30 Δεκ 2016

Ἕνας πιστὸς απαντά στον Κορίνθου Διονύσιο

Αποτέλεσμα εικόνας για O Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας στην «Κροκίδειο» αίθουσα
Ἀπάντηση στὸν Δεσπότη Κορίνθου κ. Διονύσιο
Ἀγαπητέ ἐν Χριστώ Δέσποτα κ. Διονύσιε,
σᾶς στέλνω μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἀπάντηση μου στὰ σχόλια ποὺ κάνατε στὴν συνάντηση ποὺ πρὶν λίγες μέρες διοργανώσατε μὲ τὸν Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, γιατὶ λόγω τῶν φωνῶν σας δὲν ἦταν δυνατὸ ἐκεῖ νὰ γίνει ἀντίλογος, πόσῳ μᾶλλον διάλογος. Ἀλλὰ σᾶς καταλαβαίνω· ἄνθρωπος εἶστε καὶ ἐσεῖς καὶ πρέπει νὰ ξεθυμάνετε. 

Μιᾶς ὅμως καὶ ἡ Κόρινθος εἶναι ἡ γῆ ποὺ φιλοξένησε τοὺς παποῦδες μου, ὅταν διώχθηκαν ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία (ξέρουμε ἀπὸ διωγμοὺς ἐμεῖς οἱ Μικρασιᾶτες) μὲ μόνη περιουσία μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ἔτσι τιμοῦσαν παλιὰ τοὺς Ἁγίους, καλύτερα νὰ πεινάσουν παρὰ νὰ τοὺς ἀφήσουν), ἐπιτρέψτε μου νὰ σχολιάσω μερικὰ σημεῖα τῆς ὁμιλίας σας, ἡ ὁποία καθὼς δημοσιεύθηκε, ὀφείλει καὶ δημοσίως νὰ σχολιαστεῖ.
Λέτε, ὅτι χωρὶς μνημόνευση Ἐπισκόπου δὲν ἀνήκει κάποιος στὴν Ἐκκλησία. Παραβλέψατε ὅμως νὰ τονίσετε, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νὰ ὀρθοτομεῖ «μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν... τοῦ ὀρθοτομοῦντος τὴν Σὴν Ἀληθείαν». Κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ὅταν δὲν ὀρθοτομεῖ ὁ Ἐπίσκοπος δὲν πρέπει νὰ μνημονεύεται. Γιὰ σᾶς λοιπὸν, ὅσοι Ἅγιοι σταμάτησαν τὴν μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου τους ἦταν ἐκτὸς Εκκλησίας. Συμφωνήσατε μάλιστα μὲ τὸν Γόρτυνος, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος θὰ ἐπιτρέπει πότε, θὰ ὁμολογεῖ ὁ πιστὸς καὶ πότε ὄχι. Γιὰ σᾶς λοιπόν, ὁ Εὐσέβιος, ὁ μετέπειτα Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, ὅταν ἀντέδρασε σὰν λαϊκὸς ἐνάντια στὰ αἱρετικὰ καὶ βλάσφημα λόγια τοῦ Νεστορίου, χωρὶς νὰ πάρει πρῶτα εὐλογία ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ἔπραξε λάθος. Ὅπως καὶ λάθος ἔπραξαν οἱ σύγχρονοί του, ποὺ ὡς ἀναγνώριση τῆς ὁμολογίας του τὸν χειροτόνησαν Ἐπίσκοπο. Κρίμα ποὺ δὲν εἴσασταν ἐσεῖς ἐκεῖ, νὰ τοὺς δείξετε, πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ πράξουν.
