3 Μαρ 2021

«Κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια»

«Κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια»

Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Τὰ δύο σκέλη, στὰ ὁποῖα θὰ στηριχθῆ ἡ προετοιμασία καὶ θὰ εἶναι προπομπὸς τῆς ἔλευσης τοῦ θηρίου τῆς ἀποκαλύψεως (Ἀντιχρίστου), εἶναι τὰ ἑξῆς: Πρῶτον σκέλος ὁ ἄθεος οἰκουμενισμός, ποὺ θὰ τεκνοποιήση τὴν δαιμονικὴ πανθρησκεία. Καὶ τὸ δεύτερον σκέλος, ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσικὸς πλέον τρόπος ζωῆς.

Τὰ ἀφεντικὰ τῆς Ν. Ἐποχῆς, χρόνια τώρα δούλευαν νύκτα μέρα ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο, γιὰ νὰ στρέψουν πρὸς αὐτὲς τὶς δύο δαιμονικὲς κατευθύνσεις τὴν ἀνθρωπότητα. Ἑτοιμάζονται τώρα, μετὰ τὰ δεινὰ ποὺ θὰ ἐπιφέρη ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ νὰ κυβερνήσουν τὴν παγκόσμια ἀνθρωπότητα. Ἄλλωστε αὐτὸ τὸ εἶχε «προφητεύσει» καὶ ὁ Πάπας Φραγκίσκος πρὶν λίγα χρόνια κάνοντας τὴν ἑξῆς δήλωση. «Οἱ σημερινὲς κυβερνήσεις δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, γι’ αὐτὸ μᾶς χρειάζεται μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση». Καὶ ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ τὰ ἀφεντικὰ τῆς παγκοσμιοποίησης τοῦ σφύριξαν τοῦ Πάπα Φραγκίσκου νὰ κάνη μιὰ πρόβα τζενεράλε. Καὶ αὐτὸς ὡς πιστὸς ὑπηρέτης κάλεσε ὅλους τοὺς θρησκευτικοὺς ἀρχηγοὺς γιὰ μία συμπροσευχὴ στὴν Ρώμη γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ Κόσμου! Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ γίνη διαφήμιση τοῦ ἑνὸς μόνον σκέλους τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν παραμονὴ τῆς συναντήσεως τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν, ἐκυκλοφορήθη τὸ νέον ντοκυμαντὲρ μὲ τὸν Πάπαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Φραγκίσκος». Εἰς αὐτὸ ὁ Πάπας μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς προστασίας διὰ νόμου τῆς συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων, καὶ ἀκόμη προασπίστηκε καὶ τὴν υἱοθεσία τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀλλὰ τὸ τραγικώτερο εἶναι ἡ θέση ποὺ παίρνει, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι θέλημα Θεοῦ! Γιὰ μία ἀκόμη φορά μᾶς δείχνει ὁλοφάνερα ὁ πάπας Φραγκίσκος ὅτι εἶναι ὁ Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔλαβε χώρα ἡ «Διεθνὴς καὶ Διαθρησκειακὴ συνάντηση γιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη»! Αὐτὲς τὶς συναντήσεις μὲ συμπροσευχὲς γιὰ τὴν εἰρήνη ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης τὶς ὀνόμαζε «κουρελοῦδες τοῦ διαβόλου». Ὅμως τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου τὴν παρέχει μόνο τὸ θυσιασθὲν ἀρνίον, ποὺ ἔπαθε ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Σὲ αὐτὸ τὸ θέατρο τῆς συμπροσευχῆς, ποὺ ἔλαβε χώρα, ὁ πρῶτος ἀρχηγὸς κηρύττει ὅτι τὴν ὁμοφυλοφιλία πρέπει διὰ νόμου νὰ τὴν προασπίσουμε. Ὁ ἄλλος ἀρχηγός, ποὺ οἱ προπάτορές του ἐσταύρωσαν τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον ποὺ ἐλήλυθε διὰ τὴν σωτηρία τοῦ Κόσμου, ἀναμένει τώρα τὸν δικό του «Μεσσία». Ὁ ἄλλος ἀρχηγὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ οἱ προπάτορές του κατακρεούργησαν πλῆθος ἀθῴων χριστιανῶν, ποὺ τοὺς ἑορτάζει ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας ὡς Νεομάρτυρες, καὶ κατακρεουργεῖ μέχρι καὶ σήμερα. Καὶ οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ πιστεύουν στὸν ἥλιο, εἰς τὰ ζῷα, καὶ στὰ εἴδωλα. Τέλος ὁ δικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναρωτιέμαι μέσα σὲ αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα τῶν θρησκειῶν σὲ ποιὸν ἄναψε τελικὰ τὸν Πανθρησκειακὸν Κηροστάτην;! Πάντως ὄχι στὸν Κύριόν μας, διότι ὁ Κύριός μας προτρέπει τοὺς ποιμένας του νὰ πορευθοῦν καὶ νὰ μαθητεύσουν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ὄχι νὰ λαμβάνουν μέρος σὲ φιέστες τῆς Ν. Ἐποχῆς.

