27 Σεπ 2017

H κλήση της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης προς τον π. Θεόδωρο Ζήση στο επισκοπικό δικαστήριο και η απάντηση

Αποτέλεσμα εικόνας για Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
­­­Πρωτοπρεσβύτερος
Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
18ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας
570 19 Ν. Ἐπιβάται
ΤΗΛ.: 23920.24865 FAX: 23920.27402
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου 2017

Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην
π. Στέφανον Τόλιον
Ἀναπληρωτὴν Πρόεδρον
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
                                                    Ἐνταῦθα
Πανοσιολογιώτατε π. Στέφανε,
Ἔλαβα χθές (25.09.2017) τὸ συνταχθὲν πρὸ δέκα ἡμερῶν (15.09.2017), μὲ ἀριθμὸ πρωτοκόλλου 2, δικαστικὸ διωκτικὸ ἔγγραφο, ποὺ ὑπογράφετε σεῖς ὡς ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διὰ τοῦ ὁποίου μὲ καλεῖτε νὰ παραστῶ «ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 28ην Σεπτεμβρίου 2017, περὶ ὥραν 12.00 μ. ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βογατσικοῦ 7 καὶ ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Πρωτοσυγκελλίας, ὄροφος 1ος, γραφεῖον ἀριθμ. 6, ἵνα δικασθῶ διὰ τὰ εἰς ἃ ὑπέπεσα κανονικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα τὰ ὑπὸ τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν κειμένων νόμων προβλεπόμενα».
Ὅπως εἶχα σημειώσει στὴν ἀπὸ 14-03-2017 ἀπάντησή μου στὰ διωκτικὰ δικαστικὰ ἔγγραφα τῆς Μητροπόλεως «ἡ παραπομπή μου στὸ ἐπισκοπικὸ δικαστήριο εἶναι παντελῶς μετέωρη καὶ ἀδικαιολόγητη καὶ ἀπὸ τὸ θεῖο καὶ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο δίκαιο, οἱ δὲ κατηγορίες καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα τὰ ὁποῖα μοῦ προσάπτονται βρίσκονται μόνο στὴν ἐμπαθῆ φαντασία καὶ στὴν θεολογικὴ ἀγραμματοσύνη τῶν διωκτῶν μου, κατάλληλο περιτύλιγμα τοῦ μοναδικοῦ τους στόχου, νὰ φιμώσουν τὸν λόγο μου καὶ νὰ διαλύσουν τὴν παράταξη τῶν Ὀρθοδόξων». Στὴν ἴδια ἀπάντηση ἀναιροῦσα λεπτομερῶς ὅλες τὶς εἰς βάρος μου κατηγορίες, α) τοῦ σχίσματος β) τῆς ἀπείθειας καὶ καταφρόνησης τῆς οἰκείας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς γ) τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν δ) τῆς ἐξύβρισης καὶ συκοφαντίας καί ε) τῆς Φατρίας, καὶ ἀπεδείκνυα ὅτι ὁ μόνος λόγος τῆς δίωξής μου εἶναι ἡ διακοπὴ μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτου γιὰ βασικὸ θέμα πίστεως, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ δηλαδὴ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσῳ τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ δίωξή μου ἀσκήθηκε μετὰ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου.
Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861), ἐπὶ Μ. Φωτίου, ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου δὲν εἶναι κανονικὸ παράπτωμα, ἀλλὰ ἐπαινετὴ ἐνέργεια καὶ πράξη: «Οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται».
Ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καὶ σεῖς οἱ περὶ αὐτόν, ἀντὶ νὰ κατανοήσετε τὸ ἄδικο καὶ παντελῶς ἀθεμελίωτο τῆς δίωξής μου καὶ νὰ ἀναπαύσετε τὶς συνειδήσεις χιλιάδων Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ἐμμένετε στὴν ἀδικία καὶ στὴν καταφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ἱερῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ μὲ καλεῖτε νὰ παραστῶ ὡς κατηγορούμενος σὲ μία παρῳδία δίκης, ὅπου δικαστὲς καὶ κατήγοροι εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα, μὲ προειλημμένη τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση, τὴν ὁποία θὰ νομιμοποιήσω μὲ τὴν παρουσία μου.
Μὴν περιμένετε λοιπὸν νὰ ἐμφανισθῶ ὡς κατηγορούμενος μπροστὰ στὸ ἐπισκοπικό σας «δικαστήριο», διότι δὲν θὰ εἶναι δίκαιο καὶ ἀμερόληπτο δικαστήριο ἀλλὰ ἐχθρικὸ καταδικαστήριο, ποὺ ἐνεργεῖ ἀντίθετα πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ μὲ βάση ἕνα ἀπηρχαιωμένο, ἀντισυνταγματικὸ καὶ μεσαιωνικὸ νόμο (5383/1932), ποὺ εὐνοεῖ τὴν δεσποτοκρατία καὶ τὴν τυραννία τῶν ἐπισκόπων εἰς βάρος τῶν ἄλλων κληρικῶν, διότι κατὰ παγκόσμια δικαστικὴ πρωτοτυπία ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου, ὁ ἐπίσκοπος, ἢ ὁ ἀναπληρωτής του, ὅπως ἐσεῖς, εἶναι συγχρόνως καὶ κατήγορος, τὰ δὲ λοιπὰ μέλη, ὁριζόμενα ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο, στεροῦνται ψήφου. Ἐπαναλαμβάνω αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ποὺ ἀρνήθηκε νὰ παραστεῖ ὡς κατηγορούμενος στὴν διαβόητη «Ἐπὶ δρῦν» σύνοδο: «συνειδότες ὅτι οὐ πρὸς δικαστὴν ἀφικνούμεθα (ἦ γὰρ μυριάκις ἂν παρεγενόμεθα), ἀλλὰ πρὸς ἐχθρὸν καὶ πολέμιον» (PG 47, 9).
Προχωρῆστε λοιπὸν σὲ ἐρημοδικία καὶ ἀνακοινῶστε γρήγορα τὴν καταδικαστική σας ἀπόφαση, ἡ ὁποία θὰ σκανδαλίσει καὶ θὰ πικράνει μεγάλο μέρος τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Εὔχομαι, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς νὰ δεῖτε τὴν ἀλήθεια.
Γι᾽ αὐτὸ συμπληρωματικὰ πρὸς ὅσες μαρτυρίες κάποιων προσώπων συμπεριέλαβα στὸ βιβλίο μου «Ἡ διακονία μου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης», τὸ ὁποῖο σᾶς ἀπέστειλα ἤδη, συναποστέλλω συνημμένως ἐπιστολὲς δύο διακεκριμένων ἐπιστημόνων, ἑνὸς ἀνωτάτου δικαστικοῦ μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική σας γνώμη, καὶ ἑνὸς ἀνωτάτου ἰατροῦ, καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς, μὲ θεραπευτικὴ διάγνωση γιὰ τὴν ἀσθένεια τῆς «πνευματικῆς ἀποπτώσεως».
Μὲ τὴν πρσήκουσα χαρὰ καὶ λύπη
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Συνημμένα 2:
α) Ἐπιστολὴ κ. Βασιλείου Νικοπούλου, Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
β) Ἐπιστολὴ κ. Ἰωάννου Κουντουρᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Δείτε σχετικά και:

