26 Σεπ 2017

Δήλωση επιστροφής βιβλίου Θρησκευτικών

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αδελφοί εν Χριστώ χαίρετε,
σας κοινοποιώ τη δήλωση επιστροφής του βιβλίου θρησκευτικών της Β΄Γυμνασίου που επέδωσα σήμερα το πρωί στη διευθύντρια του σχολείου που φοιτά το παιδί μου………….. 

Από τη δήλωση έχω αφαιρέσει τα στοιχεία μου ,οπότε αν κρίνετε ότι η δημοσίευσή της πιθανόν να αφυπνίσει περισσότερους γονείς, μπορείτε να τη δημοσιεύσετε.
     μετά τιμής 
  Χριστού ανάξιος δούλος
     Ιωάννης Λ.
……………………………………..
ΠΡΟΣ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..(Νο)... ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ..…(τόπου)….
(Διεύθυνση)
Τ.Κ.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ)
(Διεύθυνση)
Κηδεμόνας/ γονέας του μαθητή  (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
που φοιτά στην  B τάξη του..(Νο)...ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ..…(τόπου)….
Κε  Διευθυντά,
Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός όπως και το παιδί μου, τα στοιχεία του οποίου αναγράφω παραπάνω.
Ασκών το ατομικό μου δικαίωμα του αναφέρεσθαι προς τις Αρχές, το οποίο κατοχυρούται από το άρθρο 10 του Συντάγματος, σας αναφέρω τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το νόμο 1566/1985 (άρθ. 1 παρ.1), η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται «Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.»
Το παιδί μου που φοιτά στο σχολείο σας, έλαβε το έντυπο υλικό (βιβλίο) για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει την ονομασία "Φάκελος Μαθητή -Η θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό - Πορεία μέσα από αντιθέσεις".
Αφού μελέτησα το υλικό αυτό, το οποίο είδε και το παιδί μου, σας δηλώνω ότι :
ΣΑΣ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

τον άνω «Φάκελο Μαθητή» του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄  Γυμνασίου, που φέρει τη μορφή σχολικού βιβλίου, για τους παρακάτω νομίμους και αληθινούς λόγους :
1. Ο άνω «Φάκελος Μαθητή» περιέχει υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, (πολυθρησκειακό - πολυθρησκευτικό), οι οποίες συνεξετάζονται με την Ορθοδοξία και επιφέρει σύγχυση στην Ορθόδοξη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου - η οποία και μόνον επιθυμώ να του παρέχεται - αλλά και στη δογματική του συνείδηση ως Ορθοδόξου Χριστιανού , αφού του διδάσκει αιρετικές θέσεις άλλων θρησκειών που αφορούν την Ορθόδοξη Πίστη και συνεπώς την προσβάλλουν.
2. Με το ως άνω υλικό, τη δομή του και τις προτεινόμενες ομαδικές εργασίες του, σπείρονται στην θρησκευτική συνείδηση του παιδιού μου πρακτικές αμφισβήτησης και αμφιβολίες για την Αλήθεια της Ορθόδοξης Πίστης και το βίωμα  με τα οποία έχει γαλουχηθεί από την οικογένειά του, την Επικρατούσα Θρησκεία του κράτους (Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία) και τα θρησκευτικά στο σχολείο εως σήμερα  και επιφέρει γνωσιολογική και παιδαγωγική σύγχυση.
3. Η Ορθόδοξη Πίστη ορίζει σαφώς το περιεχόμενό της και κάθε τι αλλότριο αυτής καταγγέλλεται από την Εκκλησία ως αίρεση που οδηγεί στην απώλεια, πράγμα που δεν  επισημαίνεται ρητώς και κατηγορηματικώς στον εν λόγω «Φάκελο Μαθητή», εγκυμονώντας έτσι το μέγιστο κίνδυνο της άρνησης της οικείας πίστεως και προσχώρησης σε άλλη δοξασία.
4. Σε κάθε περίπτωση δεν ανέχομαι την άνιση μεταχείρισή μου ως Ορθοδόξου Χριστιανού σε σχέση με άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα όπως των Μουσουλμάνων, Καθολικών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που έχουν την ευχέρεια βάσει του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 και του άρθ. 55 Ν. 4386/2016 να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την κατηχητική – ομολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία, ενώ εγώ, που ανήκω στην θρησκευτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να μην έχω τέτοια επιλογή για ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών. Η άδικη αυτή μεταχείρισή μου καταφανώς αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας, που με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου ρητά ορίζει ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές του Παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους και βάσει αυτής ασκώ την παρούσα Δήλωση.
5. Τα ως άνω αναφερόμενα αποτελούν συνάμα απόψεις του ad hoc απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 20 Ιουλ. 2007 – Υπόθεση Folgero κατά Νορβηγίας, Προσφυγή Νο 15472, δημοσιευμένη σε ελληνική μετάφραση στο νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου» έτος 2009, σελ.257 και επόμενα, με ακολουθούν σχόλιο: «Η απόφαση αυτή καταδικάζει τη Νορβηγία διότι εισήγαγε στα δημόσια σχολεία ύλη μαθήματος θρησκευτικών, όμοια με την του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, ήτοι ύλη πολυθρησκευτική». Θεωρεί δε ότι η ύλη αυτή παραβιάζει το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιβάλλει στα Ευρωπαϊκά Κράτη την υποχρέωση να εισάγουν ύλη μαθήματος Θρησκευτικών, σύμφωνη προς τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων.
Επομένως η παρούσα αναφορά μου κατοχυρούται όχι μόνο από απόψεως ελληνικής αλλά και από απόψεως ευρωπαϊκής.
Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου,
                                                            ΑΙΤΟΥΜΑΙ
το τέκνο επί του οποίου ασκώ την κηδεμονία να διδάσκεται για το τρέχον σχολικό έτος και στο εξής το μάθημα των Θρησκευτικών όπως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συνθήκες και ο νόμος ορίζει, δηλαδή με ορθόδοξη ομολογιακή κατεύθυνση, μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλαδή αυτά του σχολικού έτους 2016-2017. Σε καμία περίπτωση δεν συναινώ να αποτελέσει ο Φάκελος Μαθητή μέσο αξιολόγησης του παιδιού μου.                                                                                                             
                               …(Τόπος)   /  /2017

                              Ο  κηδεμόνας 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εύγε κύριε Ιωάννη Λ.,μακάρι να πράξουμε ομοίως κι άλλοι γονείς!

Ανώνυμος είπε...

Πάρτε την ευχή του πνευματικού σας και μη φοβάστε. Οι χριστιανοί μόνο το Θεό έχουμε ενώπιόν μας και το λόγο που θα μας ζητήσει γιατί δεν Τον ομολογήσαμε....
Όστις δ'αν αρνησηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνησομαι καγω έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοις
Ιωάννης Λ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com