16 Δεκ 2016

Ο Μητροπολίτης Άνθιμος απειλεί με επιστολές τους ιερείς π.Θεόδωρο Ζήση και π. Νικόλαο Μανώλη

Αποτέλεσμα εικόνας για θεσσαλονίκης Άνθιμος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικού 7 – 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231-229871, και τηλεομ.231-229861.-
αριθμ. πρωτ. 721.-
Εν Θεσσαλονίκη τη 10-12-2016
Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον
π. Θεόδωρον Ζήσην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου
Ιερόν μετοχιακόν Ναόν αγίου Αντωνίου
Της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Εντάυθα
Αιδεσιμολογιώτατε,
Δια του παρόντος ημετέρου εγγράφου και έχοντες υπόψη τας κατά καιρόν, ως και εσχάτως αναφοράς σας, μέσω του διαδικτύου, και τα ομιλίας σας εν τη αιθούση του ιερού μετοχιακού Ναού αγίου Αντωνίου τηςΙεράς Μονής αγίας Θεοδώρας της καθ’ ημάς ΙεράςΜητροπόλεως Θεσσαλονίκης, περί θεμάτων απτομένων της πνευματική δικαιοδοσίας του Σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, ως επίσης και τηςΕκκλησίας της Ελλάδος, και δεδομένου ότι ταύτα πάντα προκαλούν την πνευματικήν σύγχυσιν και διάστασιν των συνειδήσεων των πιστών του πληρώματος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατρικώς και κανονικώς σας γνωρίζομεν τα κάτωθι:
Κατόπιν της υπο ημερομηνίαν 31-3-2008 αιτήσεώς σας, και της σχετικής και νομίμου κανονικής διαδικασίας, απελύθητε κανονικώς εκ της θέσεώς σας ως κληρικού του σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, προσεπιδηλούντες την γραμμήν την οποίαν θα τηρήσητε κατά την άσκησιν της ποιμαντικής σας ευθύνης, και εν συνεχεία δια του υπ’ άριθμ. Πρωτ. 84/1-4-2008 κανονικού απολυτηρίου γράμματος συμπεριελήφθητε εις τον ιερόν κλήρον της καθ’ ημάςΙεράς Μητροπόλεως, ως άμισθος κληρικός αυτής.
Κατόπιν παρακλήσεώς σας, σας παρεχωρήσαμεν προσωρινώς τοθυσιαστήριον του ιερού μετοχιακού Ναού του αγίου Αντωνίου, ανήκοντος εις την Ιεράν Μονήν της αγίας Θεοδώρας δια να τελήτε την Θείαν Λειτουργίαν καθ’ εκάστην Κυριακήν και να ομιλήτε προς το εκκλησίασμα δια την πνευματικήν οικοδομήν αυτού και προς σωτηρίαν ψυχών.
Επίσης, διαπιστούμεν εσχάτως, και δη προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης εν Κρήτη συνελθούσης Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως και αναγράφεται ανωτέρω, την αναφοράν σας κατά τας ομιλίας σας και μάλιστα μέσω του διαδικτύου εις ενεργείας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου και ετέρων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επί τούτοις, πατρικώς σας εφιστώμεν την προσοχήν όπως του λοιπού, με σεβασμόν προς την κανονικότητα και την αγιότητα της κατ’ ανατολάς Ορθοδόξου, Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και την νομιμότητα της τοπικής Διοικούσης Εκκλησίας, εις ην και ανήκετε κανονικώς, παύσητε να προβαίνητε εις σκανδαλισμόν των συνειδήσεων των πιστών και εις πρόκλησιν δια την δημιουργίαν «αποτειχίσεων», «σχισμάτων» και «ανταρσιών», δεδομένου ότι το τοιούτον τυγχάνει αντικανονικόν και εκκλησιολογικώς απαράδεκτον.
Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
………………………………………………………………………………………………………………..
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ     Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Βογατσικού 7 – 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231-229871, και τηλεομ.231-229861.-
