22 Απρ 2021

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα» (21/4/2021).

 

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Ἀριθ. Πρωτ. 1737
Ἀριθ. Διεκπ. 808

Ἀθήνησι τῇ 21ῃ Ἀπριλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3041Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν

ΘΕΜΑ: «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα»

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐλήφθη κατά τήν Συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20ῆς μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε ὅπως σᾶς ἀποστείλει τήν παροῦσα, ἡ ὁποία διαλαμβάνει τά τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 26η Ἀπριλίου ἕως καί τήν Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ 10η Μαΐου ἐ.ἔ.:

1) Κατά τήν εἴσοδο στόν Ἱερό Ναό πρέπει νά ἐφαρμόζεται, μέ τήν ἐπιτήρηση εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά εἶναι σύμφωνη μέ τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν τά ἑκατό (100) πρόσωπα. Κατά τόν ὑπολογισμό τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ.).

2) Οἱ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, ὑποχρεοῦνται νά φοροῦν διπλό προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (μάσκα ὑφασμάτινη καί χειρουργική) ἤ μονή μάσκα τύπου Ν95, τήν ὁποία θά ἀφαιροῦν μόνο γιά τήν Θεία Μετάληψη. Ἐάν κάποιος πιστός κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στόν Ἱερό Ναό παρουσιάσει συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεση καί ἀσφαλής ἀπομάκρυνσή του ἤ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, ἡ ἀσφαλής μετακίνησή του σέ αὐτοτελῆ χῶρο, μέ σκοπό νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπαφή του μέ ἄλλα πρόσωπα. Πρός ἀντιμετώπιση τέτοιου εἴδους φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτική ἡ πρόβλεψη γιά τήν ὕπαρξη καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖο, χῶρος στό πνευματικό κέντρο κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμό, ὅπου θά ὑπάρχουν μάσκες, χαρτομάνδηλα, πλαστική σακούλα γιά τήν ἀπόρριψη ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καί ἀντισηπτικό διάλυμα χειρῶν.

3) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐνημερώσεως καί διευκολύνσεως τῶν πιστῶν, ἀλλά καί τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὑποχρεοῦνται νά ἀναρτοῦν στούς πίνακες ἀνακοινώσεων ἤ/καί στίς ὑπάρχουσες ἱστοσελίδες τους τά ἑξῆς: α) τόν συνολικό ἀριθμό τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά παρευρίσκονται ταυτοχρόνως ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός τίς ἀνωτέρω ὑγειονομικές ὑποδείξεις, β) τό ὡράριο τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί γ) τό ὡράριο κατά τό ὁποῖο ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένει ἀνοικτός γιά τήν προσέλευση τῶν πιστῶν.

4) Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων πιστῶν ὑπερβαίνει τόν ἐπιτρεπόμενο γιά τούς εἰσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς, οἱ πιστοί δύνανται νά παραμένουν στόν προαύλιο χῶρο προσευχόμενοι καί τηρῶντας ὑποχρεωτικῶς ἀπόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καί ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας, ἀφοῦ θά ἔχουν τεθεῖ σέ λειτουργία τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, στό προβλεπόμενο ἐπίπεδο ἐκπομπῆς ἤχου. Ὅπου οἱ συνθῆκες εὐνοοῦν, ἐπιτρέπεται καί ἡ τέλεση ὑπαιθρίων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

5) Στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά τοποθετηθοῦν ἀντισηπτικά/ἀπολυμαντικά γιά τήν ὑποχρεωτική ἀπολύμανση τῶν χειρῶν ὅλων τῶν εἰσερχομένων, ἐνῶ σέ ἐμφανές σημεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά τοποθετηθεῖ καί ὁ προβλεπόμενος ἀναγκαῖος ἐξοπλισμός ὑγιεινῆς (χαρτομάνδηλα, χάρτινες πετσέτες κ.λπ.).
6) Οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, οἱ ἱεροψάλτες καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (νεωκόροι κ.λπ.) θά ὑποβάλλονται δίς τῆς ἑβδομάδος σέ εἰδική ἐξέταση κορωνοϊοῦ (μοριακό ἤ γρήγορο ἤ ἀτομικό τέστ) καί θά ἐνημερώνουν ἁρμοδίως τήν οἰκεία Ἱερά Μητρόπολη τόσο γιά τήν πραγματοποίησή του, ὅσο καί γιά τό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι θετικό, θά συνεπάγεται τήν ἀκριβῆ τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων.

