27 Νοε 2018

Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος ἀναφερομένη εἰς τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα(Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς, Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου- Ἅγιον Ὄρος)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ἡ σιωπὴ τοῦ Πατριάρχου μέχρι σήμερον διὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι συμβαίνοντα, εἶχε προξενήσει θλίψιν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν.

  δημοσίευσις σήμερον τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς ὑπἀριθμὸν πρωτοκόλλου 715/1-8-2017, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ἀναθεώρησιν Σύνταγμα, ἀνεπτέρωσε τὰς ἐλπίδας καὶ ηὔξησε τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
 Καθηκόντως περιχαρεῖς δημοσιεύομεν ταύτην καὶ ἀναμένομεν νὰ ἀπευθύνῃ καὶ ἀναλόγους ἐπιστολὰς καὶ διὰ τὰ λοιπὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἐθίξαμεν εἰς τὴν Παναγιότητὰ Του, εἰς τὴν ὑπἀριθμὸν πρωτοκόλλου 77/15-8-2018 ἡμετέραν ἐπιστολὴν.
Ἐλπίζομεν Πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ νὰ προβληματίσῃ, τόσον τὸν κ. Πρωθυπουργὸν, ὅσον καὶ τὸν Μ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ ἀναθεωρήσουν ἀμφότεροι τὰς πεπλανημένας θέσεις των, διὧν ἐπιδιώκουν νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα οὐδετερόθρησκον κράτος. Ὁμοίως ἐλπίζομεν ἡ Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία νὰ προβληματισθῇ θετικῶς ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς καὶ νὰ ἀπορρίψῃ ὁμοφώνως τὸ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ἐπιδιωκόμενον οὐδετερόθρησκον κράτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com