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εύγε π. Θεόδωρε! Συνεχίστε με την ίδια παρρησία και με κουράγιο τον Καλό και ευλογημένο αγώνα σας ! Είναι βραβείο και τίτλος τιμής για εσάς να σας δικάζουν οι οικουμενιστές και οι προδότες της πίστεως μας! Θαρσείτε αδελφοί!

Ανώνυμος είπε...

Κλαυσίγελω προκαλεί στους υγιώς φρονούντες και γνώστες της νεότερης εκκλησιαστικής Ιστορίας κληρικούς και λαικούς η επίκληση των Θείων και Ιερών κανόνων από την πλευρά του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός ο "σεβασμός" τον οποίο επέδειξε ο ρηθείς επίσκοπος απέναντι στους ιερούς κανόνες τόσο το 1974, οπότε κατέλαβε τη μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως ζώντος του αγίας βιοτής προκατόχου του Κωνσταντίου (Χρόνη) όσο και το 2004 όταν μετατέθηκε στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τυγχάνουν ευρέως γνωστές οι σχετικές ιεροκανονικές αρές αναφορικώς προς το μεταθετό των επισκόπων.
Επί των ημερών της αρχιερατείας του, παγιώθηκε ως θεσμός, δυστυχώς, το δυσώνυμο gay-pride, ουσιαστικής αντιδράσεως και αντιστάσεως από της πλευράς του μη ούσης.
Επιπροσθέτως δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες σε διαδικτυακούς ιστοτόπους που δείχνουν τον ίδιο και εκπρόσωπό του σε εκδηλώσεις του αντίχριστου ρόταρυ ενώ είναι γνωστές από ετών οι σχετικές απαγορευτικές της συμμετοχής κληρικών σε αυτό συνοδικές αποφάσεις της ΔΙΣ της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Καλά θα πράξει ο μητροπολίτης, εις τας δυσμάς του βίου του, να στραφεί εις εαυτόν και να αφήσει ήσυχο τον ομολογητή κληρικό π.Θεόδωρο Ζήση. Μόνο θυμηδία προξενεί εν προκειμένω η υπ αυτού επίκληση του ιεροκανονικού δικαίου. "Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί".
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν δέχτηκε να δικαστή από την σύνοδο στη Δρύ γιατί ήταν αντικανονική. Ζήτησε από τους είχε 40 επισκόπους που είχε με το μέρος του, να μην αφήσει κανείς την Εκκλησία για χάρη του και να μην διακόψουν την κοινωνία, για να μην γίνει σχίσμα, όχι όμως να υπογράψουν την καθαίρεσή του, γιατί δεν είχε κάνει κανένα παράπτωμα. Παρόλα αυτά έστειλε αντιπροσωπία τριών επισκόπων και δύο πρεσβυτέρων στην ψευδοσύνοδο, τονίζοντας ότι δεν αποφεύγει την κρίση αλλά τον δηλωμένο εχθρό και φανερό πολέμιο, και ότι δεν μπορεί κανονικά να δικάζει ο εξ Αιγύπτου τους εν Θράκη επισκόπους.

