31 Μαρ 2024

Το ιστορικό τηλεγράφημα του μακαριστού Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου με το οποίο αναγγέλει στην τότε Ιερά Σύνοδο τη διακοπή μνημοσύνου του τότε Πατριάρχη Αθηναγόρα

Αποτέλεσμα εικόνας για Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
"Μετά πικρίας ανέγνωμεν βλασφήμους δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα καταχωρησθείσας εις απογευματινήν εφημερίδα Αθηνών δι ών εδονήθησαν θεμέλια Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως. Η κατά της Ορθοδοξίας επίθεσις και δη ακριβώς μίαν εβδομάδα προ της πρώτης Κυριακής νηστειών, καθ ήν τα πλήθη των Ορθοδόξων εορτάζουν τον θρίαμβον της Οροδοξίας κατά πασών των αιρέσεων, υπήρξε καθ όλας τας ενδείξεις προμελετημένη και επίβουλος.
Το Φανάριον, όπερ μέχρι και της προχθές απετέλει ένδοξον έπαλξιν των υπέρ της Ορθοδοξίας ατρύτων αγώνων, οι ηγέται του οποίου σθεναρώς ηγωνίσθησαν και εθυσιάσθησαν υπέρ της πανσέπτου Ορθοδοξίας, σήμερον με επικεφαλής τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και τινας ευαρίθμους ομόφρονας αυτώ κληρικούς, εξεστράτευσε διά να την πλήξη θανασίμως.

