29 Ιουλ 2016

Η επίσημη ομολογιακή απολογία του π. Σάββα Λαυριώτη που κατετέθει στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας 15 /28 .7 .2016

Ὁ Διωγμός γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη ἀρχίζει γιά τά καλά
Σέ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Γεροντίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στίς 12/25-7-2016, μετά ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Πατριαρχικοῦ γράμματος πού διαβιβάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα καί πού τόνιζε γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀντιεκκλησιαστική συμπεριφορά τοῦ Μοναχοῦ Σάββα Λαυριώτη, ζητήθηκε νά ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος, δηλαδή νά τιμωρήσουν τόν μοναχό Σάββα. Ἡ Μονή μέ αἰτιολογία τήν ἀνυπακοή μου στόν Καθηγούμενο καί στό Μοναστήρι,  καταπατώντας τόν ἐσωτερικό κανονισμό καί τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ Προϊσταμένου, μέ τήν δικαιολογία πώς μοῦ εἶχαν γίνει συστάσεις στό παρελθόν καί ἐγώ δέν τίς λάμβανα ὑπόψιν.

Τί νά πρωτοπεῖ κάποιος γιά τούς κατά τά ἀλλά ἀγαπητούς πατέρες τῆς Λαύρας …ἐξ οἰκείων τὰ βέλη; Πρός ἐνημέρωση λοιπόν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, (διότι ὅ,τι κάνουν θέλουν νά τό κάνουν ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ) ἐξηγοῦμαι καί ἀπολογοῦμαι. Καί ἄν κάποιος πεῖ, γιατί ἀπολογοῦμε στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, εἶναι γιατί δέν μέ ἀφήνουν νά ἀπολογηθῶ, οὔτε διαβάζουν τά γράμματά μου, καί αὐτό θά τό ἀποδείξω μέ ντοκουμέντα, τὰ ὁποῖα θὰ δώσω στὴ δημοσιότητα.
Ἔχω δηλώσει ἄπειρες φορές καί στήν Γεροντία καί σέ προσωπικές συζητήσεις, πώς σέ θέματα Πίστεως καί ἀνηθικότητας, δέν κάνουμε ὑπακοή, ἀλλά ἀκολουθοῦμε τίς ἐπιταγές τῶν Πατέρων, καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμένα Πατέρες, μέ καταδικάζετε ἄλλη μία φορά γιά ἀντιεκκλησιαστική συμπεριφορά, διότι εὐθαρσῶς δηλώνω τήν ἀντίθεσή μου μέ τά αἱρετικά φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Σᾶς ἐπισυνάπτω κάποια ἀπό τά λεγόμενα καί πραττόμενα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί αὐτά ἐνδεικτικῶς διότι εἶναι πάρα πολλά, τά ὁποῖα ὅμως  ἀποδεικνύουν τά αἱρετικά φρονήματά του.
Ἐνδεικτικῶς ἀπό τίς πολλές ἐκκλησιολογικές παρεκκλίσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀπό τίς ὁποῖες ὁλοφάνερα προκύπτει ὅτι θεωρεῖ τούς Παπικούς ἀλλά καί τούς Προτεστάντες ὡς ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ, μέ βάση τήν αἱρετική «βαπτισματική θεολογία» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου πού υἱοθέτησε καί προβάλλει ὁ μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, θά ἀναφέρω μερικές. Μέ αὐτές καταφρονεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων, τούς ὁποίους ὑβρίζει ὡς θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, (καί κατ’ ἐπέκτασιν βλασφημεῖται τό Ἅγιον Πνεῦμα τό ὁποῖον ὁμιλεῖ διά μέσου τῶν Πατέρων) ἐπειδή δῆθεν μᾶς κληροδότησαν τό σχίσμα.
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι προστατεύει καί καλύπτει πλήρως τήν αἱρετική Ἀκαδημία «Θεολογικῶν» Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡ ὁποία ἐπενόησε καί προβάλλει τήν «Μεταπατερική καί συναφειακή Θεολογία», τήν ὁποία προσφυῶς ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καί ἄλλοι χαρακτήρισαν ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση.
Κατά τήν πρόσφατη συνάντησή του στά Ἱεροσόλυμα τόν Μάϊο τοῦ 2014 μέ τόν αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία... λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεμορφώθησαν καταστάσεις καί ὁμάδες ποικίλαι... αἱ κατά τόπους ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀπομόνωσιν... [σημ. τοῦ γράφοντος: οἱ προτεσταντικές ὁμολογίες καί κοινότητες ποικίλες καί παρασυναγωγές μεταρρυθμιστῶν ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἤτοι τήν Ὀρθόδοξη ἀπεσπάθησαν ἤ ἀπό τήν πρώτη καί μεγάλη καί αἱρετική ψευδοεκκλησία-κράτος τοῦ Βατικανοῦ;] Ἐρχόμεθα ὁ πάπας καί ἡμεῖς διά νά τάμωμεν ὁδούς... διά νά συνεχισθῇ ἡ πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσεως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Ἀλήθεια, Πατέρες, ποιός ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρες ἐδίδαξε ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν διαιρεῖ καί διασπᾶ τήν Ἐκκλησία, ὅτι, ἐπειδή ὑπάρχουν αἱρετικοί, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἑνότητα καί εἶναι διασπασμένη; Ἡ Ἐκκλησία καί μετά τήν ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν παραμένει πάντοτε Μία, ἀκεραία καί ἀλώβητη, δέν διασπᾶται σέ πολλές ἐκκλησίες, ὅπως θέλει ὁ πατριάρχης, ἐξισώνοντας τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν αἵρεση, τήν Μία Ἐκκλησία μέ τίς ὁμάδες τῶν κακοδόξων. Ἐπί τόσους αἰῶνες λοιπόν ἡ Ἐκκλησία ἦταν διηρημένη καί διεσπασμένη, μή ἐπιτελοῦσα τό σωτηριῶδες καί ἁγιαστικό της ἔργο, καί περίμενε νά ἔλθουν ὁ πάπας Φραγκίσκος καί ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, γιά νά τήν ἑνώσουν καί νά τήν σώσουν; Καί οἱ Ἅγιοι τόσων αἰώνων τί ἔκαναν; Προσδοκοῦσαν τούς παρουσιαζομένους σήμερον «θεόσταλτους» σωτῆρες τῆς ἑνότητος; Ἤ μᾶλλον κατά τήν πατριαρχική θέση ἔπεσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί οἱ μετά τό Σχίσμα Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες καί Ἀρχιερεῖς «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως» καί διήρεσαν τήν Ἐκκλησία; Ἠρωτήθη σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἐάν δέχονται τούς λόγους αὐτούς καί τίς πράξεις τοῦ Πατριάρχου ἤ ὁ Παναγιώτατος αὐτογνωμόνως καί αὐθαιρέτως προχωρεῖ πρός «ἕνωσιν»; Φαίνεται, σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί, ὅτι δέν ἀναγνώσατε τό ἄριστα κατοχυρωμένο, δογματικά καί πατερικά, κείμενο πού ἐκυκλοφόρησε ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» μέ τίτλο «Ἡ Νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου». Τό κείμενο αὐτό, τό ὑπέγραψαν ἐκτός ἀπό τά μέλη τῆς Συνάξεως καί οἱ σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας, Πειραιῶς Σεραφείμ, Γλυφάδας Παῦλος, Ζιχνῶν Ἱερόθεος, Κυθήρων Σεραφείμ, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς, Γόρτυνος Ἰερεμίας, Ἀντινόης Παντελεήμων (τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας), ἑκατοντάδες μοναχῶν καί κληρικῶν, καί χιλιάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν.
