24 Ιουν 2018

Ψήφισμα Η´ Μοναχικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας πρός τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας : Νά μήν ἐπικυρώσετε τήν ὑπογραφεῖσα ἐπαίσχυντη συμφωνία παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας

KDPauleiaMonaxikoSynedrio2018-2.jpg
ΨΗΦΙΣΜΑ
τῶν συνέδρων τοῦ Η´ Μοναχικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Μέ αἴσθημα βαθυτάτης εὐθύνης ἔναντι τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας καί τῶν θυσιῶν τῶν πατέρων μας γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἐδαφική ἀκε­ραιότητα τῆς πατρίδος μας, οἱ μονα­χοί καί οἱ μοναχές, ἐκπρόσωποι Ἱε­ρῶν Μονῶν τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης, τῆς Θεσ­σαλίας καί τῆς Ἠπεί­ρου, πού μετέ­χουμε στό Μοναχικό Συνέδριο, τό ὁποῖο ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρό­πολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα­νίας, σήμερα 23 Ἰουνίου 2018, στή Βέροια, με θέμα: «Μοναχισμός καί Ἱεραποστολή», ἐπιθυμοῦμε νά ἀπευθυν­θοῦμε πρός ἐσᾶς, τόν ἀνώτατο πο­λι­τειακό ἄρχοντα τῆς χώρας μας, καί νά ἐκφράσουμε τήν ἀντίθεσή μας καί τήν ἀγανάκτησή μας γιά τήν ὑπο­γραφή τῆς συμφωνίας γιά τό ὄνομα τῆς γειτονικῆς χώρας.
Ἡ συμφωνία αὐτή, ἡ ὁποία ὅπως καλῶς γνωρίζετε καί λόγῳ τῆς ἀκα­δημαϊκῆς ἰδιότητος, δέν ἀποτε­λεῖ μόνον μία ἐπώδυνη καί ἀτιμω­τική ὑποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ἔνα­ντι τῶν ἐπί 70 χρόνια σφετεριστῶν τοῦ ὀνό­ματος, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτι­σμοῦ τῆς Μακεδονίας μας καί διεκ­δικητῶν, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά τους, καί τῶν ἐδαφῶν τῆς Μακε­δο­νίας μας προκειμένου νά δημιουργή­σουν τήν λεγόμενη «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἀνέ­κα­θεν ἐπιδίωξή τους, ἀλλά καί εἶναι ἀντίθετη πρός τήν πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο δέν ἐρω­τήθηκε ἀλλά καί καθυ­βρί­ζεται, ὅταν διαμαρτύρεται καί δια­δη­λώ­νει ὑπέρ τῶν δικαίων του.
Ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στό ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης πού σᾶς χαρα­κτη­­ρίζει, στίς δημοκρατικές καί πατριω­τι­κές σας εὐαισθησίες σᾶς ζητοῦμε:
1.  Νά μήν θελήσετε ποτέ νά ἐπι­κυρώσετε τήν ὑπογραφεῖσα ἐπαί­σχυντη συμφωνία παρα­χω­ρή­σεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μα­κεδονίας μας στή γείτονα χώρα, παραχώρηση ἡ ὁποία θά ἔχει τραγικές καί ἀνυπολόγι­στες συνέπειες γιά τήν πατρίδα μας.
2.  Νά μήν θελήσετε νά νομιμο­ποιήσετε μέ τήν ὑπογραφή σας ὅ,τι ἡ κυβέρνηση, ὑποχωρώντας σέ ἐξωτερικές πιέσεις καί ἰδίως στίς πιέσεις τοῦ εἰδικοῦ ἀπε­σταλ­μένου τοῦ ΟΗΕ Μάθιου Νί­μιτς, ὁ ὁποῖος ἐπί 25 χρόνια δια­μεσολαβοῦσε πρός ὄφελος πά­ντο­τε τῆς ἄλλης πλευρᾶς, τοῦ χάρισε ὡς δῶρο γενεθλίων, ἀνα­ζωπυρώνοντας ἔτσι τίς ἀλυ­τρωτικές βλέψεις τῆς γείτονος χώρας καί ἐκείνων πού αἰσθα­νόταν ὅτι δέν εἶχε δικαιωθεῖ ἡ εὐχή τοῦ τότε ἡγέτη τοῦ ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη, ἡ ὁποία ἐκ­φρά­σθηκε στόν ἴδιο ἀκριβῶς τόπο πρίν ἀπό σχεδόν 70 χρόνια, γιά τή δημιουργία ἑνιαίου (δῆ­θεν) Μακεδονικοῦ κράτους.
 3. Νά μήν ἐπιτρέψετε ἡ ἐπικύρω­ση τῆς παράλογης καί ἀντεθνι­κῆς συμφωνίας παραχωρήσεως τοῦ ὅρου Μακεδονία, γιά τό ὄνομα, τή γλώσσα καί τήν ἐθνι­κή ταυτότητα τῶν γειτόνων, νά γίνει ἀφορμή διχασμοῦ τοῦ ἑλ­ληνικοῦ λαοῦ καί ἐνισχύσεως ἀκραίων στοιχείων τά ὁποῖα ἐκ­μεταλλεύονται πρός ἴδιον ὄφε­λος τά γνήσια πατριωτικά αἰσθή­ματα τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων.
4.  Σᾶς ζητοῦμε ἀκόμη νά μήν δια­ψεύσετε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑλλη­νικοῦ λαοῦ στό πρόσωπό σας· νά μήν διαλύσετε τήν πίστη του ὅτι μπορεῖ νά προσβλέπει σέ σᾶς ὡς τόν θεματοφύλακα τῆς ἑνότητος τοῦ Ἔθνους ἀλλά καί τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῆς ἐδαφι­κῆς ἀκεραιότητός του.
5.  Σᾶς ζητοῦμε νά μήν λησμονή­σετε τά δάκρυα τοῦ μεγάλου προκατόχου σας, Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, γιά τήν ἑλληνικό­τητα τῆς Μακεδονίας μας καί νά ἀποδειχθεῖτε ἀντάξιός του, βρί­σκοντας τόν προσφορότερο τρό­πο γιά τήν προάσπιση τῶν δι­καίων τῆς Μακεδονίας μας, πού ἀποτελεῖ αἴτημα τῆς πλειοψη­φίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐντός καί ἐκτός συνόρων.
 6. Σᾶς ζητοῦμε τέλος νά μήν ξεχά­σετε ὅτι ἡ Ἱστορία δέν χαρίζει τή δόξα της σέ ὅσους ὑποχωροῦν καί ὑποκύπτουν σέ πιέσεις ἀλλά σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι αἱρόμενοι στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί ἔχοντας συναίσθηση τοῦ χρέους πού ἀπορρέει ἀπό τό ἀξίωμά τους, ὑπερασπίζονται τό συμφέ­ρον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τό συμφέρον τῆς πατρίδος μέ ὁποι­ο­δήποτε τίμημα.
Ἁκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές τῶν παρόντων Ἀρχιερέων μοναχῶν καί μοναζουσῶν :
†Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