Μιλᾶτε γιὰ μία πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καὶ ποὺ ἐσεῖς τὴν καταδικάζετε. Μὰ αὐτὴ εἶναι ἡ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας. δὲν τὴν ἐφεῦραν οἱπιστοί, ἁπλῶς τὴν ἐφαρμόζουν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν δεσποσύνη σας ποὺ τολμᾶ νὰ τὴν καταδικάζει!Στὴν πρώτη Ἀποστολικὴ Σύνοδο, λοιπόν, τὴν ὁποίαν ἐσεῖς ἐλλιπῶς ἀναφέρετε, οἱ πιστοὶ ἄσκησαν ἔντονο ἔλεγχο στον Πέτρο. Αὐτὸς ὅμως δὲν μίλησε γιὰ πρακτικές, ἀλλὰ τοὺς μίλησε καὶ ἀφοῦ τοὺς ἔπεισε, αὐτοί, γράφει ὁ ἀπ. Λουκάς, ἡσύχασαν. Μιλῆστε καὶ ἐσεῖς ὅπως ὁ Πέτρος, μιλῆστε ἁγιοπατερικὰ καὶ ὄχι δεσποτοκρατικὰ καταδικάστε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -ὅπως ἔκαναν οἱἍγιοι πάντες γιὰ τὶς αἱρέσεις-καὶ θὰ ἡσυχάσει τὸ ποίμνιο.
Χρησιμοποιεῖτε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο γιὰ νὰ στηρίξετε τὶς θέσεις σας. Μὰ ὁ Χρυσόστομος δὲν σιώπησε ποτέ, ὅπως σιωπᾶτε ἐσεῖς, οὔτε συμβιβάστηκεκατὰτῶν βλασφήμων καὶ τῶν αἱρετικῶν, ὅπως συμβιβάζεσθε ἐσεῖς. Καὶ -σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ δικά σας λόγια- εἶπε, ὅτι «Κρεῖττον γὰρ ὑπὸ μηδενός ἄγεσθαι ἢ ὑπὸ κακοῦ ἄγεσθαι».
Μετὰ λέτε: «Ἔχετε δεῖ πρόβατα νὰ λένε στὸν ποιμένα δὲν θέλουμε νὰ μᾶς πᾶτε ἐκεῖ». Ναί, ἔχουμε δεῖ, χιλιάδες πρόβατα νὰ ἐφαρμόζουν τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, ὅπως τὸν διατυπώνειστο κατὰ Ἰω. Εὐαγγέλιο: «ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν». Καὶ ἔχουμε δεῖ ἑκατοντάδες πρόβατα (ὅπως τὴν δεσποσύνη σας -ἀφοῦ ἀπέναντι στὸν Κύριο εἶστε κι ἐσεῖς ἕνα πρόβατο- «νὰ λένε στὸν ποιμένα δὲν θέλουμε νὰ μᾶς πᾶτε ἐκεῖ» (Καὶ ξέρετε τέτοια προβατα καταλήγουν νὰ γίνονται λύκοι!). Θὰ ἔπρεπε νὰ χαίρεσθε, ποὺ τὰ πρόβατα ἀκολουθοῦνΘὰ ἔπρεπε νὰ χαίρεσθε, ποὺ τὰ πρόβατα ἀκολουθοῦν τὸν μοναδικὸ πραγματικὸ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Χριστό. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἴμαστε τέκνα Του, καθένας ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη.
