23 Δεκ 2016

Η Σύνοδος της Κρήτης, Αγία και Μεγάλη, ή ''σύνοδος'' οικουμενιστική, Αιρετική και Ληστρική;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
           «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ»

ΕΔΕΣΣΗΣ 43    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ    12137                            Περιστέρι    23-12-2016
ΑΡΙΘ.  ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 538
Προς
Τα Ιστολόγια‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘‘Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ’’,και ο ‘‘Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ’’ .
Η Σύνοδος του Κολυμπαρίου Κρήτης, Αγία και Μεγάλη, ή «σύνοδος» οικουμενιστική, Αιρετική και Ληστρική;
Ποια είναι η στάση μας έναντι των συμμετασχόντων επισκόπων στην ανωτέρω «σύνοδο».
Πράξ.20: 28. Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το ΄Αγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν…Στίχ. 29. Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. Στίχ. 30. Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών.
Εφεσ. 4: 4. Εν σώμα και εν Πνεύμα…Στίχ. 5. εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα.
2 Πέτρ. 2: 1, 3. Εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας...επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν. Στίχ. 3 Και εν πλεονεξία πλαστοίς λόγοις υμάς εμπορεύσονται...και η απώλεια αυτών ου νυστάξει.
Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων.(ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΕΣ», Προφητεία αριθ. 57, σελ. 342, «Αυγουστίνου Καντιώτου, πρ. Μητρ. Φλωρίνης»).
Συμπληρώθηκαν έξι(6) μήνες  από τη  λήξη  της χαρακτηρισθείσας  από τους  διοργανωτές της, ως Αγίας και Μεγάλης  Συνόδου που έγινε στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Πολλά εγράφησαν υπέρ ή κατά της συνόδου. Μελετήσαμε τα εγκριθέντα και υπογραφέντα κείμενα της «συνόδου», ιδίως το κείμενο«ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ».Φειδόμενοι του χώρου των φιλόξενων ιστολογίων, αλλά και του χρόνου των αναγνωστών, συνοπτικά σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω.
Εκφράζουμε την άποψη ότι η ανωτέρω «σύνοδος»,ούτε αγία, ούτε μεγάλη είναι, αλλά είναι μία μικρή,μία πεπλανημένη«σύνοδος», με πολλές κακόδοξες-αιρετικές αποφάσεις!Στους επισκόπους πούενέκριναν και υπέγραψαν τις πεπλανημένες δοξασίες, το ΄Αγιο Πνεύμαδεν καταύγασε το πνεύμα τους1, αλλά το πνεύμα τους συσκοτίστηκε από τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, και πλανήθηκε από τονΔιάβολο που πλανά την οικουμένη όλη2!
 Οδηγηθήκαμε στην ανωτέρω άποψη, αφού κατά την μελέτη του κειμένου είχαμε ως αλάθητους οδηγούς1)Την Αγία Γραφή, ορθόδοξα και Αγιοπατερικά ερμηνευθείσα 2)Τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδοξίας, που είναι  η Μία και Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Η, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως 3)Toν τρόπο συγκροτήσεως και λήψεως των αποφάσεων των 7 αγίων και Οικουμενικών Συνόδων, της Συνόδου του 879-880 επί Μ. Φωτίου και της Συνόδου του 1341 επί αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, ισόκυρων με τις 7 άγιες Οικουμενικές Συνόδους και 5)Την διδασκαλία και πράξη των αγίων Πατέρων έναντι των αιρετικών ή αιρετιζόντων κληρικών.
 Επίσης λάβαμε υπόψη  α) Την απόφαση του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας που αποφάνθηκε πως η «σύνοδος» του Κολυμπαρίου δεν ήταν ‘‘ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος’’ β) Την κριτική που ασκήθηκε από κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς για την ανωτέρω «σύνοδο».
Οι κακοδοξίες που περιέχονται στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΉ αιρετική εγκύκλιο του Οικ. Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, την οποία το έτος 1920 η τότε Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου απηύθυνε «ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» (τις διάφορες Αιρετικές χριστιανικές ομολογίες), έλαβαν σάρκα και οστά, αφού η «σύνοδος» του Κολυμπαρίουαποδέχθηκε τις διάφορες χριστιανικές αιρέσεις «ως  ά λ λ ε ς   ε τ ε ρ ό δ ο ξ ε ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς   Ε κ κ λ η σ ί ε ς  κ α ι  Ο μ ο λ ο γ ί ε ς»!
 Η Αγία Γραφή σαφέστατα κηρύττει ότι μία είναι η Εκκλησία που ο Κύριος Ιησούς απέκτησε με το αίμα Του3. Ένα είναι το μυστικό, το πνευματικό «σώμα» Του, του οποίου είναι η κεφαλή4. Μία είναι η Πίστη, η άπαξπαραδοθείσα στους αγίους (πιστούς)5. Στη Μία Εκκλησία, το ΄Αγιο Πνεύμα μένει αιώνια και την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια6. Η Εκκλησία είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας7. Κατά την Αγία Γραφή και τους αγίους Πατέρες, δεν υπάρχουν «ετερόδοξες Εκκλησίες». Οι υπάρχουσες διάφορες χριστιανικές ομολογίες χαρακτηρίζονται από τον αιώνιο λόγο του Κυρίου8,  ως  α ι ρ έ σ ε ι ς   α π ω λ ε ί α ς!
 ΄Οσοι ανήκουν στις αιρέσεις αυτές οδηγούνται στην αιώνια απώλειά τους, στον αιώνιο χωρισμό τους από τον Τριαδικό Θεό, την πηγή της Ζωής9.
Οι επίσκοποι(επί=σκοποί) του Κολυμπαρίου, αντί να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού την Ορθόδοξη Πίστη και με αγάπη και αλήθεια10 να πουν στους ετεροδόξους χριστιανούς11 ότι είναι  α ι ρ ε τ ι κ ο ί και εκτός σωτηρίας, με την απόφασή τους να αποδεχθούν την ιστορική ονομασία «ά λ     λ ω ν   ε τ ε ρ ο δ ό ξ ω ν   χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν   Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  κ α ι  Ο μ ο λ ο γ ι ώ ν», πλανήθηκαν, υπέπεσαν στην παναίρεση του Οικουμενισμού,συμμετέχουν στις κακοδοξίες των ποικιλώνυμων αιρετικών και οδηγούνται και οι ίδιοι στην αιώνια κόλαση! Σημ. Η  υ π ο γ ρ ά μ μ ι    σ η είναι δική μας.
Τον αιρετικό χαρακτήρα της «συνόδου» αποδεικνύει και το γεγονός ότι  η «σύνοδος» δεν καταδίκασε τις 100άδες ποικιλώνυμες χριστιανικές αιρέσεις, και δη την παναίρεση του Οικουμενισμού. ΄Ολες οι προηγούμενες Οικουμενικές και Τοπικές Ορθόδοξες Σύνοδοι καταδίκασαν διάφορες αιρέσεις. Αξιοπρόσεκτο επίσης, ότι οι λέξεις  α ι ρ έ σ ε ι ς   και  α ι ρ ε τ ι κ ο ί δεν υπάρχουν στο κείμενο! Το αποκορύφωμα της πλάνης; Αποδέχθηκε η «σύνοδος» τις διάφορες χριστιανικές αιρέσεις, «ως  ά λ λ ε ς   ε τ ε ρ ό δ ο ξ ε ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς   Ε κ κ λ η σ ί ε ς  κ α ι  Ο μ ο λ ο γ ί ε ς»! Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται ότι η «σύνοδος» του Κολυμπαρίου έχει τα χαρακτηριστικά Ληστρικής συνόδου!
Στο μέλλον, εάν συγκληθεί αληθινή Πανορθόδοξη  Σύνοδος, θα την χαρακτηρίσει ως Ληστρική, θα καθαιρέσει και θα αναθεματίσει όσους υπέγραψαν τις κακόδοξες αποφάσεις.
Εκείνος(και όχι μόνο αυτός) που επί 10ετίες επιδίωκε διακαώς τη σύγκληση της «συνόδου» αυτής, είναι ο Αρχιοικουμενιστής Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Δικαιώνεται απόλυτα και μετά το θάνατό του, ο μακαριστός και εν ζωή επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ο οποίος σε κείμενό του που αναρτήθηκε σε ιστολόγια  2 μήνες πριν την εκδημία του προς τον Κύριον12, την 22 και 23-6-2014, με τον τίτλο «Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ», έγραψε μεταξύ άλλων, «Διαβάζουμε την Εκκλησιαστική Ιστορία. Και διαπιστώνουμε, ότι μεγαλύτερος εχθρός της Πίστεως απ’ όλους τους αιώνες δεν ενεφανίσθη άλλος, εκτός του φέροντος το αποστολικόν όνομα Βαρθολομαίος.
 Αυτός ο εκκλησιαστικός ηγέτης δεν πιστεύει «εις την μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν», που ίδρυσεν ο Χριστός επί «της πέτρας» της πίστεως και ομολογίας του Πέτρου και όχι βεβαίως επί του Πέτρου. Άλλο πέτρα και άλλο Πέτρος. Η «μία εκκλησία» ονομάζεται και «μία ποίμνη» (Ιωάν. 10: 16). Δεν πιστεύει ο Βαρθολομαίος εις την «μίαν ποίμνην» (ή εις το εν πνευματικόν «σώμα» του Χριστού, όπου κατοικεί το Πνεύμα το ΄Αγιο(Εφ. 4: 4), αλλά πιστεύει στις Αιρέσεις, αποκαλώντας αυτές Εκκλησίες. Η Εκκλησία κατ’ αυτόν δεν είνε μία, αλλά πολλές...
Ο Παύλος κήρυξε «εν βάπτισμα» (Εφ. 4:5), το βάπτισμα της Εκκλησίας, όπου υπάρχει η αληθινή Πίστις, η εξ αποκαλύψεως από τον Θεό, που περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη σωτηρία μας ουράνιες αλήθειες. «Εν βάπτισμα», λέγει ο θεόπνευστος Παύλος, πολλά βαπτίσματα λέγει ο Διαβολόπνευστος Βαρθολομαίος. Και τα βαπτίσματα των αιρετικών είνε έγκυρα κατά τον δεσπότη του Φαναρίου. Ο Οικουμενισμός είνε παναίρεσι».
Θα μπορούσε κανείς χωρίς υπερβολή να χαρακτηρίσει προφητικά τα λόγια του κορυφαίου αντιαιρετικού Ορθοδόξου Θεολόγου μακαριστού Νικολάου Σωτηρόπουλου. Επίσης παραθέτουμε αποσπάσματα από άρθρο του,που δημοσιεύτηκε στον ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ’’, της 9-3-2007, αριθ. Φύλ. 1680, με τον τίτλο  «ΣΑΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ», που είναι πολύ επίκαιρο.
«ΤΟ ΚΑΚΟ με τους οικουμενιστές εκκλησιαστικούς ηγέτες παράγινε. Και από τις διαμαρτυρίες των ευσεβών δεν ιδρώνουν τα αυτιά τους… Γι’ αυτό οι ευσεβείς ζητούν να γίνη κατά των οικουμενιστών εκκλησιαστικών ηγετών κάτι ισχυρότερο από τις διαμαρτυρίες. Και ισχυρότερο από τις διαμαρτυρίες είνε το να παύσουν οι κληρικοί το μνημόσυνο προϊσταμένων, ιδίως δε του αρχιοικουμενιστού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου! Η παύση του μνημοσύνου θα στοιχίση στους ενόχους. Αλλ’ εκτός της Ι. Μονής Εσφιγμένου του Αγίου ΄Ορους, του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά και ενός ή δύο ακόμη κληρικών, θα ευρεθούν άλλοι ήρωες κληρικοί, για να παύσουν και αυτοί το μνημόσυνο ενόχων στο ύψιστο ζήτημα της Πίστεως; Η παύσι του μνημοσύνου δεν στοιχίζει μόνο στους ενόχους· στοιχίζει και σ’ αυτούς που παύουν το μνημόσυνο, στοιχίζει απηνείς διωγμούς. Γι’ αυτό και κληρικού, οι οποίοι προηγουμένως ήταν υπέρ της παύσεως του μνημοσύνου, τώρα, κατόπιν, όπως φαίνεται, καταθληπτικών πιέσεων, και υπολογισμού συνεπειών, κόστους δηλαδή σ’ αυτούς, λέγουν, ότι δεν πρέπει να παυθή το μνημόσυνο του Πατριάρχου και άλλων…
