24 Νοε 2016

Ἀντὶ γιὰ λέοντες ἀλώπεκες

Ἀντὶ γιὰ λέοντες ἀλώπεκες
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος μᾶς παρέδωσε μία ἱστορία, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τοὺς ψευδοποιμένες, ποὺ λυμαίνουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ: Ἕνας ἄνθρωπος–γράφει–ἔπασχε ἀπὸ βαρειὰ μορφῆς πνευμονία. Ἦρθαν λοιπὸν οἱ γιατροί, τὸν ἐξέτασαν στὰ χέρια καὶ στὰ πόδια, τὸν βρῆκαν ἀρτιμελῆ, συμφώνησαν, ὅτι εἶναι ὑγιῆς καὶ ἔφυγαν ἱκανοποιημένοι μὲ τὸ ἔργο τους.

Ἔτσι καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας συνεδρίασε καὶ οἱ Ἱεράρχες ἀνακάλυψαν, ὅτι ὑπῆρχε ἀπαρτία, ὅτι εἶναι ὁμόφωνοι καὶ ἑνωμένοι, ὅτι χρειάζεται νὰ μελετήσουν τὰ κείμενα, ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τὴν πνευμονία τῶν καιρῶν μας, τουτέστιν τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν ζηζιούλεια αἵρεση τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας, τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό, ποὺ λυμαίνονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὴν Ἐκκλησία, οὐδεμία διάγνωση.Λὲς καὶ δὲν γνωρίζουν οἱ Ἱεράρχες, τί γράφεται τόσον καιρὸ ἀπὸ Ἱερεῖς, Μοναχούς, θεολόγους καὶ λαϊκούς. Λὲς καὶ δὲν γράφτηκαν παρακλητικὲς ἐπιστολὲς πρὸς αὐτούς, νὰ πάρουν ἐπιτέλους ξεκάθαρη θέση καὶ νὰ βοηθήσουν τὸ ποίμνιο, ποὺ ἔχει κατασκανδαλισθεῖ καὶ τελεῖ σὲ πλήρη σύγχυση. Ἡ δῆθεν ἀγωνιστικότητα, ἡ δῆθεν ὁμολογία, ἡ δῆθεν Ὀρθοπραξία θυσιάστηκε ὡς δυσῶδες θυμίαμα στὸν θεομίσητο βωμὸ τῆς σκοπιμότητας, τῆς ἐξουσίας, τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐξασφάλισης, τῆς ἄνετης ζωῆς καὶ τῆς εὔνοιας τῶν δυνατῶν καὶ τῶν συμφερόντων τοῦ κόσμου τούτου. Ὡς ἐκτούτου σύμφωνα μὲ τὶς ἀναποφάσιστες ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ τὴν μετάθεση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν Ἄννα στὸν Καϊάφα οἱ Ἱεράρχες ἀπέδειξαν:
Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐξακολουθεῖ  γι’ αὐτοὺςνὰ μὴν εἶναι παναίρεση–γιατὶ ἂν ἦταν θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν εἴχαν καταδικάσει–ἀλλὰ ἡ σύγχρονη καὶ«νέα»  δῆθεν ὁδὸς σωτηρίας.  Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ ἀποφάσισαν τὴν μελέτη –μὰ καλὰ τόσο καιρὸ τί ἔκαναν, πῶς πῆγαν στὴν σύνοδο χωρὶς νὰ ἔχουν μελετήσει–τῶν κειμένων, τὴν καταλλαγὴ καὶ τὴν συνύπαρξη σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο μὲ ὅλους αὐτούς, ποὺ καινοτομοῦν καὶ κακοδοξοῦν ἀσεβῶς σὲ θέματα Πίστεως καὶ παραχαράσσουν τὸΕὐαγγέλιο.