Ἡ ἀναγνώριση τοῦ παναιρετικοῦ Παπισμοῦ ὡς ἐκκλησίας προκύπτει στήν πράξη καί ἀπό τήν σκανδαλώδη ὑποδοχή καί συμμετοχή τοῦ αἱρεσιάρχη καί ἀντίχριστου Πάπα στήν θρονική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 2014, κατά τήν ὁποία γιά πρώτη φορὰ μετά τό σχίσμα μνημονεύθηκε ἀπό τόν πατριαρχικό διάκονο στά εἰρηνικά τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ πάπας ὡς κανονικός ἐπίσκοπος φέρων τό «ἐπισκοπικόν» του ὠμοφόριον. Τά ἴδια πρωτάκουστα καί πρωτοφανῆ δέν ἔγιναν καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ προηγουμένου πάπα Βενεδίκτου στήν Κωνσταντινούπολη (Νοέμβριος 2006), ὅταν τοῦ ἔψαλαν πολυχρόνιο, εἰδικά ἀπολυτίκια, τό «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», τόν ἐθυμίαζαν οἱ διάκονοι προσερχόμενο, τοῦ ἔδωσε λειτουργικό ἀσπασμό ὁ πατριάρχης μέσα στή Θεία Λειτουργία καί τοῦ ἐπέτρεψαν νά πεῖ τό «Πάτερ ἡμῶν» καί πλεῖστα ἄλλα, μέ τά ὁποῖα κουρελιάσθηκαν οἱ Ἱεροί Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς. Καί δέν φτάνει αὐτό, ἀλλά προχωρᾶ ἔτι περαιτέρω καί στόν διαθρησκειακό Οἰκουμενισμό.
Στήν 6ην Παγκόσμια Συνάντηση «Θρησκείας καί Εἰρήνης» στίς 4-1-1994 ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε: Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες πρέπει νά φέρουνε στό προσκήνιο τίς πνευματικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφοσύνης και τῆς εἰρήνης. Ἀλλά γιά νά τό πετύχουμε αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἑνωμένοι στό πνεῦμα τοῦ ἑνός Θεοῦ, ΡΚαθολικοί, καί Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καί Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι, Ἰνδοί, Βουδισταί....» Ποῖον Θεό ἐννοεῖ; Τό διευκρινίζει: « Αὐτόν πού ταιριάζει στόν καθένα»!!!  («ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» ἀρ. 494, σελ. 23 Γενεύη 1994, καί Ὀρθόδοξος Τύπος 11-9-2009)
Πλήρης κατάργησις τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς τήν μόνη ὁδόν σωτηρίας. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος εἴχε δηλώση (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ἀρ. 523. σελ. 12, Γενεύη 1995) «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας».
Στήν κοινή δήλωση πού ὑπογράφτηκε στήν διαθρησκιακή διάσκεψη στίς 10 καί 11 Αὐγούστου 2004 δικαιώνει γιά μία ἀκόμη φορά τίς ἄλλες θρησκεῖες ἀναγνωρίζοντας αὐτές ὡς συνδικαιοῦχες τῆς Θείας μακαριότητας λέγοντας: Τό θεῖο θέλημα συναντᾶται σέ κάθε θρησκεία. « Ἀδέσμευτος τύπος Μήτση, 21-9-2004».
Ἔτσι, ἅγιοι Πατέρες, παραγκωνίζει τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ Ἴδιος μᾶς λέει: «Οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα  εἰ μή δι’ ἐμοῦ» (Ἰω. ιδ’, 6 ), καί ἀναιρεῖ πλήρως τό Κυριακό: ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. (Μαρ. 16, 16). Οἱ δηλώσεις καί τά πιστεύω τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀποτελοῦν ἄρνηση τῆς σωτηριολογικῆς μοναδικότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρίν προλάβουν νά χαρακτηρισθοῦν αἱρετικές, πρέπει νά χαρακτηρισθοῦν ὡς δηλώσεις ἀπίστων. Διότι κατά τό ἀπόστολο Παῦλο, μετέτρεψαν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ σέ ψέμα (Ρωμ. 1, 23)
          Περίτρανη ἀπόδειξις τῶν λεγομένων μου εἶναι τό ὅτι θεωρεῖ τό ἀνίερο κοράνιο ἴσο μέ τήν Ἁγία Γραφή καί ἱερό ὅπως αὐτή!!! (Ο.Τ. 15-3-2002). Σέ ἄλλη περίστασι σέ δήλωσή του ἐπανέλαβε τό ἑξῆς βλάσφημο « Ἡ Shura (ἱερό βιβλίο τῶν μωαμεθανῶν) περιέχεται σαφῶς στά ἱερά βιβλία ποῦ ἀπεκαλύφθησαν ἀπό τόν παντοδύναμο Θεό»!   Ἐδῶ Πατέρες τί νά πρωτοσχολιάσουμε;
   Συνεπής στά πιστεύω του ὁ Πατριάρχης συνεχίζει νά μοιράζει τό κοράνιο σέ διάφορες περιστάσεις ὅπως στίς 29-10-2009 στήν ἕδρα τῆς Coca-cola στήν Ἀμερική. Τόλμησε καί ἔκανε μνημόσυνο σέ μωαμεθανούς ἀβάπτιστους εὐχόμενος νά τούς κατατάξει ὁ Θεός «ἐν σκηναῖς ἐκλεκτῶν καί Ἁγίων (ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, ἀντιπαπικά, σ. 95).
Στίς 17-9-2009 ἀπευθύνει ἐπιστολή μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξης τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανιοῦ λέγοντας ἀνάμεσα στά ἄλλα… « Μετά τήν μακράν ταύτην περίοδον τῆς νηστείας, οὔσης καί περιόδου περισυλλογῆς, προσευχῆς καί φιλανθρωπίας, ἦλθεν ἡ στιγμή δι’ ἕκαστον μουσουλμάνον, νά ἑορτάσῃ καί νά λάβῃ τήν ἄνωθεν δικαίαν ἀντιμισθίαν… εὐχόμεθα ὑμῖν ἅπαξ ἔτι εὐλογημένον τόν ἑορτασμόν, προσευχόμενοι ὅπως ὁ Παντοδύναμος Θεός χαρίζηται εἰς ὑμᾶς πᾶσαν πνευματικήν εὐλογίαν ἄνωθεν, ἐν τῇ ἐλπίδι ὅτι ὁ κόσμος θά ζῇ ἡνωμένος…» Τί νά πρωτογράψουμε πατέρες, ἀπό αὐτά πού ἔχουν εἰπωθεῖ ἀπό τόν Παναγιώτατο. Ἄν ἐμεῖς τολμούσαμε νά εἴπωμεν τό παραμικρό ἀπό αὐτά, θά μᾶς θεωρούσατε πλανεμένους, αἱρετικούς, ἀντίχριστους, ἀποκομένους ἀπό τό σῶμα τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας. Γιά τόν Πατριάρχη δέν ἰσχύουν αὐτά; Ἡ συνείδησή μας, ἅγιοι Πατέρες, δέν μᾶς ἐπιτρέπει πλέον νά δεχόμαστε τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας, διότι ἁπλούστατα ὄχι μόνον δέν τόν ὀρθοτομεῖ ἀλλά καί ἡγεῖται δυστυχῶς τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐσεῖς συμφωνεῖτε μέ τίς θέσεις τοῦ Πατριάρχου μας;
Συμφωνεῖτε μέ τίς ἀλλεπάλληλες ἐκκλησιολογικές παρεκτροπές του; Συμφωνεῖτε μέ τίς συνεχεῖς ἀποκλίσεις του στά θέματα τῆς πίστεως; Συμφωνεῖτε μέ τίς συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, γιά τίς ὁποῖες οἱ Ἱεροί Κανόνες ἐπιβάλλουν τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως;
