26 Σεπ 2014

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἱερώνυμον καί ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον
καί ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 Γρεβενά 25-9-2014
 Ἅγιοι Πατέρες
Ἐπικειμένης τῆς ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη μας κυροῦ Σεργίου γιά τήν Μητρόπολη Γρεβενῶν  τά Μέλη τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης καί Ἐθελοντισμοῦ Γρεβενῶν «ΕΛΠΙΔΑ», οἱ φίλοι καί πολίτες τῶν Γρεβενῶν, σᾶς ἀπευθύνουμε ὕστατη παράκληση, ὅπως λάβετε σοβαρά ὑπ᾽ ὄψη σας ὅλους τούς λόγους πού ἐπιβάλλουν νά εἶναι ἡ ἐκλογή σας αὐτή λελογισμένη και ἀρμόζουσα.

Τά Γρεβενά εἶναι πόλη ἱστορική, πολυπαθής καί μαρτυρική καί ἡ συμβολή τῶν κατοίκων της σέ ὅλα τά ἱστορικά δρώμενα τῆς πατρίδος μας σημαντικώτατη μέ ἀναρίθμητα θύματα καί τραυματικές μνῆμες.
Ἀλλά καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία δέν ὑστέρησε σέ προσφορά καί θυσία. Ἀντίθετα αὔξησε τό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ὁ Ἅγιος Νικάνωρ, ὁ ἀσκητής τῆς Μονῆς Ζάβορδας, ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ ἐκ Σαμαρίνης Νεομάρτυρας, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Τσούρχλι, τό ὁποῖο μάλιστα μετενωμάσθηκε «Ἅγιος Γεώργιος» καί ἡ κορυφαία Ἐκκλησιαστική μορφή τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Αἰμιλιανοῦ εἶναι οἱ περίτρανες ἀποδείξεις τῆς εὐλαβείας καί τοῦ ἡρωϊκοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Γρεβενῶν.
Τήν ἰδιαίτερα δυναμική θρησκευτικότητα τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς μας τήν βλέπουμε καί στά νεώτερα χρόνια, μέ τό γόνιμο πνευματικά πέρασμα ἀπό τήν πόλη μας τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη στίς δυσχείμερες συνθῆκες τοῦ Ἐμφυλίου πολέμου, ὁ ὁποῖος πρόσφερε σημαντικότατο ποιμαντικό ἔργο καί ἔδωσε στήν Ἐκκλησία ἀγλαούς καρπούς, τόν μακαριστό π. Θεόφιλο Ζησόπουλο, ἱδρυτή τῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» μέ τό γνωστό ἱεραποστολικό της ἔργο, τόν π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο μέ τήν μοναδική στό εἶδος της φιλανθρωπική δραστηριότητα, τόν μακαριστό καθηγητή Πανεπιστημίου Θεολόγο, Στέργιο Σάκκο μέ τήν ἀνυπολογίστου ἀξίας κατηχητική καί ποιμαντική δραστηριότητα, τήν σεβάσμια μορφή τοῦ γέροντος Θεοκλήτου, τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης, γιά νά μήν ἀναφερθοῦμε στό πλῆθος τῶν γνωστῶν καί ἀνώνυμων ἀφιερωμένων γυναικῶν, πού πρόσφεραν καί προσφέρουν ἔργο χριστιανικῆς ἀγάπης στά λαϊκά στρώματα τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὅλες αὐτές οἱ Ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως μας χρήζει καλῶν ποιμένων γιά νά ἀξιοποιηθούν οἱ λαϊκές θρησκευτικές καί πνευματικές ὑποδομές του.
Ἡ μακροχρόνια ἀσθένεια τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σεργίου εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν πνευματική μας ἀποτελμάτωση. Λαός καί Κλῆρος χρήζουμε πνευματικῆς ἀναγέννησης καί ὄχι ἀπλά συντήρησης. Ὅλοι οἱ τομεῖς ὑπολειτουργοῦν. Ἡ νεολαία μας χρειάζεται στιβαρά χέρια, γιά νά τήν ἐπαναφέρουν στήν Ἐκκλησία. Δέν ἐννοοῦμε ὅτι θά κάνει θαύματα ὁ μελλοντικός μας Ἐπίσκοπος, ἀλλά μία μερίδα τῆς νεολαίας μας πρέπει νά ἀφυπνισθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπό τήν ζωή τῶν πολιτῶν. Τό φιλανθρωπικό ἕργο βρίσκεται στά χέρια τῆς ἰδιωτικῆς εὐαισθησίας καί πρωτοβουλίας. Ὁ Μοναχικός βίος εἶναι ἀνύπαρκτος, ἐνῶ ἡ Μητρόπολή μας διαθέτει Μοναστήρια ἐφάμιλλα τῶν Ἁγιορείτικων, μέ λαμπρό παρελθόν καί δράση τόσο ἐκκλησιαστική ὅσο καί πατριωτική.
Ἡ ἀπουσία τῶν Μοναστηριακῶν ἑστιῶν ἀναγκάζει τούς κατοίκους τῆς πόλης μας καί τῆς ἐπαρχίας μας νά καταφεύγουν σέ ὅμορες Μητροπόλεις. Καί ὁ Κλῆρος μας χρήζει ἀναδιοργάνωσης καί εἶναι πρόθυμος νά συστρατευθεῖ στό πλευρό ἑνός ἄξιου Ἱεράρχη.
Ἐάν σέ ὅλη αὐτή τή ζοφερή πνευματικά εἰκόνα, πού δηλώνει κατά τρόπο κραυγαλέο τήν ἀνάγκη  ἀναγέννησης, προστεθεῖ καί ὁ παράγοντας τῆς πνευματικῆς ἀναζήτησης μερίδος συμπατριωτῶν μας, τῆς πόλης πού ἀριθμεῖ 18.000 κατοίκους καί τῆς λοιπῆς ἐπαρχίας μας, θεωροῦμε ὅτι ἔχετε χρέος, ἅγιοι Ἱεράρχες, πρίν προβεῖτε στήν ἐκλογή νέου Μητροπολίτη, νά τά λάβετε ὅλα ὑπ᾽ ὄψη σας καί νά ἐπιλέξετε ἄνθρωπο νέο, φωτισμένο καί ἱκανό νά ἀναλάβει τό βάρος καί τήν εὐθύνη τόσων μετώπων στήν τοπική μας Ἐκκλησία, γιά νά μή φέρετε ἐσεῖς τήν εὐθύνη γιά τήν συνέχιση τῆς πνευματικῆς μας ἀδράνειας.
Τά ἔνδοξα στό παρελθόν Γρεβενά ἐπιζητοῦν καί προσδοκοῦν νά  σημειώσουν νέες σελίδες πνευματικῆς ἀναγέννησης καί προόδου μέ τή φωτισμένη καθοδήγηση προσώπου κατηρτισμένου θεολογικά καί Ἐκκλησιαστικά, μέ ὑγιές ὀρθόδοξο φρόνημα, μέ ψυχικές καί σωματικές δυνάμεις γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἡμερῶν μας καί στίς πνευματικές ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας καί ἀφοῦ λάβετε ὑπ᾽ ὅψη σας καί τίς δύσκολες γεωγραφικές, ἐδαφολογικές καί κλιματολογικές συνθῆκες τῆς περιοχῆς μας.
Ἅγιοι Πατέρες,
τά Γρεβενά ἀγωνιοῦν ἀλλά καί προσδοκοῦν.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
γιά το Δ.Σ.  τῆς «ΕΛΠΙΔΑΣ»
Ἡ πρόεδρος                                       Ἡ γενική γραμματέας
Εὑαγγελία Μπόγκια                                   Μαρία Βανιώτη