Ανώνυμος είπε...

Να δικασθει προηγουμενως η προσκυνησις της Αγιας Τραπεζης του Ιερου Ναου εντος του οποιου φυλλασεται το αγιον λειψανον του αγιου Γρηγοριου του Παλαμα υπο των ακαθαρτων μονοφυσιτων, σε παραβαση και καταφρονηση της εντολης του Θεου επι των χωρισμου των πιστων εκ των ακαθαρτων και της μη παραδοσεως του αγιου στους κυνες της πιστεως,

«διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας» Β΄ Κορ. ς΄, 17-18
«Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέτες ῥήξωσιν ὑμᾶς» Ματθ. ζ΄, 6

Τουτο το συνοδικο δικαστηριο σε τι διαφερει του καϊαφαϊκου συνεδρειου;
Δικαζεται η εκ Θεου αληθεια υπο των αρνουμενων την υπακοην στις εντολες του Χριστου.

Οι μονοφυσιτες ειναι ακαθαρτοι ενωπιον του Κυριου και της Εκκλησιας Αυτου, καθως ομολογουν ακαθαρτον ψευδος κατεναντιον του Κυριου ημων Ιησου Χριστου.

Οι δικαζωντες τον π. Θεοδωτο Ζηση ειναι υποδικοι ενωπιον του Θρονου της Μεγαλειοτητος του Θεου επι της ενοχης παραβασεως και καταφρονησεως των εντολων αυτου του ιδιου του Θεου, καθως παρεδωσαν το αγιο θυσιαστηριον εις βοραν ακαθαρτων χειλεων.

Φοβερον το εμπεσειν εις χειρας Θεου ζωντος επ΄αρνησει τηρησεως της δι΄Υιου ακτιστου παραδοσεως των ρηματων του αναρχως και αναιτιως και ατρρεπτως αει ζωντος Θεου.

Οποίος αυτογεννητος σκοτασμος ο μη ειναι αιτια φωτος, ο ειναι προξενος εκθεσεως στο απτο σκοτος της εωσφωρικης αβυσου, της αρνουμενης την ατρεπτον ενωσιν.

"Χημικος"

The Cave Dweller είπε...


Καλό θα ήταν όλοι οι ένοικοι της Βογατσικού 7 , να πάρουν στα χέρια τους το κείμενο που συνέταξαν και να διαβάσουν τις κατηγορίες που αναφέρονται σε αυτό μπροστά από ένα καθρέπτη.

Ανώνυμος είπε...

Ὁ Θεός μαζί σου παπα-Θεόδωρε!

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστε μου πατερ
Ειμαστε ολοι διπλα σας
Ειμαστε υπερηφανοι για εσας
Σας ευχαριστουμε για οσα κανετε για εμας τους απλους πιστους.
Σας φιλω ταπεινα το χερι.
Την ευχη σας.
Αννα

Ανώνυμος είπε...

....το 1974, κατέλαβε τη μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως ζώντος του αγίας βιοτής προκατόχου του Κωνσταντίου (Χρόνη) και το 2004 μετατέθηκε στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. ....


Λυπηρό !

Αντιοικουμενιστής είπε...

Το αίμα των αμετρήτων Ομολογητών Ορθοδόξων Μαρτύρων της Αγιοτόκου Πόλεως της Θεσσαλονίκης εις την κεφαλήν του τολμώντος να υπογράψη την καταδίκην του Πατρός και Καθηγητού Θεοδώρου. Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας ζώντος Θεού, αθεόφοβοι της μητροπόλεως... Αδελφοί, φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, των γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ο Βαρθολομαίος μας επισκεύτηκε πριν 3 μέρες.Τυχαίο?

Ανώνυμος είπε...

Εδιωξαν τον Κυριο, τωρα διωκουν τους πιστους του Κυριου, αυτοι οι δοκουντες Χριστιανοι ειναι.