Ας παυθή λοιπόν το μνημόσυνο των προδοτών της Πίστεως, μήπως μετανοήσουν και σωθούν. Αυτό επιβάλλει η αγάπη προς την Ορθοδοξία, αλλά και προς αυτούς».
Με το παραπάνω άρθρο, ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος σαφέστατα προτρέπει τους ευσεβείς κληρικούς σε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ από οικουμενιστές επισκόπους!
Συμφωνούμε με την απόφαση των Αγιορειτών που ανακοίνωσαν την διακοπή του μνημοσύνου του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς και με τη στάση του π.ΠαϊσίουΠαπαδόπουλου να διακόψει το μνημόσυνο του Μητρ. Φλωρίνης κ. Θεόκλητου. Δυστυχώς, ο Μητρ. κ. Θεόκλητος για να είναι αρεστός στον Βαρθολομαίο και όχι στον Θεό, άσκησε δίωξη κατά του π. Παϊσίου.
 Ο κ. Θεόκλητος είναι διάδοχος στην Ι. Μητρ. Φλωρίνης του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτη, αλλά δεν έχει το ομολογιακό φρόνημα  του Αυγουστίνου! Μιμητής του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτη αποδεικνύεται ο π. Παΐσιος. Προσευχόμαστε και άλλοι κληρικοί της Ι. Μ. Φλωρίνης να ακολουθήσουν το παράδειγμα του π. Παϊσίου, γιατί στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους αγίους Πατέρες, η διακοπή του μνημοσύνου του επισκόπου, είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αιώνια ζωή!
Η εκδίωξη αντιοικουμενιστών μοναχών από τις Ι. Μ. Χιλανδαρίου και Μεγ. Λαύρας είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα από κάθε άποψη.
Επίσης, προσευχόμαστε στον ΄Αγιο Τριαδικό Θεό για τον π. Θεόδωρο Ζήση και τον π. Νικόλαο Μανώλη, οι οποίοι απειλούνται με διώξεις για τον συνεπή αγώνα τους κατά της συνοδικής αναγνώρισης του Οικουμενισμού13, απτόητοι να φθάσουν στην κατά Θεόν ευλογημένη διακοπή μνημόνευσης του ονόματος του επισκόπου τους.
Η I. Σ. της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις συνεδρίες της 23ης  και 24ης Νοεμβρίου τρ. έτους, δεν καταδίκασε, ούτε απέρριψε ρητά και κατηγορηματικά τις αποφάσεις(κακοδοξίες) της Συνόδου του Κολυμπαρίου. Σε δογματικά ζητήματα οι αποφάσεις των Ιεραρχών πρέπει να είναι σαφέστατες, κρυστάλλινης διαυγείας, μη επιδεχόμενες παρερμηνείες ή διαστρεβλώσεις. Στα δόγματα της Πίστεως δεν ισχύουν αμφισημίες. Ο λόγος των Ιεραρχών πρέπει να είναι σύμφωνος με τον λόγο του Κυρίου «΄Εστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου ου·το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστιν». Ματθ. 5: 37.
Για όσα συνέβησαν στις δύο συνεδρίες της Ι. Σ. της Ιεραρχίας αναφέρεται σε εκτενές άρθρο του ο Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, που αναρτήθηκε σε Ιστολόγια και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’ της 23-12-2016, με τον τίτλο «Ριπαί-Εξηγήσεις-Επεξηγήσεις-Απορίαι!».
Λέγει στο τέλος του άρθρου του «Γράφουμε όλα αυτά για την ιστορία! Η Σύνοδος της Ιεραρχίας μας απλώς «κουκούλωσε» το ζήτημα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η Απόφαση της Κρήτης, δια της οποίας αναγνωρίσθησαν ως «Εκκλησίες» οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Διαμαρτυρόμενοι, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για την παγκοσμιοποίηση! Ο Οικουμενισμός θριαμβεύει! Οι δογματικές μας διαφορές κουκουλώθηκαν! Η Ορθοδοξία μας πληγώθηκε!
 Το πλήρωμα της Εκκλησίας, κατά την Ορθόδοξο Παράδοση, κρίνει, επικροτεί ή και απορρίπτει τις Αποφάσεις των Συνόδων, δηλ. αναγνωρίζει και κατατάσσει κάθε Σύνοδο στην ιστορία της Εκκλησίας είτε ως Οικουμενική, είτε ως Ληστρική! Οι Ιεράρχες συσκέπτονται και αποφασίζουν, αλλά ο πιστός Λαός επικυρώνει ή απορρίπτει τα Αποφασισθέντα!
΄Εχουμε την διαίσθηση, ότι η Σύνοδος της Κρήτης με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί την Ορθοδοξία μας σε νέο Σχίσμα!...». Το κείμενο είναι εύγλωττο! Δεν χρειάζονται σχόλια.
Υπενθυμίζουμε ότι από 4 έως 7-10-2016, έγινε η τακτική σύγκληση της Ι. Σ. της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις 4 συνεδρίες δεν έγινε συζήτηση για τις αποφάσεις της «συνόδου» του Κολυμπαρίου. Ασχολήθηκαν οι Μητροπολίτες της Διοικούσας Εκκλησίας κυρίως με το μάθημα των Θρησκευτικών. Το αποτέλεσμα;Μηδέν(0)!Το πρόγραμμα της πανθρησκειακής «σούπας» δεν αποσύρθηκε, ούτε ανεστάλη, αλλά διδάσκεται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς  μαθητές στη Δημόσια Εκπαίδευση!
Συμπληρώθηκαν 6 μήνες από τη λήξη της «συνόδου» της Κρήτης και οι Ι. Μ. του Αγίου Ορους σιωπούν! Ουκ εστιν φωνή και ουκ εστιν ακρόασις14! Η σιωπή στην περίπτωση αυτή δεν είναι «χρυσός»! Οι μοναχοί τους δεν άκουσαν, δεν διάβασαν για τις Αιρετικές αποφάσεις της «συνόδου» του Κολυμπαρίου; Οι αιρετικές αποφάσεις της «συνόδου» του Κολυμπαρίου συμφωνούν με όσα πρότεινε με την από 29-5-2016 επιστολή της στον Οικουμενικό Πατριάρχη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου ΄Ορους; Δεν συμφωνούν! Σιωπηλή αποδοχή των κακοδοξιών, ή έστω ανοχή, σημαίνει συνενοχή με τους επισκόπους που υπέγραψαν τα αιρετικά κείμενα.
Όταν στη Θεία Λειτουργία χωρίς φόβο απευθύνονται στον Κύριο15, να μνησθεί τον Πατριάρχη Κων/λεως Βαρθολομαίο, ως «ορθοτομούντα τον λόγο της αληθείας Του», δεν συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν από τον Κύριο ως Θεομπαίχτες16;
Η μνημόνευση του επισκόπου στη Θεία Λειτουργία, ενώπιον της αγίας Τράπεζας, εκκλησιαστικά σημαίνει εκτός άλλων, ότι έχουν την ίδια Πίστη με τον μνημονευόμενο επίσκοπο!Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος διασώζει αγνή, ανόθευτη και απαραχάρακτη την δογματική διδασκαλία-ομολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας; OΥΔΟΛΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΖΕΙ!
Ο Βαρθολομαίος ηγείται από 10ετιών στο χώρο της Ορθοδοξίας, έργω και λόγω, του Διαχριστιανικού και του Πανθρησκειακού Οικουμενισμού! Δεν συνειδητοποιούν ότι με τη μνημόνευση του ονόματος του Βαρθολομαίου  μολύνονται με την θανατηφόρο πνευματική νόσο της παναίρεσης του Οικουμενισμού, και εάν δεν παύσουν τη μνημόνευσηθα οδηγηθούν στο δεύτερο θάνατο17; Πνευματική τύφλωση18;
  Δεν ομολογούν την αλήθεια λόγω των απειλών του Βαρθολομαίου; Δεν γνωρίζουμε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο ερευνών νεφρούς και καρδίας το γνωρίζει και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του19.
Aπλά υπενθυμίζουμε ότι το ΄Αγιο Πνεύμα δίνει στους αληθινούς χριστιανούς πνεύμα δυνάμεως και δεν δίνει πνεύμα δειλίας20. Εάν σιωπούν, επειδή πτοούνται για τις  συνέπειες που θα υποστούν από τον Αρχιοικουμενιστή του εσβεσμένου Φαναρίου Βαρθολομαίο, τους υπενθυμίζουμε ότι οι δειλοί σε θέματα πίστεως θα ριχτούν την εσχάτη ημέρα πρώτοι στην πνευματική λίμνη με το άσβεστο πυρ της αιώνιας κόλασης21. Αυτά ισχύουν και για τους μοναχούς και τις μοναχές όλων των Ι.Μ. της Ελλάδος που δεν καταδικάζουν  τις αιρετικές αποφάσεις της «συνόδου» του Κολυμπαρίου.
Μάλιστα, ισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό για τους Μητροπολίτες των λεγομένων νέων χωρών που μνημονεύουν τον Αρχιοικουμενιστή Βαρθολομαίο. Συνιστούμε ενθέρμως στους αναγνώστες να διαβάσουν τα τρία (3) άρθρα του μοναχού Αβερκίου που δημοσιεύθηκαν στην εκκλησιαστική εφημερίδα ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ’’, την 2α , 9η και 16η12-2016, με τον τίτλο «Με ποιες «ευκαιρίες» και διατί οι Μασόνοι αναφέρουν εις τα έντυπά τους το όνομα του σημερινού Οικ. Πατριάρχου μας». Θα πληροφορηθούν για σημαντικά γεγονότα που πιθανότατα αγνοούν, και θα εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα.
Κατόπιν των ανωτέρω, απορρίπτουμε και καταδικάζουμε ως πεπλανημένες, αντορθόδοξες και αιρετικές τις αποφάσεις της «συνόδου» της Κρήτης, για τις «ετερόδοξες Εκκλησίες», το «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών»(Αιρέσεων), τους μικτούς γάμους(αναγνώριση του βαπτίσματος των αιρετικών ως εγκύρου) κ.λπ, καθώς και τη στάση και απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 23ης και 24ηςΝοεμβρίου τρ. έτους, για τη «σύνοδο» του Κολυμπαρίου.
Εμείς, επειδή δεν είμαστε επίσκοποι να αγαπήσουμε την μάταιη δόξα του επισκοπικού θρόνου22, ούτε ιερείς να σκεπτόμαστε μήπως στερηθούμε του μισθού και των «τυχερών», και επειδή πιστεύουμε στην αιώνια ζωή και θέλουμε να την κληρονομήσουμε 23, διαχωρίζουμε την θέση μας από τους αιρετικούς και αιρετίζοντες επισκόπους και πρεσβυτέρους, σύμφωνα με αγιογραφικές εντολές24, τον ΛΑ’(31) Αποστολικό Κανόνα, τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου(861), και την διδασκαλία και πράξη των αγίων Πατέρων μας.
Η απόφαση η δική μας είναι ότι επαφίεται στη συνείδηση του κάθε μέλους του Συλλόγου, εάν θα ευρίσκεται ή όχι σε εκκλησιαστική κοινωνία με τους επισκόπους που υπέγραψαν τα αιρετικά κείμενα της «συνόδου» της Κρήτης,με τους Επισκόπους της Διοικούσας Εκκλησίας που δεν καταδίκασαν και δεν απέρριψαν τις κακοδοξίες της «συνόδου» του Κολυμπαρίου της Κρήτης, καθώς και με τους πρεσβυτέρους που μνημονεύουν τους προηγουμένους επισκόπους!
                                                Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα
                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  ΖΙΩΓΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ                               ΧΟΡΤΑΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Παραπομπές
1)Πράξ. 15: 28
2)2 Θεσ. 2: 3,9-12,Εφεs. 6:12, Αποκ. 12: 9
3)Ματθ. 16: 18, Ιωάν.10: 16, Πράξ. 20: 28
4) 1 Koρ. 12: 13, Εφεσ.1: 22-23, 4: 4, Κολ.1: 18, 24
5) Εφεσ. 4: 5, Ιούδ. 3.
6) Ιωάν. 14: 16-17, 16: 13
7) 1 Τιμ. 3: 15.
8) 1 Πέτρ. 1: 25
9) 2 Πέτρ. 2: 1-3. 
10)1Τιμ. 6: 20-21, Ιούδ. 3, 2 Κορ. 6: 6-7, Εφεσ. 4: 15, 24, 1 Πέτρ.1: 22, 1 Ιωάν. 3: 18, 2 Ιωάν.1-4, 3 Ιωάν. 1,3-4
11) 1 Τιμ. 6: 3-5
12) 2 Κορ. 5: 8-9
13) Λουκ. 6:22-23,  2 Τιμ. 3:11-12
14)  Γ’ Βασιλειών (Ο’)1 Βασιλέων (Εβρ.)18: 26
15) Δευτ. 6: 2, 10: 12, 20, Ιώβ 28: 28, Ψαλμ.110(Εβρ.)111(Ο’): 10, Παροιμ. 1: 7, 9: 10, Εκκλ. 12: 13
16) Γαλ. 6: 15
17)Aποκ. 21: 8
18) Ησ. 6: 9-10
19) Αποκ. 2: 23
20) 2 Τιμ. 1:7
21) Αποκ. 21: 8
22) Ιωάν.5: 44, 12: 42-43
23) Ματθ. 25: 46
24) Ησ. 48: 22(Ο’), 52: 10-12, Ιωάν. 14: 21, Γαλ. 1: 8-9, 1 Tιμ. 6: 3-5,2 Ιωάν. 10-11, Αποκ.18: 4-5