Εφ ώ και επεστρατεύθη η πρώτου μεγέθους κατά την πατριαρχικήν έκφρασιν φυσιογνωμία , ο μητροπολίτης δηλονότι Χαλκηδονος κ.Μελίτων, η φωνή του Φαναρίου-κατά τον πατριάρχην-όμοιον του οποίου δεν έχει πολλούς το Φανάριον και τον οποίον ασφαλώς θα απεθαύμαζε την Κυριακήν της Τυροφάγου, όταν ηέως ήκουεν αυτού, εξ Αθηνών ομιλούντος περί ανέμων και υδάτων, περί μεταμορφώσεως της Εκκλησίας, περί καρναβάλου, αλλά (άκουσον-άκουσον) και περί υποκρισίας.
Με ποίον όμως κύρος ο κ.Μελίτων ετόλμησε να στηλιτεύση υποκριτάς και υποκρισίαν , όταν ο ίδιος και δη εν ώρα θείας λατρείας μυρίους υποκριτικούς φωνητικούς αττικισμούς μεελθών και διά χειρονομιών και ποικίλων του σώματος κινήσεων , ήκιστα σοβαρών και σεμνών κατά τας μαρτυρίας ακηκοότων και εωρακότων, ουχί εις λειτουργούς του Υψίστου αλλ εις ηθοποιούς και μίμους προσιδιαζουσών, επέτυχε να πείση τους πάντας ότι όντως διαθέτει αξιόλογον τάλαντον υποκριτικής ικανότητος και τέχνης;
"ΚΑΤΟΠΙΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙ ΩΝ ΟΥΤΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΩΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΕΙΣ ΑΙΡΕΣΙΝ, ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΕΠΑΥΣΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΙΕ ΚΑΝΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
Του λοιπού θα μνημονεύωμεν αγίας και ιεράς ημών συνόδου, επιφυλασσόμενος επαναλάβω μνημόσυνον αυτού, ευθύς ως ούτος αποδοκιμάση ή διαψεύση αντορθοδόξους δηλώσεις του , καθ άς αι εκθεμελιωτικαί της Ορθοδόξου πίστεως και σατανικής εμπνεύσεως αιρέσεις Πρωτείου και Αλαθήτου αποτελούν απλά εκκλησιαστικά έθιμα και ασημάντους διαφοράς.
Σήμερον σύμπασα η Ορθοδοξία γεραίρει την μνήμην του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, προχθές εώρτασεν την ιεράν μνήμην του μεγάλου Φωτίου, επανηγύρισεν επί τη εορτή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού.
Εάν συνταχθώμεν τοις αντορθοδόξοις φρονήμασι του Πατριάρχου Αθηναγόρα , θα πρέπει αμέσως να διαγραφούν από το αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας ου μόνον τα ονόματα των διαληφθέντων αγίων αλλά και απάντων των υπέρ της Ορθοδοξίας διά μέσου των αιώνων αγωνισθέντων και αναιρεθέντων μαρτύρων.
Λυπούμαι βαθύτατα διά την ην έλαβον αυστηράν θέσιν, έναντι ανακύψαντος σοβαροτάτου ζητήματος,
Η αρχιερατική μου συνείδησις με υποχρεοί, ίνα μη σιωπήσω περαιτέρω. Καιρός όπως υψωθούν φραγμοί ισχυροί και ανυπέρβατοι κατά παπικού δεσποτισμού και επεκτατικών αυτού σχεδίων , ταπεινός υπηρέτης των οποιων ανεδείχθη- ατυχώς- ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι συν αυτώ ασθενείς τη Ορθοδόξω πίστει Οικουμενισταί.
Πιστεύομεν ότι η Ιερά Συνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας ου μόνον θα κατανοήση απόφασίν μου , εις ην με οδηγεί επιταγή συνειδήσεώς μου, αλλά και θα εφαρμόση έναντι δογματικώς εκτροχιασθέντος Πατριάρχου, ό,τι οι Ιεροί Κανόνες υποδεικνύουν και επιτάσσουν".
1) Ο αοίδιμος επίσκοπος ενήργησε μεν μεμονωνωμένως (αναφερόμαστε στο Μάρτιο του 1970, Β Κυριακή των Νηστειών)(τον ακολούθησαν μετά ταύτα οι επίσης αείμνηστοι Φλωρίνης Αυγουστίνος και Παραμυθίας Παύλος, ενώ συμφώνως προς δημοσιεύματα της εποχής επρόκειτο να προβεί στη διακοπή του μνημοσύνου και ο επίσης κεκοιμημένος αγωνιστής της Ορθοδοξίας και φιλοπαραδοσιακός Μηθύμνης Ιάκωβος), πλην, όμως, στηρίχθηκε επί του οικοδομήματος των Θείων και Ιερών Κανόνων (ΙΕ Κανών της ΑΒ Συνόδου).
Ακουέτωσαν ταύτα κάποιοι εκκλησιαστικοί παράγοντες που ομίλησαν περί ΔΗΘΕΝ ακυρότητος των μυστηρίων των τελουμένων υπό επισκόπων που διακόπτουν τη μνημόνευση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
2) Οι σκανδαλώδεις αθηναγόρειες δηλώσεις διελάμβαναν ότι τα περί πρωτείου και αλαθήτου φρικώδη αιρεσιολογήματα των αιρετικών παπικών αποτελούν απλά και ασήμαντα εκκλησιαστικά έθιμα!!
3) Την ίδια εποχή (Μάρτιος 1970)ο τότε Χαλκηδόνος Μελίτων Χατζής (πνευματικός πατήρ του νυν πατριάρχου Βαρθολομαίου) από τον άμβωνα του καθεδρικού ναού Αθηνών εξεφώνησε την Κυριακή της Τυρινής ένα επιεικέστατα τρισάθλιο κήρυγμα που προκάλεσε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ σωρεία σφοδρών αντιδράσεων από την πλευρά επισκόπων, καθηγητών Πανεπιστημίου των Θεολογικών Σχολών (καμία σχέση με τους σημερινούς, πλην ολίγων και επαινετέων εξαιρέσεων, υπηρέτες του οικουμενισμού και της εκκοσμικεύσεως), καθηγουμένων ιερών μονών, ιεραποστολικών αδελφοτήτων, επιστημόνων και πλήθους πιστών. Δυστυχώς το σκανδαλωδέστατο αυτό κήρυγμα προβάλλεται από "ορθόδοξα" ιστολόγια και ιστοτόπους ιερών μητροπόλεων...
Στην πρωτοπορεία των σχετικών αντιδράσεων βρέθηκαν οι μακαριστοί Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Παραμυθίας Παύλος και Παροναξίας Επιφάνιος (υπέβαλαν μηνητύριο αναφορά στην τότε ΔΙΣ) καθώς και οι π.Φιλόθεος Ζερβάκος (υπέβαλε μηνητύριο αναφορά κατά των Αθηναγόρα, Μελίτωνα και Αμερικής Ιακώβου), Παναγιώτης Τρεμπέλας, Κωνσταντίνος Μουρατίδης (υπέβαλε μληνυση στην τότε ΔΙΣ), π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και άλλοι.
4) Μήπως τη θέση του Μελίτωνα Χατζή έχουν καταλάβει "πρώτος και καλλίτερος" ο Ιωάννης Ζηζιούλας και "δεύτερος και πολλά υποσχόμενος" ο Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης;
5) Πού η εφάμιλλη των προαναφερθέντων ιεραρχών ευαισιθησία επί ζητημάτων νοθεύσεως του Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους από την πλευρά των σημερινών επισκόπων; Αντί για μηνυτήριες αναφορές και διακοπή μνημοσύνου αβρότητες, χαριεντισμοί, υποδοχές μετά τιμών του σκανδαλοποιού πατριάρχη και συλλείτουργα με τον ίδιο και τον Προύσης από τη μεριά φιλοπαραδοσιακών, κατά τα άλλα, επισκόπων! Και μη χειρότερα!