Ἀποδέχθηκαν οἱ ἐκπρόσωποί μας ἐπίσκοποι, μετὰ μάλιστα τὴν διευθυντήρια ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰχειρὸςτοῦκ. Βαρθολομαίου, ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν ἀκριβῶν ξενοδοχείων, τῶν σωματοφυλάκων, τῶν λουκουλείων γευμάτων, τῶν συναυλιῶν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων καινοτομιῶν εἶναι ὀρθόδοξη μεγάλη καὶ ἁγία.
Καὶ ἀφοῦ ἀποδέχθηκαν τὴν Σύνοδο ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδέχθηκαν, ὅτιοἱ αἱρέσεις εἶναι Ἐκκλησία–καὶ ἂς ψευδοθεολογεῖ ὁ Μεσσηνίας περὶ  terminus technicus, ἀφοῦ μᾶς θεωρεῖ τόσο ἀφελεῖς–πρᾶγμα ἐκκλησιαστικὰ ἀνήκουστο καὶ τερατῶδες (κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς καὶ ὅλους τοὺς προηγουμένους Ἁγίους), ὅτι ἡ Μία Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μικρὸ καὶ ἀσήμαντο κομματάκι τοῦ πολύχρωμου “ἐκκλησιαστικοῦ πάζλ” τῶνΠαπικῶν, τῶν Ἀγγλικανῶν καὶ τῶν τριακοσίων πενήντα περίπου (350) προτεσταντικῶν αἱρέσεων τοῦ ΠΣΕ, πιστοὶ στὴν ἀπόφαση τοῦ Porto Alegre, ὅτι ἡ πληθώρα τῶν κακοδοξιῶν  τῶν “ἐκκλησιῶν” τοῦ Π.Σ.Ε., εἶναι “διαφορετικοὶ τρόποι διατυπώσεως τῆς ἰδίας Πίστης καὶ ποικιλία Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνευματος” καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ ὁριοθετεῖ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ κοινὴ ὀρθὴ Πίστη, ἡ Παράδοση καὶ ἡ Ἀποστολικὴ διαδοχή, ἀλλὰτὸ “κοινὸβάπτισμα”!
Ἕνα καλὸ ὅμως εἶχε αὐτὴ ἡ σύνοδος. Ἐπιτέλους τελείωσε τὸ ἴσως καλοπροαίρετο ἀλλὰ δυστυχῶς μὴ πειστικὸ ἐπιχείρημα περὶ ἀγωνιστῶν Ἐπισκόπων, λιονταριῶν, ἀφόβων ποιμένων περιφρουρόντων τὴν Ἐκκλησία. Οἱ λέοντες ἔγιναν ἀλώπεκες πονηρὲς καὶ δειλές. Τελείωσε ὁ χρόνος τῶν προφάσεων καὶ τῶν ἀδόξων ψευτοδάφνεων. Ἀμετανόητοι καὶ τυφλοὶ ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση, τὸ συμφέρον καὶ τὴν ἔπαρσή τους οἱ ἱεράρχες ἀποκαλύφθηκαν μόνοι τους. Ἦρθε πλέον ἡ ὕστατη ὥρα τῶν ἀποφάσεων: Ἢ ἀκολουθοῦμε τὸν δύσκολο, μαρτυρικὸ ἀλλὰ θεάρεστο δρόμο τῶν πατέρων, πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἢ τασσόμεθα πιὰ χωρὶς ὑπεκφυγὲς μὲ τοὺς ψευδοποιμένες, ποὺ θεωροῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πεδίο ἀτέρμονων καὶ συνεχῶν συνεδριάσεων, διεκδικοῦν ποσοστὰ τηλεθέασης καὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις τους θέτουν τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας –τὸν πραγματικὸ καὶ ὕστατο θεματοφύλακα τῆς πίστεως–ἀπροστάτευτο ἀπέναντι στὴν αἵρεση ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν εὐθυνῶν του.
Ἰδοὺ λοιπὸν πεδίον δράσης λαμπρόν. Ἂς ἀποδείξουμε,ποιόν Χριστὸ πρεσβεύει ὁ καθένας μας.

4 σχόλια:

Χρήστος Ελευθεριάδης είπε...

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω

Ανώνυμος είπε...