αριθμ. πρωτ. 722.-                                        Εν Θεσσαλονίκη τη 10-12-2016.-
Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον
π. Νικόλαον Μανώλην, Εφημέριον
Ιερού Ναού αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ενταύθα
Αιδεσιμολογιώτατε,
Έχοντες υπ’όψει, τας κατά καιρούς αλλά και προσφάτους αναφοράς σας, και τας ομιλίας σας, μέσω του διαδικτύου, εις τους ιστοτόπους katanixis.blogspot.gr και katihisis.blogspot.gr περί θεμάτων απτομένων της πνευματικής δικαιοδοσίας του Σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, ετέρων Πατριαρχείων ως επίσης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ότι κατά το Σάββατον 3ην Δεκεμβρίου 2016 απευθύνατε αντικανονικώς, «Ανοιχτή επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου» παραθεωρούντες με τρόπον αντικανονικόν την οικείαν σας  εκκλησιαστικήν αρχήν, και εν προκειμένω την Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, εις ην και ανήκετε κανονικώς και ουσιαστικώς ως κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, δεδομένου δε ότι ταύτα πάντα προκαλούν την πνευματικήν σύγχυσιν και διάστασιν των συνειδήσεων των πιστών του πληρώματος της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατρικώς σας γνωρίζομεν τα κάτωθι:
Διά της υπ’ αριθμ. 2195/1001/14-5-2015 Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μετατέθητε εις τον ιερόν Ναόν αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 196/2-4-2015 ημετέρας αιτήσεως. Η εν λόγω μετάθεσή σας ως αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, εις την σχετικήνΣυνοδικήν Απόφασιν εγένετο και «…προς αποκατάστασιν της ειρήνης εν τη ενορία Προφήτου Ηλία άνω πόλεως Θεσσαλονίκης, προς κατασίγασιν και περεταίρω αποτροπήν της δημιουργίας φατριαστικών φαινομένων, προς ανάπαυσιν του ημετέρου λογισμού εν τη ενορία ημών… αλλά και ένεκα της πατρικής και προστατευτικής μερίμνης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, μη επιθυμούντος την κίνησιν καθ΄υμών κανονικής διαδικασίας, αλλ’ επιδιώκοντος την προστασίαν της ενότητος εντός της ενορίας του προφήτου Ηλία άνω πόλεως, ως και της ιερατικής υποστάσεως υμών, ου μην αλλά και την υμετέραν πνευματικήν ανέλιξιν και ωρίμανσην».
Διά των υπ’ αριθμ. 784/20-11-2015 και 923/31-12-2015 ημετέρων εγγράφων αποσταλλέντων προς υμάς και εχόντων πλήρη σχέσιν με την εσχάτως προβαλλομένην διά του διαδικτύου συμπεριφοράν σας, σάς κατεγράψαμεν πατρικώς και κατ’ οικονομίαν τας συμβουλάς και τας παραινέσεις βάσει των οποίων είχετε και έχετε την δυνατότητα καταλλαγής και ειρηνεύσεως προς οικοδομήν των ενοριτών σας.
Διά της υπό ημερομηνίαν 13-1-2016 επιστολής σας, απευθυνόμενης προς τον οικείον Μητροπολίτην σας, εκφράζετε αδυναμίαν αντιλήψεως του ακριβούς περιεχομένου του φερομένου καθ’ υμών πειθαρχικού παραπτώματος και παρακαλείτε να σας διευκρινήσωμεν σχετικώς προς κατανόησιν και συμμόρφωσίν σας τα όσα διά των ως άνω ημετέρων εγγράφων σας γνωρίζομεν. Εις την εν λόγω επιστολήν σας δεν σάς απεστείλλαμεν σχετικήν απάντησιν κρίνοντες τούς προβληματισμούς και τούς συλλογισμούς σας ατυχείς, οι οποίοι μάλιστα καταδεικνύουν την εκ μέρους σας έλλειψιν διαθέσεως προς κατανόησιν των υφ’ ημών γραφομένων.
