν, στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κλεόπα ἐφαρμόζονται οἱ λόγοι τοῦ ποιητοῦ καί φιλοσόφου Σααδί (13ος αἰών) «Μόνο τά καρποφόρα δέντρα πετροβολοῦνται», ἐνῶ οἱ ἀσκητές τῆς ἐρήμου τονίζουν ὅτι προτιμότερο εἶναι νά φάῃ κανείς κρέας τή Μεγάλη Παρασκευή, παρά τή σάρκα τοῦ ἀδελφοῦ του μέ συκοφαντία! Γι’ αὐτό καί πάλι ἄς ἐπαναλάβουμε τήν προσευχή «δώρησαί μοι Κύριε τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα». Ἡ ταπεινή δέ εὐχή στό Μητροπολίτη μας κ. Κλεόπα εἶναι «καί ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε, ἕνεκεν ἀληθείας καί πραότητος καί δικαιοσύνης εἰς ἔτη πολλά, καρποφόρα καί σωτήρια!» Καλή ἀνάσταση μέ αὐτοκριτική καί μετάνοια!

Ἐν Στοκχόλμῃ τῇ 4ῃ Ἀπριλίου 2021

………………………………………..………………………………..

Ἀνταπάντησις περὶ τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν ἱ. εἰκόνων
«Μεγάλα βλάπτουσι
τοὺς ἀξυνέτους οἱ ἐπαινέοντες»

 Χαίρετε κ. Τραμπούλη,

Σᾶς στέλνω τὴν ἀπάντησή μου, ἀποκλειστικά στόν «Ὀρθοδόξο Τύπο», στὸ γράμμα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδη, ὁ ὁποῖος μπῆκε στὸν κόπο νὰ ὑπερασπίσει τὸν Δεσπότη του. Δὲν ἔκανε καὶ τίποτα σπουδαῖο.Ἦταν ὑποχρέωσή του.Ὑπασπιστὴς του εἶναι καὶ ἐν δυνάμει ἐπίσκοπος, ποὺ ἔχει ἀνάγκη συστατικῆς ἐπιστολῆς γιὰ τὴν περαιτέρω σταδιοδρομία καὶ ἐξέλιξή του. Λοιπόν.

Πάτερ Βαρθολομαῖε, ἔλαβα γνώση τῆς ἀπάντησής σας καὶ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ σᾶς ἀπαντήσω. Διακονεῖτε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2020. Δηλ. ἤδη ὁ Σεβ. Κλεόπας εἶχε μία παρουσία στὴν Μητρόπολη ἕξι χρόνων, ἱκανὸς χρόνος γιὰ νὰ γίνουν ἀρκετὰ πράγματα.

Ἐγώ βρέθηκα στὸ πλευρὸ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ πάτησε τὸ πόδι του στὴν Σουηδία. Ἰούνιος τοῦ 2014. Ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο. Μοῦ ζητήθηκε νὰ βοηθήσω μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ Μητροπολίτου ,τῆς συνοδείας του καὶ  τῶν ἀποσκευῶν τους, στὴν Μητρόπολη. Ἔτσι ἄρχισε μία συνεργασία, ποὺ κράτησε περίπου δύο χρόνια. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ρωτῆστε τὸν Σεβασμιώτατο.

 Ἤμουν ὁ κύριος συντελεστὴς  τῆς μεταβίβασης τοῦ Ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου, τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στὸ Ρέτβικ στὴν δικαιοδοσία τῆς Μητρόπολης. Τὸ ἡσυχαστήριο ἀνῆκε στὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικόλαου, τῆς ὁποίας ἤμουν ἐνεργὸ μέλος.

Τὴν 1/09/2014 διορίζομαι ἀναπληρωματικὸ μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὴν 1/09/2015 τακτικὸ μέχρι τῆς 31/08/2017. Ἤδη ἀπὸ τῆς 9/04/2016  ὑποβάλλω προφορικὰ τὴν παραίτησή μου, γιατί, ὅπως τοῦ ἐξήγησα δὲν ἀναπαυόμουν μὲ αὐτὰ ποὺ γίνονταν στὴν Μητρόπολη καὶ κατὰ συνέπεια δὲν μποροῦσα νὰ ἀνταποκριθῶ στὰ καθήκοντά μου, ὅπως ἤθελε ὁ Μητροπολίτης.

Τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, ἔχω γράψει γιὰ πολλὰ πράγματα στὸν Σεβ. Κλεόπα, ποὺ κατὰ τὴν ἄποψή μου ἦταν ξένα πρὸς τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ἀλλὰ ποτέ δὲν πῆρα ἀπάντηση.

Ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν μακρηγορία, ἀλλὰ θέλω νὰ δώσω ἕνα στίγμα τῆς ἐμπειρίας μου, ἀπὸ τὴν περίοδο σὰν ἐνοριακὸς ἐπίτροπος, ἀλλὰ καὶ γενικὰ ἀπὸ τὴν συν­αναστροφή μου μὲ τὸν Σεβ. Κλεόπα.  Καὶ τώρα ἐρχόμαστε στὸ προκείμενο.

Π. Βαρθολομαῖε, ἔγραψα γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀποκαθήλωσης τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ ναὸ καὶ σεῖς ἀπαντᾶτε, μὲ τὸ νὰ στολίζετε τὸν Μητροπολίτη Κλεόπα, μὲ ἕνα σωρὸ κοσμητικὰ ἐπίθετα, ἀναφερόμενος στὸ ἦθος, τὴν ἐργατικότητά του κτλ. Τί ἄλλο ἆραγε θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε, ἐσεῖς, ἕνας ἐν δυνάμει ἐπίσκοπος, ἀπὸ τὸ νὰ παινεύετε τὸν προϊστάμενό σας;

Λέτε ὅτι πήρατε τὴν γνώμη πολλῶν ἐπισκόπων, γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Σεβ. Κλεόπα, πρὶν ἀναλάβετε τὴν θέση αὐτή. Πολὺ καλὰ κάνατε. Μόνο ποὺ ξεχάσατε νὰ ρωτήσετε τὸν προκάτοχό σας, π. Παναγιώτη Κωστούλα, τὸ πῶς εἰσέπραξε τὴν Ἐπισκοπική, ἱεραποστολικὴ ἀγάπη.

Ὁ π. Παναγιώτης ἐμφανίστηκε ξαφνικὰ  στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Αὔγουστο τοῦ 2018 μὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ δύο χρόνια καὶ ἐξαφανίστηκε τὸ ἴδιο ξαφνικὰ τὸν Μάϊο τοῦ 2020. Καμία ἀνακοίνωση γιὰ τὸν ἐρχομό του καὶ καμία ἀνακοίνωση γιὰ τὴν «ἐξαφάνισή του». Ἐσὺ τουλάχιστον θὰ πρέπει νὰ αἰσθάνεσαι πολὺ εὐνοημένος ,γιατί ἀνακοίνωσε τὴν πρόσληψή σου, στοὺς Ἕλληνες τῆς Στοκχόλμης. Ἡ ταλαιπωρία τοῦ πατρὸς Παναγιώτη μέχρι νὰ φύγει γιὰ  Ἑλλάδα, λόγῳ κορωνοϊοῦ κράτησε πάνω ἀπὸ τρεῖς μῆνες.

Ὁ π. Ἀθανάσιος Μελλᾶς, ἐφημέριος τοῦ Γκέτεμποργκ, ὅταν ἦρθε ὁ κ. Κλεόπας τὸ 2014. Συνταξιοῦχος ἱερέας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ Σεβ. Κλεόπα ἦταν νὰ τὸν μεταθέσει στὴν Οὐψάλα. Ἐξυπηρετοῦσε κατὰ διαστήματα καὶ τὴν Στοκχόλμη, ὅταν χρειαζόταν. Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια  ὑπηρεσίας, στὴν αἴθουσα τοῦ καφέ, μετὰ ἀπὸ μία Θ.Λ. τοῦ ἀνακοινώνει ὁ Σεβ. Κλεοπας, νὰ τὰ μαζέψει καὶ νὰ φύγει κ αὐτὸς ἀμέσως. Πῶς δὲν λιποθύμησε  ὁ ἄνθρωπος. Ὁ αἰφνιδιασμός ἦταν καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ προσόντα τοῦ Σεβ. Κλεόπα.