(Ἀκολουθούν 730 ὑπογραφές)

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο παρελθόν η εκλογή των Μητροπολιτών γίνονταν από τον λαό και κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονταν και η ικανότητα του εκλεγμένου επισκόπου.
Θεωρώ λοιπόν κατάντια για το Ορθόδοξο πλήρωμα να παρακαλεί τον Αρχιεπίσκοπο να "στείλει" ικανό μητροπολίτη και όχι μέτριο ή ανίκανο !!! αντί να προτείνει ονόματα της Μητρόπολης του. Εκτός και εάν δεν υπάρχουν εκεί ικανοί κληρικοί.

Ανώνυμος είπε...

δυστυχως ο ιερωνυμος συνεχιζει με προκλητικον τροπον την επιλογην των προσωπων δια τας μητροπολεις δια τα γρεβενα ακουγεται ο π. κολοκυθας χριστοφορος ηλικιας 67 ετων διοτι δυστυχως τον επεβαλλε
προσωπον που επηρεαζει τον ιερωνυμον σαυτη την ηλικια τι θα προσφερει η ευθυνη ειναι κυριως στους εκλεκτορας αρχιερεις
αλλα και στον λαον που δεν ξεσηκωνεται να αντιδρασει αγιοι αρχιερεις τον λαον δεν τον υπολογιζεται τον δικαιον κριτην δεν το φοβασθε π. σαββας αγιον ορος

Ανώνυμος είπε...