Μετὰ τὴν διαθρησκειακὴ συνάντηση μοῦ λύθηκε μιὰ χρόνιος ἀπορία. Γιατί ὁ Χριστὸς δὲν κατεδίκασε μὲ ἕνα μόνον οὐαὶ τὴν ὑποκρισία τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, ἀλλὰ τὴν καταδίκασε μὲ ὀκτὼ οὐαί; Καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ τραγικὰ καὶ παράδοξα καὶ ἀντίχριστα, ποὺ λαμβάνουν χώρα εἰς τὰ ἔσχατα χρόνια γύρω μας ὁ σύγχρονος Ἅγιός μας Παΐσιος εἶχε ὁμολογήσει μὲ παρρησία τὰ ἑξῆς: «Ζοῦμε στὰ χρόνια τοῦ ἀντιχρίστου καὶ κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια». Σήμερα στὸν ἄθεο οἰκουμενισμὸ ὅλες οἱ ἐκκλησίες τῶν ἐθνῶν ἔχουν δυστυχῶς ὑποκύψει. Ἐνῷ στὸ ἄλλο δαιμονικὸ σκέλος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὅλα τὰ κράτη ἔχουν ὑποκύψει ψηφίζοντας ἀνάλογους νόμους. Ἡ μόνη χώρα, ποὺ δὲν ἔχει ὑποκύψει εἶναι ἡ ὁμόδοξη Ρωσσία. Γιὰ αὐτὸ πρὶν λίγα χρόνια ἡ ἀντίχριστη Ἀμερικὴ τῆς ἔκανε μποϊκοτὰζ στοὺς χειμερινοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ποὺ διεξήχθησαν στὴν Μόσχα, καὶ δὲν ἔλαβαν μέρος σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας, ὑποστηρίζοντας ὅτι καταπατεῖ ἡ Ρωσσία τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Καὶ ἐσχάτως θέλει νὰ τὴν ἀπομονώση τελείως. Καὶ γι’ αὐτὸ τὴν πολεμεῖ ἀπὸ τὸ παρασκήνιο μὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους τρόπους, καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Τὰ ὅσα παράνομα καὶ ἀντίχριστα ποὺ διὰ νόμου λαμβάνουν νομιμότητα στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς γενικῆς ἀποστασίας μας, χωρὶς μάλιστα καμία σοβαρὴ ἀντίδραση οὔτε ἀπὸ πολιτικοὺς ἀλλὰ -δυστυχῶς- οὔτε ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς ἁρμοδίους, προδιαγράφουν πολὺ ζοφερὸ τὸ μέλλον μας. Ταῦτα πάντα ἀρχὴ ὀδύνων.

Ἐὰν μᾶς εὕρη ὁ θάνατος χωρὶς μετάνοια, ἀλλὰ μὲ τῆς γενικῆς ἀποστασίας τὰ ἔργα, ὅπως γέγραπται ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀποκαλύψει «Ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν» (Ἀποκ. 3-23). Καὶ στὴν συνέχεια: «Εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός, οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερος ἐστὶν ἡ λίμνη τοῦ πυρὸς (Ἀποκ. 2015) «Κύριε διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με» τροπ. Τριωδίου.

