4 Οκτ 2014

Σύρου Δωρόθεος: «ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνευχήθημεν μετά ΡΚαθολικῶν….»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΠΡΟΣ ΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"
Ἀριθμ.Πρωτ.:2654
Πρός
τόν Ἀξιότιμον
κ. Γεώργιον Ζερβόν
Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Εἰς Ἀθήνας
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Φιλοξενηθείσης εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 2038/26.09.2014 φύλλον, σελίς 8, τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» τῆς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοπροαιρέτως ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἀποτειχισθέντος Πανοσιολ. Αρχιμ. Εύθυμίου Χαραλαμπίδη, διά τῆς ὁποίας, ψευδόμενος, συκοφαντῶν καί διαστρέφων τήν ἀλήθειαν προσπαθεῖ νά δικαιολογήσῃ τά ἀδικαιολόγητα καί νά καθησυχάσει τό τεταραγμένον ἐκ τῆς πράξεως ταύτης συνειδός του, ἐν πρώτοις καί πρός γνῶσιν πάντων τῶν προβληματισθέντων ἐκ τῶν γραφομένων ὑπ’ αὐτοῦ καί εἰς ἅπαντας τούς φιλικούς εἰς αύτόν ἱστοτόπους προθύμως ἀναπαραγομένων καί μεθ’ ὑβριστικῶν πρός τό πρόσωπον ἡμῶν ἀνωνύμων, ὡς εἰκός, σχολίων διανθιζομένων, ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ δηλοῦμεν τά κάτωθι.