Τελευταῖα εἴχαμε τὴν παύση τοῦ π. Πέτρου τῆς ἐνορίας τοῦ Γκετεμποργκ. Ἱερέας μὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸς γιὰ δύο χρόνια. Ἀνέλαβε τὸ Γκέτεμποργκ μετὰ τὸν π. Ἀθανάσιο. Ἔμεινε τέσσερα χρόνια μέχρι τὶς 7/03/2021. Οἰκογένεια μὲ δύο μικρὰ παιδιὰ ὁ π.Πέτρος, ποὺ ἤδη ἔχουν ἀρχίσει στὸ σουηδικὸ σχολεῖο, νὰ προσφέρεται νὰ μείνει στὴν Μητρόπολη ὡς ἄμισθος ἱερέας, ἀλλὰ δυστυχῶς νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτη.

Ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς  ποὺ πλήρωσε τὴν «νύμφη» ἦταν ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος Κάρτσωνας, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετοῦσε περιοδικὰ τὴν Μητρόπολη, ὡς πνευματικός, ἐπὶ Μητροπολίτου Παύλου, ἐπὶ μία σχεδὸν εἰκοσαετία. Ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. Κλεόπα, σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα μήνα ἀπὸ τὴν ἄφιξή του.

Ὅσοι ἐκδιώκοντο, ἔπαιρναν μία ἐντολή. Νὰ μὴ ξαναπατήσουν στὴν Σουηδία. Τί ἆραγε νὰ συνέβαινε; Ἦταν ὅλοι τους τόσο ἐπικίνδυνοι;

Ὅπως καὶ νἄχει τὸ θέμα, οἱ ἱερεῖς αὐτοί,στὸν  χρόνο ποὺ ἔμεναν στὴν ἐνορία τους , συνδεόντουσαν πνευματικὰ μὲ τὸ ποίμνιό τους. Καὶ ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔβρισκαν μία σειρὰ στὴ σχέση τους μὲ τὸν πνευματικό τους, ἐρχόταν ὁ Σεβ. Κλεόπας καὶ τὴν διέλυε. Καὶ φτοὺ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ καινούργιο ἐφημέριο.

Νομίζω ὅτι καὶ ἡ δίκη σου ἡ ἀπόσπαση εἶναι γιὰ δύο χρόνια.

Φυσικὰ δὲν ἦταν μόνο οἱ ἱερεῖς ποὺ πλήρωναν, τὴν καινοτόμα ἐξ Ἀμερικῆς  ποιμαντική τοῦ Σεβ. Κλεόπα. Μουσικολογιώτατοι ἱεροψάλτες, γνωρίζοντες ἄριστα τὴν βυζαντινὴ μουσική, παραιτοῦνται.

Ὁ γραμματέας καὶ πρωτοψάλτης τῆς Μητρόπολης, κ. Δημήτριος Καλπακίδης, νὰ καταφεύγει στὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ βρεῖ τὸ δίκιο του. Ἄλλοι στενοὶ συνεργάτες, ὁ κύριος ποὺ ἔφτιαξε τὸ ἀρχεῖο τῆς Μητρόπολης, μητροπολιτικοὶ καὶ ἐνοριακοὶ  ἐπίτροποι, σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Σουηδιας, νὰ φεύγουν ἀγανακτισμένοι καὶ κατασκανδαλισμένοι, ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Σεβ. Κλεόπα. Οἱ κυρίες τοῦ φιλόπτωχου, ἀλλὰ καὶ οἱ λογιστὲς ποὺ ἄλλαξε αὐτὰ τὰ λίγα χρόνια, συμπληρώνουν τὴν λίστα τῶν συνεργατῶν ποὺ ἀπομακρύνθηκαν. Ὅλα τὰ ὀνόματα ὑπάρχουν.

Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τοὺς λίθους ποὺ θὰ κράξουν, γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ λέτε, νὰ προσέχετε, γιατί ὅταν οἱ λίθοι πέφτουν ἀπὸ ψηλά, σπάνε κεφάλια.

Πᾶμε στὶς εἰκόνες τώρα.

Π. Βαρθολομαῖε, λειτουργεῖτε σὲ ἕνα ναὸ τῶν 700 περίπου τετρ.μ ,ποὺ εἶχε στοὺς τοίχους του πάνω ἀπὸ 50 φορητὲς εἰκόνες, διαστάσεων 40/50 ἑκ. περίπου, καὶ σεῖς κάνετε λόγο γιὰ δύο εἰκόνες ποὺ τὶς ἔχετε βάλει στὸ ἔμπα τοῦ Ναοῦ, ποὺ ἂν ἀνοίξουν διάπλατα οἱ  ἐξωτερικὲς πόρτες τὶς κρύβουν σχεδὸν ἐντελῶς. Κατ’ ἀρχὴν δὲν γίνεται κἄν λόγος γιὰ ἐξωνάρθηκα.