Ανώνυμος είπε...

8.07,εις τιποτε δεν μπορει ναα μειωθη το θεολογικο κυρος του καθηγητου κ Πατρος Θεοδωρου,ο οποιος χρονια τωρα αγωνιζεται εν συνειδησει εν ονοματι Της Ε υ σ ε β ε ι ας ,που απαιτει πιστη εργα αγαθα και δογματα Ορθα.Ετσι διασωζοταν η Ορθοδοξη Πιστη,η οποια απαιτει και την αγια δ ι α κ ρ ι σ η.
Αλλωστε ο ορος Χριστιανος,εστιν Οικος Χριστου λογικος,δι εργων αγαθων κα Δογματων Ορθων!

Καλως ειπε πως δεν θα παει.Μελετωντας την εκκλησιαστικη Ιστορια,εκει δεν θα βρουμε μονο το Ιερο Χρυσοστομο αλλα κ απο αλλους αγιους Πατερες,Πατερες.
Το 1342 επι αγιου Γρηγοριου Παλαμα ,μιας κ ανεφερες το ονομα του,δεν ειχε συγκροτηθει συνοδος απο τον Πατριαρχη,αποτελουμενη ομως απο Βαρλααμιτας επισκοπους,συγγενεις της Ειρηνης Χουμνενης ,τον Ακινδυνο και τους οπαδους του και ο θειος Παλαμας απεφυγε να μεταβει ως κατηγορουμενος .Η συνοδος αυτη που θα τον καταδικαζε θεωρηθηκε απο τον αγιο Ψευδοσυνοδος και ετσι δεν πηγε.

Ο Ιερος Κανονας περικλειεται στους Κανονες της ΑΒ Συνοδου.
Και πως δεν θα επεστρεφαν λαος πολυς στην αγια Πιστη μας,οταν και οι ανωτεροι διορθωνονται κ αυτοι με τη σειρα,διορθωνουν κ τους παντες.
Η Εκκλησιαστικη Ιστορια καταγραφει,εκπεσοντες,οι οποιοι εστερουντο την Θεια Κοινωνια κ οταν τελειωνε η Θεια Λειτουργια ,εκεινοι οι αμαρτωλοι που δεν κοινωνουσαν τα Θεια Μυστηρια''...επιπτον εις την γην προυμιτα και με θρηνους κ στεναγμους κλαιοντες,επειδη εστερηθησαν την θειαν Κοινωνιαν.Παρευθυς δε,ετρεχε ο Επισκοπος κ επιπτε κι α υ τ ο ς αντικρυ τους κατα γης κλαιοντας κ ολο το πληθος εκλαιαν με δακρυα γιαυτη τους την συμφοραν...''
Ηθελα να ρωτησω ,που ειναι αυτη η εκκλησια!
Ποιος ειναι ο αρμοδιοτερος καιρος για ελεγχους εν ονοματι της ευσεβειας για επιμαχα δογματικα ζητηματα κ γιατι δεν ειναι δεκτικοι ελεγχων οι προεστωτες,αν κ οι ελεγχοι ηταν για πολλα χρονια μεμιγμενοι με επαινους,οπως ο Απ.Παυλος παραγγελλει ''εν πραοτητι παιδευοντα τους αντιδιατιθεμενους*μηποτε δω αυτοις Ο Θεος μετανοιαν Β`Τιμ2-25].
Ειναι καιρος νομιΖω ,να επιστρεψουμε ολοι!
Ο Π.Θεοδωρος,δεν ειναι τυχαιος θεολογος.Ο Π.Θεοδωρος,εχει αφιερωσει τη Ζωη του στη διδασκαλια της Εκκλησιας.Σας παρακαλουμε κ για τους υπολοιπους ,γιατι εχουν συνειδηση κ ευθυνη εναντι του ποιμνιου.
Εμεις δεν θελουμε να πιστευουμε πως υπαρχει Ελλην Επισκοπος οικουμενιστης.-
Αν θελετε το δημοσιευετε!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είπε...

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΟΧΩΡΕΙ. ΚΑΙΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩΜΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΑΒΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΑΡΚΑ,ΑΝΕΒΗΚΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΕΧΥΣΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΜΑΣ,ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΕΑΝ ΣΙΩΠΗΣΩΜΕΝ.Ο ΠΑΤΗΡ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ,ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ.Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να παραστεί στη δίκη, άλλωστε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός!!!!

Ανώνυμος είπε...

Πατερα Θεοδωρε,ευγε για την αποφαση σας σε ό,τι αφορά την επικείμενη ερημοδικία σας στη δίκη, είσαστε γνησιο τεκνο του Θεου,παρηγορια μας, χάρη στις ομιλίες σας γνωρίζουμε την αλήθεια.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com