25 Ιουλ 2016

Επιστολή Μητροπ. Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης περί της αποποινικοποιήσεως του ἐγκλήματος της βλασφημίας

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Ἰουλίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Δημοσιοποιεῖται ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ προς τον Ἐξοχώτατον κ. Νικόλαον Παρασκευόπουλον Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων περί τῆς ἀποποινικοποιήσεως τοῦ ἐγκλήματος τῆς βλασφημίας πού διασαλεύει ἐγκληματικῶς τήν κοινωνική συνοχή και τήν θρησκευτική εἰρήνη.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 781                                   Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25Ἰουλίου 2016

Προς τόν

Ἐξοχώτατο Κύριο

Νικόλαο Παρασκευόπουλο

Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Και Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Δημοσιοποιήθηκε η πρόθεσι του Υπουργείου Σας να περιληφθή στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικος η αποποινικοποίησι του αδικήματος της βλασφημίας που προβλέπεται από τα άρθρα 198 και 199 αντιστοίχως και εις ανακοίνωσι Σας γνωστοποιείται ότι η αποποινικοποίησι του εγκλήματος της βλασφημίας «έχει τεθή υπό την κρίσι της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρησι του Ποινικού Κώδικα». Προσθέτετε δε και μίαν νομικήν άποψι που προιδεάζει για την «πρότασι» της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ισχυριζόμενος ότι «Κατά το Ποινικό Δίκαιο η ποινή προϋποθέτει την τέλεσι πράξης. Ο προσδιορισμός της τελευταίας χωρεί με στάθμιση των εμπειρικών-αποδείξιμων αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, στην περίπτωση της βλασφημίας λείπει οποιαδήποτε αποδείξιμη ενώπιον δικαστηρίου βλαπτική συνέπεια της πράξης. Επομένως, η έννοια του εγκλήματος δεν διακρίνεται».
Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Εάν δεν είσαστε επαίων Νομικός και δη Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου θα υπήρχε το ενδεχόμενο να έχετε παραπληροφορηθεί επί του θέματος. Ατυχώς όμως η εγνωσμένη νομική Σας επάρκεια δεν Σας χορηγεί μίαν τοιαύτη δυνατότητα διαφυγής εκ της πραγματικότητος. Ποια όμως είναι η νομική πραγματικότης η οποία εντέχνως διαστρέφεται με την ανωτέρω ανακοίνωσι;
Η κατάργησις των άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικος που αφορούν στην κακόβουλη βλασφημία των θείων πάσης γνωστής κατά το Σύνταγμα, θρησκείας δηλ. εκείνης που δεν έχει κρύφια δόγματα και της οποίας η λατρεία δεν αντίκειται στην δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, υπό τον τίτλον του Ποινικού Νόμου «Επιβουλή θρησκευτικής Ειρήνης» προσβάλλει και θέτει σε άμεση διακινδύνευσι το έννομον αγαθόν που προσδιορίζεται υπό του τίτλου «Επιβουλή θρησκευτικής ειρήνης». Ο ποινικός μας νομοθέτης δεν τιμωρεί την άρνησι ή την κριτική του θρησκευτικού γεγονότος αλλά την δημοσία κακόβουλη βλασφημία, την δολία δημοσία γενομένη καθύβριση του θείου που στοχεύει όχι στην κριτική άρνησι ή θεώρησι, αλλά στην χυδαία απομείωση του θρησκευτικού γεγονότος που αναποδράστως προκαλεί την οργή και τον βαθύτατο παραπικρασμό των πιστευόντων στην υβριζομένη θρησκευτική παραδοχή. Όπως ευχερώς αντιλαμβάνεσθε, η αιτιολογική βάσι των συγκεκριμένων ποινικών διατάξεων και η στόχευσι του ποινικού νομοθέτου ορίζεται από το νομικό προσδιορισμό των άρθρων «επιβουλή Θρησκευτικής Ειρήνης» και είναι η διατήρησι της κοινωνικής συνοχής μέσα στο κοινωνικό σύνολο και η προστασία αυτής της κοινωνικής συνοχής από την διάρρηξη που θα προκαλέσει αναπότρεπτα η δολία δημοσία εξύβρισι του θρησκεύματος κάποιων συμπολιτών που αναγνωρίζεται στη Χώρα. Συνεπώς με τις προβλέψεις του ποινικού μας νομοθέτου δεν προστατεύεται ο Θεός, αλλά το έννομο αγαθό της κοινωνικής συνοχής και η δημοκρατική ευστάθεια της χώρας, διότι το πρόσωπο του κάθε συναθρώπου μας που θρησκεύεται ταυτίζεται και συγκροτείται πνευματικά με την θρησκευτική του παραδοχή και κατά ταύτα η κακόβουλος βλασφημία του θείου που λατρεύει ως οντολογικό του θεμέλιο, προσβάλλει το ίδιο το πρόσωπο και προκαλεί εύλογα το θυμικόν του συναίσθημα με απροβλέπτους συνεπείας διά το κοινωνικόν σύνολον.
Η βλαπτική επομένως συνέπεια της βλασφημίας που είναι σαφώς αποδείξιμη εκ των συνεπειών και αποτελεσμάτων της ενώπιον της Δικαιοσύνης, είναι ad hoc η διακινδύνευσις της διατηρήσεως της θρησκευτικής Ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής και η αποτροπή της κακουργηματικής θρησκευτικής αυτοδικίας.
Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Με την αποποινικοποίησι της κακόβουλης βλασφημίας οδηγείτε αναποδράστως στην κακουργηματική θρησκευτική αυτοδικία διότι δεν θα υφίσταται πλέον έννομος τρόπος αντιδράσεως και ικανοποιήσεως του πλησσομένου θρησκευτικού συναισθήματος που δολίως και χυδαίως θα καθυβρίζεται και θα απομειώνεται με πρόδηλο αποτέλεσμα την βαρυτάτη προσβολή του θρησκευομένου προσώπου που όπως ανέφερα συγκροτείται και νοηματοδοτείται ηθικά, πνευματικά και οντολογικά από την θρησκευτική του παραδοχή.
Τα πολύ ουσιώδη αυτά ενδεχομένως να μην έχουν τύχει αναλόγου μελέτης και προσεγγίσεως από διαφόρους Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι που εσφαλμένα εκλαμβάνουν τις ανωτέρω ποινικές διατάξεις ως δήθεν «καταδίκη της ελεύθερης έκφρασης» διότι επαναλαμβάνω δεν τιμωρείται η έλλειψι σεβασμού προς τα θεία ή η άρνησι του θρησκευτικού γεγονότος ή η κριτική του δόγματος οιασδήτινος θρησκευτικής παραδοχής, αλλά η δημοσία κακόβουλος βλασφημία η οποία καιρίως πλήττει τον θρησκευόμενον άνθρωπον. Άλλωστε είναι εντελώς αντιφατικόν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να θεωρεί ότι πρέπει να ποινικοποιείται η περίπτωσι «εθνικού, θρησκευτικού ή φυλετικού μίσους που αποτελεί υποκίνησι διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας» (άρθρο 20 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου) και την ίδια στιγμή να προτείνεται η αποποινικοποίησι του γενεσιουργού αιτίου που είναι η κακόβουλος βλασφημία, για την πρόκλησι και υποκίνησι θρησκευτικού μίσους.
Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Διά να μην στιγματισθήτε Εσείς και η Κυβέρνησι ως ηθικοί αυτουργοί της κακουργηματικής θρησκευτικής αυτοδικίας γεγονός που ειλικρινώς απευχόμεθα και εκ προοιμίου εντόνως καταδικάζομεν, στην οποία αναποδράστως θα οδηγήσετε τα πράγματα, συντρίβοντες την θρησκευτική Ειρήνη της Χώρας και την διατήρησι της κοινωνικής συνοχής προβάλλετε με την εγνωσμένη Σας νομική γνώσι την νομική αλήθεια του θέματος και μη χωρήσητε στο τραγικό έγκλημα αποσαθρώσεως της κοινωνικής συνοχής.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κάνω την επόμενη ερώτηση προς τους αυτοαποκαλούμενους "προοδευτικούς" που αποποινικοποιούν τη βλασφημία προς το Θεό.