36 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα

Ανώνυμος είπε...

Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος νά... μολυνθῶμεν, οὔτε μνημονεύοντες τοὖ Πατριάρχου (ἐφ' ὅσον ἀκόμη δὲν κατεδικάσθη), οὔτε, πολλῶ μᾶλλον, δεχόμενοι εἰς κοινωνίαν τοὺς μνημονεύοντας αὐτοὖ. Τὰ ἀντιθέτως λεγόμενα εἶνε ἀνόητοι «ζηλωτισμοί». (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ανώνυμος είπε...

Κάνει ένα μόνο λάθος ο κ. Ζιώγας . Υποστηρίζει τον π. Παϊσιο Παπαδόπουλο στην διακοπή του μνημοσύνου του ορθόδοξου μητροπολίτου Φλωρίνης Θεόκλητου και ονομάζει τον π.Παϊσιο μιμητή του μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου. Ο τελευταίος δεν διέκοψε το μνημόσυνο ορθόδοξου μητροπολίτου.
Αυτό είναι το λάθος του και να το διορθώσει.


Χρήστος Ελευθεριάδης είπε...

Ανώνυμε 11:37 π.μ σε παρακαλώ πάρε το κουβαδάκι σου και πήγαινε παίξε σε άλλη παραλία.

Ανώνυμος είπε...

Δεν παίζει καθόλου ο 11:37 π.μ.
Μην φαντάζεσαι παραλίες και κουβαδάκια Χρ. Ελευθεριάδη εκεί που δεν υπάρχουν ούτε παραλίες ούτε κουβαδάκια. Αν δεν σου αρέσει αυτό που είπε, αυτό ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ!
Εντάξει;

Ανώνυμος είπε...

Έχει δίκαιο ο 24 Δεκεμβρίου 2016 - 11:37 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε άγνοια ή το αποσιωπάτε ότι ο μακαρίτης ο Αυγουστίνος Καντιώτης είχε διακόψει το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα; Τα πνευματικά παραπτώματα του Αθηναγόρα είναι πλημμελήματα σε σχέση με τα πνευματικά κακουργήματα που διέπραξε ο Πατρ. Βαρθολομαίος! Ο κ. Θεόκλητος όφειλε να καταγγείλει τις κακοδοξίες του Βαρθολομαίου, τις συμπροσευχές του με αιρετικούς και αλλόθρησκους. Να καταγγείλει επίσης τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης! ΄Οχι μόνο δεν το έκανε, αλλά συμπροσεύχεται και συλλειτουργεί μαζί του! Καλή μετάνοιά του!!!

Ανώνυμος είπε...

Καλά το είπες ανώνυμε 6:40 μ.μ.
Ο μακαρίτης ο Αυγουστίνος Καντιώτης είχε διακόψει το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα.

Του Αθηναγόρα διέκοψε το μνημόσυνο και όχι κάποιου ορθόδοξου μητροπολίτη.