Ἀφ’ ἦς ἡμέρας, χάριτι καί εὐδοκίᾳ Κυρίου, ἀνελάβομεν τήν διαποίμανσιν τῆς Παναγιοφυλάκτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, κλπ., μεταξύ τῶν ἄλλων στόχων, ἐθέσαμεν καί τήν ἐν εἰρήνῃ, ἁρμονίᾳ καί συνεργασίᾳ συμβίωσιν τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν συνοίκων τῶν εὐλογημένων Νήσων τῆς Μητροπόλεως ἡμῶν Σύρου καί Τήνου, πεποιθότες ὅτι «Ὁ ἐπίσκοπος ὀφείλει νά ἐμμένῃ ἀείποτε ἐν ταῖς ἠθικαῖς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἀρχαῖς καί οὐδέποτε νά ἐξέρχηται τούτων ἤ νά παραβαίνῃ αὐτάς δῆθεν λόγῳ δογματικῶν διαφορῶν....Ἡ Χριστιανική ἀγάπη ἐστίν ἀναλλοίωτος, δι’ ὅ οὐδ’ ἡ τῶν ἑτεροδόξων χωλαίνουσα πίστις δύναται ν’ ἀλλοιώσῃ τό πρός αὐτούς τῆς ἀγάπης συναίσθημα...Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε χάριν δογματικῆς τινος διαφορᾶς πρέπον νά θυσιάζηται. Παράδειγμα ἔστω ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὅστις ἐξ ἀγάπης καί πρός αὐτούς τούς Σταυρωτάς τοῦ Χριστοῦ ηὔχετο ἀνάθεμα εἶναι αὐτῶν. Ὁ μή ἀγαπῶν τούς ἑτεροδόξους ἐπίσκοπος, ὁ μή καί ὑπέρ αὐτῶν ἐργαζόμενος, ἀπό ψευδοῦς κινεῖται ζήλου, διότι ὅπου ἡ ἀγάπη ἐκεῖ καί ἡ ἀλήθεια καί τό φῶς!» κατά τήν διδαχήν τοῦ μεγάλου συγχρόνου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Ἁγίου Νεκταρίου («Ποιμαντική», σελ. 192).
Καί ταῦτα, οὐδέ κατά κεραίαν ἐκκλίνοντες τῶν ὁρίων, ἅ οἱ Πατέρες ἡμῶν διά τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἔθεντο, ἐμμένομεν εἰς τούς δοθέντας φρικτούς κατά τήν ὥραν τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας ἡμῶν ὅρκους διά τήν τήρησιν καί ὑπεράσπισιν τῶν θείων Δογμάτων τῆς Ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως.
Παρά ταῦτα, ὅμως, ἀρκετοί, οἱ ὁποῖοι δέν κινοῦνται πάντοτε ἐκ καλῆς θελήσεως, διασπείρουν ἀνά τήν Ἑλλάδα φήμας καί «εἰδήσεις» περί λόγων καί γεγονότων, τά ὁποῖα πόρρω μέν ἀπέχουν τῆς ἀληθείας καί τῆς πραγματικότητος, προκαλοῦν δέ προβληματισμόν τῶν πιστῶν καί ἀδίκους ἐπιθέσεις εἰς τό πρόσωπον ἡμῶν.
Ἔχοντες τήν ποιμαντικήν εὐθύνην μιᾶς κοινωνίας, εἰς τήν ὁποίαν, διά λόγους ἱστορικούς, ἀπό αἰῶνες συμβιώνουν, ἴσως ὄχι πάντοτε ἁρμονικά-κατά τό παρελθόν, κυρίως- Ὀρθόδοξοι καί Ρωμαιοκαθολικοί, καί εἰς τήν ὁποίαν τό φαινόμενον τῶν μικτῶν Γάμων εἶναι ἰδιαιτέρως συχνόν, καλούμεθα ἐν πλήρει συναισθήσει τῆς ἡμετέρας εὐθύνης νά συμβάλλωμεν εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ συμβίωσιν καί πρόοδόν της.
Συχνάκις, μάλιστα, διερωτώμεθα ἐάν οἱ θεωροῦντες ἡμᾶς «προδότην» τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπειδή ἐπιδιώκομεν καί ἐργαζόμεθα διά τήν ἐπικράτησιν ἀγάπης, συνεργασίας καί φιλαλληλίας μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, διαθέτουν πλήρη γνῶσιν τῶν δεδομένων τῆς ἐνταῦθα κοινωνίας.
Διερωτώμεθα, ἐάν θά ἐπεθύμουν τόν χωρισμόν τῶν οἰκογενειῶν ἤ τό μῖσος μεταξύ τῶν Χριστιανῶν!
Διερωτώμεθα, ἐάν θά ἐπεθύμουν τήν ἐπιλεκτικήν ἄσκησιν τῆς φιλανθρωπίας, ἐάν θά μᾶς ἔκρινον ἀγωνιστάς καί ὁμολογητάς τῆς Ὀρθοδοξίας μόνον εἰς τήν περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν θά ἠρνούμεθα νά προσφέρωμεν αἷμα εἰς Ρωμαιοκαθολικόν, θά ἠρωτῶμεν τόν ἐμπερίστατον συνάνθρωπόν μας ἐάν εἶναι Ὀρθόδοξος, πρίν τόν βοηθήσωμεν, θά ἠρνούμεθα νά εὐχηθῶμεν, νά συμφάγωμεν-τί λέγω, νά χαιρετίσωμεν, κατά τήν ἄποψιν ὡρισμένων-τούς μή Ὀρθοδόξους....Ἅπαγε!
Εἰς τήν μικράν κοινωνίαν τῶν νήσων Σύρου & Τήνου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ζῶμεν εἰς μίαν ἰδιόμορφον πραγματικότητα,ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ διαρκῆ ἐγρήγορσιν διά τήν διατήρησιν τῆς ὁμονοίας καί τήν ταυτόχρονον ἐνίσχυσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, γεγονός τό ὁποῖον μόνον οἱ γνῶσται της τό καταλαβαίνουν καί διά τό ὁποῖον χρειαζόμεθα ἐνίσχυσιν δι’ εὐχῶν καί ὄχι ἐπίθεσιν δι’ ἀναληθειῶν.