Ορθόδοξος Τύπος

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ / 3.3.2021
Σεβαστέ μοναχέ Νικόλαε. Νομίζω πως κάνετε λάθος όταν γράφετε ‘’Κοιμόμαστε με τα τσαρούχια’’! Δεν κοιμόμαστε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις ερευνούμε και ανησυχούμε για όλα αυτά που οι σκοτεινές δυνάμεις επιδιώκουν. Επειδή προσωπικά, ερευνώ αδιάκοπα από αρχές του 1980 τις παγκόσμιες πολιτικές, θρησκευτικές και οικονομικές εξελίξεις, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω τα εξής : Τα σκέλη προετοιμασίας για την έλευση του αντιχρίστου δεν είναι δύο, δηλαδή ο θρησκευτικός οικουμενισμός και η ομοφυλοφιλία ως τρόπος ζωής. Η ομοφυλοφιλία, η έλλειψη αγάπης στο συνάνθρωπο, η υψηλή εγκληματικότητα, η έλλειψη πίστης, η οικονομική διαφθορά, είναι δείγματα αποστασίας της ανθρωπότητας. Τα σημαντικά σκέλη προετοιμασίας του αντιχρίστου, είναι άλλα : 1) Η προώθηση παγκόσμιας κυβέρνησης, με διάφορους τρόπους, 2) Η προώθηση παγκόσμιας θρησκείας, μέσω του θρησκευτικού οικουμενισμού όπως αναφέρεται, και 3) Η προώθηση αχρήματης κοινωνίας, η οποία είναι απαραίτητη για το ‘’χάραγμα’’. Είναι πολύ σημαντικό, για όσους δεν γνωρίζουν : η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια θρησκεία και το χάραγμα θα επιβληθούν μόνο από τον αντίχριστο, μόλις αναλάβει παγκόσμια εξουσία. Τώρα, γίνονται μόνο προετοιμασίες. Ενώπιον όλων των δυσάρεστων καταστάσεων που βιώνουμε, είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν τρόποι για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Να υπερασπιζόμαστε : την πίστη μας, την πατρίδα μας, τον ιερό θεσμό του γάμου, τα δημοκρατικά και συνταγματικά μας δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα, τις ανθρώπινες ελευθερίες. ΄Ολα αυτά, με συνεχείς διεκδι-κήσεις, μέσω οργανώσεων. Με επομονή και υπομονή, χωρίς απαισιοδοξία, χωρίς υποχωρήσεις.


Unknown είπε...

Τκ.Βλάχο ο γέροντας αναφέρει τις σημαντικότερες πνευματικές πτώσεις της εποχής μας που καταστρατηγούν το Θείο Νόμο ως κυρίες αιτίες και και έχει απόλυτο δίκιο.

Λέτε :
Είναι πολύ σημαντικό, για όσους δεν γνωρίζουν : η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια θρησκεία και το χάραγμα θα επιβληθούν μόνο από τον αντίχριστο, μόλις αναλάβει παγκόσμια εξουσία. Τώρα, γίνονται μόνο προετοιμασίες.

Το χάραγμα θα είναι το τελικό στάδιο και εννοείται ότι θα είναι η οριστική καταδίκη χωρίς πλέον δυνατότητα μετανοίας σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες.
Όμως θα προηγηθεί η ταυτότητα που η παραλαβή της επίσης θα είναι πτώση σύμφωνα με την χειρόγραφη επιστολή του Αγίου Παισίου, και την σχετική εγκύκλιο της Εκκλησίας της Ελλάδας του 1998,τα λεγόμενα του Αγίου Πορφυρίου και άλλων σύγχρονων εναρετων γερόντων από Ελλάδα, Ρουμανία & Ρωσία.

Επίσης κ. Βλάχο υπάρχουν πολλά βίντεο που δείχνουν αφενός το τσιπαρισμα των ανθρώπων και αφετέρου την επικράτηση του δυσωνυμου αριθμού 666 ως σημείο, κατά τον Άγιο Παίσιο και την εγκύκλιο του 1998 της Εκκλησίας, των εσχάτων.

Άρα τα γεγονότα ήδη τρέχουν και μάλιστα από τα χρόνια του Αγίου Παισίου αφού τονίζει ότι από τότε το 666 είχε πιάσει Κίνα Ινδία κ.α.
Εν κατακλείδι δεν γίνεται προετοιμασία, όπως λετε, αλλά τρέχουν ήδη τα γεγονότα αφού πολλοί τσιπαρονται και το covid όπως φαίνεται ξεκάθαρα είναι μια πρόβα.