Καταλαβαίνεις τί γράφεις;

Ανώνυμος είπε...

Πού ξέρεις ανώνυμε 6:40 μ.μ. αν ο κ. Θεόκλητος θέλει να μελετήσει τις αποφάσεις και αν θα τα καταγγείλει μετά;

Θεόδωρος είπε...

Προς Ανώνυμο 24 Δεκεμβρίου 2016 - 10:41 π.μ.
Γράφεις: «Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος νά... μολυνθῶμεν, οὔτε μνημονεύοντες τοὖ Πατριάρχου (ἐφ' ὅσον ἀκόμη δὲν κατεδικάσθη), οὔτε, πολλῶ μᾶλλον, δεχόμενοι εἰς κοινωνίαν τοὺς μνημονεύοντας αὐτοὖ. Τὰ ἀντιθέτως λεγόμενα εἶνε ἀνόητοι "ζηλωτισμοί"». (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Έχεις δίκιο, Ανώνυμε, να εκφράζεσαι έτσι, γιατί δὲν έχεις μάθει ότι είναι αρκούντως αποδεδειγμένο, ότι εδώ κάνει λάθος ο π. Επιφάνιος. Και το σφάλειν ανθρώπινο. Οι Πατέρες θεωροῦν ότι η αίρεση, οι κακόδοξες ιδέες, μολύνουν, όπως μια λοιμώδης ασθένεια, είτε είναι καταδικασμένη, είτε όχι. Το αντίθετο είναι -σίγουρα αγιοπατερικά- αλλά και λογικά εσφαλμένο. Διότι, κατά κάποιο τρόπο ο ισχυρισμός αυτός οδηγεί στο εξής άτοπο και παράλογο: ότι η Σύνοδος δίνει την άδεια στην αίρεση να μολύνει, επειδὴ τὴν καταδίκασε! Τότε, ας μην την καταδικάσει ποτε, για να μη ...μολύνει!!! Αυτό το παράλογο όμως δεν ισχύει. Το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή η αίρεση μολύνει, γι' αυτό και η Σύνοδος την καταδικάζει, για να μη μολύνονται οι πιστοί! Καταλαβαίνεις τώρα γιατί οι Πατέρες απομακρύνοντο από την αίρεση και φρόντιζαν συντομότατα να συγκαλέσουν Σύνοδο, ώστε να την καταδικάσει;

Ανώνυμος είπε...

«Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος νά... μολυνθῶμεν, οὔτε μνημονεύοντες τοὖ Πατριάρχου (ἐφ' ὅσον ἀκόμη δὲν κατεδικάσθη), οὔτε, πολλῶ μᾶλλον, δεχόμενοι εἰς κοινωνίαν τοὺς μνημονεύοντας αὐτοὖ. Τὰ ἀντιθέτως λεγόμενα εἶνε ἀνόητοι «ζηλωτισμοί». Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων δὲν ἐμολύνθη καίτοι ἔλαβε χειροτονίαν ἐπισκοπικὴν παρὰ τοὖ Μητροπολίτου Καισαρείας Ἀκακίου, ὁ ὁποῖος ἦτο μὲν δεδηλωμένος ἀρειανὸς (καὶ μάλιστα ἀρχηγὸς μίας μερίδος τῶν ἀρειανῶν), ἀλλ’ ἀκόμη διετέλει καὶ ἐνήργει ἐντός της Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος ἀνατόλιος ἐχειροτονήθη καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος (καὶ μάλιστα Πατριάρχης Κῶν/πόλεως) παρὰ τοὖ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Διοσκόρου, ὁ ὁποῖος ἦτο μὲν μονοφυσίτης καὶ μέγας προστάτης τοὖ αἱρεσιάρχου Εὐτυχοὖς, ἀλλὰ δὲν εἶχεν ἀκόμη καταδικασθῆ ὑπὸ τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἂν λοιπὸν δὲν μολύνη οὕδ' αὔτη ἡ χειροτονία παρ' Ἐπισκόπων, κηρυσσόντων μὲν αἱρετικὰ φρονήματα, ἀλλὰ μήπω Συνοδικῶς καταδικασθέντων, παραμενόντων δ' ἀκόμη ἐντός της Ἐκκλησίας, πολλῶ μᾶλλον δὲν μολύνει τὸ μνημόσυνον αὐτῶν καὶ ἀκόμη περισσότερον δὲν μολύνει ἡ κοινωνία μετὰ προσώπων ἀνεχομένων οἰκονομικῶς αὐτοὺς καὶ διατηρούντων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν». (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ανώνυμος είπε...

Η θεωρία περί "μολυσμού" και "συγκοινωνούντων δοχείων" που διακινούν διάφοροι, είναι παλαιοημερολογίτικη κακοδοξία.

Ανώνυμος είπε...

O ανώνυμος "λησμόνησε'' ή αγνοεί; το μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης! Απάντηση ισχυρότατη και αναιρετική των ανωτέρω εσφαλμένων επιχειρημάτων του μακ. π. Επιφανίου έδωσε ο μακ. π. Θεοδώρητος ο Αγιορείτης (και όχι μόνον αυτός), στο βιβλίο του "Αναίρεσις των κατά του ζηλωτισμού άρθρων του βιβλίου: TA ΔYO AKΡA". Στις σελ. 172-174." Διατί εν τοιαύτη περιπτώσει ο αγιώτατος πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος προέτρεπε, αντιθέτως προς τον π. Επιφάνιο, τους πιστούς της Κων/λεως, κληρικούς και λαϊκούς , να απέχουν της κοινωνίας του αιρετικά κηρύσσοντος Νεστορίου, καίτοι δεν είχε συνέλθη ακόμη Σύνοδος προς καταδίκη του;8. Σημειωτέον δε ότι όταν έγραφε τα ανωτέρω ο θείος Κύριλλος, οι πλείστοι των πιστών και των κληρικών της Κων/λεως είχον ήδη διακόψει κοινωνίαν προς τον κακόδοξον ποιμενάρχην των πλην ολίγων ελαφροτέρων και των κολακευόντων αυτών9. Διατί ο άγιος Υπάτιος, μόλις επληροφορήθη την κακοδοξίαν του Νεστορίου, διέκοψε το μνημόσυνό του, πριν καν συνέλθη η Σύνοδος προς καταδίκην του κακοδόξου10; Διατί ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής διέκοψε πάσαν εκκλησιαστικήν κοινωνίαν προ "συνοδικής διαγνώμης", μεθ' όλων σχεδόν των θρόνων Ανατολής και Δύσεως, ένεκα της αιρέσεως του μονοθελητισμού, ώστε να θεωρείται υπό των αντιπάλων του "εκτός Εκκλησίας";11 Διατί οι προ της Ζ' Οικ. Συνόδου αθλήσαντες εικονόφιλοι κληρικοί και λαϊκοί, διετέλεσαν εν ακοινωνησία προς τους εικονομάχους επί δεκαετίες ολοκλήρους, εν φυλακαίς και όρεσι και σπηλαίοις υπάρχοντες δια την καλήν ομολογίαν12; "Ανόητος ζηλωτής" ήτο και ο πρωταγωνιστής της μερίδος των εικονοφίλων Θεόδωρος ο Στουδίτης, όστις έγραφε: ΄Οτι μ ο λ υ σ μ ό ν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρει αυτόν(τον εικονομάχον δηλ. επίσκοπον), καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων"13; ΄H όταν δια πολύ κατώτερον της εικονομαχίας θέμα, τον παράνομον ήτοι γάμον του αυτοκράτορος, μετά αφθάστου παρρησίας διεκήρυσσεν: "Πάντα ημίν φορητά μέχρι θανάτου, ή μετασχείν της εκείνου κοινωνίας (ιερέως Ιωσήφ) και των εκείνω συλλειτουργούντων";

Ανώνυμος είπε...

Παπανικολαου Γεωργιος.....Εν πρωτης Χρονια πολλα και ευλογημενα σε ολους αδερφοι μου!!! Ο Τελιωτης της Πιστεως Ιησους Χριστος ας γεννηθει και στις καρδιες μας !!!!Συγχαρητηρια Κυριε Ζιωγα για το Αρθρο που δημοσιευσατε,οι πολλες σας παραπομπες της Αγιας Γραφης δειχνει μορφωτικο επιπεδο στα Ιερα γραμματα και υψηλο επιπεδο ασφαλειας των λεχθεντων σας απο προσωπικες αποψεις!!!Ηθελα να απαντησω στον Ανωνυμο 10.41 που αναφερεται στον Αγιο γεροντα Επιφανιο Θεοδωροπουλο!!!Αδερφε μην κακοποιεις τον Γεροντα Επιφανιο Θεοδωροπουλο βαζοντας μια φραση που ειπε πριν 50 χρονια στον Πατερα Νικοδημο μοναχο της προβατας Αγιου Ορους,διοτι ειναι Ακαιρη περα για περα αυτην την χρονικη περιοδο!!!Εξ οσων γνωριζουμε ολοι μας τα λεχθεντα των ανθρωπων ουτε το Παπικο Αλαθητο διεκδικουν αλλα εχουν και χρονικη ισχυ και οχι διαχρονικη!!!Διαχρονικος και Αλαθητος ειναι μονον ο Λογος του Τριαδικου Θεου!!!Ο Πατερας Θεοδωροπουλος ομως παρολο αυτα, λεει τα ολως αντιθετα απο αυτα που υπαινισεσαι!!!!Ακου λοιπον τι λεει !!! Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Άρθρα Μελέται Επιστολες Αλλά οι αιρετικοί είναι δύο ειδών: εκείνοι τους οποίους η Εκκλησία δίκασε και καταδίκασε και τους απέκοψε από το Σώμα της, και εκείνοι οι οποίοι ούτε καταδικάστηκαν ακόμα από την Εκκλησία. Ούτε αυτοβούλως έφυγαν από αυτήν, αλλά βρίσκονται ακόμα εντός της Εκκλησίας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση του Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έχει κηρύξει αιρετικά φρονήματα. Ούτε καταδικάστηκε όμως ως τώρα από την Εκκλησία, ούτε αυτός αποκήρυξε την Εκκλησία και έφυγε απ' αυτήν. Παραμένει και ενεργεί εντός της Εκκλησίας. Συνεπώς είναι ακόμα αγωγός Χάριτος. Τελεί Μυστήρια. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;

α) Να προσευχόμαστε για την ανάνηψη και τη μετάνοιά του.