Τέλος, συμφωνεῖτε ὅπως εἴπατε καί μέσα στήν Σύναξη πώς ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου εἶναι Ὀρθόδοξη; Ὅλα τά παραπάνω τά πιστεύετε καί τά πρεσβέυετε, Πατέρες; ἄν ναί τότε δηλῶστέ το φανερά πλέον, γιά νά γνωρίζουμε τά φρονήματά σας καί μή κρύβεστε ἀπό φόβο μή καί σᾶς ἀποδοκιμάσουν ἤ σᾶς προπηλακίσουν.       Ἄν πάλι ἀπό δειλία καί γιά νά κρατήσετε τίς θέσεις σας καί τίς προϊσταμενίες σας δέν μιλᾶτε, νά ξέρετε πώς ὁ Κύριος τούς δειλούς τούς κατατάσσει πρώτους στήν Κόλαση.
Γνωστές τακτικές καταστολῆς καί ἐκφοβισμοῦ, τακτικές φιμώσεως καί φαλκιδεύσεως, τακτικές στιγματισμοῦ καί ἐνοχοποιήσεως τῶν ἀντιδρώντων, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἀνοίκειες καί ἀντίθετες πρός τά μοναχικά ἤθη, δέν πρόκειται σέ καμμία περίπτωση νά μᾶς πτοήσουν καί νά μᾶς κάνουν νά σιωπήσουμε.
Πολύ περισσότερο δέν πρόκειται νά μᾶς πτοήσουν, ὅταν στήν προσπάθειά μας αὐτή ἔχουμε σύμμαχό μας τήν ὑπέρμαχο Θεοτόκο μας, τήν Μία καί Πρώτη καί Μεγάλη Κυρία καί Ἀφέντρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο εἶναι καί τό Περιβόλι Της, τό χορηγηθέν εἰς Αὐτήν ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ Της καί Θεοῦ μας καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν χορεία τῶν Ἁγιορειτῶν Ὁσίων, τῶν μαρτυρησάντων ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, καί τίς εὐχές τῶν ἁγίων γερόντων μας πού ἀνέδειξαν καί διετήρησαν ἐπί αἰῶνες τό Ἅγιον Ὄρος ὡς προμαχώνα καί προμετωπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Τό Ἅγιον Ὄρος καί γενικά ὁ μοναχισμός ἦταν, εἶναι, καί πρέπει νά συνεχίσει νά εἶναι ὁ θεματοφύλακας τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας. Σάν Ἅγιον Ὄρος, τά 20 μοναστήρια καί ἡ Ἱερά Κοινότης, μποροῦν καί ἐπιβάλλεται νά ἐνεργήσουν συμφώνως τῇ γνώμῃ τῶν Ἁγίων τῆς διαχρονικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε, ὅπως ἁρμόζει, νά εὐφρανθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι καί νά καταισχυνθοῦν οἱ κακόδοξοι, καί νά παύσει ὁ σκανδαλισμός γιά τήν ἀφωνία καί ἀπραξία τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μέ τήν πράξη τους αὐτή οἱ Πατέρες τῆς Λαύρας συντάσσονται μέ τίς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου καί πέρνουν τό μέρος τῶν διωκτῶν. Καί νομίζουν πώς θά μᾶς φοβήσουν καί θά σταματήσουμε τήν Ὁμολογία μας.
Σᾶς καταθέτω ταπεινῶς καί μέ πόνο πολύ ὅτι χάριτι Θείᾳ, σέ καμμία περίπτωση  δέν πρόκειται νά σταματήσω νά ὁμολογῶ τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας καί εἰδικά ἀπό τήν στιγμή πού ὅλοι μας τήν γνωρίζουμε καί ἀναποφεύκτως θά λογοδοτήσουμε γι’ αὐτήν ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως. Ὅποιο καί ἄν εἶναι τό κόστος. Στό Ἅγιον Ὄρος δέν ἤλθαμε οὔτε γιά θέσεις οὔτε γιά ἀξιώματα. Αὐτά φαίνεται καί ἀποδεικνύεται πώς ἀπασχολοῦν ἐσᾶς Πατέρες.
Διά αὐτόν τόν λόγο σᾶς ξαναγράφω αὐτά πού ἡ Ἱερά Κοινότητα δέν ἔκανε ἀποδεκτά καί τά ἐπέστρεψε, καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε, καί αὐτό τό λέγω ὄχι μέ ἀναίδεια καί μή σεβόμενος θεσμούς καί πρόσωπα, ὅπως ἄλλωστε σᾶς ἔγραψα παραπάνω, ἀλλά μέ πραγματική ἀγάπη πρός ὅλους καί εἰδικά στό Ἅγιον Σχῆμα πού ὅλοι μας σάν Ἁγιορεῖτες Μοναχοί φέρουμε.        
«Ἄν ὅσα λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά τούς αἱρετικούς καί τούς αἱρετίζοντες, γιά τούς παπικούς καί τούς φιλοπαπικούς, ἄν ὅσα εἶπε ἡ Παναγία μας γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Υἱοῦ της καί δικούς της ἐχθρούς στούς Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες, εἶναι “ἀνοίκειοι καί ἀπαράδεκτοι χαρακτηρισμοί”, ὅπως θέλει καί ὁ νεοεποχίτικος ἀντιρατσιστικός νόμος, γιά τόν ὁποῖον τό Ἅγιον Ὄρος καί πάλιν ἐσιώπησε, τότε μέ χαρά νά τιμωρηθῶ γιά τήν συμφωνία μου μέ τούς Ἁγίους καί τήν Ἁγιορειτική Παράδοση, μέ λύπη ὅμως γιά ὅσους ἀγαπητούς Ἁγιορεῖτες ἀδελφούς μου ἐπέλεξαν νά εἶναι ἀρεστοί μέ τούς ἐχθρούς τῆς πίστεως καί δυστυχῶς συντάσσονται μαζί τους. Σύγχυση καί σκανδαλισμό στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν δέν προκαλοῦν οὔτε οἱ μαρτυρήσαντες ἐπί Βέκκου Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες, οὔτε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί οἱ σύν αὐτῷ, πού ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τοῦ πάπα καί τῶν ἰδικῶν μας λατινοφρόνων, οὔτε οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες πού διέκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα καί τοῦ Δημητρίου».
Τέ­λος, δη­λώ­νω ὅ­τι, χάριτι Θείᾳ, πα­ρα­μέ­νω ἀ­πό­λυ­τα στα­θε­ρός καί σύ­στοι­χος σέ ὅ­λα ὅ­σα οἱ Ἅ­γιοι Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, οἱ Ἁγι­ο­ρεῖ­τες Μάρ­τυ­ρες καί Ὁ­μο­λο­γη­τές τῆς Πίστεώς μας καί οἱ σύγ­χρο­νοι ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες γε­ρον­τά­δες καί ἡγούμενοι, καθώς καί ἡ Ἱερά Κοινότης, δι­ε­τύ­πω­σαν καί ὡ­μο­λό­γη­σαν ὑ­πέρ τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας, κα­τά τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί δή τῆς πα­ναι­ρέ­σε­ως τοῦ οἰ­κου­με­νι­σμοῦ καί τῶν συγ­χρό­νων οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν ἀ­νοιγ­μά­των, γιά αὐτό καί διακόπτουμε τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου.
Μετά τιμῆς
Γέρων Σάββας Λαυριώτης
Υ.Γ.: Ἐντός ἐβδομάδος θά ἐκδώσουμε ὡς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, τήν Θεολογική καί ἐπιστημονική μελέτη διά ποιὸ λόγο ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης εἶναι ληστρική καί αἱρετική. Ἠδη ἔχει ἐκδώσει μελέτη καί ὁ κ. Δημ. Τσελεγγίδης, Καθηγητὴς Α.Π.Θ. τῆς Θεολογίας, καί ὁ κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, καθηγητής ἐκκλησιαστικοῦ κανονικοῦ δικαίου τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, καί θεολόγος.
Δείτε και:
-Ο Μοναχός Σάββας Λαυριώτης απαντά στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