7) Ὑποχρεοῦνται ἅπαντες οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, οἱ ἱεροψάλτες καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (νεωκόροι κ.λπ.), καθώς καί τά ὄργανα διοικήσεως (ἐπίτροποι) καί οἱ ἐθελοντές (ἱερόπαιδες κ.λπ.) νά φέρουν τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.), ἐξαιρουμένων μόνο τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν κατά τήν ὥρα τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ὁ ἀριθμός τῶν ἱεροψαλτῶν κάθε ἀναλογίου δέν δύναται νά ὑπερβαίνει τόν ἀριθμό τῶν τριῶν (3), ἐνῶ εἶναι ἐπιβεβλημένο νά τηρεῖται μεταξύ τους ἀπόσταση τριῶν (3) μέτρων.

8) Ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότητα διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ μέ σκοπό τήν παρουσία τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, πρέπει νά διατηροῦνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνο τά ἀντιστοιχοῦντα στούς προσερχομένους καθίσματα. Τά περισσεύοντα καθίσματα καλό εἶναι νά μεταφέρονται ἐκτός αὐτῶν.

9) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἶναι ὑποχρεωτικός κατά τήν διάρκεια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐνῶ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη ἡ συχνή καί σχολαστική καθαριότητα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς καί ἡ τακτική ἀπολύμανση τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὅπου παρατηρεῖται συχνή πρόσβαση τῶν πιστῶν.

10) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη, τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου καί ἄλλων εὐλογιῶν ἀπαιτεῖται, μέ εὐθύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, νά τηρεῖται μέ ἀκρίβεια ἡ προβλεπόμενη ἀπόσταση τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν πιστῶν.

11) Λόγῳ τῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας, οἱ ἑσπερινές Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἕως καί τήν Μεγάλη Τετάρτη θά ἀρχίζουν στίς 6.30 μ.μ.
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος θά ἀρχίσει στίς 5.30 μ.μ.
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θά ἀρχίσει στίς 6.00 μ.μ.

12) Ἡ Λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου θά πραγματοποιηθεῖ μόνο πέριξ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, δίχως τόν σχηματισμό πομπῆς ἀπό τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά παραμείνουν στίς θέσεις τους, ἤ τήν πραγματοποίηση οἱασδήποτε πομπῆς μακράν τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ «συγκεντρώσεως» τῶν Ἐπιταφίων σέ πλατεῖες καί ἄλλους ἀνοικτούς χώρους.

13) Τήν Μεγάλη Πέμπτη καί τήν Μεγάλη Παρασκευή, ὁπότε παρουσιάζεται ἔντονη προσέλευση πιστῶν γιά τήν προσκύνηση τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Ἐπιταφίου, οἱ πιστοί θά προσέρχονται πρός προσκύνηση τηρῶντας μέ ἀκρίβεια τήν προβλεπόμενη ἀπόσταση τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καί φορῶντας προστατευτική μάσκα. Συνιστᾶται ἡ τοποθέτηση τῶν ἱερῶν αὐτῶν σεβασμάτων τῆς Πίστεως στά Πρόπυλα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πρός ἀποφυγή συνωστισμοῦ. Ἰδίως κατά τήν Μεγάλη Παρασκευή, ὁ Ἐπιτάφιος θά μεταφερθεῖ στά Πρόπυλα ἀμέσως μετά τήν ψαλμώδηση τῶν ἀναστασίμων εὐλογηταρίων καί θά παραμείνει ἐκεῖ πρός προσκύνηση ἀπό τούς πιστούς ἕως τό τέλος τῆς Δοξολογίας, ὁπότε καί θά πραγματοποιηθεῖ ἡ λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

14) Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά τηρηθεῖ τό ἑξῆς Τυπικό:

α) 8.10 μ.μ.: Ἔναρξη Ἀκολουθίας Παννυχίδος.

