27 Φεβ 2014

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδης, «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς».«Ὄπισθεν ὁλοταχῶς».
Ὁ Νεώτερος ἑλληνισμός ἔχει πολλές ὁμοιότητες μέ τόν ἀρχαῖο ἑβραϊκό λαό, στίς σχέσεις του μέ τό Θεό καί τό Νόμο Του. Ὁ λαός τοῦ ἰσραήλ εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀλλά συχνά – συχνότατα, ἀποστατεῖ καί παρασύρεται στήν εἰδωλολατρία, ὅπως κάποτε πίστεψε καί λάτρεψε τό χρυσό μοσχάρι.
Ὁ Θεός στέλλει τούς προφῆτες, πού μέ τήν πύρινη γλῶσσα τους ἐλέγχουν καί τούς καλοῦν σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή στό Θεό. Σημειώνω λίγα μόνο λόγια τοῦ προφήτη Ὠσηέ: «Οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδέ ἔλεος οὐδέ ἐπίγνωσις Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς»... «Πορευθῶμεν καί ἐπιστρέψωμεν πρός Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν»... «Ἐγώ ἐταπείνωσα αὐτόν, καί ἐγώ κατισχύσω αὐτόν» (Δ´1, ΣΤ´1, ΙΔ´9).

Στά κατοπινά χρόνια, σταυρώνουν τόν ἴδιο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τοῦ κόσμου τόν Σωτῆρα.
Ὅλα τά παραπάνω ἀποτελοῦν ἀκριβῆ εἰκόνα τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ λαοῦ:Οἱ ἀρχαῖοιἝλληνες— σοφοί καί ἄσοφοι—πιστεύουν στά εἴδωλα, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐρευνοῦν καί ψάχνουν γιά τόν «ΕΝΑ», τόν ἀληθινό Θεό, ἀλλά δέν τά καταφέρνουν, ὡς ὅτου ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος Παῦλος τούς ὁδηγεῖ στή Χριστιανική Πίστη.
Ἀργότερα, καί προπάντων στά νεώτερα χρόνια, οἱ Ἕλληνες ξεχνοῦν τό Θεό καί ἀποστατοῦν, πολλοί δέ καί προδίδουν τή Χριστιανική τους πίστη καί γίνονται ἄθεοι. Τά ὅσα συμβαίνουν σήμερα εἶναι ἄξια θρήνων καί ὀδυρμῶν. Οἱ Ἕλληνες, πού κράτησαν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί φώτισαν λαούς στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, γιά τίς ἁμαρτίες τους γεύονται τώρα, τήν πικρότατη τούτη κρίση, πού δέ ξέρει κανείς ἄν καί πότε θά τερματιστεῖ.
Κάποτε, σέ μιά του ὁμιλία, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος εἶχε πεῖ τήν παλιά ἐκείνη καί ἀγωνιστική «κραυγή» «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς»! Γιατί, «ὄπισθεν» ταχύτατα, καί χωρίς καθυστέρηση; Ποιά ἡ μεταφορική της ἔννοια; Ἁπλούστατα! Μέ αὐτογνωσία καί βαθιά μετάνοια νά γυρίσουμε πίσω, χωρίς ἀναβολή, στό δρόμο τοῦ Χριστοῦ, τῶν Πατέρων μας καί τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς μας παράδοσης.
Παρόμοια μέ τόν Ἰσραήλ καί οἱ σύγχρονοιἝλληνες «ποσάκις παρεπίκραναν αὐτόν καί παρώργισαν αὐτόν» (τόν Θεό)! Τόν πίκραναν καί Τόν παρόργισαν μέ τήν ἀπιστία τους, τήν ἀθεΐα τους, τίς ἀποκρυφιστικές καί παγανιστικές ἰδέες τους, τίς βλασφημίες τους, τήν ἐγκληματική καί διεφθαρμένη ζωή τους, τίς παρανομίες καί ἀδικίες τους καί τήν ὅλη ἀποστασία τους…
Καί τό τρίς – χειρότερο, τήν ἀμετανοησία τους! Λοιπόν; «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς»! «Στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε»... (Β´ Θεσ. Β´ 15).
 Ἐπιστροφή στό Χριστό. Ὁ καθένας μας κι ἕνας ἄσωτος, πού γυρίζει στήν γεμάτη ἀγάπη, ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Ὁ καθένας μας, μέ τήν ἀπόφαση γιά μιά καινούργια καί ὁλοφώτεινη πορεία ἀναμόρφωσης καί ἀναγέννησης. Ὁ καθένας μας, καί ὅλοι μαζί: «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς». Στόν Κύριο καί Θεό μας.
Ορθόδοξος Τύπος, 21/02/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com