Προσέτι, καί ἐπειδή ὅλοι ἀναγνωρίζομεν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν Πατέρων, ὁ λόγος τῶν ὁποίων εἶναι δυναμικός, σταθερός, ἑνίοτε δέ καί τολμηρός, μή ἐξαρτώμενος ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν καταστάσεων, τῶν προσωποληψιῶν ἤ τῶν εὐκαιριακῶν καί εὐμεταβλήτων ἀντιλήψεων τοῦ ποιμνίου, παραθέτομεν Ἐπιστολήν τοῦ πρώτου μετά τήν Ἄλωσιν Πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρίου, τοῦ καί μαθητοῦ τοῦ Ἀγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, πρός τόν Ἡγούμενον τῆς μονῆς Σινᾶ Μάξιμον Σοφιανόν:
«Ἔτι ἠρώτησαν οἱ μοναχοί εἰ ἔνι συγκεχωρημένον, ἵνα διδῶτε τοῖς Ἀρμενίοις ἤ Λατίνοις τήν παναγίαν τοῖς προσκυνηταῖς. Ἡμεῖς δέ λέγομεν ἵνα διδῶτε αὐτοῖς καί τό ἀντίδωρον· χριστιανοί γάρ εἰσί καί διά τοῦτο ἔρχονται ἐκ τοσούτων διαστημάτων εἰς προσκύνησιν τοῦ δεσποτικοῦ τάφου. Εἰ γοῦν καί ἐσχισμένοι εἰσίν ἀφ’ ἡμῶν διά τινα ζητήματα τῆς πίστεως καί εἰσίν ἑτερόδοξοι, ἀλλ’ ὡς χριστιανοί μετά πίστεως καί εὐλαβείας ζητοῦσι τόν ἀγιασμόν ἡμῶν, καί ἡμεῖς ὀφείλομεν διδόναι·τό γάρ Μή δῶτε τά ἅγια τοῖς κυσί (Ματθ.7,6) καί τά ἑξῆς περί τῶν ἀπίστων νοεῖται, ἤγουν Ἰουδαίων καί Σαρακηνῶν καί Ἐλλήνων καί Μανιχαίων καί ἄλλων, οἵτινες προσποιοῦνται τόν χριστιανισμόν μή ὄντες χριστιανοί· διό καί ἐπάγει· μήποτε στραφέντες καταπατήσωσιν αὐτά καί ρήξωσιν ὑμᾶς (Ματθ. 7,6). Κύνες οὖν εἰσί καί χοῖροι οἱ πατοῦντες·οἱ δέ μετά πίστεως καί εὐλαβείας ζητοῦντες τά ἅγια καί προσλαμβάνοντες οὔκ εἰσί τοιοῦτοι.’Ακούετε δέ καί τοῦ Κυρίου εἰπόντος ὅτι· Ὁ μή ὤν καθ’ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐστί (Μάρκ. 9,40), καί τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω (Ἰω. 6,37). Τό μέγα μυστήριον τῆς κοινωνίας μόνον μή δίδοτε αὐτοῖς, οὐ μόνον διά τήν τοῦ Μυστηρίου ὑπεροχήν, ἀλλά διά τό μυστήριον τοῦτο παριστᾶν μέν ὅλην τήν θείαν οἰκονομίαν, προηγουμένης δέ τῆς ὀμολογίας τοῦ συμβόλου τῆς ἀληθοῦς πίστεως τελειοῦσθαι, καί διά τοῦτο τοῖς εἰς τήν θείαν οἰκονομίαν ἤ εἰς τήν θεολογίαν ψευδοδοξοῦσι καί τῇ καθολικῇ ἀντιλέγουσιν Ἐκκλησίᾳ οὐ δεῖ αὐτό δίδοσθαι...Διό καί οἱ ἁγιώτατοι Πατριάρχαι, ὅτε ἐλειτούργουν ἑορτασίμως, ἐρχομένους καί Ἀρμενίους καί Λατίνους καί ἱσταμένους μετά πάσης εὐλαβείας εἰς τήν λειτουργίαν, οὐκ ἐδίωκον, ἀλλά καί ἀπερχομένους μετά τῶν Ὀρθοδόξων καί προσκυνοῦντας καί ἁσπαζομένους τήν πατριαρχικήν χεῖρα καί εὐλόγουν καί ἐδίδουν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον· ὡς γάρ μαθηταῖς τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἐξέβαλον ἔξω τούς εἰς αὐτούς ἐρχομένους.’Αρκετόν οὖν ἐστί ὅτι ὑμεῖς οὐ ζητεῖτε οὐδέ λαμβάνετε ἁγιασμόν παρ’ αὐτῶν, διότι εἰσίν ἑτερόδοξοι καί κεχωρισμένοι· ἀλλά ἐάν ζητῶσιν αὐτοί τόν ἁγιασμόν ἀφ’ ὑμῶν, ὀφείλετε μή ἀποπέμπειν αὐτούς, ὡς προείπομεν» (Ἱ.Μ.Φουντούλη, Ἡ οἰκονομία σέ λειτουργικά θέματα κατά τόν πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο-Ποιμαντικές ἀνάγκες τῆς Τουρκοκρατίας, Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Ὀθωμανική [περίοδος 1430-1912,Α ́[Κέντρο Ἱστορίας Θεσσαλονίκης τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις 12],Θεσσαλονίκη 1993, σ. 192-193).
Ὅσον δ’ ἀφορᾶ τά ὅσα ψευδῆ καί συκοφαντικά ὁ προμνησθείς Ἀρχιμανδρίτης άναφέρει, πρός εἰρήνευσιν τεταραγμένων ἐκ τούτων ψυχῶν, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι:
ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνευχήθημεν μετά ΡΚαθολικῶν, ἡ δέ παρουσία μας εἰς τήν ἐπίμαχον χειροτονίαν δέν ἦτο συμμετοχή εἰς αὐτήν ἤ, ἔτι χεῖρον, συμπροσευχή, ἀλλά παρουσία, μετά τῶν τά πρῶτα φερόντων καἰ πλήθους λαοῦ τῆς Σύρου, εἰς ἕν γεγονός σημαντικόν, διά τό σύνοικον ΡΚαθολικόν στοιχεῖον.