26 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

η πολιτεια ψηφησε αντιρατσιστικο νομο, καταργηση αργιας της Κυριακης,γαμο ομοφυλοφυλλων,ισλαμικες σπουδες και τωρα καταργηση νομου κατα της βλασφημιας. Η Ι.Κοινοτης δεν εδειξε δυσαρεσκεια για κατι απο αυτα αλλα με ανοιχτες αγκαλες υποδεχεται τους πολιτικους και σιωπα για αυτον τον διασυρμο του Ευαγγελιου. ΜΟνο σε οτι ενοχλει τη νεα ταξη και τους οικουμενιστες παιρνει τα οπλα.....
δεν ειναι ξεκαθαρα τα κινητρα τους; για τα Εσπα και τις θεσεις-διασυνδεσεις θυσιασαν αυτο για το οποιο υποτιθεται οτι αφιερωθηκαν....

Unknown είπε...

π. Σάββα αγωνίζεσαι τον ιερό και ευλογημένο ομολογιακό αγώνα της Ορθοδόξου πίστεως. Να δούμε τώρα ποιοι θα σε στηρίξουν και δεν θα φοβηθούν από τις φαναριώτικες απειλές. Στην ημερίδα του πειραιά πριν τη σύνοδο είχε πει ο π.Θεόδωρος Ζήσης ότι θα πάψουμε το μνημόσυνο, θα αποτειχηστούμε κλπ. Τι έγινε τώρα; Διακρίνουμε μία στασιμότητα; Μόνο κείμενα γράφουν που καταδικάζουν. Στην πράξη όμως συλειτουργούν.

Ανώνυμος είπε...

Τα λένε αλλά ποιός τους ακούει;Και με τι να πρωτοασχοληθείς;Εδώ γίνονται πράματα και θάματα!Αλλά δε νομίζω ότι θα προλάβουν,τα γεγονότα τρέχουν υπερβολικά γρήγορα.Ήδη η φωτιά είναι δίπλα μας,κάλο είναι να κρατάμε κουβάδες με νερό,βρύσες έτοιμες και πολλούς εθελοντές

Φαίη είπε...

Εγώ θέλω να μου πει κάποιος αν ο Χριστός έδωσε εντολή στους ανθρώπους να κάνουν αλχημείες με την Πίστη Του για να είναι καλά τα Πατριαρχεία τους. Δεν έχουμε βγει από τις σπηλιές, καταλαβαίνουμε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται σε καυτή θέση, το ερώτημα όμως που έθεσα πιο πάνω παραμένει. Μέχρι που η 'διπλωματία'; Και αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο, να κάνει ό,τι κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης από 'διπλωματία'· το άλλο είναι να τα πιστεύει και να τα θέλει αυτά που κάνει και αυτά που λέει. Το δεύτερο ενδεχόμενο με τρομάζει ακόμα και που το σκέφτομαι. Όπως και να 'χει εμείς από κάτω τώρα τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε; Να κρατάμε το στόμα μας κλειστό; Τους Μάρτυρες της Πίστης που ούτε στο νυχάκι τους δεν μπορούμε να μοιάσουμε να μην μπορούμε να τους υπερασπιστούμε ούτε και στα χαρτιά;


Λέω τον τελευταίο καιρό, Θεέ μου συγχώρησέ με αν κάνω λάθος, συγχώρησέ με αν έχω αδικήσει κάποιον ιεράρχη με τα συμπεράσματα που βγάζω, είμαι και άνθρωπος αυθόρμητος και ό,τι είναι να το πω θα το πω. Είναι τόσο συγχυσμένη αυτή η εποχή που πραγματικά από μια άποψη ευλογημένος είναι εκείνος που δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται, διότι δεν σκανδαλίζεται. Παρακαλώ το Θεό να βάλει μπροστά φωτισμένους ανθρώπους οι οποίοι με καθαρό Ορθόδοξο λόγο θα μας οδηγήσουν μακριά από τούτο το σκοτάδι της πνευματικής πορνείας.