Αναμένοντες άχρι τούδε την τοιαύτην υφ’ υμών συμμόρφωσιν και επαναφοράν εις την κανονικήν τάξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, διαπιστούμεν, δυστυχώς, ότι συνεχώς εμφανίζεται εις τους ιστοτόπους katanixis.blogspot.gr και katihisis.blogspot.gr η ψευδεστάτη είδησις βρίθουσα ανακριβειών και συκοφαντικών αναφορών ότι «Με νέα, πρόσφατη εντολή (20-11-2015), ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, απαγορεύει εκ νέου και στην ενορία του αγίου Σπυρίδωνος να Ομιλεί ο π. Νικόλαος!!! Κρίνεται ως επικίνδυνος!!! Ο π. Νικόλαος Μανώλης, εφημέριος του ιερού βυζαντινού ναού Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης επί 26 έτη, για λόγους Πίστεως (ως γνωστόν ο π. Νικόλαος δίνει μεγάλες μάχες εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού που έχει αλώσει τα υψηλά κλιμάκια της εκκλησιαστικής ηγεσίας), από τις 21 Μαῒου 2015, μετατέθηκε αναγκαστικά, με την σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, και την απόφαση του τελευταίου, στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας. Στη νέα του ενορία ο π. Νικόλαος, παρά τις συνεχιζόμενες απειλές και τους εκφοβισμούς, συνεχίζει ακάθεκτος το αντιοικουμενιστικό και αντιαιρετικό του έργο καθώς και την εν γένει πνευματική του δραστηριότητα», ενώ εν τοις πράγμασιν καθίσταται πασιφανές ότι ομιλείτε ιδιωτικώς και δημοσίως, κηρύττετε και αρθρογραφείτε εν πλήρει ελευθερία.
Ωσαύτως, καθίσταται γνωστόν, ότι ένεκα των ομιλιών και των άρθρων σας εις το διαδίκτυον και εις τους ως άνω ιστοτόπους, προκαλείτε δυστυχώς και πάλιν την αναγραφήν ανοικείων, αναρμόστων και χυδαίων σχολίων όπως π.χ.«…να ξέρεις και τούτο όμως αν συλλειτουργήσεις μεθαύριο με τον ακατανόμαστο, θα μας απογοητεύσεις…» ή «…δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερη ευλογία από κανέναν! Πρώτα απ’ όλα μην ξαναμνημονεύσεις τον Άνθιμο Θεσσαλονίκης. Τότε να δεις χάριν Κυρίου που θα λάβεις!».
Τέλος, εις την εν λόγω ανοικτήν επιστολήν σας διχάζετε και σκανδαλίζετε τους χριστιανούς με τα παρακάτω: «Για μας όλους τους παραδοσιακούς πιστούς, δε θα μένει, παρά η μόνη διέξοδος, η τελευταία μας δυνατότητα ευλογημένης αντίδρασης, η διακοπή του μνημοσύνου όσων ιεραρχών και πατριαρχών θα δεχτούν τις αποφάσεις της Κρήτης. Χιλιάδες κληρικοί και μοναχοί, πλήθος λαού, θα οδηγηθούμε στην αποτείχιση και τότε θα είναι πολύ αργά...».
Εν συνεχεία των ανωτέρω διαπιστούμεν εσχάτως, και δη, προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης εν Κρήτη συνελθούσης Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αναφοράν σας κατά τας ομιλίας σας και μάλιστα μέσω του διαδικτύου εις ενεργείας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου και εταίρων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επί τούτοις, πατρικώς σας εφιστώμεν την προσοχήν, διά τελευταίαν φοράν, όπως του λοιπού, με σεβασμόν προς την κανονικότητα και την αγιότητα της κατ’ ανατολάς Ορθοδόξου, Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και την νομιμότητα της τοπικής Διοικούσης Εκκλησίας, εις ην και ανήκετε κανονικώς, παύσητε να προβαίνητε εις σκανδαλισμόν των συνειδήσεων των πιστών και εις πρόκλησιν διά την δημιουργίαν«αποτειχίσεων», «σχισμάτων» και «ανταρσιών», δεδομένου ότι το τοιούτον τυγχάνει αντικανονικόν και εκκλησιολογικώς απαράδεκτον.
Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Οι επιστολές από το ιστολόγιο Κατάνυξις

