25 Ιουν 2014

Ευδοξία Αυγουστίνου, Πού πηγαίνουμε; Πρός νομιμοποίηση παραθρησκειῶν, σεκτῶν καί ὄχι μόνον;

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ;
Πρός νομιμοποίηση παραθρησκειῶν, σεκτῶν καί ὄχι μόνον;
  Ὁ ὑπουργός Παιδείας κατέθεσε ἐσπευσμένα γιά διαβούλευση νομοσχέδιο σχετικά μέ τήν «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα» (βλ. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1875).
  Προκαλεῖ κατάπληξη ἡ ὅλη σπουδή καί μεθόδευση τῆς προσπάθειας ἀναγνώρισης αἱρέσεων, θρησκειῶν, παραθρησκειῶν ὡς νομικῶν προσώπων. Tό «διαβεβουλευμένο» νομοσχέδιο ἀναφέρει:

  Ἄρθρο 02: «Για να συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι ο θρησκευτικός λειτουργός, ιερουργός ή ποιμένας της θρησκευτικής κοινότητας, στον οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση των θρησκευτικών τελετών, ο οποίος πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπός νόμιμα διαμένων στην Ελλάδα».
  Συνεπῶς, ἀρκοῦν τριακόσια ἄτομα -ἐνδεχομένως καί ὅλοι τους ἀλλοδαποί ἤ καί μετακινούμενοι- γιά νά συστήσουν «θρησκευτική Κοινότητα», μέ τήν ἔγκριση τοῦ τοπικοῦ Πρωτοδικείου. Ἀκόμη καί αὐτός ὁ θρησκευτικός τους λειτουργός μπορεῖ νά εἶναι ἀλλοδαπός πού διαμένει νόμιμα στήν Ἑλλάδα, ἴσως καί μέ προσωρινή ἄδεια παραμονῆς. Ἀβίαστα προκύπτει τό συμπέρασμα ὅτι θά ἀναγνωρίζονται ὅλες οἱ παραθρησκεῖες καί οἱ ἐπικίνδυνες σέκτες, χωρίς κανένα ἀντίλογο, ἀκόμη καί αὐτές τῶν σατανιστῶν!
  Σύμφωνα μάλιστα μέ τό Ἄρθρο 12, ὅλες οἱ μέχρι σήμερα παράνομες παραθρησκευτικές ὁμάδες καί σέκτες θά μποροῦν νά φέρουν στήν ἐπωνυμία τους τόν ὅρο «Ἐκκλησία», παραπλανώντας προφανῶς τούς ἀνυποψίαστους. Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μόνον μία, ἡ Ὀρθόδοξη. Δέν μποροῦν οἱ τόσες παράνομες παραθρησκευτικές ὁμάδες καί σέκτες νά καπηλεύονται τόν ὅρο «Ἐκκλησία». Σέ τί ἀποσκοπεῖ τό νομοσχέδιο, ὅταν ἀπό τή μιά ἐπαγγέλλεται «ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων» κι ἀπό τήν ἄλλη χρίει τόσες «Ἐκκλησίες»; Μήπως ὅ,τι ἐπιχειρεῖται προέρχεται ἐκ τοῦ πονηροῦ;
  Εἶναι δυνατόν τό Κράτος, πού ὑποχρεοῦται νά διασφαλίζει τή ζωή τῶν πολιτῶν, νά δίδει ἀνεξέλεγκτα τή δυνατότητα σέ μία ὀλιγομελῆ αἵρεση νά ἱδρύει «Ἐκκλησία» ἤ σέ τριακόσιους ἰσλαμιστές νά δημιουργήσουν ἀνεξάρτητη ἰσλαμική κοινότητα, χωρίς νά ἐρευνᾶ τό «πιστεύω» τους; Ἄραγε γνωρίζουν οἱ σχεδιαστές τῆς διαβούλευσης τήν ἐπικινδυνότητα ὅλων τῶν σεκτῶν καί αἱρέσεων πού κυκλοφοροῦν; Ἀρκετές φορές αἱρέσεις ὁδήγησαν τούς ὀπαδούς τους στήν ὁμαδική αὐτοκτονία (βλ. http:// www.tovima.gr/world/article/?aid=86894).
  Ἐξάλλου, τέτοιου εἴδους θρησκευτικές ὁμάδες δέν ἀποκαλύπτουν τούς σκοπούς τους παρά μόνο στούς μυημένους, ἀφοῦ ἐξασφαλισθεῖ τυφλή ὑπακοή πρός τόν ὅποιο γκουρού τους. Ὅσον ἀφορᾶ στό Ἰσλάμ, σέβεται ἐκεῖνο τό θεμελιῶδες ἀτομικό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας; Θά μποροῦσε μιά ὁμάδα ὀρθοδόξων σέ ἰσλαμική χώρα νά ἱδρύσει ναό; Οὔτε κἄν τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ δέν ἐπιτρέπεται νά κάνουν. Ἀλλά καί σέ αὐτήν τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἡ ἀνέγερση ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἐκκλησίας προϋποθέτει τήν ἀντιμε- τώπιση πολλῶν περιορισμῶν.