Ἡ εὐχετήριος προσλαλιά μας ἐξεφωνήθη πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς τελετῆς, χωρίς οὐδεμίαν δογματικήν ἀναφοράν ἤ ὑπαινιγμόν νά ἐμπεριέχῃ, εἰ μή μόνον διά κακοβούλους καί προκατειλημμένους, καί ἀπευθυνόταν πρός ἕνα θρησκευτικόν ἡγέτην, μετά τοῦ ὁποίου θά συμβιώσωμεν καί εἰς τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προβλημάτων τοῦ λαοῦ εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά συνεργασθῶμεν, ἐκφράζοντες τήν κατ’ ἄνθρωπον πρός τό πρόσωπόν του ἀγάπην καί τιμήν καί ὑλοποιοῦντες αὐτήν δι’ ἑνός συμβολικοῦ δώρου.
Διαφημίζει καυχώμενος καί ἐπαιρόμενος ὅτι διά λόγους πίστεως δέν ἀναγνωρίζει ἡμᾶς ὡς Ἐπίσκοπόν του, ἀναγνωρίζει, ὅμως, καί τιμᾶ καί ὑπολήπτεται τήν ὑπογραφήν μας, προκειμένου νά εἰσπράττῃ μηνιαίως τόν μισθόν του, ἕως καί σήμερον ....
Ἀναφέρεται εἰς τούς μικτούς γάμους, ὡς ἐάν τοῦτο νά ἦτο φαινόμενον τῶν «ἐσχάτων καιρῶν», ἠθελημένως, ἴσως, ἀγνοῶν ὅτι μικτοί γάμοι συνάπτονται ὄχι «ἐδῶ καί δεκαετίες», άλλ ́ «ἐδῶ καί ἑκατονταετίες», καί ὄχι μόνον εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.
Ὡς γνώστης καί ἄτεγκτος τηρητής τῶν ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Πατερικῶν διδαχῶν, θά ἔπρεπε, ἐάν δέν ἤθελεν νά φανατίσῃ τούς ὁμοϊδεάτες του καί ἀποπρανατολίσῃ τούς ἀναγνῶστας τῶν κειμένων του, νά γνωρίζῃ ὅτι πάντοτε ὑπῆρχε προβληματισμός σχετικῶς μέ τό ἐάν οἱ ἐπανερχόμενοι εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ΡΚαθολικοί θά ἔπρεπε νά ἀναβαπτίζωνται ἤ μόνον νά χρίωνται... Καἰ ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, δηλωτικόν τῆς ἠθελημένης ἀγνοίας καί συνειδητῶς συκοφαντικῆς ψευδολογίας του, διερωτώμεθα ἐάν γνωρίζει πόσοι ἑτερόδοξοι, ἐπί τῆς Ἀρχιερατείας ἡμῶν προσῆλθον εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί, ταυτοχρόνως, ἐάν ἠδύνατο ὁ ἴδιος ἤ οἱ ὁμόφρονες αὐτῷ νά παρουσιάσουν ἕνα, ἔστω καί ΕΝΑ ἑτερόδοξον, τόν ὁποῖον ἐπανέφερον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν!
Ψευδῶς, ὡσαύτως, καί συκοφαντικῶς καί ἐν περισσεύματι θρασύτητος ἀναφέρει ὅτι «ἡ Θεία Κοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων μεταδίδεται στούς παπικούς καί παράλληλα οἱ δικοί μας "κοινωνοῦν" τήν ὅστια ἀπό τούς παπικούς"! ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΤΟΥ ΨΕΥΔΕΣΤΕΡΟΝ! Ἀντιθέτως, καί πρός ἐπίρρωσιν τούτου καί κατίσχυσιν τοῦ ἄρχοντος τοῦ ψεύδους, δημοσίως ἐλοιδωρήθημεν ὅτε ἀπηγορεύσαμεν, εἰς συγκεκρμένην περίπτωσιν τήν μετάδοσιν τῆς Θείας Κοινωνίας εἰς ΡΚαθολικόν, ὡς ἡ ἐπισυναπτομένη ἀλληλογραφία καταδεικνύει.
Ὁ καταγγέλλων ἡμᾶς Ἀρχιμανδρίτης ἀπεδείθη στερούμενος παντελῶς ὀρθοδόξου ἤθους καί γνησίου Ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, παραδεχόμενος ὅτι ἐπί μῆνας πρίν εἶχε παύσῃ τό μνημόσυνόν μας, δίχως νά μᾶς ἐνημερώσῃ, ὡς ἔδει, λειτουργῶν ἐπί ἀντιμηνσίου κεκοιμημένου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ἐν ταὐτῷ χαίρων, κατά παρελθόντα μῆνα Μάϊον, συναναστρεφόμενος λειτουργικῶς μεθ’ ἡμῶν.
Πεποίθαμεν δ’ ὅτι, ὡς γνώστης καί ἄκαμπτος τηρητής τῶν ἱερῶν Κανόνων, γνωρίζει τί οὗτοι προβλέπουν διά τούς γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ψευδομένους καί συνειδητούς ἐπισκοποκατηγόρους, ἀλλά καί οἱ νόμοι τῆς Πολιτείας, ἐνώπιον τῶν ὁποίων αὐτός καί οἱ ἀναπαράγοντες τά ἐξ αὐτοῦ ἐκπορευόμενα θά κληθοῦν εἰς ἀπολογίαν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, κατηγορούμενοι διά συκοφαντικήν δυσφήμισιν, καί ἐλπίζομεν ὅτι δέν θά διαστρέψουν τοῦτο, ἐμφανίζοντες ἑαυτούς ὡς διωκομένους ἕνεκεν τῆς ἀληθείας, τήν ὁποίαν δέν τολμᾷ ἤ δέν δύναται νά ὑποστηρίξῃ ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, εἰς τό ὁποῖον ἐπανειλημμένως ἔχει κληθεῖ, ἀλλ’ ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτοῦ ἐμφανίζεται ὡς ἀγνώστου διαμονῆς(!).