β) 8.45 μ.μ.: «Δεῦτε λάβετε φῶς» ἀπό Ὠραίας Πύλης.

γ) 9.00 μ.μ.: «Χριστός Ἀνέστη» (10 φορές) ἀπό τήν ἐξέδρα ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», ὁ Ἱερεύς εἰσέρχεται στόν Ἱερό Ναό, ἐνῶ οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων «Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου θά ἀναγνωσθεῖ ἀπό Ὠραίας Πύλης ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Στήν συνέχεια θά ψαλεῖ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί κατόπιν αὐτοῦ θά ἀρχίσει ἀπ᾿ εὐθείας ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

15) Ὅπου ὑφίστανται περισσότεροι ἀπό ἕνας Ἐφημέριοι, συνιστᾶται ἡ τέλεση περισσοτέρων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατά τήν ἴδια ἡμέρα, σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική συνήθεια καί πρακτική.
16) Συνιστᾶται ἡ μετά λιτότητος καί ἁπλότητος τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, σύμφωνα μέ τό ἦθος καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν ἀνάλογη χρονική ἀγωγή ἐκ μέρους τῶν ἱεροψαλτῶν, γιά τόν προφανῆ λόγο τῆς ἀποφυγῆς πολυώρου συγχρωτισμοῦ τῶν πιστῶν. Τό ἴδιο θά ἰσχύσει καί γιά τίς μεγάλες Πανηγύρεις τῆς Ἀναστάσιμης περιόδου.

17) Ὅσοι ἀπό τούς πιστούς ἀνήκουν σέ ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ἀνοσοκατεσταλμένοι) παρακαλοῦνται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους. Οἱ ὑπεύθυνοι γιά τίς Ἐνορίες τους Ἱερεῖς ἔχουν εὐθύνη καί καθῆκον νά ρυθμίσουν τήν κατ᾿ οἶκον διακονία τῶν προαναφερθέντων.

18) Ὅσον ἀφορᾶ στήν τέλεση τῶν λοιπῶν Ἱερῶν Μυστηρίων Γάμου, Βαπτίσεως καί τῶν Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν, ἰσχύει ὁ περιορισμός τῆς συνολικῆς παρουσίας ἐννέα (9) συνολικά προσώπων ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐξαιρουμένων τῶν Ἱερέων καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

19) Ὅλα τά ἀνωτέρω ἰσχύουν: α) γιά ὅλους τούς Καθεδρικούς, Μητροπολιτικούς, Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἱδρυματικούς κ.λπ. Ἱερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί Ἐνοριακά Παρεκκλήσια καί β) γιά τίς Ἱερές Μονές καί τά Ἡσυχαστήρια. Ὁ ἀριθμός πιστῶν, τόν ὁποῖον ἐπιτρέπεται νά δέχονται οἱ Ἱεροί Ναοί τῶν Μονῶν (ἀποκλειστικά καί μόνο κατά τήν ὥρα τῶν Ἀκολουθιῶν, χωρίς νά παρέχεται δυνατότητα φιλοξενίας ἤ διανυκτερεύσεως), δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερβαίνει τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. καί μέ ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, μέ ἀνώτατο ὅριο τά ἑκατό (100) πρόσωπα.

20) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση πιστῶν στά Παρεκκλήσια, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καί ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ.) διότι, ὡς ἰδιωτικοί Ναοί, εἶναι προορισμένοι γιά τήν κάλυψη τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν καί τῶν οἰκείων τους.

21) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ παράθεση δεξιώσεων στά πνευματικά κέντρα ἤ στίς αἴθουσες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πρός ἀποφυγή συνωστισμοῦ, καθώς καί ἡ προσφορά φαγητοῦ (πανηγύρια) κατά τήν Ἀναστάσιμη περίοδο.
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει μεγάλη χαρά γιά τό γεγονός ὅτι σέ ἀντίθεση μέ τήν περσινή χρονιά, ὅλοι οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί γιά τούς πιστούς σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί πρός τοῦτο προτρέπει ὅλα τά μέλη τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί δι᾿ ὑμῶν τούς εὐλαβεῖς Κληρικούς καί τόν πιστό Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Λαό, γιά τήν πιστή ἐφαρμογή ὅλων τῶν ἀνωτέρω μέτρων, ὡς πρός τήν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας, προκειμένου νά μή δημιουργηθεῖ κατά τήν περίοδο αὐτήν τό ὁποιοδήποτε ζήτημα, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ πειρασμό κατά τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Παρακαλεῖσθε, ἀκόμη, ὅπως ἐντείνετε τίς προσευχές καί ἱκεσίες πρός τόν Τριαδικό Θεό γιά τήν ταχεῖα θεραπεία τῶν ἀσθενῶν, γιά τόν φωτισμό καί τήν ἐνίσχυση τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅπως ἐπίσης καί γιά τήν ἀνάπαυση ὅσων ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά καί γιά τήν γρήγορη ἀπαλλαγή τῆς Οἰκουμένης ἀπό τήν πανδημία τῆς ὀλέθριας ἀσθένειας τοῦ Covid-19.

Ἐπί πλέον, παρακαλεῖσθε καί πάλι νά ἀπέχετε ἀπό ἐμφανίσεις στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως γιά ζητήματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν στά ληφθέντα μέτρα καί παρακαλοῦμε νά συστήσετε τό αὐτό καί στούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Κληρικούς. Τήν θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά ἐκφράζει μόνον ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου Αὐτῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι καλή δύναμη γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί καλή Ἀνάσταση, κατασπαζόμεθα τήν ὑμετέρα Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καί διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.


† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος θά ἀρχίσει στίς 5.30 μ.μ."

Μάλλον θα θέλει να πει το Εσπέρας της Μεγάλης Τετάρτης όπου είναι η Ιερά Ακολουθία του Νιπτήρος.

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο! Πού πήγε ο Όρθρος της Αναστάσεως;;;;;

Α.


Απο τις Αποφάσεις της Δ.Ι.Σ.:
γ) 9.00 μ.μ.: «Χριστός Ἀνέστη» (10 φορές) ἀπό τήν ἐξέδρα ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», ὁ Ἱερεύς εἰσέρχεται στόν Ἱερό Ναό, ἐνῶ οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων «Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου θά ἀναγνωσθεῖ ἀπό Ὠραίας Πύλης ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Στήν συνέχεια θά ψαλεῖ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί κατόπιν αὐτοῦ θά ἀρχίσει ἀπ᾿ εὐθείας ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Ανώνυμος είπε...

Προσανατολίζομαι να μην πάω σ' αυτό που θέλουν να κάνουν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και αντ' αυτού να πάω πρωί τη Δευτέρα για του Αγίου Γεωργίου, που θα λείπουν και οι πανηγυρτζήδες και θα είναι πιο χαλαρά τα πράματα. Και θα έχει και όρθρο. Ούτως ή άλλως, όλη η Διακαινήσιμος εβδομάδα λειτουργικώς λογίζεται ως μία ημέρα.

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατόν να μην γίνει ο Όρθρος του Πάσχα;;;;;;;;;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Τραγικό.
Μία χαρά χωρεί όλος ο όρθρος και η θ. λειτουργία έστω κάπως γοργά μέχρι τις 10:30.
Αψυχολόγητο, αχρείαστο, προκλητικό.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com