Εἴπατε·ὅταν ἀποφασίζει ἡ Ἐκκλησία, τὸ ποίμνιο ἀκολουθεῖ. Σωστό, ἀλλὰ ποιά Ἐκκλησία; Γιατὶ καὶ ἐπὶ Ἀρείου, ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπὶ Νεστορίου, καὶ ἐπὶ Βέκκου, καὶ ἐπὶ Εἰκονομαχίας κλπ. Συνοδικὰ μάλιστα! Δὲν ἔχετε διαβάσει τὸν Ἅγιο ΚύριλλοἈλεξανδρείας γιὰ τὴν κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι ὁ μὴ ἀκόμη καταδικασμένος Πατριάρχης Νεστόριος (ὅπως ἀκριβῶς ὁ Βαρθολομαῖος στὶς μέρες μας) ἦταν λύκος καὶ ψευδοποιμένας: «ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν πηγαίνει πιὰ στὶς ἐκκλησίες του ( τοῦ Νεστορίου), ἐκτὸς ἀπὸ λίγους ἀνόητους καὶ κόλακες...»! Καὶ συμβουλεύει: «μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες (αὐτῷ), εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος. Τοῖς δέ ... διὰ τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις ἢ καθαιρεθεῖσι παρ᾿ αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς...»
Ὀνομάζετε τὴν ἀποτείχιση αἵρεση καὶ τοὺς ἀποτειχισμένους αἱρετικούς. Ὥστε αἱρετικοὶ ἦσαν οἱ χιλιάδες Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὅταν γιὰ πολὺ λιγότερες κακόδοξες ἐνέργειες τοῦ Ἀθηναγόρα ἀποτειχίστηκαν;Γιὰ σᾶς λοιπὸν εἶναι καὶ οἱ Πατέρες τῆς 8ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου αἱρετικοὶ καὶ ὁ Μέγας Φώτιος αἱρετικός, ἀφοῦ θέσπισαν στὸν 15ο Κανόνα: «Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι». Θὰ ὀνομάσετε τοὺς πάντες αἱρετικούς, γιὰ νὰ ὑποστηρίξετε τὴν θέση σας;
«Μᾶς ἔπρηξαν» λέτε μὲ τὴν Σύνοδο. Ὡραία ἔκφραση, ποιμαντική καὶ ὠφέλιμη. Σᾶς ἔπρηξε, ὁ ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, , ὁ ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, , ὁ ἅγ. Παΐσιος ποὺ δὲν ἤθελαν τὴν Σύνοδο καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ποὺ προφήτευσαν καὶ καταδίκασαν τὸν Οἰκουμενισμό. Ὁπότε νὰ σταματήσουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀντιαιρετικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νᾶ σᾶς φύγει τὸ πρήξιμο.
Εἴπατε ὅμως καὶ σωστὰ πράγματα. Εἴπατε, ὅτι Σύνοδος χωρὶς Ἅγιο Πνεῦμα δὲν εἶναι Σύνοδος. Τὸ Κολυμπάρι λοιπόν, κατὰ τὰ λεγόμενά σας, δὲν ἦταν Σύνοδος. Γιατὶ σὲ Σύνοδο μὲ μπράβους, συναυλίες, ἐδέσματα, μὲ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας –καὶ μάλιστα αἱρετικούς–,παρατηρητές, μὲ κατάργηση τῆς ξεχωριστῆς ψήφου τοῦ κάθεἘπισκόπου δὲν ὑπάρχει Ἅγιο Πνεῦμα. Πήγατε, -μᾶς εἴπατε-, στὴν Ἱεραρχία, καὶ ἀποφασίσατε, ὅτι θὰ ἀποφασίσετε, ὅταν μελετήσετε τὰ κείμενα τῆς «Συνόδου». Μὰ καλά, τόσο καιρό, τί κάνετε; Ὅλη ἡ Δύση ξέρει τὰ κείμενα καὶ πανηγυρίζει γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ λαϊκοὶ ξέρουν τὰ κείμενα, ἡ Ἐκκλησία συγκλονίζεται, καὶ ἐσεῖς ἀκόμα δὲν τὰ μελετήσατε; Μήπως τυρβάζετε περὶ πολλῶν, ἐνῶ ἑνός ἐστι χρεία;
Χαρακτηρίζετε τοὺς ὁμολογητὲς Πατέρες, ὑποτιμητικὰ «καλόγερους», ζηλωτές, λαοπλάνους, λέτε, ὅτι δὲν τοὺς γνωρίζετε. Καὶ ὅμως τοὺς γνωρίζετε. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα τοὺς ξέρει. Γιατὶ αὐτοὶ ἄφησαν τὴν ἀσφάλεια τοῦ χώρου τους καὶ γυρίζουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τὸ ποίμνιο. Καὶ ὁ μισθός τους: Ὕβρεις, διωγμοί, ἀπειλές, ἀπομόνωση. Ἐσεῖς θὰ τὸ κάνατε αὐτὸ γιὰ τὸ ποίμνιο σας; Τόσο πολὺ τιμᾶτε τὸν μοναχισμό; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι χωρὶς τέτοιους Μοναχούς, δὲν θὰ ὑπῆρχε Ὀρθοδοξία; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι τέτοια ἔλεγαν καὶ γιὰ τὸν ἅγ. Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τὸν ἅγ. Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, τὸν ἅγ. Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη καὶ τὸν Μακάριο τῆς Κορίνθου, τὸν Παπουλᾶκο, τὸν ἅγ. Γερμανὸ τῆς Ἀλάσκας καὶ τόσους ἄλλους; Ἐσεῖς εἴπατε δὲν μιλᾶτε. Αφῆστε ἄλλους νὰ μιλήσουν. Ἐκτὸς ἂν σᾶς φοβίζουν, τί θὰ ποῦν. Πάντως σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χαρακτήρισε τὴν σιωπὴ σὲ θέματα πίστεως ὡς τὴν τρίτη μορφὴ ἀθεΐας. Καὶ ἂν δὲν μιλήσουν καὶ αὐτοὶ οἱ μοναχοί, θὰ μιλήσουν οἱ πέτρες, κατὰ τὸν ἅγ. Θεόδωρο τὸν Στουδίτη.
Τέλος εἴπατε, ὅτι στὸ τέλος ὅλοι αὐτοὶ θὰ κλάψουν. Δὲν ξέρω ἂν αὐτὸ εἶναι ἀπειλή, ἐγὼ γνωρίζω, ὅτι στὸ τέλος ὅλοι θὰ κλάψουμε καὶ ἐσεῖς μαζί. Μὴν σᾶς ξεγελοῦν τὰ χειροφιλήματα καὶ οἱ ὀσφυοκαμψίες. Ἐκείνη τὴν φριχτὴ ὥρα δὲν θὰ ἔχετε ἀπέναντί σας κάποια Σύναξη μὲ φίλους  καὶ συλλειτουργοὺς στὴν σύνθεση της, ἀλλὰ τὰ ἐκατομμύρια τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν ποὺ μαρτύρησαν γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐσεῖς τὰ ὀνομάζετε «ἀρλοῦμπες» (ἄλλο κόσμημα πνευματικοῦ ξεπεσμοῦ καὶ “ποιμαντικῆς” ρητορικῆς)καὶ τὰ ξεπουλᾶτε δωρεάν.
Ἕνας πιστὸς τῆς Κορίνθου