Λ.Ν.

15 σχόλια:

δάσκαλος είπε...

Και τίθεται αμείλικτο το ερώτημα. Ο κ. Βαρθολομαίος έχει ξεπεράσει ή όχι τον Αθηναγόρα; Και τί πρέπει να γίνει πλέον;
Επίσης, για την Ιστορία, πρέπει να αναφερθεί πως και ο Σιατίστης Πολύκαρπος Λιώσης ετοιμαζόταν να διακόψει το μνημόσυνο, αλλά πρόλαβαν και τον παραίτησαν με τον παράνομο νόμο περί ορίου ηλικίας των Αρχιερέων.

Ανώνυμος είπε...

Δεν ήταν μόνο παράνομος ο νόμος (ΝΔ 126/1969) που παραίτησαν λόγω (ορίου ηλικίας") τον Σιατίστης (και άλλου 15 Μητροπολίτες), αλλά και α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό ς.

Τα ξέρει (;) αυτά ο κ. Νάνης.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον κ. Νάνη που μας θύμισε μία εκκλησιαστική εποποιία !

Ανώνυμος είπε...

Ο δάσκαλος είναι παλαιοημερολογίτης.

Ιλαρίων είπε...


Καλέ μου Ανώνυμε.
Κι' αν είναι Παλιοημερολογήτης, λέέγει όμως πικρές 'αλήθειες. Εσύ που είσαι ορθόθοξος, αν είσαι, δεν συμφωνείς με την αλήθεια, όποιος κι αν την λέγει;
Ο κ. Βαρθολομαίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ όλους τούς προκατόχους του, παραβιάζοντας τους Ι. Κανόνες και υβρίζοντας και τους αγίους πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς ντροπη.
Τα καταδικάζεις αυτά ή όχι.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος να διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου;
Οι ανύπαρκτοι μητροπολίτες Χρυσόστομος Ελευθερουπόλεως και Φλωρίνης Θεόκλητος, πνευματικά παιδιά του μακαριστού Αυγουστίνου κατά τα άλλα...

Ανώνυμος είπε...

Ο ευστόχως αποκληθείς "λέων του Βορρά", πολύκλαυστος μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, εκτός των αντιοικουμενιστικών του αγώνων διαθέτει και περγαμηνές αντιδικτατορικής δράσεως αλλά και σκληρών και επιπόνων αγώνων υπέρ της κατισχύσεως της κανονικής τάξεως τόσο επί Ιερωνύμου Κοτσώνη όσο και επί Σεραφείμ Τίκα.
Ο υποφαινόμενος έχω στη διάθεσή μου ικανό σχετικό αρχειακό υλικό που σκέπτομαι να αξιοποιήσω υπό συνθήκες μειωμένου επαγγελματικού και εργασιακού φόρτου.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ιλαρίωνα δεν πας καλά. Κατ εσε όποιος μιλάει για τον σχισματικό παλαιοημερολογισμό συμφωνεί με τους οικουμενιστες και τον Βαρθολομαιο!!! Αυτό ειναι τρέλλα!
Δεν είναι να δίνει κανεις αξία σε τετοιες τρέλλες.