β) Να διαμαρτυρόμαστε εναντίον του και να αγωνιζόμαστε. Και αν η συνείδηση κάποιου δεν ανέχεται να μνημονεύει το όνομά του, έχει το δικαίωμα, προχωρώντας ακόμα παραπέρα, να παύσει το μνημόσυνό του, σύμφωνα με τον ΙΕ' Κανόνα της Πρωτοδεύτερης Συνόδου. Αυτό όμως είναι το έσχατο βήμα, στο οποίο μπορεί να προχωρήσει, αν θέλει να μη βρεθεί σε σχίσματα και ανταρσίες. Παύοντας δηλαδή το μνημόσυνο, δε θα μνημονεύει άλλον Επίσκοπο (εκτός αν πιστεύει ότι όλη η Εκκλησία μας έπεσε σε αίρεση!), αλλά θα περιμένει, όπως έγραψα πιο πριν, στην «Επιστολιμαία Διατριβή» μου, με ήρεμη συνείδηση την απόφαση Συνόδου. Βλεπεις αδερφε τι λεει;;;;(Α)Ή ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ ΤΟΥ (Β) Ή ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ!!!!!!!!Δηλαδη μας προτρεπει αυτο που μας λεει και ο 15ος κανονας της πρωτοδευτερας Συνοδου την διακοπη του Μνημοσυνου αυτο ΑΚΡΙΒΩΣ δηλαδη που μας προτρεπει και ο Κυριος Ζιωγας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Παπανικολαου Γεωργιος!!Και υπαρχει σαν υποσημειωση μια πολλη μεγαλη λεπτομερεια οπως θα δεις που λεει (εκτος εαν εχει πεσει ολη η Εκκλησια σε Αιρεση)!!!!!Και τωρα θα σου εξηγησω το ΑΚΑΙΡΟ της δημοσιευσης σου!!!Γνωριζεις τι ειναι η Συνοδος της Εκκλησιας;;;;Ειναι Αυτην η Γνωμη του Παναγιου Πνευματος( οταν φυσικα ορθοτωμει τον λογο της αληθειας και εκφραζει την διαχρονικη συνειδηση της Εκκλησιας)!!!!Οταν δεν ορθοτομει και δεν εκφραζει την διαχρονικη συνειδηση της Εκκλησιας και αρα δεν ειναι επομενη των Αγιων Συνοδων ,ξερεις τι ειναι συμφωνα με τους Αγιους Πατερες ;;;;Ληστρικη και κακοδοξη!!!Εσυ τι απο τα δυο πιστευεις οτι ειναι η Συνοδος του Κολυμπαριου της Κρητης;;;Συμφωνα με το Πατριαρχειο Βουλγαριας ανοιχτα πια με επιστολη του και οχι μονο σωρια Επισκοπων, Ιεραρχων ,Ιερεων,Μεγαλων Θεολογων, Μοναχων και λαικων ειναι Ληστρικη και Ακυρη!!!!Αρα εδω εχουμε ή οχι νοθεια της Πιστεως;;;;;;Εχουμε και παραεχουμε αδερφε!!!Τι λεει ο Γεροντας Επιφανιος Θεοδωροπουλος για την νοθεια τις Πιστεως στην Αρχη της Επιστολης του στον Πατερα Νικοδημο;;;;Οτι ειναι Αιρεση!!!!Τι είναι αίρεση, αγαπητέ π. Νικόδημε; Η νοθεία της Πίστεως! Τι είναι όμως νοθεία της Πίστης; Η αθέτηση των δογμάτων; Βεβαίως και αυτό είναι νοθεία της Πίστης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νοθεία της Πίστης είναι και η προσπάθεια να θεωρούνται Δόγματα Πίστεως πράγματα που δεν είναι Δόγματα Πίστεως. Αν δηλαδή, θελήσει κάποιος να θεωρήσει Δόγμα Πίστεως, προϋπόθεση σωτηρίας, κάτι το δευτερεύον, έστω και καλό, τότε καθίσταται αυτομάτως αι-ρε-τι-κός!Αρα η Εκκλησια της Ελλαδος που συμετειχε στην Ψευτοσυνοδο της Κρητης επεσε σε νοθεια της Πιστεως δηλαδη σε Αιρεση!!!Αρα εμας στην Ελλαδα μας δεσμευει η υποσημειωση του Γεροντα Επιφανιου δηλαδη το( εκτος εαν εχει πεσει ολη η Εκκλησια σε Αιρεση)!!!Αρα Ακαιρη η δημοσιευση σου!!!

Ανώνυμος είπε...

προς Ανώνυμο 25 Δεκεμβρίου 2016 - 7:50 μ.μ.
Οι παραβάτες των Ιερών Κανόνων, μολύνουν και ενοχοποιούν ενώπιον Του Χριστού, μόνο τον εαυτό τους. Το υπόλοιπο Σώμα δεν φέρει όμως απολύτως καμία ευθύνη ενώπιον Του Θεού για τις κανονικές παραβάσεις των ποιμένων του, ούτε μολύνεται απ´ αυτές, όπως με πανουργία προπαγανδίζουν εδώ και δεκαετίες οι σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν τους Χριστιανούς και να τους στείλουν στην απώλεια. Οι σχισματικοί διαπράττουν πολλές παραποιήσεις της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως του Αγίου Μαξίμου με τους μονοθελητές. Οι Άγιοι Σωφρόνιος και Μάξιμος ο Ομολογητής διέκοψαν την κοινωνία με τους μονοθελήτες, μετά από τις Συνόδους τις Δύσεως που τους αναθεμάτισαν. Ο σχισματικός π. Θεοδώρητος (Μαύρος) ο Αγιορείτης, ήταν ένας ακέφαλος «ΓΟΧ». Υπήρξε δε, σφοδρός πολέμιος του π. Επιφανίου και της Εκκλησίας Του Χριστού γενικότερα.

Ανώνυμος είπε...

Παπανικολαου Γεωργιος !!!Και τελος, θα σου πω οτι αλλου παλι το υπερτονιζει λεγοντας οτι εγω Πατερ Νικοδημε που γνωριζω προσωπα και πραγματα σου λεω οτι αυτην την στιγμη εκτος τον Πατριαρχη πολλοι λιγοι Επισκοποι εχουν τις αυτες αιρετικες αποψεις μαζι του και σημειωνει παντα ταυτα ισχυουν αυτην την στιγμη που η μολυνση της αιρεσεως δεν εχει επεκταθει, ΕΑΝ ομως παρει μεγαλη εκταση ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΡΔΗΝ!!!Ο Πατερας Επιφανιος Θεοδοροπουλος επαινουσε τον Αγωνιστη Επισκοπο Φλωρινης Καντιωτη τον Επισκοπο Ελευθερουπολεως Αμβροσιο και Παραμυθιας Παυλο για την διακοπη του μνημοσυνου τους στον Αθηναγορα!!! Γι αυτους και οχι μονο τους λογους ας μην αφηνουμε υπονοουμενα για τον Γεροντα Επιφανιο Θεοδωροπουλο και ας μην αποδυναμωνουμε το Θεαρεστο εργο του κυριου Ζιωγα και του Συλλογου Προφητη Ηλια και οποιων αλλων αδερφων αντιστεκονται με Πατερικο φρονημα και ας τους ενισχυουμε στον Αγωνα τους εαν δεν μπορουμε να τους ακολουθησουμε!!!!

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 25 Δεκεμβρίου 2016-7:50 μ.μ.
Ο "σχισματικός" π. Θεοδώρητος, δεν υπήρξε σφοδρός πολέμιος του π. Επιφανίου και πολύ περισσότερο της Εκκλησίας Του Χριστού!΄Εκανε διάλογο αγάπης και αληθείας για τον οικουμενισμό! Οι παραποιήσεις για την διακοπή κοινωνίας του Αγίου Μάξίμου με τους μονοθελήτες γίνονται από οικουμενιστές και μερικούς λεγόμενους αντιοικουμενιστές. Παραθέτω μικρό απόσπασμα από κείμενο του π. Ευθυμίου του Τρικαμηνά(ακαθαίρετου, σύμφωνα και με το ΣΤΕ),για να λάμψει η αλήθεια στο θέμα αυτό.
"Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
καὶ ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου

Τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
Αναφερόμενοι στή συνέχεια στήν διαχρονική ἐφαρμογή τοῦ 15ου ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου θά παρουσιάσωμε τόν ἅγ. Μάξιμο τόν ὁμολογητή, σύμφωνο ἀπόλυτα καί αὐτόν μέ τόν ἐν λόγῳ Κανόνα.
Εἶναι ἄξιον προσοχῆς καί πρέπει νά ἀναφερθῆ ὅτι ὅλη σχεδόν ἡ ζωή τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ ἦτο ἕνας συνεχής ἀγῶνας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ καί μία διαρκής ἀποτείχισις ἀπό τούς αἱρετικούς Ἐπισκόπους τῆς ἐποχῆς του. Ἀπέθανε δέ στήν ἐξορία ἀπό τίς κακουχίες καί τά μαρτύρια, ἐνῶ τοῦ εἶχαν κόψει τό δεξί χέρι καί τήν θεολόγον γλῶσσαν καί ἐνῶ τόν εἶχαν καθαιρέσει καί ἀναθεματίσει λόγῳ τῆς ἀδιαλλαξίας του νά μή δεχθῆ νά ὑπογράψη τόν λεγόμενον «Τύπον», ὁ ὁποῖος ἦτο μία ἔκθεσις πίστεως ἡ ὁποία εὐνοοῦσε καί ὑπέθαλπε τήν αἵρεσι τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Ἡ ἀποτείχισις τοῦ ὁσίου καί τό ὅτι δέν ἤθελε καμμία ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν Πατριάρχη καί τή Σύνοδο ἦτο κάτι πού ἐξόργιζε το ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς ἄρχοντες, διότι μέ τήν στάσι του αὐτή παρέσυρε πολλούς νά τόν μιμηθοῦν καί νά μήν ὑποταχθοῦν στήν αἵρεσι καί τοιουτοτρόπως ἐγίνετο ὁδηγός τῶν Ὀρθοδόξων ἐν λόγοις καί ἔργοις.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 25 Δεκεμβρίου 2016 - 7:50 μ.μ. ...Πρίν κλείσουμε τήν μικρή ἀναφορά μας εἰς τόν Μέγα ὁμολογητή ὅσιο Μάξιμο, πρέπει νά ἀναφερθοῦμε καί σέ κάποια ἔνστασι ὁρισμένων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποδέκτες τῆς θεωρίας ὅτι, διά θέματα τῆς πίστεως, πρέπει ἡ Σύνοδος πρωτίστως νά καταδικάση κάποιον Ἐπίσκοπο ὡς αἱρετικό καί κατόπιν νά διακόψωμε τήν μνηνόνευσί του καί τρόπον τινά νά ἀποτειχισθοῦμε ἀπό αὐτόν. Ἴσως αὐτοί θεωροῦν καί ἐξετάζουν τό θέμα νομικῶς καί ὄχι πνευματικῶς. Κρίνοντας νομικῶς σημαίνει ὅτι πρέπει τό ἁρμόδιο θεσμικό ὄργανο νά ἐπιληφθῆ τοῦ θέματος καί νά ἀποφασίση περί τοῦ πρακτέου. Πνευματικῶς σημαίνει ὅτι, ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν αἵρεσι, μολύνει τούς ἔχοντας ὑγιές φρόνημα καί τούς συγκαταριθμεῖ μέ τούς αἱρετικούς. Δι’ αὐτό οἱ Πατέρες ὅλα τά ἄλλα θέματα τά ἀνέθεσαν νά τά ρυθμίζη ἡ ὀρθοδοξοῦσα καί ὀρθοτομοῦσα τόν λόγον τῆς ἀληθείας Σύνοδος, ἐπειδή ἀκριβῶς εἰς αὐτά δέν ὑφίσταται μολυσμός καί συμμετοχή τῶν πιστῶν. Διά τά θέματα ὅμως τῆς πίστεως ἐθεωρήθη ἀνέκαθεν ὑπεύθυνος ἕκαστος πιστός, εἰς τρόπον ὥστε, μέ τήν ὑπαγωγή στόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο ἤ τήν ἀποτείχισί του, νά ὁμολογῆ τήν πίστι του, νά πολεμᾶ τήν αἵρεσι ἤ νά τήν ἀνέχεται καί ὑποθάλπη καί γενικῶς νά τοποθετῆται αὐτοβούλως καί νά συντάσσεται μέ τήν Ὀρθοδοξία ἤ τήν αἵρεσι.
Διά νά καταδείξουν, λοιπόν, σύμφωνο τόν ὅσιο Μάξιμο μέ αὐτήν τή νομική θεώρησι, ἐπικαλοῦνται τό ἐπιχείρημα, ὅτι ὁ ὅσιος δέν διέκοψε τήν ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία καί δέν ἀποτειχίσθηκε ἀπό τόν αἱρετικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, πρίν συγκληθῆ στήν Ρώμη Σύνοδος, ἡ ὁποία κατεδίκασε τόν Μονοθελητισμό. Δηλαδή πρίν τήν Σύνοδο τῆς Ρώμης ἐπικοινωνοῦσε ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς καί μετά ἀποτειχίσθηκε. Αὐτό βεβαίως δέν εὐσταθεῖ διά τούς ἑξῆς λόγους:
α) Στίς συζητήσεις μέ τούς ἀντιπροσώπους τοῦ αὐτοκράτορος καί τοῦ Πατριάρχου, στήν ἐξορία καί στήν Κωντινούπολι, οὐδόλως ἀνέφερε ὁ ὅσιος τήν Σύνοδο τῆς Ρώμης, ἀλλά πάντοτε προέβαλε τό ὀρθόδοξο δόγμα σέ ἀντιπαράθεσι μέ τήν αἵρεσι τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Ἔλεγε δηλαδή ὅτι, δέν ὑπέγραφε τόν «Τύπον», διά τίς αἱρέσεις πού περιεῖχε καί ὄχι ἐπειδή δέν συμφωνοῦσε πρός αὐτόν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Οἱ ἀναφορές τοῦ ὁσίου ἐγίνοντο πάντοτε εἰς τήν αἵρεσι καί ὄχι εἰς τήν καταδίκη των ἀπό τήν Ρώμη.
β) Ὅταν τοῦ ἀνέφεραν οἱ ἀπεσταλμένοι ὅτι ὅλα τά Πατριαρχεῖα συμφώνησαν, ἀκόμη καί ἡ Ρώμη, ὁ ὅσιος πάλι δέν ἐδέχθη νά ἐπικοινωνήση ἐκκλησιαστικά, ἀλλά προτίμησε νά ὑπερασπισθῆ τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ἀλήθεια, ἔστω καί μόνος του. Αὐτό εἶναι τρανή ἀπόδειξις, ὅτι δέν ἐνδιαφέρετο διά τίς Συνόδους καί τήν συμφωνία τῶν Πατριαρχῶν, ἀλλά τοποθετοῦσε ἀνεπιφύλακτα τόν ἑαυτόν του μέ τήν ἀληθινή πίστι καί τήν Ὀρθοδοξία.
γ) Ὁ ὅσιος δέν ἐδέχθη νά ἐπικοινωνήση ἐκκλησιαστικά μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ Πατριάρχη, ἔστω καί ὅταν τοῦ ἀνέφεραν ὅτι συμφωνοῦν μαζί του στό ὀρθόδοξο δόγμα περί δύο θελήσεων καί ἐνεργειῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὁ λόγος ἦτο ὅτι ἐμνημόνευον τούς αἱρετικούς Μονοφυσίτας στή Θεία Λειτουργία. Καί ἀπό αὐτό συμπεραίνομε ὅτι ὁ ὅσιος εἶχε προσωπικά κριτήρια καί ἐφ’ ὅσον ἔκρινε ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα πίστεως στόν Πατριάρχη, δέν ἐπικοινωνοῦσε ἐκκλησιαστικά μαζί του.
δ) Τέλος, σέ μία τῶν συζητήσεων μετά τῶν ἀντιπροσώπων, τοῦ ἀνέφερον αὐτοί ὑποθετικῶς τά ἑξῆς: «Καί λέγουσιν (οἱ ἀπεσταλμένοι). Εἰ δέ συμβιβασθῶσι τοῖς ἐνταῦθα οἱ Ρωμαῖοι, τί ποιεῖς; Καί εἶπε (ὁ ὅσιος). Τό Πνεῦμα τό ἅγιον διά τοῦ Ἀποστόλου καί ἀγγέλους ἀναθεματίζει παρά τό κήρυγμά τι νομοθετοῦντας» (τό Ἅγιον Πνεῦμα δηλαδή ἀναθεματίζει, ὅσους νομοθετοῦν ἀντίθετα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας). Ἀπό ὅλα αὐτά καταδεικνύεται ὅτι τόν ὅσιο δέν τόν ἐνδιέφερε τί θά πράξη ἡ Ρώμη ἤ καί ὅλοι οἱ Πατριάρχες, ἀλλά ἐδήλωνε ἀπερίφραστα καί μετά παρρησίας ὅτι, θά ἐπικοινωνοῦσε ἐκκλησιαστικά μετ’ αὐτῶν, μόνον καί ἐφ’ ὅσον ὁμολογοῦσαν διά λόγων καί ἔργων τήν ἀληθινή πίστι. Ἀκόμη καί ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό νά τοῦ ἔλεγε κάτι ἀντίθετο δέν θά ἐπείθετο.Ιστ.Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αγ.Μάξιμος

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης όταν το 1970, μαζί με δύο ακόμη επισκόπους, διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, το έπραξε όχι γιατί θεωρούσε ότι μολύνεται, αλλά ως οξύτατη διαμαρτυρία για τα οικουμενιστικά του ανοίγματα. Γι’ αυτό και συνέχισε απρόσκοπτα την εκκλησιαστική κοινωνία με τους υπολοίπους επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος που δεν είχαν διακόψει ποτέ την μνημόνευση του Πατριάρχη. Ούτε τους αποκήρυξε, ούτε τους θεωρούσε μολυσμένους. Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης διακηρύσσει ότι χωρεί και στην περιοχή του δόγματος οικονομία, άλλοτε για λίγο και άλλοτε για πολύ («προς καιρόν» και «διηνεκής»). Στην επιστολή του «προς Ναυκράτιο» δίδει τέτοια παραδείγματα, όπως των αγίων Ἀθανασίου, Κυρίλλου καί Μεγάλου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σ’ αυτό»! Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα η κακοδοξία του Filioque που διδασκόταν στη Δύση, από τους Πάπες, αιώνες πριν το Σχίσμα του 1054! Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα από την εκκλησιαστική ιστορία που να μαρτυρεί ότι κάποτε τιμωρήθηκε κληρικός ή και απλώς επιτιμήθηκε, επειδή δεν έσπευσε να αποκοπεί αμέσως από αιρετικό επίσκοπο «προ Συνοδικής διαγνώσεως»! Δεν μπορούμε, λοιπόν, εμείς να γινόμαστε πατερικώτεροι των Πατέρων και να εφαρμόζουμε ακρίβεια εκεί όπου η Εκκλησία εφαρμόζει οικονομία.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ήταν καθηγητής της Δογματικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και σφοδρός πολέμιος της αίρεσης του Οικουμενισμού. Μάλιστα, κάποια στιγμή, δεν δίστασε να πει, ότι ο Αθηναγόρας ήταν αιρετικός! Δεν διανοήθηκε, όμως, ποτέ να αποτειχιστεί από την Σερβική Εκκλησία, μολονότι αυτή είχε κοινωνία με τον κακόδοξο Πατριάρχη!