Το σώζων εαυτώ σωθήτω θα είχε σημασία αν είσαι μόνος πάνω στη γη,αλλά δεν είσαι μόνος,υπάρχουν κι άλλοι που πρέπει να σωθούν. Βέβαια,ο καθένας κάνει το προσωπικό του αγώνα,αν αυτό ενοείται τότε όντως καλός ο αγώνας να λες σώσε τον εαυτό σου όσο υπάρχει μέρα (επίγεια ζωή) χρόνος για σένα. Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ ο μέγας Ρώσος άγιος έλεγε τρέχετε,τρέχετε να σωθείτε..

Ανώνυμος είπε...

Δέν είμαι ο 12.47π.μ. Δήλαδή τί θέλετε να πείτε 9.12 οτι δέν νιώθει κανείς μοναξιά ,όταν αυτοί που είναι εντεταλμενοι να οδηγούν το σκάφος της εκκλησίας σέ εύδιο λιμένα ,όταν αυτοί που έχουν δώσει φρικτούς όρκους να διαφυλάττουν την πίστη και να μήν την κάνουν κουρελου στις ποικίλες εγκόσμιες σκοπιμότητες ,την προδίδουν ,την υποτάσσουν σέ εξωεκκλησιαστικούς παράγοντες όποιοι κι άν είναι αυτοί; Ας μήν είμαστε υπερβολικοί ,κανείς δέν τούς έβαλε τό μαχαίρι στο λαιμό, μόνοι τους αυτομολούν ως άλλοι Βησσαρίωνες Η εκκλησία όμως μένει εις τον αιώνα Για χάρη των ολίγων αγωνιώντων ο Θεός δέν θα αφήσει την εκκλησία του χωρίς ποιμένες ,θά πρέπει να τους αναζητήσουμε και να τούς στηρίξουμε ....

Ανώνυμος είπε...

Μοναξιά νοιώθεις όταν έχεις τον Χριστό; Μοναξιά νοιώθεις όταν έχεις τη σιγουριά του αθάνατου ότι στέκεις καλά,πιστεύεις και ομολογείς ότι είναι πιστός στην υπόσχεσή του για σένα; Μοναξιά ένοιωθε ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που ενώ όλοι σχεδόν τους καταδίωκαν αυτοί έμεναν στέρεοι στις επάλξεις της ορθής πίστης; Όταν μένεις στέρεος στα της ορθής πίστης των πατέρων της Εκκλησίας τί έχεις να φοβηθείς; Μήπως αν σε σφάξουν ή να σε συκοφαντήσουν ή να σε καταδιώξουν; Μα δεν θα είσαι ο πρώτος,πέρασαν από αυτό το δρόμο εκατομμύρια πριν από σένα,και πρώτος πέρασε ανοίγοντας το δρόμο ο ίδιος ο Χριστός. Λές να ήταν όλοι σε λάθος δρόμο; Όλοι ακολουθούμε τον Χριστό ως τη κοινή τράπεζα,όταν μας πάνε καλά τα πράγματα,όταν βλέπουμε θαύματα,όταν μας ικανοποιεί τα θέλω μας,μετά...τον αποφεύγουμε όταν διώκεται,μετά τον εγκαταλείπουμε όταν κουβαλάει τον σταυρό ως το Γολγοθά! Μη φοβάσαι ότι θα μείνεις μόνος,δεν είσαι μόνος σου,όταν έχεις τον Χριστό έχεις τον καλύτερο φίλο στη μοναξιά που επικαλείσαι. Νομίζεις ότι δε τα ξέρει ο Θεός όλα αυτά που γίνονται ή τα αφήνει να εξελίσσονται χωρίς να επεμβαίνει; Διάβασε στη σοφία του Σολομώντα που λέει ότι ..κατά πάντα γαρ Κύριε εμεγάλυνας τον λαόν σου και εδόξασας και ουχ υπερείδες ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙΡΩ ΚΑΙ ΤΌΠΩ παριστάμενος ή αλλού λέει η γαρ κτίσις σοι τω ποιήσαντι υπηρετούσα επιτείνεται εις κόλασιν κατά των αδίκων και ανίεται εις ευεργεσίας υπέρ των εις σε πεποιθότων.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com