Ανώνυμος είπε...

Τί σχέση έχει ανώνυμε 7:47 μ.μ. ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ με τον Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομο;
Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος ήθελε για διάδοχο του στην ΦΛΩΡΙΝΑ τον μητροπολίτη Φλωρίνης ΘΕΟΚΛΗΤΟ και όχι τον Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομο που προωθούσαν μερικοί και μερικές.


Ρ.

Γιάννης Νεστορίδης είπε...

Ο Χρυσόστομος Ελευθερουπόλεως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2016, σε ομιλίες του στον Ναό του Αγίου Νικολάου, τάχθηκε κατά του Οικουμενισμού, εναντίον της επιχειρούμενης Ένωσης των ‘‘Εκκλησιών’’ και στηλίτευσε όλα αυτά τα οποία οδήγησαν, τελικά, στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου. Μάλιστα, ο πάντα μειλίχιος λόγος του, ‘‘έσφαζε’’ με το βαμβάκι, όπως ένας φίλος τον χαρακτήρισε, προηγουμένως μέσω του εκκλησιαστικού τύπου είχε δεχτεί επίθεση ειρωνείας από τον Επίσκοπο Περγάμου, αν δεν κάνω λάθος, για ένα σχολιαστικού τύπου δημοσίευμα στο τοπικό περιοδικό της Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως. Το σχόλιο αφορούσε μια πρόσφατη συνάντηση όλων των επισκόπων των νέων χωρών στο Πατριαρχείο. Την Κυριακή όμως 23 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μνημόνευσε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Όλο αυτό το διάστημα δεν έκανε καμία αναφορά η ενημέρωση σε λόγο του για τη Σύνοδο. Δεν μίλησε ακόμα στο λαό του και δεν γνωρίζω αν το συζήτησε με τους Ιερείς της Μητροπόλεως. Πιθανόν ακολουθεί τις εντολές και αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, όποιες και αν υπάρχουν. Σίγουρα η ρήξη δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Θα θέλαμε όμως να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις του. Μου είναι αδύνατο να φανταστώ πως άνθρωποι με τέτοιους ασκητικούς αγώνες, Μοναχοί, Ιερείς ή Επίσκοποι, να πάλεψαν μάταια τόσα χρόνια. Ο επίσκοπός μας φαντάζομαι, πάνω από 50 χρόνια αγωνίζεται για την αλήθεια του Θεού. Ελπίζω ο Κύριος, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να φωτίσει τον Επίσκοπό μας και όλη την Ιερά Σύνοδο, να πράξει το σωστό. Να μην μείνουμε αλειτούργητοι στα χρόνια που έρχονται.

Ανώνυμος είπε...

Θέλουμε κ. Νεστορίδη να μιλήσει ανοιχτά ο επίσκοπος σας για την σύνοδο του Κολυμπαρίου και να αφήσει αυτά που λέτε "σφαξίματα με το μπαμπάκι".
Δεν μας ικανοποιεί ο επίσκοπος σας Χρυσόστομος.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ρ. Έχουν και παραέχουν σχέση οι δύο μητροπολίτες αφού συνυπηρέτησαν στη μητρόπολη Φλωρίνης κάποια χρόνια υπό το μακαριστό Αυγουστίνο.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις του κ. Νάνη. Αν μου επιτρέπεται θα ήθελα να προσθέσω ότι, όπως φαίνεται και από την εξαγγελία του μακαριστού Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, η διακοπή του μνημοσύνου προ συνοδικής καταδίκης βάσει του ΙΕ’ Κανόνος