Ανώνυμος είπε...

Παρά τό ὅτι ἡ αἵρεσι τοῦ Μονοθελητισμοῦ ἄρχισε νά κηρύσσεται περί τό 615, οἱ κύριοι πολέμιοί της, ἅγιοι Σωφρόνιος καί Μάξιμος Ὁμολογητής, δέν διέκοψαν ἀμέσως τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς ἀρχηγούς της, ἀλλά προσπάθησαν ποικιλοτρόπως νά τούς ὁδηγήσουν σέ μετάνοια. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό ὅτι κατά τό 634 ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων ἀπεκάλεσε στήν ἐνθρονιστήρια Ἐπιστολή του τόν αἱρετικό Σέργιο Κωνσταντινουπόλεως -ἀλλά καί τούς ὑπολοίπους αἱρετικούς πατριάρχας- «συλλειτουργό». Ἡ διακοπή τῆς κοινωνίας τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς Μονοθελήτας συνέβη λοιπόν ἔπειτα ἀπό τό 634 καί μᾶλλον ἔπειτα ἀπό τό 638 λίγο πρίν δηλαδή ἤ ταυτόχρονα μέ τίς Συνόδους τῆς Δύσεως (640-649) πού τούς ἀναθεμάτισαν. Συνεπῶς οἱ ἅγιοι Σωφρόνιος καί Μάξιμος ἐφήρμοσαν τήν Οἰκονομία ἔναντι τῶν ἀρχηγῶν τῆς αἱρέσεως ἔπί εἴκοσι περίπου ἔτη. Στήν Σύνοδο μάλιστα τοῦ Λατερανοῦ (649) ἐναντίον τῶν Μονοθελητῶν ἡ ἄσκησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας γίνεται ἀκόμη πιό ἐμφανής, καθώς ὁ Σέργιος ἐπίσκοπος τῶν Κυπρίων ἀναφέρει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Μέχρι γάρ καί τήμερον οἰκονομίαν τινά πραγματευομένοις ἐσιγήκαμεν, οἰόμενοι πρός τά κρείττω μετακινῆσαι αὐτούς τά οἰκεῖα διδάγματα».

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμον 25 Δεκεμβρίου 2016-1: 26 π.μ.-10: 01
Αγαπητέ αδελφέ χρόνια πολλά. Διάβασα με προσοχή τα επιχειρήματά σου. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Όσοι διαφώνησαν μαζί σου, αναφέρονται στη διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη ή ενός επισκόπου για θέματα αιρετικής διδασκαλίας και δεν αναφέρονται γενικά σε κληρικούς πάσης φύσεως ιεροκανονικών παραβάσεων . Στις περιπτώσεις αυτές βεβαίως μολύνεται ο παραβάτης κληρικός. Σε περίπτωση όμως που κάποιος Πατριάρχης ή επίσκοπος κηρύττει γυμνή τη κεφαλή αίρεση, τότε οφείλει ο κληρικός ή ο λαϊκός να διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, εάν δεν θέλει να μολυνθεί και αυτός. Σου γνωρίζω εάν το αγνοείς, ότι ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως απλός Ιερομόναχος, και οι αγιορείτες ησυχαστές προ του 1340, διέκοψαν το μνημόσυνο του νόμιμου και κανονικού Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα, ο οποίος δεν είχε καταδικαστεί από Σύνοδο. Καταδικάστηκε το 1347. Μάλιστα ο Kαλέκας το 1341 εξέδωσε εγκύκλιο επιστολή με την οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει"Τον Παλαμάν ...τολμήσαντας ακανονίστως και ακρίτως αποκόψας το μνημόσυνόν μου...και τω αναθέματι παραπέμπομεν.(!)(P.G.150,863D). Διέκοψε το μνημόσυνο του τότε κανονικού και νόμιμου, πλην αιρετικού Πατριάρχη, ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΕΚΑ! Βλέπε σε Ιστολόγιο "Πατερική Παράδοση" 7-3-2015, άρθρο με τον τίτλο "Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ " ΚΑΙΕΙ" ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ που εθελοτυφλούν και οδηγούν τους πιστούς στα ενδότερα της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού". Η εποχή μας έχει ομοιότητες με την εποχή εκείνη. Ενώπιόν μας ο νόμιμος και κανονικός, αλλά Παναιρετικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι ομόφρονές του Περγάμου Ζηζιούλας, ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος κ.λπ, και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ποιον θα ακολουθήσουμε; Τον Παναιρεσιάρχη Βαρθολομαίο ή την εντολή της αγίας Γραφής και την διδασκαλία και πράξη των αγίων Πατέρων για διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας με αιρετικούς επισκόπους; Eγώ αποφάσισα. Ακολουθώ πλέον την οδό του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Ανώνυμος είπε...

Το blog "Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση" ανώνυμε 10:14πμ δεν γράφει σωστά όλα όσα γράφει, δεν είναι αυθεντία ούτε αυτό, ούτε όλοι όσους φιλοξενεί. Ανήκει στον αποτειχισμένο Π. Σημάτη.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμους 26 Δεκεμβρίου 2016- 10: 14 π.μ., 12: 17 μ.μ., 2: 00μ.μ
Ο μακ. π. Αυγουστίνος για τα οικουμενιστικά ανοίγματα του Αθηναγόρα, έκανε ένα γενναίο βήμα με τη διακοπή του μνημοσύνου του. ΄Εκανε μερική αποτείχιση. Δεν προχώρησε περαιτέρω σε πλήρη αποτείχιση, όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις αυτές από τον 2ο Κανόνα της Συνόδου της Αντιοχείας. Ο άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς έκανε διακοπή μνημοσύνου του τότε Πατριάρχη Γερμανού. Παραθέτω απόσπασμα από την εφημερίδα "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" της 15-6-1971. ΑΡ. φΎΛ. 144 "...Ο "Οικουμενιστής" Πατριάρχης Σερβίας κ. Γερμανός εις μήνυμα το οποίον υπογράφει μετά των άλλων Προέδρων του Παγκοσμίου Συμβουλίου "Εκκλησιών" διακηρύσσει την πεποίθησίν του ότι αι "Χριστιανικαί κοινότητες αποτελούν πάσαι μέρος της μιας μεγάλης Χριστιανικής Εκκλησίας!!...Πληροφορούμεθα δε χαρακτηριστικώς ότι ο γνωστός μέγας Σέρβος Θεολόγος π. Ιουστίνος Πόποβιτς, το κατέκρινε, έπαυσε δε πάσαν εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν μετά του κακοδόξου Πατριάρχου και παραμένει"έγκλειστος" εις το ησυχαστήριόν του προσευχόμενος εις τον Θεόν υπέρ της Εκκλησίας. Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έκανε διακοπή μνημοσύνου του Αθηναγόρα Βλέπε βιβλίο Ιερομονάχου Ισαάκ "ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ" σελ.690-691. Εάν μολύνεται ή όχι ο μνημονεύων αιρετικό επίσκοπο, βλέπε ανωτέρω 25 Δεκεμβρίου 2016 - 10:20 π.μ."Ανόητος ζηλωτής" ήτο και ο πρωταγωνιστής της μερίδος των εικονοφίλων Θεόδωρος ο Στουδίτης, όστις έγραφε: ΄Οτι μ ο λ υ σ μ ό ν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρει αυτόν(τον εικονομάχον δηλ. επίσκοπον), καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων"13;
Συνιστώ στους αγαπητούς αδελφούς Ορθοδόξους Χριστιανούς για το σοβαρότατο θέμα της αποτειχίσεως να διαβάσουν τα δύο βιβλία του Π. Ευθ. Τρικαμηνά 1.Η Αντιμετώπισις της Αιρέσεως του Οικουμενισμού κατά τον ΄Οσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη. Η διακοπή Μνημονεύσεως 2. ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΒΙΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ. Τα δύο βιβλία του Ιωάννου Ρίζου 1."ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ" (ΜΕΡΟΣ Α΄) 2.ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ(ΜΕΡΟΣ Β΄). Λεπτομέρειες για τα ανωτέρω βιβλία βλέπε Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός". Επίσης συνιστώ να ακούσετε στο Ιστολόγιο " Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση" την ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση,με θέμα "Η Διακοπή του Μνημοσύνου Επισκόπων-ΙΕ' Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου"(3η ομιλία)(ΒΙΝΤΕΟ 2016). Επίσης να διαβάσετε στο ίδιο Ιστολόγιο το άρθρο "Ακοινώνητοι και πριν την καταδίκη τους είναι οι αιρετικοί για τους Αγίους Πατέρες, αλλ' όχι και για τους μετα-πατέρες. Είμαι βέβαιος ότι θα σας λυθούν πολλές απορίες!Με αγάπη Χριστού.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ συνιστώ να μην διαβάσουν άνθρωποι απρόσεκτοι και αμαθείς στα θεοολογικά , τα βιβλία του π.Τρικαμηνά και τα μπλογκ των αποτειχισμένων. Για να διαβάσει κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός πολύ και να έχει αρκετές θεολογικές γνώσεις για να καταλάβει τα λάθη τους.