Γιὰ νὰ καταλάβουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι μακριά. Γιὰ νὰ μπεῖ κανεὶς στὸν ναό μας ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο, ἀνεβαίνει καμία 6/7 σκαλοπάτια καὶ φτάνει στὶς πρῶτες ἐξωτερικές, βαριές, ξύλινες πόρτες. Ἀκολούθει ἕνα πλατύσκαλο, 2/3 σκαλοπάτια καὶ δεύτερο ζευγάρι πόρτες, πολὺ πιὸ ἐλαφριές. Περνώντας  αὐτὲς τὶς πόρτες, φτάνεις ἀμέσως στὶς ἑπόμενες πόρτες, τὶς ἀνοίγεις καὶ μπαίνεις στὸν κυρίως ναό. Ποῦ τὸν εἴδατε τὸν ἐξωνάρθηκα; Ποῦ εἴδατε π. Βαρθολομαῖε, Καθεδρικὸ ναὸ καὶ νὰ μὴ ἔχει στὸν κυρίως ναό, προσκυνητάρι, μὲ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία ἤ τὸν Ἅγιο,στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ ναός; Π. Βαρθολομαῖε, πόσα προσκυνητάρια ἔχει ὁ κυρίως ναός μας; Ποῦ πῆγε ὁ Ἐσταυρωμένος, ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα, ποὺ φαίνεται πίσω ἀπὸ τὸν Πατριάρχη σὲ μία φωτογραφία;

Μήπως πέφτει στὴν ἀντίληψή σας, ὅ,τι θέλει ὁ Μητροπολίτης, ἤ μήπως ἐσεῖς ἀποτελεῖτε ἐξαίρεση καὶ σᾶς ἔχει ἐπιτρέψει νὰ σκέφτεσθε καὶ νὰ μιλᾶτε, ὅταν βέβαια εἶσθε μόνος; Εἶσθε σπουδαγμένος π. Βαρθολομαῖε, μή ὑποτιμᾶτε τὴν νοημοσύνη σας.

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ μουσεῖο ἑλληνοχριστιανικῆς κληρονομίας.

 Παρεπιπτόντως, σχεδὸν πουθενὰ σὲ λόγους ἤ ἐγκυκλίους τοῦ Μητροπολίτη δὲν θὰ συναντήσει κανεὶς τὴν φράση, ΟΡΘΟΔΟΞΗ κληρονομία.

Μήπως π. Βαρθολομαῖε ἔπεσε στὴν ἀντίληψή σας, ὅτι στὴ σχετικὰ μικρὴ αἴθουσα τοῦ μουσείου, ἐκτίθενται σὲ περίοπτη θέση, οἱ ἀρκετὰ μεγάλων διαστάσεων πινάκες τοῦ γερμανοῦ ζωγράφου Χένρικ Χόφμαν (ἡ εἰκὼν ἀνωτέρω); Μήπως ὁ Χόφμαν εἶχε πολιτογραφηθεῖ Ἕλληνας καὶ δὲν τὸ ξέρουμε; Τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἀντικείμενα, ποὺ μετὰ δυσκολίας διακρίνεις τί εἶναι, ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὸν κ. Μητροπολίτη ἀπὸ παλαιοπωλεῖα, παλιατζίδικα τῆς Στοκχόλμης. Τὸ λέει ὁ ἴδιος. Τὰ ἔβαλε μέσα σὲ πολυτελεῖς τζαμαρίες καὶ δὲν μπορεῖ, ἀφοῦ τὸ ἔπιπλο ποὺ τὰ φιλοξενεῖ φαίνεται ἐπίσημο καὶ ἀκριβό, σίγουρα θὰ εἶναι καὶ αὐτὰ κάτι τὸ πολὺ σπουδαῖο. Ὁ Σεβ. Κλεόπας, κάλεσε πολλὲς φορὲς τὸ ἐκκλησίασμα νὰ βοηθήσει οἰκονομικὰ τὴν ἵδρυση τοῦ μουσείου ἀπὸ Ἄμβωνος. Δέχτηκε ἐκεῖ, κάνα δύο φορές, ξένους ἐπίσημους, τὸ ἐκκλησίασμα ὅμως, πότε δὲν τὸ προσκάλεσε νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ μουσεῖο. Ἴσως νὰ μὴ εἶναι ἀκόμα ὥριμο, γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τὸν θησαυρό τοῦ μουσείου.