21 σχόλια:

Απόστολο είπε...

Τον λόγο πλέον έχουν οι πιστοί.

Ανώνυμος είπε...

Μολών λαβέ την ορθοδοξίαν παναγιώτατε απο τά χέρια των ομολογητών κληρικών Οι απειλές σας εις τί αφορούν ; Την καθαίρεσίν των ; Καί ποιός σας έβαλε διαχειριστήν της εκκλησίας του Θεού ; Διάκονος είστε και θά δώσετε λόγο στόν αφέντη Χριστό για το πώς διαχειριστήκατε την εκκλησία του Ο Θεός δίδει την χάρη του και εκείνος μόνο την αφαιρεί Θά επιδιώξετε την βιολογική τους καταστροφή; Αυτή ούτως ή άλλως επίκειται για όλους του θνητούς και κυρίως γι'αυτούς που έχουν συμπληρώσει κάποιες αρκετές δεκαετίες σάν και του λόγου σας ,για να μήν ξεχνιόμαστε ! Κοιτάξ'τε λοιπόν να κάνετε ένα σχεδιάγραμμα της απολογίας σας επί του φοβερού βήματος γέρος άνθρωπος και όχι να αναλίσκεσθε σε΄ματαιότητες !

Ανώνυμος είπε...

Τελικά, έκανε πολύ καλό στο πλήρωμα της Εκκλησίας, η λεγόμενη μεγάλη σύνοδος της Κρήτης: Αποκάλυψε τα πραγματικά πιστεύω όλων των ιεραρχών μας. Τώρα ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε...

Ανώνυμος είπε...

Άγιοι πατέρες αγωνιστές αντιοικουμενιστές και ομολογητές κρατείστε ο έχετε! Είμαστε μαζί σας!

Ανώνυμος είπε...

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΑΠΕΤΥΧΕ.ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΚΕΜΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ....

Ανώνυμος είπε...

«Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω»

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε κε Άνθιμε, ευλογείτε! Το 1974 ζώντος του προκατόχου σας, μακαριστού Κωνσταντίου, ηρωικής μορφής της Καβάλας, των Καλαβρύτων και της Αλεξανδρουπόλεως σπεύσατε και καταλάβατε όλως αντικανονικώς το θρόνο του αγίου εκείνου ανδρός. Μετά πολλά έτη εγκαταλείψατε την ακριτική Αλεξανδρούπολη και διά μεταθεσεως (είναι γνωστά τα φρικτά επιτίμια που προβλέπουν οι σχετικοί ιεροί κανόνες) "περιεπτύχθητε την πάγκαλον νυμφην του Θερμαικού", ίνα μνησθώμεν του μακαριστού Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη φράση εξ αφορμής άλλης, ομοειδούς περιπτώσεως.
Εν συνεχεία κινήσατε τη διαδικασία του διωγμού εις βάρος του ομολογητού και αγωνιστού κληρικού π.Νικολάου Μανώλη.
Κατά την τελευταία συνέλευση της Ιεραρχίας ρεπορτάζ σας φέρει, ομού μετά του μητροπολίτου Περιστερίου, όχι μόνο να υπεραμύνεσθε της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου αλλά και να ζητείτε από τον αρχιεπίσκοπο να μην επιτραπεί εν συνόδω σχετική συζήτηση!!! Δεν είδαμε να προβήκατε σε κάποια διάψευση του εν λόγω ρεπορτάζ.
Και εσχάτως υποπέσατε στο ολίσθημα να απευθύνετε την απαράδεκτη αυτή επιστολή σε δύο εκλεκτούς, ομολογητές και αγωνιστές ιερείς.
Κατόπιν όλων αυτών, δεν νομίζετε ότι προκαλείτε το Θεό; Δεν σκέπτεσθε λιγάκι ότι είσθε προβεβηκώς τη ηλικία; Σύνετε σεβασμιώτατε! Σύνετε και πάψτε να προκαλείτε άλλο Θεό και πιστό κλήρο και λαό! Ανακρούσατε πρύμνα σεβασμιώτατε!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

«Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;»

Ανώνυμος είπε...

Είμαστε μαζί με τους πατέρες Θεόδωρο Ζήση και Νικόλαο Μανώλη.

Φ.

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ είπε...

Εξεκλιναν άμα ηχρειωθησαν.Μωραινει Κύριος ους βουλεται απωλέσει............όλοι εμείς οι απλοί πιστοί τα περιμέναμε. Aυτη είναι ή αποστασία και ο εκ μέσου..Αλλά πλανώνται ότι θα μείνουμε απαθείς αυτοί οι ποιμένες οι αποινεμοι σε διώξεις κατά ιερέων όπως ο πατήρ Θ. Ζησης και ή πλάνη τους θα είναι οικτρά .Τόλμησε και θα διαπιστώσεις τι θα πη ορθόδοξος λαός.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Δεν σχολιάζω τας επιστολάς του "παναγιωτάτου" καθότι αύται εισί ακατάλληλαι και δια τον κάδον της ανακυκλώσεως. Εν μόνον γράφω: καλώ τον ενσυνείδητον, φιλόχριστον, Ορθόδοξον Λαόν της Αγιοτόκου Πόλεως της Θεσσαλονίκης όπως αποδοκιμάσωσι κοσμίως και ευπρεπώς, ως αρμόζη αληθώς εις Χριστιανόν Ορθόδοξον, μητροπολίτας οίτινες προβαίνουν εις τοιούτους χυδαίους και απαρεδέκτους εκφοβισμούς και προπηλακίσεις. Αδελφοί, φεύγετε μακράν των οικουμενιστών και των υποστηρικτών των, ως φεύγη τις εκ του όφεως... Κάτω τας χείρας εκ των Ορθοδόξων Ποιμένων ημών...

