26 Απρ 2017

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ KANTONOPOU
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
Ἡ δύναμις τῆς Ἀναστάσεως φαίνεται κυρίως στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ὄχι τυχαῖα, ἡ Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων καθ' ὅλο τὸ Πεντηκοστάριο, ἀπό τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα μέχρι τὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ Πράξεις εἶναι τὸ βιβλίο τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως.
-Δὲν ὠνομάσθηκε «θαύματα τῶν Ἀποστόλων», διότι τά θαύματα ἀνήκουν ἀποκλειστικά στὸ Θεό. Τὸ τί κατορθώνει ὁ παντοδύναμος Θεὸς εἶναι καταπληκτικό. Ἀλλὰ καταπληκτικώτερο εἶναι τὸ τί κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ Θεοῦ.
-Οἱ Ἀπόστολοι ἔγιναν τὰ κάτοπτρα τοῦ ἥλιου τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ πυράκτωσαν μυριάδες ψυχές.

-Ὄχι, λοιπόν, «θαύματα τῶν Ἀποστόλων», ἀλλὰ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», εἶναι ἡ ὀνο­μα­σία τοῦ θε­ο­πνεύ­στου βι­βλί­ου, πού ἐμ­φα­νί­ζει τὴν πο­ρεία τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως.
-Ζη­το­ῦν ἀ­πο­δεί­ξεις τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ; Ἀλλ’ ὑ­πάρ­χει δυ­να­τό­τε­ρη καὶ ἱστο­ρι­κώ­τε­ρη ἀ­πό­δει­ξις ἀ­πό τὴν ἀλ­λα­γὴ τῶν Ἀ­πο­στό­λων;
- Ἂν δῆς ἕ­να λι­ον­τά­ρι νὰ νι­κάη ἕνα λύ­κο, αὐ­τὸ δὲν εἶ­ναι καὶ τό­σο κα­τα­πλη­κτι­κό. Λύ­κος, πού κα­τα­βρό­χθι­ζε ὅλους τούς ἀν­θρώ­πους, ἦ­ταν ὁ θά­να­τος. Τὸν νί­κη­σε τὸ λι­ον­τά­ρι, «ὁ λέ­ων ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Ἰ­ού­δα» (Ἀ­ποκ. ε´ 5), ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σο­ῦς, ὁ ἀ­να­στάς Κύ­ρι­ος.
-Ἂν δῆς ὅμως ἕ­να πρό­βα­το νὰ νι­κάη ἕ­να λύ­κο, καὶ ὄ­χι μό­νο, ἀλ­λὰ καὶ νὰ με­τα­βάλῃ τὸ λύ­κο σὲ πρό­βα­το, αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­σύγ­κρι­τα πιὸ κα­τα­πλη­κτι­κό!
-Πρό­βα­τα ἀ­δύ­να­τα οἱ Ἀ­πό­στο­λοι. Νί­κη­σαν τοὺς λύ­κους, ὅλες τὶς μα­νι­α­σμέ­νες δυ­νά­μεις τοῦ κό­σμου, πού ἐξεγέρ­θη­καν ἐ­ναν­τί­ον τους. Καί ὄχι μό­νο, ἀλ­λά λύ­κους κα­κό­τη­τας, ἀ­γρι­ό­τη­τας καί πλά­νης τοὺς με­τέ­βα­λαν σὲ ἅ­για πρό­βα­τα τῆς μάν­δρας τοῦ Χρι­στοῦ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη!
Ευχαριστούμε τον π. Δανιήλ Αεράκη

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Δανιήλ είναι πνευματικό παιδί του Γέροντα Αυγουστίνου.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com