Τὸ ὅτι ἐκεῖ δέχεται ὁ κ. Μητροπολίτης εἰς ἀκρόασιν τοὺς θέλοντας νὰ ἀκροασθοῦν, μὴ τὸ λέτε πολὺ δυνατὰ γιατί, α) ἤρθατε ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ, καὶ τὸ μουσεῖο εἶχε κλείσει ἤδη ἀπὸ τὸν χειμῶνα καὶ παραμένει ἀκόμα κλειστό. Ὁπότε δὲν μπορεῖτε νὰ ἔχετε ἴδια γνώμη. Μᾶλλον αὐτὸ θὰ τὸ ἔγραψε ὁ κ. Μητροπολίτης. Ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ μουσεῖο ποτέ δὲν ἄνοιξε τὶς πόρτες του νὰ μπεῖ ἐλεύθερα μέσα ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος ἤθελε τέλος πάντων,ἔστω καὶ ἀπὸ ἁπλὴ περιέργεια.

Ἡ μόνη ἴσως ἐξαίρεση, εἶναι ἡ τοιχογραφία στὴν ὁποία ἀναφέρεστε.

Αὐτὸς ποὺ ἐνδιαφέρεται, μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ σελίδα τῆς Μητρόπολης, νὰ πάει πίσω στὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 καὶ νὰ δεῖ τὰ βίντεο καὶ τὰ ἐγκαίνια μὲ τὸν Πατριάρχη καὶ νὰ βγάλει συμπέρασμα.

Γιὰ τὶς ὀκτὼ εἰκόνες ποὺ ἀναφέρεστε ,τὶς συντηρημένες, στὴν εἴσοδο τοῦ μουσείου,σὲ ξυλόγλυπτες σκαλιστὲς προθῆκες, ἐπειδὴ ἀδυνατῶ νὰ τὶς περιγράψω, τὶς στέλνω σὲ φωτογραφία στὴν ἐφημερίδα. Ἁπλὰ προειδοποιῶ ὅποιον τὶς δεῖ, νὰ μὴ τρομάξει .

Ἀρχιμανδρῖτα π. Βαρθολομαῖε, δὲν βιώσατε πότε ἤ δὲν σᾶς εἶπε κανείς, ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ζωντανὴ καὶ ὅτι δὲν εἶναι γιὰ τὸ μουσεῖο, παροπλισμένη; Ὁ κυρίως ναός, ποὺ τελεῖται ἡ Θ.Λ εἶναι ἄδειος ἀπὸ εἰκόνες καὶ μοῦ λέτε ὅτι ὑπάρχουν εἰκόνες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας στὸ μουσεῖο; Μήπως ὁ Σεβασμιώτατος προσπαθεῖ νὰ μετακομίσει τὸ κέντρο βάρους τῆς ὀρθόδοξης λατρείας, ἀπὸ τὸν ναό, στὸ μουσεῖο;

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τὴν μετατροπὴ ἤ ὄχι τοῦ Ναοῦ σὲ αἴθουσα, αὐτὸ ἂς τὸ κρίνει ὁ κόσμος ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τῆς Μητρόπολης  ποὺ ἔστειλα στὴν ἐφημερίδα σας, ἀπὸ τὴν πρὶν καὶ μετὰ ἀνακαίνισης ἐποχῆς.

Τώρα ,ἂν τὰ τρίλεπτα κηρύγματα τοῦ ποιμενάρχη μας, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ κουράζει τὸ ἐκκλησίασμα, εἶναι θεόσοφα, εἶναι κάτι τὸ ὑποκειμενικό. Πάντως εἶναι πλούσια σὲ παραπομπὲς στίχων μοντέρνων τραγουδοποιῶν, ποιητῶν καὶ ἄλλων καλλιτεχνῶν. Οἱ πατέρες ὑστεροῦν λίγο.