Ανώνυμος είπε...

Και εμεις αναμεναμε από τους οικουμενιστας κληρικούς σεβασμο στην Μια Αγια Καθολικη και Αποστολικη Εκκλησια,στην παρακαταθηκη των Αγιων Αποστολων και των Αγιων Πατερων και προ παντων στο Προσωπο και Ονομα του Κυριου Ημων Ιησου Χριστου,αλλα οι οικουμενισται εξισωνουν τον Χριστο με τους μυστας των αλλων θρησκειων αποδίδοντας και σ αυτους σωτηριωδεις ιδιωτητες,κατεπατησαν αποφασεις οικουμενικών συνοδων,ονομασαν τους αγιους πατερας πλανημένους υπο του οφεως διοτι προξενισαν σχισμα μεταξυ της ορθοδοξου Εκκλησιας και αιρέσεως του παπισμού.
Εμεις περιμεναμε να κανουν πολλες εδαφειες μετανοιες μπροστα στο Χριστο και τους Αγιους πατερες που προσβαλλαν,αντ αυτου ζητανε και ρεστα από τους υπερ της ορθοδοξιας αγωνιζομενους Ιερεις και Μητροπολίτες απηλοντας τους με καθαιρεσεις.
Εχουν παθει φαντασιοπληξια ,νομιζουν ότι το ιερατικο τους αξιωμα τους δινει απεριόριστα δικαιώματα ,ώστε να αυθαιρετουν όπως θελουν να κηρυτουν ξενα ως προς το Ευαγγελιο και την απαξ παραδωθησα πιστι.
Ποιος χαζος από το ποιμνιο θα τους ακολουθησει,το ποιμνιο ακουει μονο τη φωνη του καλου ποιμενους Ιησου Χριστου και αυτόν θα ακολουθησει και όχι τους μισθοτους που εχουν κατακρεουργησει την πιστι,δηλ. αν δεν μιλουσαν ο πατηρ Θεοδορος Ζησης και ο πατηρ Νικόλαος Μανωλης το ποιμνιο θα τους ακολουθουσε ,θα το αφηνε απληροφορητο το Αγιο Πνευμα ,που οδηγει την Εκκλησια εις πασαν την Αληθεια;
Ας μαθουν οι οικουμενισται ότι τις φοβερες και απειλες τους δεν τις υπολογίζουμε ,τον μονο που φοβομαστε είναι ο Θεος και αυτόν θα ακολουθήσουμε.

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Χαίρετε εν Κυρίω
Αγαπητέ αδελφέ 8.35 μ.μ. οι "έριδες" δεν είναι για πρόσωπα ούτε οι μάχες γίνονται περί ομάδων... αλλά τα "πρόσωπα" εκφράζουν ΛΟΓΟΝ και ο ΛΟΓΟΣ αυτός είναι ο την διαφοράν ποιών. Λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Παύλος αν ζούσε σήμερα, ποίον λέγεις ότι θα υπεστήριζε, τον εισάγοντα τον αιρετικόν διά της Ωραίας Πύλης εις το Ιερόν, τον ανεχόμενον τας "αιρέσεις" ως άλλην έκφρασίν της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, (γιατί αυτό τελικά θεσμοθετείται στην Κρήτη αν κατάλαβες) ή αυτόν που θυσιάζει την ίδια του την ζωή εις την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.
Περί ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ο λόγος λοιπόν. Και η συνέπεια ΔΙΩΓΜΟΙ.
Ευλογητός ο Θεός.
π. Φώτιος Βεζύνιας

Ανώνυμος είπε...

Ντροπη και θλιψη προκαλουν τετοιες συστασεις-απειλες απεναντι σε ιερεις που αγωνιζονται με ευθυτητα καρδιας...