Ανατόλιος

Ανώνυμος είπε...

Οἱ ἅγιοι Πατέρες κοινωνώντας κατ᾿ οἰκονομία ἐπί δεκαετίες μέ τούς Μονοθελῆτες ἤ τούς Λατίνους, δέν εἶχαν τήν αἴσθηση οὔτε ὅτι εἶναι ὑπόδικοι γιά παράβαση τῶν ἱερῶν κανόνων οὔτε ὅτι κοινωνοῦσαν μέ ἐκτός Ἐκκλησίας κληρικούς οὔτε ὅτι δέχονταν κάποιο μολυσμό. Ὅλα αὐτά γνώριζαν βέβαια ὅτι θά ἴσχυαν μετά τήν ὁριστική καταδίκη καί ἀποπομπή τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Oἱ ἀποσχίσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἔχουν καταδικασθεῖ καί δέν θεωροῦνται πρότυπο ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες. Μέ κείμενα πού ἔχουν καταδικασθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία προσπαθοῦν οἱ ζηλωτές νά στηρίξουν τά σχίσματά τους καί νά διαλύσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μιμοῦνται τήν πρόσκαιρη ἀπόσχιση τῶν Στουδιτῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Μεθοδίου, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν συνοδικό ἀναθεματισμό τους.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανατόλιο 27 Δεκεμβρίου 2016-7:04,
Η σύστασή σου να μη διαβάσουν άνθρωποι απρόσεκτοι, όπως τους ονομάζεις, τα βιβλία του π. Ευθυμίου, ενώ εσύ θεωρείς τον εαυτό σου προσεκτικό!, δείχνει ότι φοβάσαι μήπως με την ανάγνωση-μελέτη των βιβλίων του θα επηρεαστούν και θα σχηματίσουν τελείως διαφορετική άποψη από τη δική σου για την αποτείχιση από αιρετικούς επισκόπους! Θα μπορούσες να υποδείξεις στον π. Ευθύμιο τα θεολογικά λάθη του στα βιβλία για την αποτείχιση; Τα αντιοικουμενιστικά Ιστολόγια είναι βέβαιο ότι θα δημοσιεύσουν την θεολογική σου εργασία.
Ανώνυμο 27 Δεκεμβρίου 2016 10: 03. Αδελφέ, η οικονομία δεν ισχύει σε θέματα Πίστεως. Ισχύει η ακρίβεια! Διάβασες στο 26 Δεκεμβρίου 2016 - 11:08 μ.μ. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι ησυχαστές δεν περίμεναν 10ετίες να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους Βαρλαάμ, τον Ακίνδυνο και τον Πατριάρχη Καλέκα. Εκαναν άμεση αποτείχιση, χωρίς να έχει καταδικαστεί η αίρεση που κήρυτταν ο Βαρλαάμ και ο Ακίνδυνος. Την αιρετική διδασκαλίας τους αποδεχόταν ο Πατριάρχης Καλέκας! Εφάρμοσαν το διαχρονικό και σοφότατο."Βέλτιστον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν"! Εφάρμοσαν την εντολή του Αγίου Πνεύματος στο 2 Ιωάν. 7-10, για τη στάση που πρέπει να κρατάμε απέναντι των αιρετικών για να μη γίνουμε κοινωνοί των πονηρών έργων τους(να μη μολυνθούμε από τις κακόδοξες διδαχές τους). Να μη τους βάζουμε στην οικία μας! Πολύ περισσότερο στον οίκο του Κυρίου! Ούτε ένα απλό χαίρε να μη τους λέμε! Πολύ περισσότερο να μη έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους! Αδελφέ μου, έχεις συνειδητοποιήσει ότι σε 4 χρόνια συμπληρώνονται εκατό(100) χρόνια από το 1920 που η τότε Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου Κων/λεως απέστειλε Εγκύκλιο,προς τις διάφορες χριστιανικές αιρέσεις χαρακτηρίζοντάς τες ως Εκκλησίες του Χριστού; Toν Ιούνιο τρ. έτους με την λεγόμενη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο της Κρήτης, αναγνωρίστηκαν οι διάφορες χριστιανικές αιρέσεις "ως άλλες ετερόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες"! Τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία, ούτε για οικονομία, ούτε για άχρι καιρού! Απομακρύνσου εκκλησιαστικά από τους Οικουμενιστές επισκόπους, για μη γίνεις μέτοχος της πονηρίας τους!

Ανώνυμος είπε...

Τωρα που θα δειτε αδερφοι παπικους ψευδοιερεις και προτεσταντες να ερχωνται μεσα στην θεια λειτουργια και να κοινωνουν τα αχραντα μυστηρια μην σας κακοφανει και αποχωρισετε!!!!Να περιμενετε πρωτα την επισημη καταδικη του Οικουμενισμου και μετα να αποχωρισετε απο τον Ναο!!!Μην νομισετε οτι λεω υπερβολες πριν δυο εβδομαδες στην Δραμα τους εφερε ο Επισκοπος Δραμας περιση ο Βαρθολομαιος και αλλοι πολλοι Οικουμενιστες!!Ο εγκληματιας ειναι εγκληματιας απο την ωρα που γυμνη την κεφαλη κανει και διακυρισει το εγκλημα του και οχι μονο μετα το Ποινικο δικαστηριο και την καταδικη του!!!!Εμεις οι ακροατες και θεατες του εγκληματος τον αποστρεφωμαστε και διακοπτουμε οποιαδηποτε κοινωνια και επικοινωνια μαζι του απο την ωρα που ακουμε και βλεπουμε το εγκλημα και οχι μετα την καταδικη του!!!!Καλο φωτισμο να εχουμε ολοι μας και καλη μετανοια!!!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε χθεσινέ 10:55 σκίζεις από εξυπνάδα! Δηλαδή τί μας λες; Δεν υπάρχουν αμαθείς; Δεν υπάρχουν βιβλία ή θεωρίες λαθεμένες και μπερδεμένες που μπερδεύουν τους αμαθείς; Ονομάζει κάποιους, όποιος απευθύνεται στους αμαθείς και τους ονομάζει αμαθείς; Δεν πας καλά. Η μανία σου για αποτείχιση σε τρέλλανε.


Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στους ανθρώπους που έγραψαν τα χθεσινά σχόλια των 12:17 μ.μ. 2:00 μ.μ. 2:21 μ.μ.
Επιτέλους να ακούγεται και η σωστή άποψη.

Αντιοικουμενιστές αναγνώστης


Ανώνυμος είπε...

Λάθος στο προηγούμενο μου σχόλιο, για τα προχθεσινά σχόλια μιλάω.

Αντιοικουμενιστής αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

3:21 και 3:22 σου ξεφεύγει ένα αντί.
Είσαι αντι- αντιοικουμενιστης δηλαδή ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ και άσε τα παραμύθια. Είσαι τόσο αντιοικουμενιστης όσο ειναι και ο οικουμενικός με τους υποστηρικτές του.

Το άγχος σου είναι !ή τυχών και δεν ΜΝΗΜΟΝΕΎΕΤΑΙ κανας ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ.

Το μνημόσυνο των οικουμενιστων έπρεπε να είχε διακοπεί προ πολλού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ . Άσε λοιπόν τις παραποιήσεις.

Αν ήσουν ορθόδοξος και όχι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ θα εστρεφες τα βέλη σου στην αιρεση και όχι στους αντιδροντες στην αιρεση. Εσύ ψαχνεις εναγωνίως να μας αραδιασεις ότι κακοδοξία έχει πει ή μεταπατερικη θεολογία, ΑΚΟΥ ΚΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΈΣ;;;; (αυτό υπονοείται;;;; και δε τρεχει τίποτα;;;;; ) Σου έχουν απαντήσει επ αυτων σχολιαστές μετά απο τα σχόλια που βραβευσες.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 10:04 πρεπει να ηρεμήσεις γιατί ο οικουμενιστικος σου οίστρος σε έχει πειράξει. Σου μιλάνε για παύση μνημόνευσης ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ. Εκτός ανά θεωρίες τους πάντες οικουμενιστες. Πρεπει να λήξει το θέμα της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ συνόδου Κολυμπαριου. Η Ιερά Συνοδός ψήφισε αλλά και η αντιπροσωπεία Κολυμπαριου υπέγραψε διαφορετικά αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ.

Μα είσαι φανατικός ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ;;;; γιατι σε πιάνει τρέμουλο μη ΤΥΧΩΝ και αρχίσει ή ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ στα πρωτοπαλίκαρα του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ;;;;

υγ. αν ο αγαπημένος σου Φλωρινης έστειλε επιστολή με την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ θεολογία του ζηζιουλα ε με συγχωρείς πρέπει και ο Φλωρινης να διορθώσει αν δεν είναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ. Εγωισμοι στη πίστη δε χωράνε.

Χρήστος Θεόδ. Ελευθεριάδης είπε...

κύριε Ανατόλιε καταλύθηκε το συμβολο της πιστεως απο ψευτοσυνοδο δεν μπορουμε να περιμένουμε 100 χρονια και μετα να αντιδρασουμε γιατι τα χρονια δεν ειναι φυστίκια

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com