Παρά ταῦτα, ὅμως, συνεχίζει καἰ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς νά ἐξαπολύῃ ὑβριστικάς καθ’ ἡμῶν ἐπιστολάς, τάς ὁποίας προθύμως καί ἀβασανίστως ἀναπαράγουν ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα ἐνημερώσεως, ὑπέχοντα καί ταῦτα ήθικάς καί ποινικάς εὐθύνας...
Δεδομένου, μάλιστα, ὡς παραλήπτης τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς γνωρίζετε τήν διεύθυνσιν αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἀγνοεῖ ὁ Κανονικός Ἐπίσκοπος καί ὁ Ἡγούμενος αὐτοῦ-ἄλλως, εἴμεθα βέβαιοι-δέν θά τήν ἐδημοσιεύατε, θά σᾶς παρακαλούσαμε νά μᾶς ἐνημερώσητε περί αὐτῆς, ὥστε νά ἀποσταλοῦν πρός αὐτόν τά Κλητήρια Θεσπίσματα ἐμφανίσεώς του ἐνώπιον τοῦ ὑφ’ ἡμῶν ὁρισθέντος ἀνακριτοῦ, διά νά δώσῃ λόγον περί τῶν πραττομένων, γραφομένων καί λεγομένων ὑπ’ αὐτοῦ, ὡς πάντες οἱ ἀληθεῖς καί γνήσιοι ὁμολογηταί πράττουν, ἀντί νά καταφεύγῃ εἰς τήν θρασύδειλον ἀσφάλειαν τῶν δημοσίων μονολόγων, μέσῳ φιλικῶν πρός αὐτόν μέσων ἐνημερώσεως.
Προσεπιδηλοῦμεν δ’ ὅτι οὐδέποτε καί εἰς οὐδένα Κληρικόν μας ἐστερήσαμεν τήν παρρησίαν ἤ τήν ἐλευθερίαν καταθέσως εἰς ἡμᾶς ἀκωλύτως προσωπικῆς του γνώμης, οὐδένα καί οὐδέποτε καί δι’ οἱουδήποτε τρόπου ἐτιμωρήσαμεν δι’ αὐτό, πολλάκις δέ τήν παρά τῶν Κληρικῶν μας συγγνώμην ᾐτησάμεθα, ἐάν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν καθηκόντων μας τυχόν αὐτούς παρεπικράναμεν.
Ἀπόδειξις και τοῦτο τοῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ καί ἀντιεπισκοπικοῦ πνεύματος τοῦ εἰρημένου Ἀρχιμανδρίτου, ὁ ὁποῖος δέν ἠθέλησεν προηγουμένως νά καταθέσει τούς προβληματισμούς καί τάς ἐνστάσεις του κατ’ εὐθείαν πρός τόν Ἐπίσκοπόν του, ἀλλ’ ἐπέλεξεν τήν ὀλισθηράν τῆς δημοσιότητος ὁδόν, εἰς τήν ὁποίαν δέν θά τόν ἀκολουθήσωμεν, κηδόμενοι τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας.
Σημειωθήτω καί ἡ πλήρως ἀπάδουσα πρός Κληρικόν, καί δή Μοναχόν καί δή «τηρητήν τῶν ἱερῶν Κανόνων καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως στερρόν», ἡ ὑπ’ αὐτοῦ αὐτόβουλος ἐγκατάλειψις τοῦ ποιμνίου του, τό ὁποῖον τόν ἠγάπησεν καί παντοειδῶς εὐηργέτησεν, δύο ἡμἐρας πρό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, γεγονός τό ὁποῖον τόν λαόν τῆς Ἐνορίας του πολύ παρεπίκρανεν καί τούς λοιπόν Ἐφημερίους τῆς Ἄνδρου ἐξώργισεν...
Κατακλείοντες τήν παροῦσαν, ἡ ὁποία, σημειωθήτω, δέν εἶναι προσωπική, διερωτώμεθα ἐάν δέν «ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν» μόνον, ἀλλά καί «ἀποτετειχισμένοις ψευδολογεῖν» καί ἑωσφορικῶς ἐμφανίζειν ἑαυτούς ἀνωτέρους τῶν ἁγίων Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Ἰουστίνου Πόποβιτς καί τῶν ὁσίων Γερόντων Φιλοθέου Ζερβάκου, Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί ἄλλων πολλῶν, διά τήν δόξαν τοῦ κόσμου καί μόνον!
Μετά τιμῆς καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β ́
Δείτε και: 
-Ο Σύρου Δωρόθεος στον Ρ/Καθολικό Μητροπολιτικό Nαό στην Ξυνάρα της Τήνουhttp://aktines.blogspot.gr/2013/07/n.html
-Ο Σύρου Δωρόθεος στον Παπικό ναό για το νέο έτος 2014 http://aktines.blogspot.gr/2014/01/2014_2.html
-Τήνος : "Συμπροσευχή για την Ενότητα των Χριστιανών"http://aktines.blogspot.gr/2010/02/blog-post_2505.html
-Ο Μητροπολίτης Σύρου στον Ναό Παναγίας του Καρμήλουhttp://aktines.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9711.html
-Οικουμενι(στι)κή Πρωτοχρονιά 2013 στην Ερμούπολη Σύρουhttp://aktines.blogspot.gr/2013/01/2013.html
-Ορθόδοξες παρουσίες σε Ρωμαιοκαθολική εκδήλωσηhttp://aktines.blogspot.gr/2010/02/blog-post_1163.html
-Σύρου Δωρόθεος: “ Θεωρώ ότι πράττω το σωστό και πραγματικά δεν με ενδιαφέρει το τι λέει και τι γράφει ο καθένας. ”http://aktines.blogspot.gr/2014/07/blog-post_14.html

-Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος προς νέο Παπικό “επίσκοπο” Σύρου Πέτρο: Σᾶς προσφέρομεν την Ἀρχιερατικήν ταύτην Μίτραν. ΑΞΙΟΣ! http://aktines.blogspot.gr/2014/07/blog-post_41.html
Δείτε και( ΕΔΩ &ΕΔΩ & ΕΔΩ & ΕΔΩ &ΕΔΩ &ΕΔΩ &ΕΔΩ &ΕΔΩ )

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οφειλω να ομολογησω τον λεγομενον υπο του Σεβασμιοτατου Συρου, κυρου Δωροθεου, εν πολλοις ακατανοητον.

Προ της επιτελεσεως της συμπροσευχης, εχωουμε αλλα, εξ ισου φοβερα...

1) «είτις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει μεθ' εαυτού, χαίρειν αυτώ μη λέγετε και εις οικίαν μη λαμβάνετε Ω ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς» (πρβλ. β΄Ιωαν. 10-11).

2) «εί τις ευαγγελίζεται υμάς παρ' ό παρελάβετε, κάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού, ανάθεμα έστω» (πρβλ. Γαλ. Α΄8).

3) Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ στιχ. 9 "πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει• ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε• 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς"

4) «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC)

5) Ιερος Κανὼν των Αγιων Αποσοτλων ΞΔ'

Εἴ τις κληρικός, ἢ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω.


Το κοινωνικως χαιρειν προς τοις αβαπτισπτοις και αιρειτικοις λατινοις, ως αναγκαιον επι τω ευαγγελισμω αυτων, ινα ευρωσι την εν Χριστω σωτηριαν τω αγιω βαπτισματι, ευσεβες και φιλανθρωπινον...

Το θεολογικον χαιρειν επι των αβαπτιστων και αιρετικων Λατινων, αισχρον και της εν Χριστω σωτηριας απολεστικον.

Ελπιζω, συν Θεω, να τα κατανοησετε αυτα ταχεως, Σεβασμιοτατε Συρου, κε Δωροθεε...


Ο των αθλιοτατων Γερασιμος Θηκαρας, εκ του Ορους και της Χωρας των σπουδαιων.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΓΑΚΗΣ είπε...