†Ὁ Καστορίας Σεραφείμ
†Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος
†Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
†Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
†Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
†Ὁ Κινσάσας Νικηφόρος
†Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
1.      Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
2.      Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτη Βεροιας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
3.      Ἱερά Μονή Ἁγίας Κυριακῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
4.      Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
5.      Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
6.      Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
7.      Ἱερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
8.      Ἱερά Μονή Προφήτου Ἡλιοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας
9.      Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης
10. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης
11. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπαβιανης  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης
12. Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης
13. Ἱερά Μονή Ἁγίου Αὐγουστίνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης
14. Ἱερά Μονή Ἱερᾶς ¨Αγίου Κοσμά Ἁρδάσης Μητροπόλεως Φλωρίνης
15. Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος καί Εὐβούλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης
16. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδοράχης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης
17. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου
18. Ἱερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δρυοβούνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου
19. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου
20. Ἱερά Μονή Παναγίας Γουμενίσσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμένισσης
21. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ραφαήλ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμενίσσης
22. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γουμενίσσης
23. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
24. Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
25. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταγιάδων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν
26. Ἱερά Μονή Ἁγίς Βαρβάρας Ρουσάνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν
27. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ρητίνης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους
28. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Κορινοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους
29. Ἱερά Μονή Παναγίας Μακρυράχης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους
30. Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων  Μελισσοτόπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
31. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἐπταχωρίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
32. Ἱερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
33. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἱωάννου τοῦ Ρώσου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας
34. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας
35. Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ
36. Ἱερά Μονή Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ
37. Ἱερά Μονή Αναλήψεως Πρῶτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν
38. Ἱερά Μονή Παναγίας τοῦ Ἕβρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως
39. Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Πηλίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος
40. Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισοῦ
41. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικάνωρος Ζάβορδας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν
42. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων
43. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν
44. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομνηνείου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης
45. Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀρναίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰερισσοῦ
46. Ἱερά Καλύβη Ἀρχαγγέλων Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης
47. Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά έκανε ο μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και συμμετείχε στο Ψήφισμα. Εύγε του.

Ανώνυμος είπε...

Καλά όλα αυτά, θα τολμήσουν να απαγορεύσουν την είσοδο του Παυλόπουλου και του Τσίπρα στους ναούς και τα μοναστήρια; Εκεί τους θέλουμε...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com