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ / 4.3.2021
Aισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω, στον άγνωστο, στις παρατηρήσεις που μού έκανε. Μου φαίνεται πως έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα και πρέπει να τα βάλουμε στη θέση τους. 1) Ο μοναχός δεν αναφέρει μόνο τις σημαντικότερες πτώσεις της εποχής μας, αλλά στην αρχή του άρθρου κάνει και λόγο για δύο σκέλη τα οποία είναι προπομπός για την έλευση του ''θηρίου''. Επειδή αυτά ήταν ανεπαρκή, έπρεπε να διευκρινίσω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα δύο, αλλά επιπλέον είναι η προώθηση της παγκόσμιας κυβέρνησης και της αχρήματης κοινωνίας τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την έλευση του υιού της απωλείας. 2) Αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι, συνδυάζετε το χάραγμα ως το τελικό στάδιο, με τις ταυτότητες που θα προηγηθούν, τα εμφυτευμένα μικροτσίπ (έτσι πρέπει να λέγονται και όχι τσιπάρισμα) και την επικράτηση του αριθμού 666. Στο τέλος ισχυρίζεστε ότι, πολλοί τσιπάρονται και ο κορονοϊός φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μία πρόβα. Επιθυμώ την ιδιαίτερη προσοχή σας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τέσσερα διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να μας προκαλούν σύγχυση : α) Από αρχές του 1970 ξεκίνησε τα χάραγμα προϊόντων, σε μορφή γραμμωτού κώδικα με τα τρία εξάρια. Χρειάστηκε να περάσει περίπου μία δεκαετία για να καταλάβουν όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα ότι, πράγματι το χάραγμα του αντιχρίστου είναι ο γραμμωτός κώδικας με τα τρία 666. Στη χώρα μας γράφηκαν βιβλία και δημοσιεύτηκαν ένα σωρό άρθρα περί αυτού. Αυτός ο γραμμωτός κώδικας με τα τρία εξάρια θα χαραχθεί σε όλους τους ανθρώπους, επί αντιχρίστου, και θα είναι υποχρεωτικός, β) ΄Οσον αφορά την επικράτηση των τριών εξαριών ισχύει και έχετε δίκαιο, διότι είναι πράγματι ο αριθμός του θηρίου, γ) Σχετικά με τα εμφυτευμένα μικροτσίπ, πρώτον δεν ''τσιπάρονται'' πολλοί όπως ισχυρίζεστε αλλά πολύ λίγοι και εθελοντικά. Μέχρι τώρα λίγες χιλιάδες και σε πολύ λίγες χώρες. Χρησιμοποιούνται μόνο για εντοπισμό ανθρώπων και για διάφορες τεχνικές ευκολίες. Το τονίζω, διότι πολλοί έχουν μπερδευτεί : νομίζουν ότι τα εμφυτευμένα μικροτσίπ θα είναι το χάραγμα επί των ανθρώπων, αλλά κάνουν μεγάλο λάθος. Η χρήση τους είναι μόνο για εντοπισμό ανθρώπων και διάφορες τεχνικές ευκολίες, 3) Η ηλεκτρονική ταυτότητα την οποία πολλοί φοβούνται, δεν έχει επάνω της κανένα γραμμωτό κώδικα με τρία εξάρια, οπότε δεν προκύπτει καμία ανησυχία για τους θρησκευτικούς λόγους που γνωρίζουμε. Η χρήση τους είναι μόνο για καταχώρηση και επίδειξη των προσωπικών μας στοιχείων. Υπάρχει μόνο ένας σοβαρός λόγος ανησυχίας και αυτός είναι ο κίνδυνος να κλαπούν τα στοιχεία της, από διάφορα επιτήδεια άτομα. 4) Η πρόβα για τον κορονοϊό που αναφέρετε και εννοείτε σίγουρα το εμβόλιο, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εδώ. Η υποχρεωτικότητα όμως και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι υγείας, πρέπει να μάς ανησυχούν. Πιστεύω κε άγνωστε, με την εμπειρία έρευνάς μου 50 ετών σ’ αυτά τα θέματα, να σάς έχω καλύψει. Επειδή φοβάμαι ότι ο περιορισμένος χώρος του σχολίου δεν είναι αρκετός και ενδέχεται να μη σάς πείσει, αφήστε τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση, e-mail), στον υπεύθυνο του ιστότοπου. ΄Ετσι, θα έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας και θα μπορέσω να σάς στείλω ταχυδρομικά πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον ενημερωτικό υλικό. ΄Εχω όλη την καλή διάθεση.

Ανώνυμος είπε...

κ.Βλαχο. Πανω απ ολα ΘΕΛΕΙ ΦΩΤΙΣΗ....!!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com