Αὐτὰ τὰ περὶ ἀπαράμιλλου κάλλους τοῦ Ναοῦ καὶ ὅτι γίνεται πόλος ἕλξης γιὰ τοὺς πολυπληθεῖς περίεργους ξένους καὶ ὅτι γίνεται αἰτία νὰ γνωρίσουν ἔτσι, μερικοί, τὸν Χριστό, ἂν καὶ εἶναι σκέτη φιλολογία, τὸ καταπίνω, τὸ δέχομαι. Σᾶς ρωτῶ ὅμως π. Βαρθολομαῖε, ποιὸν Χριστὸ θὰ τοὺς γνωρίσετε, ἀφοῦ δὲν ἔχετε οὔτε τὴν εἰκόνα του σὲ προσκυνητάρι; Ἤ μήπως θὰ τοὺς πᾶτε στὸ μουσεῖο νὰ τοὺς δείξετε τὸν Χριστὸ στὸν πίνακα τοῦ Χόφμαν;

Ὁ ὀρθόδοξος ναὸς πάτερ μου, πρῶτα ἀπ’ ὅλα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι χῶρος προσευχῆς.Τὰ ὑπόλοιπα τοῦ Μητροπολίτη, περὶ χώρου περισυλλογῆς, καταλλαγῆς, διαθρησκειακοῦ συνδιαλέγεσθαι στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας,διαφορετικότητας στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ μὲ τὰ ἑλληνοχριστιανικά, (ποτέ δὲν ἀναφέρεται ὁ Μητροπολίτης σὲ ἑλληνορθόδοξα) καὶ παναθρώπινα ἰδεώδη, τί νὰ σᾶς πῶ, δὲν τὰ συνάντησα ποτέ σὲ καμία ὀρθόδοξη φιλολογία. Κανεὶς δὲν εἶπε νὰ κρύψουμε ἤ νὰ κρατήσουμε μόνο γιὰ μᾶς  τὸν θησαυρό τῆς ὀρθοδοξίας. Ἐσεῖς ὅμως πάτερ, ὁ Μητροπολίτης δηλ.,γιατί ἐσεῖς ἁπλὰ κάνετε ὅ,τι σᾶς λέει, τὸν ξεπουλᾶτε. Τὸν πετᾶτε στοὺς χοίρους.

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ καντήλια, νομίζω ὅτι ὑπερτερεῖτε σὲ ἐπιχειρήματα καὶ στέλνετε τοὺς καλοδιάθετους ἀναγνῶστες, νὰ προστρέξουν σὲ μία χειροτονία, γιὰ νὰ δοῦν τὶς δύο καντῆλες πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Καὶ σίγουρα αὐτὸ σᾶς καλύπτει.

Ἐγώ βάζω τώρα, τοὺς κακοπροαίρετους ἀνα­γνῶστες, νὰ σᾶς ρωτήσουν ἂν γνωρίζετε κάτι γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἀκοίμητης Λυχνίας. Νὰ σᾶς ρωτήσουν ἀκόμα γιὰ τὸ πολυκάντηλο, ποὺ κρεμόταν ἀπὸ ψηλά, στὸ κέντρο τοῦ σολέα. Γιὰ τὰ παραδοσιακὰ στρογγυλά ἕξι μανουάλια, μὲ τὸ καντηλάκι τους στὴν μέση, ποὺ ἀνάβαμε τὰ κεριά μας, μέσα στὸν ναό. Μᾶλλον δὲν γνωρίζετε νὰ ἀπαντήσετε,γιατί ἐσεῖς τὸν βρήκατε τὸν ναὸ ἄδειο, ὅταν ἤρθατε καὶ σίγουρα δὲν ἀναρωτηθήκατε γιὰ τίποτα.

Πάτερ, μὴ προσπαθεῖτε νὰ δικαιολογήσετε τὰ ἀδικαιολόγητα. Προσπερνῶ ὅλες τὶς κατηγορίες πού μοῦ ἐπισυνάπτετε καὶ τὰ εὐαγγελικὰ χωρία ποὺ τίς συνοδεύουν. Οὔτε καριέρα κάνω στὴν ἐκκλησία οὔτε ἄλλους σκοποὺς ἐξυπηρετῶ.Ὁ Σεβ. Κλεόπας τὸ γνωρίζει αὐτό. Ρωτῆστε τον. Μὲ εἶχε ἐπαινέσει ἀρκετὲς φορὲς στὴν ἀρχὴ καὶ ἦταν βαθύτατα εὐγνώμων πρὸς τὸ πρόσωπόν μου, γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη πρόσφορά μου στὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας. (εὐχετήριος κάρτα) Ἀπὸ τὴν ἄλλη, συμπληρώνω σχεδὸν σαράντα χρόνια στὴν Στοκχόλμη, ἐκκλησιάζομαι ἀπὸ τὰ νιάτα μου καὶ Δόξα τῷ Θεῷ, οἱ σχέσεις μου εἶναι ἀγαθὲς μὲ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ γνωρίζω.