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Σύρου υπαινίσσεται ότι κάποιοι παραδοσιακοί Μητροπολίτες όπως ας πούμε ο ''Χίου'' και ο ''Πειραιώς'' δεν έχουν την αγάπη που έχει αυτός προς τους ετεροδόξους επειδή αυτοί δεν παρίστανται στις ακολουθίες των αιρετικών και ελέγχουν έμπρακτα με αυτό τον τρόπο την κακοδοξία τους και την αίρεση. Ας μελετήσει καλύτερα την εκκλησιαστική ιστορία και πιο συγκεκριμένα την στάση των Πατέρων που ο ίδιος αναφέρει έναντι των αιρετικών και ας μην μας παρουσιάζει με τις ρητορείες του το άσπρο μαύρο και αντίστροφα. Να ζητήσει συγνώμη και να μην επιβαρύνει τη θέση του. Δεν παραδειγματίστηκε από τα καμώματα κάποιας ''μείζονος υπερτελούς και αλαζονικής συνόδου'' στο παρελθόν που αφόρισε έναν άγιο άνθρωπο επειδή ακριβώς ο τελευταίος άσκησε δίκαιο έλεγχο στις παρεκτροπές ορισμένων από την ορθή πίστη; Και επιτέλους ας δώσει μία απάντηση στον ''Άγιο ''Πειραιώς'' που επανειλημμένως έχει στηλιτεύσει τη στάση των οικουμενιστών και όχι να εξαντλεί όλη την εξουσία του σε ένα απλό και αδύναμο κατά κόσμο ιερομόναχο. Επαναλαμβάνω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και τον προκαλώ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ''ΑΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ''.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα αναφερθώ σε ιερούς κανόνες , είναι άλλοι αρμοδιότεροί μου να το κάνουν , αλλά τά λεγόμενα του σεβασμιωτάτου βιάζουν την λογικήν είναι δηλαδή λογικώς διαταραγμένα Ο πατριάρχης Γεννάδιος μιλά για τις περιπτώσεις που οι ετερόδοξοι έρχονται αυτοβούλως και αυθορμήτως μέσα στους ορθόδοξους ναούς και μάλιστα σε ένα επίπεδο λαϊκό άνευ προσκλήσεων , όπου ενδεχομένως να υπάρχει μία καλή προαίρεσις , μία αναζήτηση πράγμα το οποίο εφαρμόζεται και σήμερα όχι μόνο στη Σύρο αλλά απανταχου της γής Πουθενά η είσοδος στους ορθοδόξους ναούς δεν αστυνομεύεται , μπορεί κάποιος αλλόδοξος ή αλλόθρησκος να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία με ταπείνωση καθήμενος στα πίσω καθίσματα ησύχως Δεν νομίζει ο σεβασμιώτατος ότι αυτό που λέει ο πατριάρχης Γεννάδιος διαφέρει πολύ από τις επισημότατες εκατέρωθεν παραστάσεις κατόπιν προσκλήσεων συνεορτασμων και συμπροσευχών με ετεροδόξους και ετεροθρήσκους ; Εκτιμούμε ότι η επιδιωκόμενη σύγχυση είναι εσκεμμένη και περιέχει δόλο Ο πατριαρχης Γεννάδιος το λέει ρητά ΄΄ αρκετόν οὖν ἐστί ὅτι ὑμεῖς οὐ ζητεῖτε οὐδέ λαμβάνετε ἁγιασμόν παρ’ αὐτῶν, διότι εἰσίν ἑτερόδοξοι ΄΄ Τι σχέση έχει αυτό που λέει ο πατριαρχης Γεννάδιος με τις οικουμενιστικές φιέστες ;
Όλα αυτά που λέει ο σεβασμιώτατος μας εκλήσσουν , αλλά θα ήθελα να σχολιάσω επίσης εκείνο το άηθες , ανοίκειο και πολύ φθηνό που λέει περί της υπογραφής του, δυνάμει της οποίας ο εν λόγω κληρικός παίρνει το μισθό του Θα πρέπει κάποτε οι επίσκοποι να καταλάβουν , ότι κάνουν κατάχρηση των προνομίων που έλαχε η εκκλησία , τά οποία οι ίδιοι καρπώνονται πολλές φορές ιδιοτελώς και από τά οποία οι ίδιοι έχουν πλουτίσει Αυτό είναι μία πληγή της εκκλησίας , την οποία μόνο ένας διωγμός θα μπορούσε να θεραπεύσει δικαίώνοντας το ΄΄ουδέν κακόν αμιγές καλού ΄΄ Θα έπρεπε ο σεβασμιώτατος να έχει κατά νου ότι η πηγή της εξουσίας του και των χρημάτων που και ο ίδιος εισπράττει είναι ο λαός, τον οποίον έχουν λάβει την εντολή να υπηρετουν και ο οποίος φορολογείται γι ΄ αυτό Εάν δεν υπήρχε το ποίμνιο δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν και οι ίδιοι Αυτά είναι αλήθειες που οι επίσκοποι έχουν λησμονήσει λόγω του τρόπου εκλογής των , ο οποίος τους καθιστά υποτελείς στους ισχυρούς του κόσμου τούτου και μπροστά στο λαό πουλάνε ΄΄μούρη΄΄ Πού την πουλάς την μούρη βρέ ;
΄΄Ωραίος καλλει΄΄

Αντιοικουμενιστής είπε...

Εις αύτην την επιστολήν ποιείται το λευκό εις μέλαν. Εκ των αναριθμήτων ανακριβειών της παρούσης θα σταθώ μόνο εις εν: εις τους μικτούς γάμους. Ας μας αναφέρει, όστις γνωρίζει καλώς, δια ποίων προϋποθέσεων επιτρέπει η Ορθόδοξος Εκκλησία την συμμετοχήν εις Ορθόδοξον γάμον ενός ή μιάς συνανθρώπου ημών ετεροδόξου; Ωφείλει το μικτόν ζεύγος να κατηχήσει τα τέκνα, οία προκύψουν εκ του μικτού γάμου εις την Ορθόδοξον Πίστιν; Αληθώς, τηρείται ο απαράβατος ούτος όρος, δια τον οποίον οι μελλόνυφοι υπογράφουν δήλωσιν εν είδει όρκου ενώπιον Θεού ότι τα τέκνα των οφείλουν να κατηχηθούν εις την Ορθόδοξον Διδασκαλίαν και Πίστιν, ειδικώς εις τας εκείνας περιπτώσεις εις τας οποίας ο πατήρ του/των τέκνων, των μικτών εκείνων γάμων είναι ετερόδοξος; Εφόσον τούτον δεν τηρείται, υφίσταται τουλάχιστον ηθική (αν όχι και νομική ή και κανονική) παράβασις αμέλειας κατηχήσεως ενός τμήματος του ποιμνίου εις την Ορθόδοξον Πίστιν και Διδασκαλίαν, αλλά και ακυρώσεως του Ορθοδόξου γάμου, συνεπεία της αθετήσεως των δι’ όρκου υπεσχεμένων αλλά και της ανυπαρξίας των προϋποθέσεων δια των οποίων η Ορθόδοξος Εκκλησία επιτρέπει την συμμετοχήν του ετεροδόξου εις τον Ορθόδοξον θρησκευτικόν Γάμον. Είναι τιμιότερον και ειλικρινές όπως τις ομολογήση την αδυναμίαν ασκήσεως των καθηκόντων του, ων προκύπτουν εκ των αυξημένων απαιτήσεων αυτής καθ’ αυτής της θέσεως του, παρά ούτος να να επιχειρή να δικαιολογήση τα μη δυνάμενα δικαιολογήσαι...