Ο μέλλων να εκλεγεί αρχιερεύς θα πρέπει επί τη βάσει των όσων διαλαμβάνει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο περισπούδαστο σύγγραμμά του που φέρει τον τίτλο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ να τυγχάνει ή Θεόκλητος ή Δημόκλητος και η εκλογή του να μην αποτελεί προιόν , προσυννενοήσεων,συναλλαγής και φατριαστικών δοσοληψιών. Ας "αφήσουν" οι άγιοι συνοδικοί, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, να μιλήσει το Άγιο Πνεύμα, του οποίου η προτίμηση δεν είναι δυνατό να έχει διαρρεύσει στις εφημερίδες και τα ΜΜΕ γενικότερα πολύ καιρό προ των μητροπολιτικών εκλογών!
Στους "χρυσούς αιώνες" της Εκκλησίας και τι δε μηχανεύονταν και σοφιζόντουσαν κάποιοι άγιοι άνθρωποι, κατά τον προαναφερθέντα άγιο Νικόδημο, προκειμένου να αποφύγουν την επίφθονη επισκοπική καθέδρα! Άλλος απέκοπτε το ωτίο του, άλλος υποκρινόταν το δαιμονιώντα, άλλος έφευγε από δω κι από κει, άλλος απήγετο και άκων έσπευδε προς την αρχιερωσύνη!
Τα νεότερα χρόνια και "διηγώντας τα να κλαις" πλην, βεβαίως, ΕΠΑΙΝΕΤΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ!
Σήμερα οι υποψήφιοι "μνηστήρες" αγαλλομένω ποδί σπεύδουν προς κατάκτησιν της "πολυφέρνου" και ωραίας νύμφης, τουτέστιν ιεράς τινός μητροπόλεως, καταχρώμενοι και παρερμηνεύοντες το σχετικό παύλειο χωρίο περί "ορεγομένου επισκοπής" και αφού προηγουμένως το αποτέλεσμα "μαγειρευτεί" σε διάφορες παρασυναγωγές, με τηλεφωνήματα, υποσχέσεις περί "αντιπαροχών κ.ο.κ.! Επαναλαμβάνω, προς άρσιν παρεξηγήσεων, πλην ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ! Επίσης, ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ, η βούληση του λαού παραθεωρείται όπως έχει αποδείξει η σύγχρονη εκκλλησιαστική Ιστορία. Δεν είναι δυνατόν οι κάτοικοι μιας επαρχίας, σύσσωμα, να αιτούνται την εκλογή ενός κληρικού που εκδαπανήθηκε στη διακονία της αποσπώντας, κατ αυτόν τον τρόπο, την καθολική αποδοχή του ποιμνίου του και οι εκλέκτορες να εκλέγουν διάφορους "αλεξιπτωτιστές" αρχιμανδρίτες, που ως επί το πλείστων ενδιατρίβουν στο κλεινόν άστυ ως "ποντικοί" των συνοδικών γραφείων! Για πολλούς αρχιμανδρίτες η θητεία τους ως γραμματέων στα συνοδικά γραφεία αποτελεί το πρόκριμα για την κατάληψη του αρχιερατικού αξιώματος με συνέπεια η αρετή και ο υπέρ της Εκκλησίας ζήλος κάποιων άλλων κληρικών να θεωρείται...μειονέκτημα!
Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, παλαιότερα, είχε καυτηριάσει θεοφιλώς τον κρατούντα τρόπο εκλογής μητροπολιτών αλλά, δυστυχώς, μέχρι σήμερα ουδέν έπραξε για την ανιτιστροφή της στρεβλής αυτής καταστάσεως ίσως γιατί συναντά αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ιεραρχίας!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

δυστυχως λειπει το αγωνιστικον φρονημα λειπει ο αειμνηστος αυγουστινος ενθυμουμεθα τι εγενετο παλαιοτερα σε χειροτονιας αρχιερεων τωρα το παρασκηνιο και οχι το αγιον πνευμα εκλεγει τους αρχιερεις ειναι αδιανοητον ενας συνταξιουχος διδασκαλος να επηρεαζει την εκλογη του γρεβενων

Ανώνυμος είπε...

παρακαλω αναρτησατε το σχολιο μου περι του συνταξιουχου δασκαλου που επηρεαζει τον ιερωνυμο τι φοβασθε τοτε τι ομολογητες ειμαστε

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com