Ας μου επιτραπεί να πω και δυο λόγια για τον σεβαστό π. Σάββα. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να συντονίσει τις κινήσεις του με όλους εκείνους με τους οποίους αγωνίστηκε όλον αυτόν τον καιρό για να ενημερώσει τον κόσμο. Δυστυχώς, αυτό που εφαρμόζεται σε αυτόν τώρα είναι το ίδιο ακριβώς που εφαρμόστηκε και στους Έλληνες όταν έπρεπε να 'φορέσουν' τα μνημόνια. Έναν-έναν τους 'κανόνιζαν', όχι όλους μαζί για να αποφεύγονται οι μαζικές αντιδράσεις. Τη μία τους φορτηγατζήδες, την άλλη τους αγρότες, την άλλη τους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Και κάθε φορά έστρεφαν τη μία ομάδα εναντίον της άλλης. Η τακτική είναι να απομονώνεις τον καθένα, να τον στιγματίζεις και στο τέλος να τον χρησιμοποιείς και ως παράδειγμα πως αποφυγήν. Ας το έχουν αυτό υπ' όψιν οι σεβαστοί αγιορείτες μοναχοί διότι βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκεί στο Άγιον Όρος και απομονωμένοι κατά κάποιον τρόπο από εμάς τους υπόλοιπους. Η αχίλλειος πτέρνα των οικουμενιστών είναι η ορθή ενημέρωση του κόσμου, τον θέλουν κοιμισμένο. Μία 'τιμωρία' που απευθύνεται σε πολλούς, κάποιοι των οποίων μάλιστα κατέχουν σημαίνουσες θέσεις στην κοινωνία, θα σήμαινε και μεγαλύτερη και μαζικότερη κινητοποίηση, ενημέρωση, αντίδραση κάτι που οι οικουμενιστές δεν το επιθυμούν. Θα το σκεφτόντουσαν διπλά και τριπλά τότε να τιμωρήσουν κάποιον.

Ανώνυμος είπε...

Ἀλλοίμονο, ἄν ὁ κάθε πιστός μεταβληθεῖ σέ κριτή καί δικαστή καί τοποθετήσει ἔτσι τόν ἑαυτό του ὑπεράνω Συνόδων καί Πατέρων καί ἔχει τήν ἀξίωση νά κρίνει τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως τοῦ κάθε ἐπισκόπου. Στήν περίπτωση αὐτή καταργεῖται κάθε ἔννοια ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, καταργεῖται οὐσιαστικά ὁ Συνοδικός Θεσμός τῆς Ἐκκλησίας, ἀνατρέπονται τά πάντα καί ἐπικρατεῖ μία χαώδης κατάσταση, τήν ὁποία κάθε πιστός, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως, κρίνει καί ἀξιολογεῖ πόσο «Ὀρθόδοξος» ἤ πόσο «αἱρετικός» εἶναι ὁ κάθε ἐπίσκοπος. Στούς πιστούς αὐτούς, πού θά φθάσουν σέ μιά τέτοια κατάσταση πλάνης καί ὑπερηφανείας ἁρμόζει ὁ λόγος τοῦ ΞΔ΄ (64ου) Κανόνος τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου : «Τί σεαυτόν ποιεῖς ποιμένα, πρόβατον ὧν; Τί γίνη κεφαλή, πούς τυγχάνων; Τί στρατηγεῖν ἐπιχειρεῖς, τεταγμένος ἐν στρατιώταις»; Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξει ἀπό τέτοιο κακό!

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ Ο Π. ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΕΝΑΝ.

Ανώνυμος είπε...

Μετά τό σχίσμα τοῦ 1054, ὅποτε διεκόπη πλέον ἐπίσημα πάσα ἐκκλησιαστική κοινωνία ὅλων τῶν Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς μέ τήν Ρώμη, ἐδημιουργήθησαν στό Βυζάντιο δύο θρησκευτικές παρατάξεις, πού ἀντιστοιχοῦσαν σέ δύο θεολογικά ρεύματα : τό ῥεῦμα τῶν Ἑνωτικῶν ἤ Λατινοφρόνων καί τό ῥεῦμα τῶν ἀνθενωτικῶν ἤ Ὀρθοδόξων. Οἱ Ὀρθόδοξοι δέν διέκοπταν τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Λατινόφρονες, (παρ’ ὅλο πού αὐτοί δέν εἶχαν ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξο φρόνημα), παρά μόνον ὅταν αὐτοί προχωροῦσαν, μετά ἀπό διαλόγους καί συνοδικές διαδικασίες, σέ ἐπίσημη ἕνωση μέ τούς Παπικούς. Καί τέτοιου εἴδους ἑνώσεις, μᾶλλον ψευδοενώσεις, ἔγιναν δύο μέχρι τώρα. Ἡ ψευδοένωσις τῆς Λυών τό 1274 καί αὐτή τῆς Φεράρας­ Φλωρεντιας τό 1438­-39. Δέν θά πρέπει νά συγχέεται ἡ διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς Παπικούς μέ τήν διακοπή αὐτῆς μέ τούς Λατινόφρονες. Ἄλλη ἡ μία ἀποτείχιση καί ἄλλη ἡ ἄλλη ἀποτείχιση. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, πού ἔζησαν μετά τό σχίσμα, ἔθεταν ὡς ὄρο διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τήν ἕνωση μέ τόν Παπισμό καί ὄχι τίς προσπάθειες γιά τήν ἕνωση ἤ τούς διαλόγους. Ευχόμεθα καί πλήθος πλανεμένων συνανθρώπων μάς , νά μάθουν νά διακρίνουν τήν διαφορά μεταξύ τής πλήρους ενώσεως μέ τούς αιρετικούς καί τής απλής παραβάσεως ιερών κανόνων .

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ στον ομολογητή αγιορείτη μοναχό π.Σάββα για την ασυμβίβαστη στάση του.
Περιμένουμε και από άλλους εκπροσώπους του μοναχικού κόσμου, αγιορείτες και μη, να συντονίσουν το βηματισμό τους, εν προκειμένω, με αυτόν του αγωνιστή π.Σάββα.
Λ.Ν.

Φαίη είπε...

Προς 29 Ιουλίου 2016 - 7:15 μ.μ.

