24 Μαΐ 2018

Τεράστια ποσά για το μωαμεθανικό τέμενος σε αρχαιολογικούς χώρους στο Βοτανικό, ούτε σπιθαμή γης για το Τάμα του Έθνους

Αποτέλεσμα εικόνας για μωαμεθανικό τέμενος Βοτανικό
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
       24.5.2018
1.Εἶναι μέγιστον αἶσχος νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ ἄριστα θεμελιωμένες προσφυγὲς διαφόρων φορέων καὶ νὰ παραμείνουν μόνον οἱ πρόχειρες καὶ χωρὶς οὐσιαστικὰ καὶ ἰσχυρὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα ἁπλοϊκῶν χριστιανῶν γιὰ νὰ διευκολύνουν τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας νὰ ἐκδώσῃ ἀπορριπτικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὶς προσφυγὲς ἐναντίον τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους.

2. Γιὰ νὰ δικαιολογοῦνται πολιτειακή, πολιτική, νομοθετική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ὅτι ἡ κυβέρνησις ἐνεργεῖ δῆθεν δημοκρατικὰ καὶ κάνει διαβούλευση μὲ τοὺς πολίτες, παρόλον ποὺ αὐτὸ εἶναι σατανικότατο τέχνασμα.
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι ὑποχείρια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ρίχνουν στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ ἰσχυρίζωνται ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἶναι δῆθεν ἀπόρροια διαβουλεύσεως τοῦ λαοῦ!!!!...
3. Ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχουμε ἀναπτύξει ἐπανειλλημένως, αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους καταργεῖ De facto τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης προβλέπει μωαμεθανικὴ μειονότητα μόνο στὴν Ξάνθη καὶ στὴν Κομοτηνὴ καὶ τοιουτοτρόπως διευκολύνουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις τὸν σύγχρονο σχιζοφρενῆ Χίτλερ, τὸν ἀρχιγενίτσαρον Ἐρντογκὰν νὰ βρυχᾶται μαρκοχρονίως ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ μᾶς κατατρομοκρατεῖ καθημερινῶς καὶ ἐμεῖς επαναλαμβάνομεν τὸ δὀγμα μας: «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», οἱ δὲ θεατρίνοι οἱ φίλοι μας νατοϊκοὶ καὶ λοιποὶ νὰ μᾶς λέγουν «εἰρήνη ὑμῖν...βρέστε τα μεταξύ σας».
4. Ὁ Ἐρντογκὰν εἰσπράττει ἑκατομμύρια εὐρὼ καθημερινῶς ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη γιὰ νά «διαχειρίζεται» τὸ  σχέδιον μουσουλμανοποιήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, νά ἐπιστρατεύῃ δολοφόνους, ἀνθρωποεμπόρους καὶ καθημερινῶς μὲ σαπιοκάραβα νὰ τοὺς ξεφορτώνουν στὰ νησιά μας ἤ νὰ τοὺς πνίγουν τούς δυστυχισμένους!!!...
Καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ μᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου ὅτι ἔχομε μόνον 50.000 ἤ 100.000 μουσουλμάνους, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα ἤδη μπορεῖ νὰ περνοῦν καὶ τὰ 5.000.000 ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους!!!!...
5. Γιά τό ὀξύτατο, μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα ἔχουν ἐφεύρει αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἐξωμότες Ἕλληνες τὴν λύση :
Δὲν χρειάζεται νά γεννοῦν οἱ Ἑλληνίδες. Ἔρχονται ἤδη ἕτοιμοι. Γι’ αὐτοὺς τοὺς ἄκρως ἐπικινδύνους ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφυλους ἡ Ἐκκλησία μας τονίζει, νὰ μᾶς σώζει ὁ Θεὸς ἀπὸ πληθώρα κακῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ τοὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων. Ἔτσι τὰ μητρομανῆ γύναια  ἀπολαμβάνουν ἀκορέστως τὴν ἐφάμαρτον ἡδονὴ καὶ ὅταν τύχει νὰ συλλάβουν, τότε σπεύδουν ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νὰ κάνουν ἐκτρώσεις δημοσίᾳ δαπάνῃ!!!!...