23 σχόλια:

Απόστολο είπε...

Εύγε!

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Ανώνυμος είπε...

Με συγκινησες πιστε απο την Κορινθο,μπραβο για το θαρρος σου και μακαρι να σε μιμηθουν κι αλλοι...

Ανώνυμος είπε...

Κρίμα! Ο δεσποτισμός στο αποκορύφωμά του. Ακούσαμε την ομιλία του και μας λύπησε πάρα πολύ. Εύγε στην κορίνθια ψυχή, που ελέγχει το δεσπότη με πληρότητα καιπολλή σωφροσύνη.

Ανώνυμος είπε...

Η κακοδοξία περί υποχρεωτικής "αποτείχισης" συνεχίζετε! Για τους "αποτειχιστές" όλοι οι Άγιοι που συνέχιζαν την μνημόνευση Επισκόπου που κήρυττε κάποια "αίρεση" προ "Συνοδικής κρίσεως" ήταν "αιρετικοί" και εκτός Εκκλησίας!

Ανώνυμος είπε...

Η Κόρινθος είναι γεμάτη από Χιλιαστές και ο κ. Διονύσιος δεν κάνει τίποτε ουσιαστικό γι' αυτό, με αποτέλεσμα να παγιδεύονται στή φοβερή αυτή αἰρεση και αναβίωση του Αρειανισμού εκατοντάδες ψυχές. Οταν πρόκειται για αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση ή παρόμοια θέματα εμφανίζεται λάβρος και έχει δημιουργήσει μία ἀσχημη εικόνα στην Κορινθιακή κοινωνία. Από θεολογία δε σκαμπάζει ο άνθρωπος. Άλλωστε βάσει του γνωμικού πές μου το φίλο σου να σου πώ ποιός είσαι, υπενθυμίζεται ότι ο Κορίνθου είναι "κολλητός" με τον Χαλκίδος ο οποίος εκτός από βερμπαλισμούς και ηθικολογίες είναι και κρυφοοικουμενιστής, όπως αποδείχθηκε τελευταίως στην Ιεραρχία όπου ο τελευταίος υποστήριζε θέσεις που συνιστούν άρρητα ρήματα και βεβαιώνουν τη θεολογική του αφασία. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση κάποιων υποτίθεται δραστηρίων Αρχιερέων που όμως για τα θέματα της Πίστεως όχι Ποιμένες δεν είναι αλλά ανάξιοι να πιάνουν στό στόμα τους και τον τελευταίο μοναχό που κάνει το καθήκον του και διαμαρτύρεται για την Πίστη μας που προδίδεται από τους ίδιους τους επισκόπους!

Αντιοικουμενιστής είπε...

Δηλοί, βολεψάκηδες, μα κυρίως παντελώς άπιστοι, σωστοί λοικοποιμένες και φανατικοί εχθροί του Χριστού και της Ορθοδόξού Πίστεως. Σιχαίνονται το ποίμνιο των, αναπαύονται μόνον εις γλείφτας και οσφυοκάμπτας, αρέσκονται εις την αυλήν των. Με τεραστίας περιουσίας εκάμαν "την καλήν των". Προστάται και φρουροί κάθε επαίσχυντης μορφής εξουσίας, παντελώς αδιάφοροι εάν η χώρα οδηγείται εις τον βούρκον και τον βυθόν, εχθροί κάθε αρετής, εχθροί και παραβάται κάθε νόμου και αξίας, αλεργικοί εις την ηθικήν. "Πρήξανε" τον "άγιο" Κορίνθου τα αναθέματα του Φιλοχρίστου Λαού εναντίον του ψευδοσυνεδρίου του Κολυμβαρίου. Δεν τον "πρήξανε" όμως οι φιλοφρονήσεις, τα δώρα, αι κολακίαι, ο χρυσός, τα ταξίδια, η αυλή, τα συλλείτουργα, οι πρωτοκαθεδρίαι, αι συναντήσεις με βουλευτάς, υπουργούς, βιομηχάνους, εφοπλιστάς, επιχειρηματίας, τα πολυτελή δείπνα, τα χειροφιλήματα, τα μερσεντέ και ότι δύναται να οδηγήσει οιονδήποτε εις τα βαθύτερα της κολάσεως... Αδελφοί, φεύγετε τους οικουμενιστάς, τους κρυοφοοικουμενιστάς και τους φιλοοικουμενιστάς ως τις φεύγη εκ του όφεως. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Η εκκλησία δεν ταυτίζεται με τον οικουμενισμο. Καλά θα κάνεις να ενημερωθείς περί της ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ γιατί μπερδεύεις οσους δε θέλουν να μνημονεύουν τους οικουμενιστες ότι θέλουν να αποκοπούν από την εκκλησία.
Οι Αγιοι Πατερες δε μνημονευαν ανθρώπους που διακήρυτταν γυμνη τη κεφαλή αίρεση και άσε τις πονηριές (εκτός αν δε γνώριζαν ή αν τους μνημονευαν πριν βεβαιωθούν ότι πράγματι κηρύττουν αιρεση).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ ή ΑΔΙΑΦΌΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 15 ή τον ΛαΑ αποστολικό ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΕΙΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ αυτών των κανόνων ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ.

αγγελος είπε...

συγχαρητηρια μας ενισχυετε

Ανώνυμος είπε...