1. γίνεται ΜΟΝΟ από κληρικό και ότι ο σκοπός της είναι η συνοδική καταδίκη του αιρετικού επισκόπου. (Η συνοδική καταδίκη του αιρετικού επισκόπου είναι υποχρεωτική, όχι όμως η παύση του μνημοσύνου ως διαμαρτυρία προς την σύνοδο.)
2. δεν σχετίζεται με την απομάκρυνση των λαїκών. Στον Κανόνα υπάρχει αναφορά στον Πρεσβύτερο, Επίσκοπο και Μητροπολίτη.
3. δεν προκαλεί σχίσμα στην Εκκλησία επειδή ο ορθόδοξος κληρικός και το ποίμνιό του παραμένουν σε κοινωνία με ΟΛΟΥΣ τους ορθοδόξους.
4. προστατεύει την Εκκλησία από σχίσματα επειδή μετά την διακοπή του μνημοσύνου πρέπει να ακολουθήσει η καταδίκη του αιρετικού επισκόπου και η αποκοπή του από την Εκκλησία, άρα δεν αποσχίζονται ορθόδοξοι πιστοί λόγω σκανδαλισμού, ούτε κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την αίρεση του ψευδεπισκόπου, ούτε μπορεί η αίρεση να πάρει μεγάλη έκταση και να διώκονται οι ορθόδοξοι.
Η μη καταδίκη του αιρετικού επισκόπου αργά ή γρήγορα προκαλεί σχίσματα στην Εκκλησία.

Η ερμηνεία μερικών εν Χριστώ αδερφών που αναφέρει «διακόπτουμε οι λαїκοί την εκκλησιαστική κοινωνία, απομακρυνόμαστε από τους ναούς όπου μνημονεύεται αιρετικός επίσκοπος και επειδή φυλάμε την Αλήθεια της Πίστεως δεν γίνεται σχίσμα στην Εκκλησία» δεν είναι στο πνεύμα του ΙΕ’ Κανόνος. Βασικό στοιχείο του Κανόνος είναι ότι φυλάει την ενότητα – ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΟΛΩΝ των ορθοδόξων και απομακρύνει ΜΟΝΟ τους αιρετικούς.

Όπως τονίζει ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος στο βιβλίο του «Τα Δύο Άκρα», η ερμηνεία του ΙΕ’ Κανόνος ισχύει όταν η Εκκλησία είναι ορθόδοξη και όχι αιρετική. Όταν δηλ. η σύνοδος αποτελείται από όλους - ή σχεδόν όλους – ορθοδόξους επισκόπους. Επίσης αναφέρει ότι σε αντίθετη περίπτωση «ανατρέπονται τα πάντα». Τότε δεν ασχολούμαστε με τον ΙΕ’ Κανόνα της ΑΒ’ Συνόδου αλλά παίρνουμε παράδειγμα από την εκκλησιαστική ιστορία και τους αγίους πατέρες.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος έστειλε την εξαγγελία του στην σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος ενώ δεν έχει την δυνατότητα να καθαιρέσει τον αιρετικό Πατριάρχη, θα μπορούσε ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ να παύσει την μνημόνευσή του και να τον αναθεματίσει.

Ανώνυμος είπε...

Άσε μας ανώνυμε άσχετε 7:48 μ.μ. Στον κόσμο σου είσαι μου φαίνεται και δεν ξέρεις να ξεχωρίζεις "δύο γαϊδάρων άχυρα" που λέει ο λαός μας.
Πόσα χρόνια κάθησε κοντά στον Φλωρίνης Αυγουστίνο ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ και πόσο χρόνια πήγε και έκατσε στην μητρόπολη Φλωρίνης ο Χρυσόστομος;

Κάνε την καταμέτρηση και θα δεις πόσο προσπαθείς να συγκρίνεις τα ασύγκριτα.

Ανδρέας είπε...

Αν επί Αθηναγόρα έγινε διακοπή μνημοσύνου, σήμερα επί Βαρθολομαίου τι πρέπει να γίνει αγαπητοί Επίσκοποι;
Αγαπητοί Επίσκοποι και αγαπητοί αδελφοί δείτε αυτό:

https://videopress.com/embed/aLIBYBcL

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com