Μπορεί κάποιος, την ΙΔΙΑ βλασφημία που θα εκτοξεύει δημόσια (και δήθεν "νόμιμα") εναντίον του Θεού, να την εκτοξεύει δημόσια και νόμιμα ΚΑΙ εναντίον του (για παράδειγμα) πρωθυπουργού ή του Προέδρου της Δημοκρατίας;

Ανώνυμος είπε...

Τελικά σε τελευταία ανάλυση οι μόνες δημοκρατίες που λειτουργούν άψογα είναι στη περιοχή μας!Όποιος το αμφισβητήσει κερδίζει ένα δωρεάν ταξίδι στη Ράκα του Racid al Hanum burek zurlomadiya των αγγελικών υπάρξεων,εκεί που ρέει μέλι και γάλα,η Εδέμ του σύγχρονου πολιτισμού.


Η δημοκρατία της Ελλάδας και η δημοκρατία της Τουρκίας.

Χθες γιόρτασαν λέει τη δημοκρατία μας,πήγαν όλες οι νιες και οι νιοί στο προαύλιο του προεδρικού μεγάρου στυλάτοι,η δημοκρατία μας έλαμψε,όπως τους δίδαξε η Angela και ο Wolfgang.

Και στο Σαράι του Σουλτάνου λάμπει η δημοκρατία,όποιος διαφωνεί συμμετέχει δωρεάν στη γιορτή,ο ένας γίνεται φανός σαν εκείνους που χρησιμοποιούσε ο Νέρωνας για να φέγγει το ρωμαικό του μέγαρο ανθρώπινος καιόμενος στύλος.Άλλος είναι παλουκωμένος επί μέρες κατά μήκος της οδού για να τον βλέπουν οι καλεσμένοι και να απολαμβάνουν το ρακί τους.

Ανώνυμος είπε...

Ο ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι όταν ένας βλασφημάει τα Θεία αμετανόητα και δεν αλλάζει με τις παρατηρήσεις, τότε αγιάζει το χέρι του όποιος τον χαστουκίσει.

Ας το προσέξει αυτό ο Μητροπολίτης Πειραιώς.

Ορέστης

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αν υβρίζουμε τον Αλλάχ, τον Μωάμεθ ή τους χαχάμιδας ραβίνους δεν υφίσταται πρόβλημα, ή τότε θα δικασθούμε με τον δήθεν "αντιρατσιστικόν" νόμον; Ο νόμος τελικώς είναι μισελληνικός, μισορθόδοξος και αντεθνικός και στρέφεται επιλεκτικώς, εναντίων των Ορθοδόξων και των Ελλήνων, μόνον. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η τεχνητή οικονομική ψευδο"κρίσις" έλαβε και λαμβάνει χώρα μόνον δια να εξαλείψη την Ορθοδοξίαν και τον Ελληνισμόν και θα παύσει μόνον εάν πετύχει τον σκοπόν της. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com