Δίπλα σέ αυτόν τόν επίσκοπο παρακάθησε ο Γόρτυνος και δέν τον διόρθωσε για αυτά τά απαράδεκτα που ξεστόμισε ; Όχι μόνο δέν τον διόρθωσε ,αλλά άρχισε να λέει και ο ίδιος τά περί Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου που όλοι οι επίσκοποι παπαγαλίζουν Αγιε Γόρτυνος συνέλθετε και δείτε οτι έχετε πάρει στραβό δρόμο Η θέση σας θα ήταν κοντά στούς ομολογητάς πατέρες και όχι δίπλα στούς οικουμενιστάς

Ανώνυμος είπε...

δεν γνωριζομε το ονομα του γιατι τι φοβαται..............
που ειναι η ομολογια εμπροσθεν των ανθρωπων
μοναχος αβραμιος σκητη αγ ΑΝΝΗΣ αγιου ορους

Ανώνυμος είπε...

Οι σοφοί Πατέρες της ΑΒ συνόδου σκόπευαν μόνο να περιορίσουν τα αδικαιολόγητα σχίσματα και όχι να επιβάλουν μία ζηλωτικού τύπου εκκλησιαστική ασυδοσία. Αν είχαν τέτοιο σκοπό, θα έλεγαν στην αρχή του πρώτου (ιγ) κανόνος: Οποιος δεν αποσχίζεται αμέσως από τον αιρετικό ποιμένα του θα επιτιμάται. Ετσι όμως θα κατέκριναν τούς αγίους Σωφρόνιο και Μαξιμο που επικοινωνούσαν κατ οικονομία επί έτη με αιρετικούς, τον άγιο Ανατολιο που επικοινωνούσε και χειροτονήθηκε από τον αιρετικό Διόσκορο και άλλους Πατέρας. Αξιοι κατακρίσεως θα ήταν και οι Ορθοδοξοι πατριάρχαι, που επικοινωνούσαν κατ οικονομία με τούς Λατίνους έως το 1054. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο κανείς κληρικός δεν τιμωρήθηκε, επειδή δεν διέκοψε την επικοινωνία με τούς (εντός Εκκλησιας) αιρετικούς προ συνοδικής κρίσεως.

Ανώνυμος είπε...

Το κείμενο είναι ένας ζηλωτικός "αχταρμάς"!
.

Ανώνυμος είπε...

μεστα επιχειρηματα ορθοδοξος λογος μπραβο του αξιος ο οικουμενισμος ειναι παναιρεση

Ανώνυμος είπε...

Ως πότε όλοι οι ανιστόρητοι και αθεολόγητοι θα λέτε και θα υποστηρίζετε τόσες αστήρικτες θέσεις όσον αφορά στην αποτείχιση και την διακοπή κοινωνίας με αιρετικούς και αιρετίζοντας; Ως πότε θα γράφετε με τόση επιπολαιότητα περί αγίων που δήθεν χειροτονήθηκαν από αιρετικούς, χωρίς να γνωρίζετε ή αποκρύπτοντας τις σημαντικές λεπτομέρειες όπως πότε ακριβώς έγινε η χειροτονία σε σχέση με την δημόσια κήρυξη της αιρέσεως κλπ. Γιατί αποκρύπτετε ότι η διακοπή κοινωνίας με κηρύττοντας γυμνή τη κεφαλή αίρεση και προ Συνοδικής διαγνώμης δεν ξεκινά από τον 9ο αιώνα που διατυπώθηκε ο γνωστός 15ος Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου; Όλη η Γραφή,όλοι οι Πατέρες και όλες οι Σύνοδοι προτρέπουν τη διακοπή κοινωνίας και απομάκρυνση από τους κηρύσσοντας αιρετικά! Όποιος αυτό δεν το γνωρίζει είναι άσχετος και όποιος το απορρίπτει ή το αποκρύπτει είναι ψεύτης και δόλιος. Η Σύνοδος ΔΕΝ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΛΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΩΝ. Τα περί δυνητικού και υποχρεωτικού είναι αστεία. Το ορθό προβάλλεται από την Εκκλησία και δεν επιβάλλεται, αρκεί ο καθένας να έχει απολογία όταν διατηρεί κοινωνία με φανερό αιρετικό! Αν θέλει να παίζει με τη σωτηρία του, ας περιμένει στην Κρίση να δεί τα αποτελέσματα! Ας σοβαρευθούμε. Η κοινωνία με την αίρεση είναι αντίχριστη στάση διότι βλασφημεί τα λόγια του ιδίου του Κυρίου μας που λέει ότι δεν υπάρχει κοινωνία του σκότους με το Φώς. Τα πράγματα ειναι απλά και ισχύει το όποιος θέλει διακιολογίες βρίσκει! Αυτό κάνει και ο Διάβολος που πιστεύει αλλά ΠΟΤΕ δεν πράττει!