Ανώνυμος είπε...

Μιλάει ο "ορθόδοξος επίσκοπος", ο οποίος εμόλυνε τον ορθόδοξο ναό, αφού οδήγησε μέσα στα Άγια των Αγίων, στο Ιερό Βήμα, τον αιρεσιάρχη μονοφυσίτη Αρμένιο πατριάρχη; Πού νομίζει πως βρίσκεται; Στο τσιφλίκι του; Κι έχει το θράσος να απειλεί, ενώ αυτός θα έπρεπε να είναι όχι μόνο απειλούμενος για δίωξη, αλλά και καθαίρεση.
ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ! ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ! Θα σας περάσει πολύ σύντομα. "Ο καιρός εγγύς"...
Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

Χρειάζεται προσοχή και διάκριση, να μήν κάνουμε κακό από υπερβολικό ζήλο.
(Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Ανώνυμος είπε...

Eλεύθεροι πολιορκημένοι εντός του ασφυκτικού κλοιού μιάς φοβερής αιρέσεως! Φάγαμε όλα τά ποντίκια και τους σκορπιούς της δηλητηριασμένης διδασκαλίας των Εν μόνο μένει ,η ηρωϊκή έξοδος !

ὀμπρός, νὰ γίνουμε ὁ τρανὸς
στρατὸς ποὺ θὰ νικήσει,
σ᾿ Ἀνατολὴ καὶ Δύση,
τὸ μαῦρο φίδι ὀμπρός !

Ανώνυμος είπε...

Η ομολογία της πίστεως είναι χρέος της γενιάς μας και προς τους προαπελθόντας πατέρας ,αγίους ,μάρτυρας , ομολογητάς και πρός τους επερχομένους

Χρωστάμε σ'αυτούς που ήλθαν πέρασαν
θα έρθουν θά περάσουν ,
κριτές θα μάς δικάσουν
οι αγέννητοι οι νεκροί !

Ανώνυμος είπε...