  Ἐπιπλέον, εἶναι βέβαιο ὅτι ὀργανώσεις Σκοπιανῶν, ἀλβανῶν τσάμηδων, Τούρκων, τρομοκρατῶν κτλ. θά ἐκμεταλλευθοῦν τήν εὐκαιρία καί θά ἱδρύσουν «γραφεῖα», «ὑποκαταστήματα», «κέντρα κατασκοπείας», «κέντρα ἐκπαίδευσης». Μέ τό πρόσχημα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας θά ἐπεκτείνουν τούς προσηλυτιστικούς τους πλοκάμους, γιά νά δυναμιτίσουν τά θεμέλια τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
  Μέ τό Ἄρθρο 09 τούς δίνεται ἡ δυνατότητα ἵδρυσης καί λειτουργίας εὐκτηρίων οἴκων, ἡσυχαστηρίων, χώρων λατρείας γιά συναθροίσεις μέ θρησκευτικούς σκοπούς, ὑπό τή διοικητική καί πνευματική τους ἐποπτεία. Ἐπίσης μποροῦν νά ἱδρύουν καί νά λειτουργοῦν κατασκηνώσεις, ἰδιωτικά σχολεῖα, ἐκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ἱδρύματα, Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις (ΜΚΟ) «για την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων». Ἀφοῦ ἔχουν τήν εὐκαιρία, γιατί νά μή στήσουν τά πολυβολεῖα τους καί μέσα στήν πατρίδα μας; Μέ τά «αἱματοβαμμένα» χρήματα ἀπό τίς σφαγές τόσων χριστιανῶν στίς μουσουλμανικές χῶρες πού θά εἰσρεύσουν ἐδῶ, μποροῦν νά μεταβάλουν τήν ἰδιοπροσωπία της! Ἔτσι ἡ προπαγάνδα θά γίνεται συστηματικά καί ὀργανωμένα.
  Ἀπό μία κατασκήνωση ἰσλαμιστῶν τί εἴδους καλλιέργεια προσδοκοῦμε; Ποιός θά καθορίσει στά ἀνήλικα παιδιά τά ὅρια μεταξύ θρησκείας καί βίας; Καί ἐνῶ τό δημόσιο σχολεῖο ἀντιμετωπίζει τά προβλήματά του, τά ἰδιωτικά σχολεῖα τῶν σεκτῶν κτλ. θά μεταδίδουν τίς ἰδέες τους, προωθώντας -γιατί ὄχι;- τόν θρησκευτικό φονταμενταλισμό, τό μίσος γιά τούς «ἀπίστους» καί τή τζιχάντ.
  Ψηφίζουμε ἡγέτες, γιά νά νομοθετοῦν σύννομα πρός τό Εὐαγγέλιο καί ὄχι νά τό πολεμοῦν! Κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους ὁρκίζονται «στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας» νά ὑπακούουν στό Σύνταγμα, τό ὁποῖο στό Ἄρθρο 3 διαλαμβάνει: «Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού». Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς νομοθετεῖται τώρα τέτοιος νόμος, πού καταστρατηγεῖ καί ὑπονομεύει τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία καί ἀντιτίθεται καί πρός τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο*. Ποιά κέντρα διαφεντεύουν ἐπιτέλους τόν τόπο μας;
  Ἀσφαλῶς τό νομοσχέδιο ἀνοίγει κερκόπορτες, γιά νά εἰσβάλουν καί νά καθιερωθοῦν σέκτες, καταστροφικές λατρεῖες, φονταμεταλιστικές θρησκεῖες, ἰσλαμισμός, βουδισμός, ἰνδουισμός, νεοπαγανισμός κ.ἄ. Δέν πρόκειται γιά ἀναγνώριση θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, ἀλλά γιά δημιουργία χαοτικοῦ περιβάλλοντος. Τεμένη, συναγωγές, παγόδες κ.ἄ. θά ξεφυτρώσουν παντοῦ, ἀπειλώντας τή συνοχή τοῦ Ἔθνους μας. Μόνοι μας προδίδουμε τόν θησαυρό τῆς πίστης μας. Φύλακες, γρηγορεῖτε! Τό νομοσχέδιο λειτουργεῖ ὡς βόμβα στά θεμέλια τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας.
* Βλ. Ψήφισμα Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, 29.2.1996 / C 78/31 γιά τίς Σέκτες· Ἔκθεση ΕΚ τῆς 11.12.1997· Σύσταση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, 1412/22-6-1999· Γαλλικῆς “Νόμος 2001 -504, τῆς 12-6-2001. Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. πρωτοπ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή», περιοδικό Διάλογος, ἀριθ. 44, Ἀθήνα 2006, σελ. 1-5.
Περιοδικό “Απολύτρωσις” Ιουνίου – Ιουλίου 2014

