29 Νοε 2017

Άρχοντες ασεβείς θα κριθείτε αυστηρά

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ ΡΩΜΗ
Ο πανάγαθος Θεός τίμησε ύπερβολικά τόν άνθρωπο. Δέν τόν δημιούργησε όπως όλα τά άλλα κτίσματα μέ μόνο τόν λόγο Του, μέ μιά άπλή έντολή. Τόν έφερε στήν ύπαρξη μέ άμεση έπέμβαση καί ειδική δημιουργική ένέργεια. Τόν έπλασε κατ’ εικόνα δική Του καί καθ’ όμοίωσιν. Τόν έκαμε λογικό καί έλεύθερο, τού έδωσε άνώτερο προορισμό, τόν άνέδειξε στολίδι τής δημιουργίας, βασιλιά τής ορατής κτίσεως, του άνέθεσε μεγάλη καί τιμητική άποστολή, νά κυριαρχεί καί νά έξουσιάζει τά άλλα όντα.

Ό κάθε άνθρωπος έχει αύτά τά προσόντα. Υπάρχουν όμως καί εκείνοι πού προηγούνται, πού διακρίνονται άνάμεσα στούς συνανθρώπους τους. Είναι οί άρχοντες, οί βασιλείς, αύτοί πού κυβερνούν τούς λαούς, πού ορίζουν τούς νόμους, πού λύνουν τις διαφορές, πού άποδίδουν τό δίκαιο, πού έπιστατοΰν στην όμαλή καί ειρηνική πορεία των λαών.
Αύτοί φαίνεται ότι έκλέγονται άπό τους λαούς τους ή άναλαμβάνουν κληρονομικά τήν έξουσία τους ή έπιβάλλουν δυναστικά τήν κυριαρχία τους. Υπάρχει όμως κάτι πού δέν πρέπει νά λησμονούν.
Υπάρχει Κάποιος πού έπιστατεί σ’ όλη τή δημιουργία, πού έπιβλέπει τήν πορεία των λαών, πού μέ πανσοφία, παντοδυναμία καί παναγαθότητα ορίζει καί τις λεπτομέρειες τής ζωής τού κόσμου. Και Αύτόν δέν πρέπει νά Τόν άγνοοΰν ποτέ οί άρχοντες.
Γι’ αύτό ό θεόπνευστος λόγος τής Αγίας Γραφής καλεί όλους τούς άρχοντες της γής νά άκούσουν καί νά καταλάβουν κάτι πολύ σημαντικό: Ακούσατε, βασιλείς, καί σύνετε. Ακούστε σείς οί βασιλιάδες καί συνετισθείτε. Μάθετε σείς πού είστε δικαστές των περάτων τής γης καί όλης τής οικουμένης. Άνοίξτε τά αύτιά σας και άκούστε σείς πού έξουσιάζετε καί κυβερνάτε πλήθη άνθρώπων καί όσοι καυχιέστε καί ύπερηφανεύεσθε γιά τούς λαούς των έθνών σας.
Νά άκούσουν οί άρχοντες. Τί νά άκούσουν; Τί νά μάθουν, πού πιθανότατα άγνοούν; Ότι έδόθη παρά τού Κυρίου ή κράτησις ύμίν καί ή δυναστεία παρά Ύψίστου.
Ναι! Άκοΰστε καί συνετισθείτε, διότι ή έπικράτηση καί ή δύναμη πού έχετε πάνω στούς λαούς σας, σάς έχει δοθεί άπό τόν Κύριο, καί ή έξουσία πού άσκεΐτε, σας έχει παραχωρηθεΐ άπό τόν Ύψιστο Θεό.
Δέν είναι δική σας ή δύναμη, δέν σας άνήκει δικαιωματικά ή έξουσία πού διαχειρίζεσθε. Είστε διαχειριστές ξένης εξουσίας. Δέν μπορείτε νά κάνετε ό,τι θέλετε.
