31 Δεκ 2016

Μητροπολίτης Χίου Μάρκος: “Στό Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ Παιδεία τῆς Ἑλλάδος….”

Σχετική εικόνα
Ἐν Χίῳ τῇ  29ῃ  Δεκεμβρίου 2016

Μνήμη τῶν ὑπό τοῦ Ἡρῲδου ἀναιρεθέντων νηπίων
        Πρωτ. 2910
Ἀριθμ.
        Διεκπ. 1783
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 27
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄Κορινθ. γ΄,11)
Χριστιανοί μου!
Ὁ κατ' ἐξοχήν σεβαστός χῶρος κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἡ οἰκία του, τό σπίτι του, εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο κατοικεῖ ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του, ἐκεῖ ὅπου ἀνατρέφει τά παιδιά του, φροντίζει τούς προγόνους του, προγραμματίζει τήν πορεία του, ἀναπαύεται ἀπό τήν ἐργασία του. Εἶναι ἡ γλυκειά κυψέλη τῆς ζωῆς του. Γι' αὐτό οἱ ἀρχαῖοι τοῦ εἶχαν δώσει ἱερότητα στό μυθικό πρόσωπο τῆς Ἑστίας, τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας τοῦ παρέχει προστασία.
Ἰδιαίτερη, λοιπόν, σημασία ἔχει ἡ κατασκευή κάθε οἰκίας καί συγκεκριμένα ἡ θεμελίωσή της. Ὅσο πιό γερά εἶναι τά θεμέλια, τόσο πιό ἀκλόνητο εἶναι ἕνα σπίτι.
Ἄν, ὅμως, δίδουμε τόση σημασία στά θεμέλια ἑνός ἄψυχου οἰκήματος, πόσο μεγαλύτερη πρέπει νά δώσουμε στό θεμέλιο ἑνός ἔμψυχου οἰκοδομήματος πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος!
Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ τό μόνο κατάλληλο θεμέλιο γιά τή ζωή μας, τόν Χριστό «Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄Κορινθ. γ΄,11).
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ἴδιος δέν δύναται νά εἶναι θεμέλιο ἄλλου ἀνθρώπου. Ὁ ἰσχυρότερος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύναμος. Ὁ πλουσιότερος ἄνθρωπος εἶναι πτωχός. Ὁ σοφότερος ἄνθρωπος εἶναι ἀμαθής. Οἱ ἄνθρωποι ἐθεοποίησαν ἄλλους ἀνθρώπους, ἔργα τους, ἰδεολογίες τους, συστήματά τους, καί ὅλα ἀπεδείχθησαν καταστροφικά. Ἡ πρόοδος τῆς ἀνθρώπινης ἐπιστήμης ὁδήγησε στά πυρηνικά ὅπλα. Τά κοινωνικά ἰδεολογικά συστήματα ὁδήγησαν σέ ὁλοκληρωτισμούς. Ὅλα αὐτά ἐζημίωσαν τόν ἄνθρωπο. Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας διαπιστώνει τίς συνέπειες: «ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅς τήν ἐλπίδα ἔχει ἐπ'ἄνθρωπον καί στηρίζει σάρκα βραχίονος ἐπ'αὐτόν (ιζ΄, 5)».
Μοναδικό θεμέλιον εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διότι εἶναι Θεός. Εἶναι ἡ Σοφία καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι «ὁ θαυμαστός σύμβουλος» κατά τόν Προφήτη Ἠσαΐα (θ΄, 6). Εἶναι ὁ ὁδηγός. Ὁ Ἴδιος διεκήρυξεν: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄, 6). Εἶναι ἡ ἀγάπη «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον» καί ἔγινε ἄνθρωπος καί ἐσταυρώθηκε.
Εἶναι παντοδύναμος, παντοκράτωρ, αἰώνιος καί ἀκατάλυτος. Μένει ἀναλλοίωτος εἰς τούς αἰῶνες. Μέσα στούς αἰῶνες ἐπιτέθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ οἱ ἰσχυροί καί οἱ σοφοί τῆς γῆς. Καί τό ἀποτέλεσμα «αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν». Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ὁ Χριστός, μένει εἰς τόν αἰῶνα καί ἐπαληθεύεται τό ἁγιογραφικό «ὁ πεσών ἐπί τόν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὅν δ' ἄν πέσῃ λικμήσει αὐτόν» (Ματθ. κα΄, 44) δηλαδή «ὅποιος πέσει ἐπάνω σ'αὐτό τό βράχο θά κονιορτοποιηθεῖ.
Χριστιανοί μου!
Καί σέ ἐμᾶς σήμερα, στήν ἀρχή ἑνός νέου ἔτους, δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐπανεξετάσουμε τά θεμέλιά μας. Νά μήν παρασυρθοῦμε ἀπό κοσμικά, ἀνθρώπινα πρόσωπα, μεγάλα καί τρανά. Νά μήν ἐκθαμβωθοῦμε ἀπό σβησμένα ἀστέρια, πού δέν εἶχαν ποτέ φῶς. Νά μήν δώσουμε τήν καρδιά μας σέ ὑλικά πράγματα καί ἐφήμερες δόξες ἤ ἀπολαύσεις. Διότι τό οἰκοδόμημά μας θά καταπέσει. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀσφάλεια τοῦ οἰκοδομήματος εἶναι τά πνευματικά θεμέλια.
Αὐτό τό θεμέλιο εἶναι ὁ Χριστός!
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος πού μεριμνᾶ γιά τήν ζωή μας καί γιά τήν σωτηρία μας «ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει·» (Ψαλμ. νδ΄, 23).
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα μας γιά τά ὁράματα καί τίς προσδοκίες τῆς ἐπίγειας καί τῆς οὐράνιας πορείας μας «ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον» (Ψαλμ. ρκθ΄, 6 ).
Ὁ Χριστός λοιπόν πρέπει νά εἶναι τό μόνον ἀκλόνητον καί ἀρραγές θεμέλιο τοῦ ἑαυτοῦ μας, τῆς οἰκογενείας μας, τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ἐκκλησίας μας. Στό Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ συμπεριφορά μας. Στόν Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ δημιουργία τῶν οἰκογενειῶν μας. Στό Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ Παιδεία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Στρατός μας, ὁ πολιτισμός μας, ἡ κοινωνία μας. Στόν Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Χριστιανοί μου!
Γιά τό νέο ἔτος αὐτό ἄς εἶναι τό σύνθημά μας «Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄Κορινθ. γ΄,11).
Τό μόνο θεμέλιό μας εἶναι  ὁ Χριστός.
Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  ΜΑΡΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com