Ανώνυμος είπε...

προφανώς, ο σεβασμιώτατος μας δουλεύει...

Ανώνυμος είπε...

Βρε ο ίδιος ο Σύρου δεν φώναξε "Αξιος" στον Ρ/καθολικό επίσκοπο;
Αν είναι "άξιος" ο παπικός και αυτό του το αναγνωρίζει ο ορθόδοξος, τότε προς τι να ευλαβούνται τον ορθόδοξο οι ορθόδοξοι πιστοί;

Είναι κι αυτό στα πλαίσια της "αγάπης"; Που την έμαθε τόση "αγάπη" ο σεβασμιότατος;
Στην παραθεριστική του οικία στην Μύκονο;

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε, έχετε δίκιο, εσείς δεν συμπροσευχηθήκατε ποτέ με τους Φραγκοσυριανούς και τους Φραγκοσυριανούς παπάδες, ίσως δεν συμπροσευχηθήκατε ποτέ ούτε με τους Ορθόδοξους. Εσείς μόνο τις δημόσιες σχέσεις πιστεύετε και σ' αυτές προσεύχεστε και πάντα μπροστά σε πολλές-πολλές φωτογραφικές μηχανές. Για να δημοσιευτεί μετά η φωτογραφία στα Θαλασσοπούλια. Κάτι ξέρουμε και εμείς, το ταλαίπωρο ποίμνιό σας.
Ανδριώτης

Ανώνυμος είπε...

Υστερόβουλη επίθεση του π. Ευθυμιου στον ευεργέτη του .

Ανώνυμος είπε...

"Υστερόβουλη επίθεση του π. Ευθυμιου στον ευεργέτη του" μας είπε ο 3:11 χωρίς να δικαιολογήσει αυτό που έγραψε.

Ανώνυμος είπε...

Μά αφου τό λέει γιατί μέ την υπογραφή του παίρνει τον μισθό του ή ακόμα επειδή τον έκανε παπά ! Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ξέρετε σέ ποιόν τό είπε τό '' πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται΄΄; Στήν ΄΄ευεργέτιδά΄΄ του την Ευδοξία !

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΙΑ : ΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΆΖΟΥΝ ΤΑ ΧΝΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΛΕΜΕ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΖΗΤΩ.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Το κριτήριον της οιασδήποτε χειροτονίας δια τον επίσκοπον είναι η ηθική ακαιρεότης και η βαθιά πίστις του υποψηφίου εις την Ορθοδοξίαν και δια τον χειροτονούμενον η επιθυμία του να υπηρετήσει ψυχή τε και σώματι την Αγίαν ημών Εκκλησίαν. Δεν υπηρετείται ο τάδε ή ο δείνα επίσκοπος, αλλά η Εκκλησία. Και ο Επίσκοπος υπερετεί κακείνος ακολούθως την Εκκλησίαν. Σημείον αναφοράς είναι η Εκκλησία και ουχί ο Επίσκοπος, όστις συνιστάν εν μέλος αυτής. Εάν τώρα εις επίσκοπος δεν διαθέτει ούτε ίχνος Ορθοδόξου Πίστεως (δια την ηθικήν ακεραιότητα δεν τολμώ να σκεφθώ καν...) παρά πιστεύη ότι η εκκλησία άρχεται και τελευτά εις τον εαυτόν του, αύτη η αντίληψις συνιστά τον εκφυλισμόν της εις κοσμικόν οργανισμόν ή σωματείον χειρίστου είδους. Εάν ο εν λόγω ιερεύς δια της διαμαρτυρίας του υπηρετεί την Εκκλησίαν και την Ορθόδοξον Πίστιν καλώς πράττει. Εάν ο επίσκοπος εχειροτόνησε αυτόν δια των Ορθοδόξων (μη κοσμικών κριτηρίων) ούτος ωφείλει να είναι αληθώς υπερήφανος και άξιος δια την επιλογήν του, διότι ο ιερεύς του σκέπτεται και ενεργεί Ορθοδόξως. Ειδάλλως το πρόβλημα ευρίσκεται εις τον επίσκοπον, όστις ευρίσκεται εις λάθος τόπον και θέσιν. Ωφείλουμε ευγνωμοσύνην εις άπαντας τους ευεργέτας ημών και άπαντες, ευεργέται και ευεργετούμενοι ωφείλουμε ευγνωμοσύνην εις τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν. Εκτός εάν τινές των επισκόπων θεωρούν ως ανώτατον θεόν τον εαυτόν των. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Όντως ο επίσκοπος υπηρετεί την εκκλησία ο ιερέας τι υπηρετεί τις φαντασιώσεις του περι ενώσεως των εκκλησιών αυτό ειναι ταγμένος να κάνει ;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com