Τό βλέπετε! Ανεβαίνετε στούς θρόνους σας χωρίς βέβαια τήν έπιδοκιμασία όλου τού λαού πού κυβερνάτε, συχνά ούτε και τής πλειοψηφίας του. Πλήθος πιεστικών προβλημάτων σάς ταλαιπωρούν καί σας πνίγουν καί δέν γνωρίζετε πώς νά τά άντιμετωπίσετε. 'Η θητεία σας τελειώνει σύντομα, χωρίς νά προλάβετε νά ολοκληρώσετε τά προγράμματά σας. Περνάει τόσο γρήγορα ό καιρός καί διαρκούν τόσο λίγο οί έξουσίες τών άνθρώπων! Καί μετά θα σάς διαδεχθούν ίσως κάποιοι άλλοι, πού όσο καί άν έπιθυμούν τήν έξουσία, όσο καί άν ύπόσχονται πολλά, οπωσδήποτε δέν διαφέρουν πολύ άπό σάς στήν άντοχή καί στις δυνατότητες. Όλοι άνθρωποι άδύναμοι καί μικροί είμαστε.
Καί έμείς οί κυβερνώμενοι μικροί. Και σείς οί κυβερνώντες είστε ύπηρέτες του κράτους τού Θεού καί τής δικής Του κυριαρχίας σ’ όλα. Καί άν έχετε τώρα κάποια έξουσία, τήν έχετε μέ τή δική Του έγκριση, μέ τή δική Του παραχώρηση καί άνοχή. Διότι τίποτε δέν γίνεται στόν κόσμο, χωρίς νά τό βλέπει καί γιά κάποιο λόγο νά τό έγκρίνει ό αιώνιος καί παντοδύναμος Κυβερνήτης τού κόσμου, ό Θεός.
Προσέξτε, λοιπόν. Δέν είστε αύτόνομοι, αύτοδύναμοι, άνεξάρτητοι. Δέν θά μείνετε άναπολόγητοι γιά όσα σκέπτεσθε και ένεργείτε. Αύτός έξετάσει ύμών τά έργα καί τάς βουλάς διερευνήσει. Θά έξετάσει έπακριβώς τά έργα σας καί θά έρευνήσει τις σκέψεις καί τις άποφάσεις σας. Αν ούκ έκρίνατε όρθώς, ούδέ έφυλάξατε νόμον, ούδέ κατά τήν βουλήν τού Θεού έπορεύθητε, άν δέν ήταν όρθές οί κρίσεις σας, άν δέν άποδώσατε δικαιοσύνη, ούτε φυλάξατε τόν θείο νόμο, ούτε πορευθήκατε κατά τό θέλημα τού Θεού, τότε, ώ τότε! φρικτώς καί ταχέως έπιστήσεται ύμίν, ότι κρίσις άπότομος έν τοΐς ύπερέχουσι γίνεται. Μέ τρόπο φρικτό καί γρήγορα θά καταδικασθεΐτε καί θά τιμωρηθείτε, διότι ή δίκη γι΄ αύτούς πού ύπερέχουν και κυβερνούν είναι αύστηρή καί άδυσώπητη. Διότι ό άσημος καί άφανής, πού δεν έχει κάποια ιδιαίτερη έξουσία καί κανένα άξίωμα, θά έχει τό έλεος καί τή συγγνώμη τού Θεού- όσοι όμως πήραν έξουσία και δύναμη, θά έξετασθοϋν καί θά κριθούν μέ αύστηρότητα. Ό δεσπότης καί έξουσιαστής τών πάντων, δέν θά φοβηθεί κανέναν άνθρωπο, ούτε θά ντραπεί καί θα λογαριάσει όποιοδήποτε άξίωμα καί μεγαλείο, διότι Αύτός έκαμε καί τόν μικρό καί άσημο, Αύτός έκαμε καί τόν έπίσημο καί μεγάλο καί μέ τόν ίδιο τρόπο προνοεί γιά όλους. Γιά όλους φροντίζει μέ τον ίδιο τρόπο, τοΐς δέ κραταιοΐς ισχυρά έφίσταται έρευνα. Γί αύτούς ώστόσο πού έχουν δύναμη καί έξουσία, έπιφυλάσσεται άνάκριση καί έξέταση αύστηρή.
Λόγια ξεκάθαρα, βρυσήμαντα, άξιοπρόσεκτα. Λόγια πού άπευθύνονται στούς άρχοντες τής γής άπό τήν Αγία Γραφή (βλ. Σ. Σολ. ς' 1-8). Συστάσεις θεόπνευστες καί γιά τούς δικούς μας άρχοντες.
Γιά τό δικό τους καλό καί γιά το καλό όλων μας. Θά θελήσουν άραγε να τις άκούσουν; ■
Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

Ηλεκτρονική στοιχειοθεσία «ΑΚΤΙΝΕΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com