Την ακεραιότητα της πίστεως του κάθε επισκόπου θα την κρίνει ο Θεός όπως θα κρίνει και την ακεραιότητα της πίστεως όλων μας. Μην το μπερδεύουμε αυτό με τις εύλογες ανησυχίες που ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να έχουμε με αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Και εμείς θα κριθούμε εάν αδιαφορήσουμε. Όταν οι επίσκοποι καταργούν στην πράξη τις αποφάσεις των Συνόδων τι κάνουμε; Το αναφέρω διότι ο Συνοδικός Θεσμός τελευταίως για ορισμένους καταργείται πάντα και μόνο από τον λαϊκό πιστό και ποτέ από τους επισκόπους. Ήμαρτον. Ο έρμος μέσος πιστός εν τω μεταξύ δεν ξέρει την τύφλα του για τους Κανόνες της Εκκλησίας και ακολουθεί τυφλά και υπάκουα τους επισκόπους αλλά όταν κάτι δεν του κάτσει καλά μέσα του και τολμήσει (ο θρασύτατος !!) να ανοίξει το στόμα του τότε αμέσως του βαράμε στο κεφάλι ότι δεν σέβεται τον Συνοδικό Θεσμό. Του βαράμε έναν ΞΔ΄ Κανόνα, του λέμε ότι είναι υπερήφανος που κρίνει για να τον στείλουμε πίσω στη γωνία του. Του επιτρέπεται μήπως να προβληματιστεί ΒΟΥΒΑ ή μήπως απαγορεύεται και αυτό; Οι επίσκοποι εν τω μεταξύ που γνωρίζουν τους Κανόνες απ' ό,τι βλέπω τους τηρούν κατά γράμμα!!
Το πρόβλημα τελικά που βρίσκεται;
Στο ότι κάποιοι λίγοι γνωρίζουν και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Και οι λίγοι που γνωρίζουν χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση με έναν ελιτίστικο τρόπο διαχωρίζοντας τους εαυτούς τους από το υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας. Κάνουν τους Κανόνες ιδιοκτησία τους, δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν παρά μόνο στο Θεό ενώ ο απλός πιστός είναι υπόλογος και στο Θεό και σ' αυτούς και στους Κανόνες (που δεν γνωρίζει). Ποιος όφειλε πρωτίστως να ενημερώσει το ποίμνιο για τους Κανόνες της Εκκλησίας αν όχι οι ίδιοι οι ιεράρχες; Διότι εάν ο απλός πιστός ήταν ενημερωμένος τότε θα παραφύλαγε την Πίστη του, θα ήταν πιο προσεκτικός και υποψιασμένος και δεν θα έκαναν οι επίσκοποι αυτά που κάνουν σήμερα.

Με συγχωρείς αδελφέ αλλά επειδή κοπανάς αυτό το ίδιο σχόλιο σαν το κούτσουρο στις αναρτήσεις όφειλα να δώσω μία απάντηση.

Ανώνυμος είπε...

"Ἀλλοίμονο, ἄν ὁ κάθε πιστός μεταβληθεῖ σέ κριτή καί δικαστή καί τοποθετήσει ἔτσι τόν ἑαυτό του ὑπεράνω Συνόδων καί Πατέρων καί ἔχει τήν ἀξίωση νά κρίνει τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως τοῦ κάθε ἐπισκόπου".
Για τους πατριάρχες και αρχιεπισκόπους και μητροπολίτες που καταπατούν άφοβα τους κανόνες των Συνόδων και των Πατέρων που ρυθμίζουν τις σχέσεις Ορθοδόξων και αιρετικών δεν ισχύει το "αλλοίμονο" 7:15;

Unknown είπε...

Πρέπει να ερμηνεύουμε σωστά τους Ιερούς κανόνες. Ο ΞΔ' της πενθέκτης δεν έρχεται σε αντίθεση με τον 15ο της ΑΒ' συνόδου. Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θεοφόροι πατέρες δεν θέσπισαν κανόνες που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Μην ερμηνεύουμε αποσπασματικά τους Ιερούς κανόνες , τους πατέρες και την Αγ. Γραφή.

Ξένος είπε...

Προς ανώνυμος(7:15). Το σχόλιό σας εκφράζει την δοκισίσοφη θεωρία του Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, περί αξιωματικών και στρατιωτών της Εκκλησίας. Ο ίδιος υπεστήριξε και την δυνητική θεωρία του 15ου κανόνος της ΑΒ Συνόδου. Αυτά βέβαια για όσους δεν θέλουν να χάσουν τις θεσούλες και τα βολέματά τους είναι βολικά και ανώδυνα. Για τους έχοντες γνώσιν των πράξεων των αγίων ομολογητών Πατέρων και επιθυμούντων να τούς μιμηθούν, ο κλήρος τους ήταν, είναι και θα είναι, ο διωγμός, ο κατατρεγμός και η συκοφαντία. Αυτή είναι η Αλήθεια της ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. "Σημείον αντιλεγόμενον". Τι σημασία έχει που την πολεμούν Πατριάρχες, Δεσποτάδες, Ηγούμενοι, μοναχοί και θεολόγοι; Μήπως αυτά συμβαίνουν πρώτη ή δεύτερη φορά στήν Εκκλησία; Εύγε σου πατέρα Σάββα. Προσευχόμαστε να σε ενδυναμώνει ο Κύριος. Να αφαιρέσει κάθε ίχνος δειλίας από την θαρραλέα ψυχή σου. Είναι βλέπεις τόσο διαδεδομένη αυτή η μεγάλη ασθένεια στην εποχή μας, που πιθανόν να μην βρείς συνομολογητές. Είθε να αποδειχθώ ψεύτης.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Ανώνυμε, 7:15. Το "αλλοίμονο" είναι δικό σου. Οι Αγιο Πατέρες δεν λένε αλλοίμονο, αλλά επαινούν όσους απομακρύνονται από αιρετικούς, την αίρεση των οποίων έχουν αναγνωρίσει Άγιοι άνδρες, ένας από τους οποίους για την παρούσα αίρεση είναι ο άγιος Ιουστίνος και όλοι οι αντιοικουμενιστές πατέρες. Ο 64ος Κανόνας που αναφέρεις δεν αντιφάσκει με τους Αγίους και τους άλλους Ιερούς Κανόνες που μας προτρέπουν να απομακρυνόμαστε από τους αιρετικούς. Είναι ολοφάνερο (κι αυτό μόνο τυφλοί δεν το βλέπουν) ότι αναφέρεται σε Ορθόδοξους Επισκόπους κι όχι σε αιρετικούς, προς τους οποίους κάθε Ορθόδοξος πιστός συμπεριφέρεται ως στρατιώτης, υπακούων στον Ίδιο τον Κύριο, αλλά και στους Αγίους μας, έχοντας δε σύμβουλό του την αγία υπακοή και ταπείνωση και προς σωτηρία του, έχει το φρόνημα του ελλόγου προβάτου και του φρόνιμου δούλου.
Άρα πρέπει να προσευχόμαστε, ο Θεός να μας φυλάξει από το κακό της "κακῆς Υπακοής", όπως ο πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης αναλύει θαυμάσια στο γνωστο βιβλίο του.
Ι.