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο για το άρθρο!
Μπράβο στα πνευματικά παιδιά του αείμνηστου Στέργιου Σάκκου!

Ανώνυμος είπε...

Ποιος να ενδιαφερθεί για την αντιμετώπιση αυτής της λαίλαπας;
Ο λαός; Είναι ακατήχητος και τρομοκρατημένος.
Οι Δεσποτάδες μας;Σχεδόν όλοι τους έχουνε γίνει ένα με τους εχθρούς μας.
Μοναδική μας ελπίδα το έλεος του Θεού. Κι εκεί, όμως, εμείς οι ίδιοι, εμπόδια βάζουμε...

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο στην αρθρογραφο!
Χρησιμα συμπερασματα βγαζει κανεις για το τι ερχεται.θυμηθηκα ενα Γραφικο που τεριαζει εδω σε αυτη την αναρτηση:''Αυτοι που προσκυνουν τα ματαια και τα ψευτικα ειδωλα,εγκατελειψαν το ελεος Του Θεου''Ιωνα 2-9).Κριμα!

Ανώνυμος είπε...

Η αξιότιμη κα Ευδοξία Αυγουστίνου με την εν γένει παρουσία της κοσμεί τον εκπαιδευτικό κλάδο τον οποίο με ευσυνειδησία και πιστότητα διακονεί. Οι προβληματισμοί της θα πρέπει το δίχως άλλο να κινήσουν την προσοχή των αρμοδίων και κατ εξοχήν των εκκλησιαστικών ηγητορων. Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο είναι εξαιρετικό!
Ενημερώνει και αφυπνίζει υπεύθυνα και ψύχραιμα.
Το ερώτημα, όμως, είναι: Πώς μπορούν να ανατραπούν όλες αυτές οι αποφάσεις, που μας δένουν χειροπόδαρα;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com