Καὶ ἕνα τελευταῖο. Λέτε ὅτι βιάστηκα νὰ κάνω κριτικὴ καὶ ὅτι δὲν φρόντισα νὰ μάθω ἀπὸ ἔγκυρες πηγές, ἂν τὰ ἔργα ἀποκατάστασης ἔχουν τελειώσει ἤ ὄχι. Ποιὰ πηγὴ θὰ μοῦ συνιστούσατε ἐσεῖς π. Βαρθολομαῖε, σὰν τὴν πιὸ ἔγκυρη; Ἐγώ, ἂν τὸ σκεφτόμουν, μᾶλλον θὰ πήγαινα στὴν πηγὴ τῆς πηγῆς.  Καὶ στάθηκα καὶ ἐδῶ τυχερὸς γιατί μ’ ἔκοψε, ὅπως λέμε.

Σᾶς ἐπισυνάπτω τὸ e-mail ποὺ ἔστειλα στὸν Μητροπολίτη κ. Κλεόπα τὴν 1/1/2021

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα κ. Κλεόπα.

Μὲ μεγάλη θλίψη εἴδαμε νὰ λείπει σήμερα, 1/1/2021 ἡ εἰκόνα τοῦ Μ. Βασιλείου, ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Μὲ μεγάλη θλῖψι βλέπουμε νὰ μὴ γίνεται ἡ ἀναστήλωση τῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ Ναοῦ, παρόλο ποὺ οἱ ἐργασίες τῆς ἐσωτερικῆς ἀνακαίνισης ἔχουν τελειώσει ἐδῶ καὶ δύο ἑβδομάδες. Νὰ μᾶς συγχωρέσετε,ἂν σὲ περίπτωση ἔχετε κάποιο σχέδιο ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων, ποὺ θέλει κάποιο χρόνο. Ὁ χρόνος θὰ δείξει. Σίγουρα ὅμως μπορεῖτε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε, γιατί λείπουν εἰκόνες Μεγάλων Ἁγίων, ἀπὸ τὰ προσκυνητάρια, στὶς γιορτές τους, ἐνῷ γνωρίζουμε πολὺ καλά,ὅτι οἱ εἰκόνες ὑπάρχουν, ὑπῆρχαν τουλάχιστον, στὸν ναό.

Τὴν εὐχή σας

Χρῆστος Τιμούδας

1/1/2021

Φυσικὰ δὲν καταδέχτηκε ὁ  Μητροπολίτης Κλεόπας νὰ ἀπαντήσει. Δὲν πειράζει. Τώρα, ἴσως δώσει ὅλες τὶς ἀπαντήσεις μαζεμένες.

Ορθόδοξος Τύπος


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


«Χάρις δίδεται ταις θείαις ύλαις διά ταις των εικονιζομένων προσηγορίαις», μας λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή: Παρέχεται Χάρη στις θείες ύλες (των εικόνων), χάρη στις πρεσβείες των εικονιζομένων. Και αλλού: «Τα των Αγίων εικονίσματα… Πνεύματος Αγίου εισί πεπληρωμένα». Και αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι οι εικονιζόμενοι Άγιοι είχαν καταστήσει τα σώματά τους στον επίγειο βίο τους «ναό του Αγίου Πνεύματος». Και όπως «η τιμή και η προσκύνησις της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει», το ίδιο «και η θαυματουργική ενέργεια εκ του πρωτοτύπου εκπορεύεται».

Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος.. εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών.
《Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία του Θεού, την οποία απόχτησε με το αίμα το δικό του. Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σ’ εσάς μετά την αναχώρησή μου λύκοι άγριοι, που δε θα λυπούνται το ποίμνιο, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άντρες μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους》.

Πράξεις των Αποστόλων κεφ 20

ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΤΕΤΟΙΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com