Unknown είπε...

ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΔΕΡΦΕ ? ΑΝ ΠΑΣ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΙΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΞΥΓΓΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΑΕΙ ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΛΑΜΕ ?? ΕΣΥ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ? Η ΘΑ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙΣ ΤΡΕΜΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ? ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ .. ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΕΙ ΕΞΩ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ? ΝΑΙ !!!! Ε ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΘΕ ΟΤΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ... ΕΣΥ ΣΑΝ ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΣ ΠΡΙΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗ ????? ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑ ΑΞΙΑ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !!!! ΤΗΝ ΕΥΧΟΥΛΑ ΣΑΣ !!!!! ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ !!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΛΛΟΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΖΗΛΩΤΕΣ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΟ.

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη έγινε ένωση εκκλησιών πότε;

Αντιοικουμενιστής είπε...

Ἀλλοίμονο, ἄν ὁ κάθε πιστός μεταβληθεῖ σέ κριτή καί δικαστή καί τοποθετήσει ἔτσι τόν ἑαυτό του ὑπεράνω Συνόδων καί Πατέρων καί ἔχει τήν ἀξίωση νά κρίνει τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως τοῦ κάθε ἐπισκόπου. Στήν περίπτωση αὐτή καταργεῖται κάθε ἔννοια ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, καταργεῖται οὐσιαστικά ὁ Συνοδικός Θεσμός τῆς Ἐκκλησίας, ἀνατρέπονται τά πάντα καί ἐπικρατεῖ μία χαώδης κατάσταση, τήν ὁποία κάθε πιστός, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως, κρίνει καί ἀξιολογεῖ πόσο «Ὀρθόδοξος» ἤ πόσο «αἱρετικός» εἶναι ὁ κάθε ἐπίσκοπος.
Και τις λοιπόν θα κρίνει τον επίσκοπον; Η ... "σύνοδος"; Τίνα επίσκοπον έκρινε έως σήμερον η "σύνοδος"; Εξάγει κόραξ κοράκου οφθαλμόν; Και τι εστί αλήθεια "ακεραιότης πίστεως επισκόπου"; Αλήθεια, επειδή τις εσκαρφάλωσε αριβιστικώς εις τον ποθούμενον επισκοπικόν θρόνον, ποδοπατώντας εις αρκετάς περιπτώσεις ουχί μόνον τους πολύ αυστηρούς Ιερούς και Αγίους Κανόνας της Εκκλησίας, αλλά και κάθε έννοιαν ηθικής και νομιμότητος, απέκτησε καλβινικώς και την οφειλομένην "ακεραιότητα πίστεως"; Έχει σαλέψη ο νους υμών εκ της απομονώσεως και εκ της προσκολλήσεως εις τον θρόνον και την κοσμικήν εξουσίαν; Έχετε εκφυλισθεί εις αρχιερείς ως εκείνους του Βαάλ, επειδή η μόνην έγνοια υμών είναι τα κοσμικά; Έχετε τυφλωθεί εκ της λάμψεως των πολιτίμων λίθων των μητρών υμών; Συνέλθετε, καθότι ο Φιλόχριστος Ορθόδοξος Λαός άπαντα σας τα συγχωρούσε και σας τα συγχωρεί: και την αγάπη υμών εις τον χρυσόν και το χρήμα και το απότομον και αυταρχικόν του χαρακτήρος ικανών εξ υμών και τον ναρκισσισμόν τινών εξ υμών, ακόμα και τα ηθικά υμών παραπτώματα, αλλά έως εδώ! Εις χαώδη κατάστασιν έχουν οδηγήσει την Αγίαν ημών Εκκλησίαν μόνον η απόλυτος αναξιότης ικανού αριθμού επισκόπων, εξαιτίας της εκκοσμικεύσεως και της απωλείας της Ορθοδόξου συνειδήσεως, άρα και Πίστεως. Και εις τα θέματα της Αγίας ημών Ορθοδόξου Πίστεως ου χωρείται συγκατάβασις. Παύσατε να εξοργίζετε έτι περισσότερον το Λογικόν Ποίμνιον, ο εστίν ο Θεματοφύλαξ της Ορθοδόξου Πίστεως, αι πέτραι, αις λέγει και το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 29 Ιουλ, - 9:29 μ.μ. κάνεις λάθος .
Μίλα με μεγαλύτερο σεβασμό για τον σεβαστό αρχιμ. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.
Δεν είναι δοκησίσοφη η θέση του, είναι συνετή. Εντάξει;
Μην είσαι βιαστικός στις κρίσεις σου.
Και να ξέρεις ο π. Επιφάνιος δεν είχε καμία δειλία και καμία φιλοδοξία.

Νοήμων

Ανώνυμος είπε...

Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία δεν είναι λεωφορείο με οδηγό μεθύστακα, είναι νοσοκομείο με ιατρό τον Χριστό και πρέπει να παραμείνουμε ακολουθώντας το καταστατικό που λέγεται Πηδάλιο.

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι θεωρούν την αποτείχιση του π. Σάββα ως μία ευκαιρία να πετροβολήσουν ως συνήθως τον σεβαστό π. Θεόδωρο Ζήση Ας περιορίσουν αυτή την κακοήθειά τους στό οικείο τους ιστολόγιο Τους ενδιαφέρει η πορεία της εκκλησίας ή η ατομική τους δικαίωση ; Ο π. Σάββας δέν ζητά νά χειραγωγήσει κανέναν ,αλλά αυτοί μέσω της αποτείχισης του π. Σάββα ζητουν νά χειραγωγήσουν τους παντες κατά την αήθη συνήθειά τους Δυστυχώς δέν μας σώζει η αποτείχιση όταν έχουμε εγωισμό καί μας κατατρύχουν χαμερπή πάθη Ας θεραπεύσουν λοιπόν τά πάθη τους καί άς μήν διατυμπανίζουν μέ τόση φορτικότητα το παράδειγμά τους γιατί δέν είναι σέ κανέναν παράδειγμα προς μίμησιν Παράδειγμα προς μίνησιν αποτελεί η αγαστή ομοψυχία του Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου καί του φίλου του γέροντος Επιφανίου Θεοδωρόπουλου Ο μέν πρώτος διέκοψε την μνημόνευση του πατριαρχη ο δέ δεύτερος όχι --άλλωστε δέν ανήκε στήν δικαιοδοσία του -- αλλά αυτό δέν αποτέλεσε αιτία πικρίας ,αντεγκλήσεων , ύβρεων καί τά συναφή Έχει καταντήσει πλέον τό φαινομενο κουραστικό καί άηθες Λογαριασμό θά σας δώσει ο καθείς τί θά κάνει ; Τον π. Θεόδωρο τόν έβαλε εκεί που ίσταται η συνείδηση της εκκλησίας καί αυτή μόνο τον καθαιρεί καί όχι οι φορτικές φωνές σας !

