28 Δεκ 2019

Μέχρι και τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μπορεί να γίνει έκτρωση με τον νέο Ποινικό Κώδικα!

Ο νέος Ποινικός Κώδικας (N. 4619/2019), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η  Ιουλίου του 2019, επέφερε μεταξύ πολλών άλλων και ορισμένες αλλαγές (βλ. κατωτέρω τον συγκριτικό πίνακα), που αφορούν στο άρθρο 304 με τίτλο: «διακοπή της κύησης», καθώς και στο συναφές άρθρο 305. 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις διατηρήθηκαν και με την ακόμα πιο πρόσφατη (Νοέμβριος 2019) προσπάθεια βελτίωσης (;) του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4637/2019), και μολονότι είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την προστασία της ζωής του αγέννητου παιδιού, δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές λόγω της έμφασης που δόθηκε σε άλλες τροποποιήσεις που εξυπηρετούσαν την πολιτική–κομματική αντιπαράθεση.
Μέχρι πρότινος το ποινικό αδίκημα της «διακοπής της κύησης» τιμωρούνταν, κατά την πρώτη (1η) παράγραφο του άρθρου 304, με ποινή πέντε έως είκοσι (5–20) χρόνια κάθειρξης, ως κακούργημα. Με τη νέα διάταξη το πλαίσιο ποινής του συγκεκριμένου αδικήματος περιορίζεται αισθητά στα πέντε έως δέκα (5–10) έτη. Είναι βασική αρχή του Ποινικού Δικαίου ότι το ύψος της ποινής για κάθε αδίκημα καθορίζεται από τον
νομοθέτη βάσει της σπουδαιότητας του εννόμου αγαθού, το οποίο κάθε ποινική διάταξη αποσκοπεί να προστατεύσει. Διαφορετικής βαρύτητας ποινές επέρχονται στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, σε σχέση με αυτά κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής λόγω της διαφορετικής ιεράρχησης τους ως, προστατευτέα έννομα αγαθά από τον νομικό μας πολιτισμό. Συνεπώς, από τη μεγάλη αυτή διαφοροποίηση του πλαισίου ποινής του αδικήματος της «διακοπής της κύησης», συμπεραίνουμε ότι πλέον για τον νομοθέτη η ζωή του αγέννητου εμβρύου έχει υποτιμηθεί βάναυσα.
Ακόμη μεγαλύτερης σημασίας είναι η επέκταση του χρονικού ορίου για την μη άδικη τεχνητή διακοπής κύησης, με την νέα τέταρτη (4η) παράγραφο περίπτωση γ’ του άρθρου 304. Κατά το προϊσχύσαν ρυθμιστικό καθεστώς, δεν θεωρούνταν άδικη η πράξη της διακοπής της εγκυμοσύνης σε περίπτωση που είχαν διαπιστωθεί με τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου, που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού, αν δεν είχαν παρέλθει έξι (6) μήνες εγκυμοσύνης (24 εβδομάδες). Με τη νέα ρύθμιση εξαλείφθηκε το χρονικό όριο των έξι (6) μηνών και, επομένως, η τεχνητή διακοπή κύησης, υπό τις ίδιες με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και τον ένατο (9ο) μήνα της εγκυμοσύνης (ως «late-term abortion» αναφέρεται στη διεθνή ορολογία)!
Τέλος, καταργείται πλέον το αδίκημα της πρώτης (1ης)παραγράφου του άρθρου 305 του προγενέστερου Ποινικού Κώδικα, βάσει του οποίου τιμωρούνταν με φυλάκιση έως δύο (2) ετών όποιος δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων ανήγγειλε ή διαφήμιζε φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ή άλλους τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ή προσέφερε με τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου  για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση της διακοπής της εγκυμοσύνης.
Από όλα τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας με τις αλλαγές που εισήγαγε, επιφέρει μια πιο ζοφερή σε σχέση με πριν την ισχύ του πραγματικότητα για τα αγέννητα έμβρυα και γι’ αυτό απαιτείται μια εκ βάθρων συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο για την πραγματική νομική προστασία τους.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΑΡΘΡΟ 304 ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη της τιμωρείται με κάθειρξη.
4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
β) Έχουν διαπιστωθεί, με τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από εικοσιτέσσερις εβδομάδες.
γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού.
δ) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

AΡΘΡΟ 304 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την κύησή της τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.
4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται από την έγκυο ή με τη συναίνεση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από γιατρό μαιευτήρα γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
β) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
γ) Έχουν διαπιστωθεί, με τα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού.

AΡΘΡΟ 305 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
1. Όποιος δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφημίζει, έστω και συγκαλυμμένα, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ή τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ή προσφέρει με τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση διακοπής της εγκυμοσύνης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη.
2. Δεν είναι άδικη πράξη η ενημέρωση ή η υγειονομική διαφώτιση σχετικά με την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που γίνεται από τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και η ενημέρωση γιατρών ή προσώπων που νόμιμα διακινούν μέσα τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης και οι σχετικές δημοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή φαρμακευτικά περιοδικά

AΡΘΡΟ 3055 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όταν θα εκδηλωθεί ορατά και αισθητά η "οργή" του Θεού (η δικαιοσύνη του Θεού), τότε κανείς να μην παραπονεθεί.
Θα εκδηλωθεί οπωσδήποτε η "οργή" του Θεού, χωρίς καμία αμφιβολία.

Ανώνυμος είπε...

Οι ά-νομοι νομοθέτες, τα τέκνα αυτά του σατανά, οι φωνές του Άδου, δεν πρόκειται να ξεφύγουν, εάν δεν μετανοήσουν πικρά για το ανοσιούργημα που διέπραξαν, από την οργή του Νομοθέτη Τριαδικού Θεού.
"Ων το κρίμα ένδικον εστί" και "φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος".
Λ.Ν.

eastwest είπε...

Αυτοί που εισηγούνται τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν έχουν καρδιά μέσα τους;
Αυτοί που συναινούν σε αυτές, δεν φοβούνται τον Θεό;
Αυτοί που αποφασίζουν για αυτές, γιατί νομιμοποιούν την αφαίρεση ζωής;

Γιατί υπάρχει το κράτος; Ποιον προστατεύει;
Γιατί ζούμε σε κοινωνία εάν κινδυνεύουμε εντός της; Γιατί ξαναγυρνάμε στο νόμο της ζούγκλας;

Ανώνυμος είπε...

Βγάλε τα εισαγωγικά από την οργή του Θεούμ, πρώτε ανώνυμε. Οι άγιοι όταν μιλάνε για οργή Θεού δεν βάζουν εισαγωγικά.

Φ.

Ανώνυμος είπε...

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ,ΣΥΣΤΗΜΑ!ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com