Οι πιστοι αγαπουν την αληθινη ενοτητα της Πιστεως.Οι χριστιανοι παλαια γνωριζαν πως μια εισαγωγη αιρεσως καταργουσε την ΧαρηΤου Θεου επι των αιρεσιαρχων και των συνακολουθων οπαδων τους,κοβοντας καθε σχεση με Τον Κυριο αλλα συναμα και την ενοτητα με τους υπολοιπους πιστους.
Οι εν λογω ιερεις,οι μοναχοι,γενικα το πληρωμα της Εκκλησιας που θεολογει ορθα και πραττει αληθινα ,θελησε να εργαστη για την αληθινη ενοτητα προτιμωντας πολλες φορες οχι την σκληροτητα αλλα την ικετευτικη οδο,μια απεγνωσμενη εκληση για τη χαμενη ενοτητα της πιστεως,προτιμωντας τη φιλανθρωπια και καποιοι γιναν τα παντα τοις πασι ωστε και να μεταδωσουν το φως της γνωσεως αλλα και να διαμαρτυρηθουν εντονως για τις αναδυομενες αιρεσεις καταδικασμενες και μη,που σαν αναμμενοι πυρσοι εισεπηδησαν στην Εκκλησια Του χριστου μας να την αναταραξουν και οχι μονον,αλλα να την κανουν να χασει το στηριγμα της και να εκπεσει απο την πιστη και τη Χαρη χανοντας την αιωνια ζωη.
Ειχε πει καποτε ενας ιεραρχης ,να μη πω ονομα επειδη θελω να διαφυλαξω αυτα που ειπε ,πως την Ορθ.Εκκλησια εκφραζουν και το εδεσα, οι Οικουμενικες Συνοδοι και το Πατριαρχειο.Δυστυχως με τη
Μεταπατερικη θεωρια,το ενα αναιρει το αλλο.
Ο αγιος Μαξιμος ο Ομολογητης ,θεωρουσε μισανθρωπια και χωρισμο απο τη Θεια Αγαπη[φοβερο να το ακουει κανεις!] Το να δινουμε ολοι ισχυ στην πλανη προς φθορα εκεινων που κατεληφθησαν απο αυτην.
Για να μη βρεθουμε ομως και ημεις συμμετοχοι στην τιμωρια με ολους τους καταδικασμενους και μη που ξεσηκωνονται εναντιον της ευσεβειας και εναντιωνονται στο θελημα Του Θεου.Μαθαμε απο του αγιους Πατερες πως η παρεμποδιση μιας οποιασδηποτε δραστηριοτητας αιρετικης επεκτασης ειναι εργον αγαπης,αφου η β α σ η της Α γ α π η ς ....ειναι η Π ι σ τ η και η ουσια της ......η Α λ η θ ε ι α ...
Οποτε ποια αγαπη και πιστη θα ηταν αυτη,που θρεφει και στερεωνει με την σιωπη μια πλανεμενη κατευθυνση και οχι μονον ,αλλα και παρασυρει απλοικους πιστους και τελειους ακομη στην πνευματικη ζωη,μοναχους ,ιερεις,και διδασκαλους.
Οι Πατερες της Εκκλησιας,,,,,,,,,Απο αγαπη κ πιστη θελησαν να φερουν πισω ολους αυτους που λαξεψαν απο τον δρομο τον καλο και μετεστρεψαν το σχισμα πιστεως σε ενοτητα της ψευδαγαπης.
Οι ψευδαισθησεις ομως της ενοτητας,κατα την ατελη μου γνωμη κ εφοσον ζητιεται γνωμη,δεν αποτελει πραγματικη ενοτητα αλλα ουτε και η εμμονη στην πιστη ειναι φανατισμος καθως το Αγ.Ευαγγελιο το αποδεικνυει.
Η αληθεια αποδεικνυεται και συνοδικως και μη συνοδικως.
Ανετρεξα σε μια επιστολη του αγ Κυριλλου Αλεξανδρειας,αν κανω λαθος δεν ξερω, προς τους Κωνσταντινοπολιτες για τον αιρετικο Νεστοριο430] οπου εκει γραφει''εξ οσων δεν παυει να σας λεγει εντος των εκκλησιων αλλα κ εκ των γραπτων του ερμηνειων,τον ευρισκουμε πεπλανημενον και δυσσεβη στην πιστη και αναγκαστικως ηλθαμε στην αναγκη να διαμαρτυρηθουμε με συνοδικο γραμμα πως αν δεν απομακρυνθη απο τις καινοτομιες του και δεν αναθεματισει εγγραφως κατα την ορισμενη προθεσμια απο τον οσιωτατο Κελεστινο Ρωμης,εκεινα τα οποια εβαλε σε βιβλια και ειπε και σε εσας και παραμεινει να φρονη διεστραμμενα ,να μην εχει τοπο κοινωνιας προς τους ιερεις Του Θεου αλλα να ειναι αλλοτριος προς παντας και να διατηρειτε τους εαυτους σας ασπιλους μητε κοινωνουντες με τον προαναφερομενο μητε προσεχοντας τον ως διδασκαλο''
Τον πατερα Παισιο κανεις δεν τον καθηρεσε.
Ας μη δεχτουμε καμμια αιρεση!
Ανευ Θειας Χαριτος ,ενεργειας Του Αγ.Πνευματος,αδυνατον να γινει καθαρσις και θεωσις!
Ολες οι Οικουμενικες Συνοδοι εξεφραζαν ολη την Εκκλησια και οχι μερος αυτης.Συνεπως ιεκετευομε μη παθουν τιποτε οι ποιμενες αυτοι αλλα ολοι μαζι να εργαστουμε για την αποκατασταση της χαμενης ενοτητας εν τη Ορθοδοξω πιστει!!

Π.Α. είπε...

Ολη η Ελλαδα τασσεται στο πλευρο των αγωνιζομενων κληρικων. Οι προδοτες κι επιορκοι δεσποταδες δεν θα επιβαλλουν ποινες δικτατορικα σε οσους εχουν το σθενος κι ομολογουν την πιστη μας.Καμμια ποινη δεν θα γινει αποδεκτη απο το λαο του Θεου. Κατακλειστε τους ναους που διωκονται οι ευσεβεις κι αγωνιστες λευιτες. Στηριχτε τους. Οσο για τους παπες εν τη Ορθοδοξια αυτους θα τους κανονισει Ο Θεος.

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβ. π. Άνθιμος, δεν έλεγε ότι δεν είναι ούτε Οικουμενιστής ούτε αντιοικουμενιστής ;; Τώρα πώς εμφανίζεται ως καραμπινάτος Οικουμενιστής; Ε.Α.,Αθήνα

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com