Ἀντίθετα, οἱ φουκαράδες καρδιοπαθεῖς, ὀγκοπαθεῖς καὶ μὲ λοιπὰ νοσήματα πρέπει νὰ ἀναμένουν πολλὲς ἑβδομάδες καὶ μῆνες μέχρι ποὺ νὰ εὑρεθῇ ἡ ἡμερομηνία γιὰ ἀξονικούς, μαγνητικοὺς τομογράφους ἤ ἄλλα ἐργαστήρια καὶ ἀπέρχονται μὲ τὶς ἀδιάγνωστες ἀσθένειές των εἰς τὰς αἰωνίους μονάς, ἄνευ φαρμάκων μὲ τὰ φαρμάκια στὰ χείλη ὅτι δὲν ἔχουν φάρμακα γιὰ τὴν μετρίαση τῶν πόνων.
Τοιουτοτρόπως μία μεγαλούπολη ἑκατοντάδων χιλιάδων παιδιῶν, ἀνήμπορων νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὰ νηστέρια τῶν σκητζίδων μαιευτήρων ἐξουθενώνεται - ἐξαφανίζεται ἐτησίως!!!...
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεγίστη ἐπιβάρυνση ποὺ ἐπιφέρουν αὐτοὶ οἱ μαιευτῆρες χασάπηδες στὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ διά τῶν καισαρικῶν τομῶν, ἀμβλύνουν τὰ μέγιστὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα.
Στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη ὁ μέσος ὅρος τῶν γεννήσεων διὰ καισαρικῆς τομῆς δὲν ὑπερβαίνει τὸ 7%, στὴν Ἑλλάδα εἶναι δέκα φορὲς ἐπάνω.
Οἱ εὐσυνείδητοι μαιευτῆρες ποὺ πηγαίνουν μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι ἀναμένουν ἀρκετὲς ἡμέρες πότε θὰ ἔρθῃ ὁ φυσιολογικὸς τοκετός, οἱ «σκητζίδες» προγραμματίζουν 5-10 γέννες τὴν ἡμέρα, εἰσπράττοντες πολλαπλάσια ποσὰ ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἔντιμοι γυναικολόγοι!!!...
6. Ὡς γνωστόν, οἱ Παιανιῶτες ἀγωνίσθηκαν νυχθημερὸν καὶ πρὸ δεκαετίας  καταργήθηκε ἡ οἰκοδόμησις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τόν λόφον «Χούσμουζα» καὶ τοιουτοτρόπως ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ Ὀρθόδοξος Ἱερός Ναός εἰς τό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (ἡ οἰκοδόμησις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τόν λόφον «Χούσμουζα» εἶχε θεσμοθετηθῆ τό ἔτος 2000, μὲ τὸ ΦΕΚ 150Α/30-6-2000, Νόμος 2833/2000).
7. Ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία ἐνόμιζε ὅτι δέν ἐπαρκοῦσαν οἱ ἑλληνίδες, ἐκόπτετο νὰ «εἰσαγάγῃ» καί 10.000 πόρνες ἀπὸ τὸ πρώην σιδηροῦν παραπέτασμα, καὶ τὶς ἔφερε γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐκτονώνωνται οἱ ἀθάνατοι τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων. Καὶ τώρα ὁ δύσμοιρος καὶ βαρύτητα φορολογούμενος φτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει τά «κερατιάτικα» ποὺ μᾶς προξένησε ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ἡ ὁποία πρωτοστατεῖ σὲ ἀντεθνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ νομοσχέδια, ὅπως ἐσχάτως μὲ ἄλλες τρεῖς κυρίες «βουλευτίνες» τῆς Ν.Δ. πρωτοστάτησε νὰ δύνανται οἱ δυστυχισμένοι ἄρρωστοι ὁμοφυλόφιλοι νὰ υἱοθετοῦν παιδάκια!!!!...
8. Γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες προϋπολόγιζαν πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρώ, τότε ποὺ τά «πεντοχίλιαρα εἶχαν καταντήσει πετσετάκια», καὶ μὲ τὴν τότε ὑπεύθυνη γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἔχουν κατασπαταλησθῆ ἀμύθητα ποσὰ ἀκόμη καὶ σήμερα οὐδεὶς γνωρίζει πόσα δισεκατομμύρια ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ φορολογούμενου φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἔχουν κατασπαταλησθῆ καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἔχουν καταχρεώσει πάρα πολλὲς γενεές, ξεπουλώντας καὶ ὑποθηκεύοντας τὰ πάντα ἔναντι πινακίου φακῆς γιὰ ἑκατὸ ὁλόκληρα ἔτη!!!!...
9. Ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη συνασπίσθηκε μὲ τοὺς ὁμοιδεάτες της, τότε ὑπουργούς, Προκόπη Παυλόπουλο, Γεώργιο Σουφλιά, Γεώργιο Ἀλογοσκούφη καὶ τὴν Μαρία Γιαννάκου Κουτσίκου καὶ ὑπέγραψαν τὸν Νόμο 3512/2006/ ΦΕΚ 264Α/ 5-12-2006,  νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ τέμενος.
10. Ἐνῷ δὲ ἐκαίγετο ὅλη ἡ Αθήνα μὲ ἀνθρώπινα θύματα, ὁ κ. Παυλόπουλος «τὰκανε πλακάκια» μὲ τὴν ἀριστερὰ καὶ τόνιζε «δώσαμε ἐντολὴ στὴν ἀστυνομία νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς ἀναρχικοὺς». Ἀντιθέτως ἡ Ἀλέκα Παπαρρήγα τόνιζε «μὴ χαϊδεύτετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων».
11. Τοιουτοτρόπως ὁ κ. Παυλόπουλος ἐξόφλησε τὸ γραμμάτιο καὶ τοῦ ἀνατέθη νὰ εἶναι ὁ πολιτειακὸς παράγων κατ’αὐτὴν τὴν περίοδο, άκόμη καὶ σήμερον ἀπολαμβάνων ὑπέρμετρον δόξα καὶ ἀφθονώτατο πλοῦτο καὶ σάν «νενέκος» νὰ ὑπογράφῃ ἀκόμη καὶ τὰ φαῦλα, ἀπάνθρωπα, ἀντικοινωνικά, ἀντεθνικὰ καὶ ἀντίχριστα νομοσχέδια!!!...
Καὶ ὁ κ. Παυλόπουλος νὰ μὴ καταδέχεται νὰ βλέπῃ κοινωνικοὺς καὶ πνευματικοὺς φορεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι διατεθειμένοι νὰ διαθέσουν ἁπαξάπαντα τὸν μόχθο τοῦ βίου τους γιὰ τὸ κοινὸ καλό, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἀπεναντίας νὰ λέγῃ σὲ ἀνθρωπάκια ὅπως ὁ Ρουβάς «μιὰ καὶ δὲν ἦρθα στὸ γάμο σου, ἔλα νὰ σὲ φιλοξενήσω» : http://www.iefimerida.gr/news/350666/tis-eyhes-toy-prokopi-paylopoyloy-piran-sakis-royvas-kai-katia-zygoyli-eikona
Μήπως τὰ πληρώνει ὁ κ. Πρόεδρος ἀπὸ τὴν τσέπη του ;
Μὲ ξένα κόλυβα κάνει καὶ αὐτὸς πολυτελέστατα μνημόσυνα.
O temproa o mores!!!!!.....
12. Τὸ ἀποκορύφωμα δὲ θὰ εἶναι, ἄν βρεθοῦν ἐξωμότες βουλευτὲς νὰ ὑπογράψουν, ὥστε οἱ βόριοι γείτονες μας Σκοπιανοὶ νὰ πάρουν τὸ ὄνομα  «Μακεδονία του Ίλιντεν».
ἐξέγερση τοῦ Ίλιντεν, ποὺ μεταφράζεται «Ἐξέγερση τοῦ Προφήτη Ἠλία» ἦταν μία ἐπανάσταση τῶν τὸ 1903 ἐναντίον στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἑορτάζεται στὰ Σκόπια στὶς 2 Αὐγούστου ὡς ἐθνικὴ ἐπέτειος καὶ θεωρεῖται ἡ ἀρχὴ τῆς ἐθνεγέρσεως τους, καὶ τὴν ἐπέτειο αὐτὴ τὴν υἱοθετεῖ καὶ ἡ Βουλγαρία.