Ανώνυμος είπε...

Το κείμενο παρουσιάζει τά γεγονότα μέ τό ὀνομά τους.
Η ἀνωνυμία δέν έχει σημασία, αλλά τό περιεχόμενο!
Σέ μερικούς δέν αρέσει, δέν μπορούν νά δοῦν τό φῶς τού Ἡλίου, δέν ἀντεχουν.
Συγχαρητἠρια στόν Ὀρθόδοξο ἀδελφό!

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιοικουμενιστικός μας αγώνας για να έχει επιτυχία πρέπει να στηρίζεται πάνω σε σωστές θεολογικές και εκκλησιολογικές βάσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν επαναλαμβάνουμε αποτυχημένες παλαιοημερολογίτικες κακοδοξίες και πρακτικές.

Ανώνυμος είπε...

Kαλημέρα , Ο Μέγας Βασίλειος άς θέσει υπό την προστασίαν του την εκκλησία και τό παράδειγμά του άς φωτήσει κάθε χριστιανό ,κληρικό ή λαϊκό που αισθάνεται πόνο για την επικράτηση της αιρέσεως

Εκφράζω μία αμφιβολία Το σχόλιο : 30 Δεκεμβρίου 2016 - 10:53 μ.μ. ειναι του γνωστού ΄΄αντιοικουμενιστου ΄΄ ; Ερωτώ ! Ζητώ συγγνώμη ,γιατί η αλητεία γι'αυτό λέγεται αλητεία γιατί είναι πλασμένη νά κυκλοφορεί , νά ΄΄χώνεται΄΄ παντού ,να μεταμφιέζεται ,νά υποδύεται ρόλους ,νά υποκρίνεται και όλα τά συναφή κατά την έμπνευσιν του αρχηγού του ψεύδους Ίσως είμαστε αρκετα υποψιασμένοι ,γιατί τον τελευταίο καιρό κάποιοι αλιτήριοι τύποι έχουν διανοηθεί πολλά κακοήθη είτε για να διασκεδάσουν ,είτε για να δημιουργήσουν σύγχυση εντεταλμένοι γι'αυτό από μεγάλα αφεντικά Το έχουμε παρακολουθήσει τό θέαμα Ας επιβεβαιώσει ο ΄΄αντιοικουμενιστής ΄΄ Ίσως να μήν το έχει δεί σέ περίπτωση που οι φόβοι μας είναι αληθινοί ......

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί καλόν, ευλογημένον και κυρίως Χριστιανικώς Ορθόδοξον το νέον (κοσμικόν) έτος 2017. Τι ακριβώς συμβαίνει αγαπητέ ανώνυμε δια το προηγούμενον σχόλιον; Αισθάνομαι ότι εσκανδαλίσθης δια όσα ανέγνωσες; Το σχόλιο δεν είχε σκοπόν τον σκανδαλισμόν τινός και εάν εσκανδάλισα τινά αιτούμαι την συγχώρεσίν του σκανδαλιζομένου. Ο Άγιος, Τριαδικός, Ύψιστος Θεός ας ελεήση και συγχωρήση ημάς, Αμήν!