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωριζω απο μοναχικους κανονες ουτε γνωριζω να ερμηνευω Ιερους Κανονες.Αυτα ειναι για αλλες πνευματικοτητες!Κεινο που γνωριζω ειναι πως η διακοπη μνημοσυνου δεν μπορει να γινει ''παντιερα '' στα χερια καποιων οι οποιοι για να μην καταρρευσει η Πρωτοδευτερα καναν τοσα σχισματα οσα οι προτεσταντες .Ο καθε Ιερος Κανων εχει τη θεση του αναλογα και τον φωτισμο απο το αγιον Πνευμα.
Κατα την ατελη μου γνωμη, η διακοπη μνημοσυνου μπορει να θεωρηθη ως μια πολυ εντονη διαμαρτυρια εως και να προφυλαξει συμμοναστες και πληρωμα απο το συφουνα μιας αιρεσεως.
Οταν πρεπει να γνωριζω δε,πως πρεπει
''Να μη βλασφημειται Ο Κυριος εξαιτιας σου''.Ρωμ 2-24,κανει ολοκληρωμενα τα εργα της πιστεως,πλην ομως μαθαμε απο τον αγιο Κυριλλο Ιεροσολυμων,...
Κοιτα,...''δεν θελω μονον τα εργα σου,...
Αλλα και την Πιστη!'' ...
Τα κειμενα ολων των αντιδροντων θεολογων,Ιερομοναχων,Ιεραρχων για τον πιστο λαο ειναι οικοδομη,και οπλιζουν ολους τους χριστιανους εναντιον και των παθων,του διαβολου και των αιρεσεων,ολων των αιρεσεων,οι Ιεροι Κανονες παρεχουν ασφαλεια και πολλα κειμενα εχουν και ομολογιακο και απολογητικο χαρακτηρα ,ειναι πληρη και εξασφαλιζουν τη Γνωση των δογματων της Πιστεως μας!!
Δεν υπαρχει αγιος Πατηρ που να μην εχει προσφερει εδω τις νουθεσιες του,οι οποιες ειναι ρηματα αιωνιου Ζωης,ειναι σα να συμμετεχουν και αυτοι στον αγωνα της Ορθοδοξιας!!

''Συνιστω την εμμονην μας εις την Ορθοδοξιαν.Προσευχομεθα Ο α ρ χ ι π ο ι μ η ν ΧΡΙΣΤΟΣ,Ο μονος αλαθητος αρχηγος και ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,εκεινους μεν να οδηγησει εις την αγια Ορθοδοξο Εκκλησια[παπικους κλπ] που ειναι το πατρικο τους σπιτι,απο το οποιο απεσκιρτησαν,
Εμας δε να μας φωτιση ωστε να παραμεινουμε αχρι-θανατου- ΠΙΣΤΟΙ,στην αγια και α κ α ι ν ο τ ο μ η τ ο
Πιστη μας,...
Ολο και περισσοτερο
Στερεουμενοι και
Εμβαθυνοντες σ''Αυτην,μεχρι να καταντησωμεν οι παντες εις την ενοτητα της Πιστεως και της επιγνωσεως Του Υιου Του Θεου,εις ανδρα τελειον,εις μετρον ηλικιας του πληρωματος Του ΧΡΙΣΤΟΥ,ΑΜΗΝ
Εφσ 4-13]
Καποιοι ,γνωμη μου-πεσαν στη φωτια,για να σωσουν ο,τι απεμεινε.
Η πληρης λοιπον γνωση των δογματων της Πιστεως αναλυει ο αγιος Κυριλλος Ιεροσολυμων,επιβαλλεται για την τηρηση των πιστων απο καθε ειδους πονηρο.
Ο Θεος να μας εδραιωσει στην Πιστη και να μας φυλαξει απο πειρασμους και πτωσεις,και ας μεινει και ενας μονον!Αλλωστε στην πρσευχη Του Ιησου,Ο Κυριος παρακαλει Τον Πατερα να ξεχωρησει τα τεκνα της εκκλησιας με την αληθεια αλλα και αυτους που θα πιστεψουν στο κηρυγμα αυτων .Μπορειται να το δειτε Ιωαν 17[17-23].Μηπως εννοουσε ο Κυριος πως γινεται σχισμα με το να ξεχωρισουμε απο τον κοσμο μεσω της ενοτητας του Πνευματος,ωστε να ειμεθα ολοι μια πληρη ενοτητα;Μη γενοιτο ποτε!

Για μενα ισχυει ο λογος του αγιου Κυριλλου,..
''Δεν θελω μονον τα εργα σου,αλλα θελω και την Πιστη!''.....
Και καλει ολους εμας να παραμεινουμε σταθεροι και ασαλευτοι αχρι-θανατου!!


Ανώνυμος είπε...

Να προσθεσω στη γραμμη που λεγει Εφσ 4-13 το ρηθεν ειναι του Μακαριστου Π.Γεωργιου Καψανη.

Ανώνυμος είπε...

Το γράφει με ακρίβεια στην Καινή Διαθήκη: Όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια στον Ιησού Χριστό, θα διωχθούν.

* * *

Ισχύει και το αντίστροφο του προηγούμενου ρητού:
Όσοι δεν έχουν υποστεί διαφόρων μορφών διωγμούς για τη Χριστιανική τους ζωή, ας προβληματιστούν για την πραγματική ποιότητα της Χριστιανικής ζωής τους.

Ξένος είπε...

Προς ανώνυμος (11:51). Αδελφέ φαίνεται αγνοείς ότι υπάρχει η αναίρεση των θέσεων του π. Επιφάνιου Θ. από "Τα δύο άκρα". Είναι του π. Θεοδωρήτου Ιερομονάχου και λέγεται "Το αντίδοτον", καθώς επίσης και το "Διάλογοι της ερήμου". Εάν είσαι αμερόληπτος (εύχομαι), εκεί θα αντιληφθείς πόσο λάθος κάνω.

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Η παράδοση λέει ότι αν φύγει Η Εικόνα Της Παναγιάς Της Πορταϊτισσας απο την Μονή Ιβήρων τότε πρέπει να φύγουν και οι μοναχοί από το Άγιον Όρος.
Ελπίζω να αργήσει...

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Θεοδώρητος ο ιερομόναχος, ονομαζόμενε Ξένε, ήταν σχισματικός παλαιοημερολογίτης να ξέρεις. Οπότε μην νομίζει ότι αυτά που γράφει είναι απαλλαγμένα πλανών.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com