13. Ἡ ὀνομασία στοὺς Σκοπιανοὺς κατ’οὐδένα λόγο δὲν πρέπει νὰ τοὺς δοθῇ, χωρὶς νὰ ἔχουν προηγουμένως ἀποκηρύξει διὰ παντὸς τὶς ἀλυτρωτικές τους βουλιμίες, μὲ ἀμετάκλητο ἄρθρο τοῦ Συντάγματός τους.
Διαφορετικὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, περὶ συρρικνώσεως τῶν συνόρων, γιὰ κοινωνικὲς ἀναστατώσεις καὶ λοιπὰ χάριν τῆς εἰρήνης.
14. Στὴ προκειμένη περίπτωση ἐφαρμόζεται ὁ στῖχος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ ,,«Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;».
15. Εὐτυχῶς ποὺ ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική, ὅπου ἄνω τῶν 5.000.000 ἄνθρωποι τὸν εἶχαν ἐνθρονίσει στὴν καρδιά τους ὡς Ἀρχιεπίκσοπο καὶ Πατριάρχη καὶ πῆγε στὴν Φλώρινα καὶ ἔσωσε τὸν Νομὸ Φλωρίνης, Ἑορδαία – Πρέσπες καὶ λοιπὲς περιοχὲς τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Διαφορετικὰ θὰ εἶχε ἐπικρατήσει καὶ ἐκεῖ ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα καὶ θὰ χάναμε καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ δὲν γνωρίζουμε τὶ ἄλλο θὰ εἶχε ἐν τῷ μεταξὺ συμβεῖ!!!...
Διὰ τοῦτο, ὄχι μόνον οἱ Μακεδόνες ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος ὀφείλει νὰ στήσῃ ἀνδριάντες τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη στοὺς κυριότερους κόμβους συγκοινωνιῶν ποὺ ὁδηγοῦν πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ τὶς γύρω σλαβοτρομοκρατούμενες περιοχές, ὡς π.χ. :
Ἡγουμενίτσα, Φιλιάτες, Ἅγ. Ἀχίλλειος Πτολεμαΐδα, Ἀμύνταιο, Ἄρνισσα.
Νὰ στηθοῦν ἀνδριάντες τοῦ Αὐγουστίνου μὲ τὴν ἐπιγραφή :
«Ὁ τελευταῖος Μακεδονομάχος ποὺ ἔσωσε ἑλληνικὰ τμήματα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὸν Πανσλαβισμὸ καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα τὸν ἀναγνωρίζει ὡς σύγχρονο σωτῆρα τῆς Μακεδονίας μας ἀπὸ τὴν σλαβικὴ προπαγάνδα»!!!...
16. Πρὸς τοῦτο δέν φταῖν τόσον ὅλοι αὐτοὶ οἱ βουλευτὲς τῶν διαφόρων κομματικῶν ἀποχρώσεων ὅσον οἱ ἀποβλακωμένοι Ἕλληνες ποὺ ἀτιμάζουν τὸν Τίμιον Σταυρὸ, θέτοντὰς Τον ἔμπροσθεν τοῦ ὀνόματος τέτοιων ἀνάξιων καὶ ἀντίχριστων πολιτικῶν.
Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζονται οἱ παροιμίες τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ :
Α) «Ὅ,τι σπέρνουμε, θὰ θερίσουμε» δηλαδὴ ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελλες καὶ «περιδρόμο» θὰ θερίζομε.
Β) «Ὅπως στρώνουμε κοιμώμεθα» !!!!!.....
17. Ἄς ξυπνήσουμε ἐπιτέλους προτοῦ εἶναι πάρα πολύ ἀργά!!!!!.....
Τὸ μόνον ποὺ θὰ συμβάλλῃ γιὰ νὰ τονωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον πολεμοῦν λυσσαλέως οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις συστηματικά, δαιμονικῶς.
                                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com