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστέ ΄΄αντιοικουμενιστή ΄΄ ανταποδίδω τις ευχές Πολύ καλά κάνετε και το επιβεβαιώνετε
Ζητώ συγγνώμη ,αλλά είμαστε πολύ υποψιασμένοι απο κάποιους όπως είπα αλιτήριους που μπαίνουν στα ιστολόγια μέ σκοπό να δημιουργήσουν σύγχυση υποδυόμενοι ρόλους ,μόνο και μόνο για να παραπλανήσουν Κατι δέν μου πήγε καλά στο προηγούμενο σχόλιο και εξέφρασα τον φόβο μου ,οτι κάποιος σάς μιμείται ,τίποτα περισσότερο ....Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

Το μυαλό σου ανώνυμε 10:16 μ.μ. δεν πάει καλά και βλέπεις φαντάσματα. Κοίταξε το σ΄ ένα γιατρό. Χρειάζεται επισκευή.

Ανώνυμος είπε...

Η αποψη του Πατρος Επιφανιου Θεοδωροπουλου περι ΔΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ του Κανονος του 15ου της Πρωτοδευτερας Συνοδου περι διακοπης της μνημονευσεως Αιρετικοφρων Επισκοπου προ Συνοδικης καταδικης ,αλλα και η αποψη του ιδιου, οτι το μνημοσυνο του Επισκοπου κατα την Αγια προθεση των τιμιων δωρων εχει ΕΥΧΕΤΙΚΟ και ΜΟΝΟΝ χαρακτηρα ειναι εκ διαμετρου αντιθετες και ακυρωνει η μια αποψη και ερμηνεια την αλλη!!!!!!Εαν ισχυει η αποψη του, οτι ευχη και μονον εκφραζουμε κατα την διαρκεια της μνημονευσεως του Αιρετικοφρονα Επισκοπου ,τοτε τι πιο θεαρεστο τι πιο Υγειες τι πιο ανθρωπινο τι πιο επιτακτικο και επιβεβλημενο απο του να μνημονευουμε οχι μια και δυο φορες τον ασθενη και προσβεβλημενο Επισκοπο απο την Αιρεση αλλα χιλιες και δυο χιλιαδες φορες θα επιβαλετο απο την Εκκλησια αυτο!!!!Ερχεται τωρα ομως ο ιδιος ο Πατερας Επιφανιος να πει παρακατω οτι υπαρχει και κανονας ο 15ος της πρωτοδευτερας που επαινει και επιβραβευει την διακοπη της μνημονευσεως του Αιρετικοφρονα Επισκοπου!!!!Δηλαδη καπως αντικρουομενη αποψη!!!!!Εαν ευχη εκφραζουμε θα ηταν επιτακτικο και επιβεβλημενο να μνημονευουμε και θα ηταν οτι πιο αποτροπαιο και μη ενδεδειγμενο και τιμωρητεο να διακοψουμε την ευχη απο τον νοσουντα με αιρεση Επισκοπο!!!!!Βλεπουμε ομως οτι οχι μονον δεν τιμωρει τον μη μνημονευοντα αλλα και Αξιο τιμης και Ιατρο που θεραπευει το σχισμα και την Εκκλησια απο σχισματα και διαιρεσεις τον αναφερει ο κανονας!!!!Ετσι λοιπον εαν η μνημονευση του ονοματος του Επισκοπου και δη η επιμαχος φραση( των ορθοτομουντα των λογο της σης αληθειας)εχει ευχετικο χαρακτηρα τοτε ακυρωνετε στην πραξη και παυει να ειναι ακολουθος της Εκκλησιαστικης Συνειδησεως αρα ΑΚΥΡΟΣ ο 15ος κανονας της πρωτοδευτερας Συνοδου!!!!Συμπερασματικα αντιφατικος ο λογος του Γεροντος Επιφανιου Θεοδωροπουλου που αγαπω και ευχομαι να τον εχει ο Κυριος στην χωρεια των σεσωσμενων του Αγιων!!! Ζιωγας Ιωαννης αμαρτωλος μα οχι εκ πεποιθησεως Αιρετικος!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΙΕΡΑΡΧΕΣ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΟΡΤΥΝΟΣ) ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ(ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ).ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΧΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑΙ Η ΟΧΙ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com