30 Δεκ 2013

Περί "Τάματος του Έθνους"Τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, τὸ τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οὐδεμία σχέσι ἔχει μὲ τὴν ἑπταετία τῶν συνταγματαρχῶν.
ΕΛΛΗΣΙΝ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ, ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ
(Ρωμ. Α, 14)
24.12.2013
     Παρ᾿ ὅλον ὅτι σὲ δεκάδες τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», σὲ δεκάδες ἄρθρα μας στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, σὲ πληθώρα ὁμιλιῶν μας στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο ὁ Παρνασσός, τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, τὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ, τὸ Στάδιο Σπόρτινγκ καὶ στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας, καθὼς καὶ σὲ πληθώρα συνεντεύξεών μας σὲ ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα περιοδικὰ καὶ ἱστοσελίδες, 

ὡς π.χ. Ἐφημερίδες «Πρῶτο Θέμα», «Δημοκρατία», «Real News», «Παραπολιτικά», «Μεσσηνιακὸς Λόγος» καὶ λοιπὰ ἔντυπα, καθὼς καὶ στοὺς Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς Blue Sky, Kontra Channel καὶ Epsilon, ἔχουμε κατὰ κόρον ἀναπτύξει λεπτομερέστατα τὶς θέσεις μας καὶ ἔχουμε ἀποσαφηνίσει τὰ πάντα, ἐν τούτοις δυστυχῶς εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναλάβωμε τινὰ ἐξ αὐτῶν, διότι εἶναι πάρα πολλοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο εἶναι ἀδαεῖς ἢ παραπληροφορημένοι ἢ ἀνιστόρητοι ἀλλὰ καὶ ἔχουν παρανοήσει καὶ παρεξηγήσει τὴν ἀλήθεια, ὄχι μόνον γιὰ τὸν περίλαμπρο καὶ δεσπόζοντα Ναό, ἀλλὰ γιὰ τὰ προβλεφθέντα ἀναπόσπαστα συνοδά, μνημεῖα-στῆλες  Ἑλλήνων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας καὶ Φιλελλήνων, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν εἰς τὶς μάχες γιὰ ἀποτίναξιν τοῦ μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ, ὅπως ἡ κειμένη νομοθεσία ὁρίζει.
           1. Διότι «σουπιὲς τοῦ πνεύματος» διαχέουν τὴν πνευματικὴ μελάνη καὶ θολώνουν τὰ ὕδατα καὶ τοιουτοτρόπως ἀποπροσανατολίζουν τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους. Γιὰ τοῦτο θεωροῦμε καθῆκο μας νὰ ἀποσαφηνίσωμε καὶ πάλι τὰ διάφορα ζητήματα καὶ νὰ ὑπερασπισθῶμε τὴν ἀλήθεια. Πρὸς τοῦτο ζητοῦμε συγνώμη ἀπὸ ὅλους τοὺς καλοπροαιρέτους, ὑγιῶς, ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένους, διότι ὑποχρεωνόμεθα νὰ ἐπανέλθωμε.
 2. Ἐὰν παρ᾿ ὅλα ταῦτα κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, ἀπὸ ἰδιοτέλεια, δαιμονισμὸ ἢ κακοήθεια, ἔχουν ὡς δόγμα τους τὸ δαιμονικὸ «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς», ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ: «ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσι» (Μάρκ. 4,12), καὶ ἐπιμείνουν περαιτέρω, τότε ὅλους αὐτοὺς τοὺς σπερμολόγους καὶ κακοήθεις τοὺς παραδίδουμε στὴν κρίσι τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ ὀρθοδόξως σκεπτομένων Ἑλλήνων, γιὰ νὰ τοὺς καταδικάσουν στὴν συνείδησί τους, ὡς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας.
 3. Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἐφαρμόζουμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου (Ματθ. 18, 15-18) : «ἐὰν σφάλῃ ὁ ἀδελφός σου, ἀνάφερε τοῦτο σὲ αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν. Ἐὰν δὲν συμμορφωθῆ, ἀνάφερε τοῦτο ἐνώπιον ἄλλων ἀνθρώπων. Ἐὰν πάλι δὲν συμμορφωθῆ, ἀνάφερε τοῦτο στοὺς πάντες. Ἐὰν δὲν συμμορφωθῆ, τότε νὰ τὸν ἀπομακρύνῃς, ὅπως πρέπει νὰ ἀπομακρύνῃς τοὺς ἀδιόρθωτους τελῶνες καὶ τοὺς φανατικοὺς ἀλλοεθνεῖς καὶ κακόδοξους ἀνθρώπους»...
4. Σὲ κάποιους λαϊκοὺς καὶ κληρικοὺς ἔχει δυστυχῶς «κολλήσει βελόνα» τόσο πολὺ καὶ ἐπιμένουν νὰ λασπολογοῦν καὶ νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Παπαδοπούλου. Ὅλοι αὐτοὶ πλανῶνται πλάνη οἰκτρὰ καὶ δαιμονιωδῶς ἐπαναλαμβάνουν αὐτὰ τὰ βδελυρὰ φληναφήματα ...
 5. Διευκρινίζουμε καὶ πάλι:
α. Οὐδεμία σχέσι εἴχαμε, ἔχουμε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου (1967-1973) καὶ μετέπειτα μὲ τοῦ Ταξιάρχου Ἰωαννίδη.
β. Τοῦτο τονίζουμε σὲ πληθώρα ἰθυνόντων, ὡς π.χ. στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν πρώτη καὶ μοναδικὴ βραχεία συνάντησι, ποὺ εἴχαμε μαζί του τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009, στὴν ἐρώτησί του : «τί ἔγιναν τὰ λεφτά» τοῦ ἀπαντήσαμε:
«Πέραν τοῦ ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴχαμε, δὲν ἔχουμε καὶ οὔτε ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε σχέσι μὲ τὴν τότε ἐποχή, ἐν τούτοις φρονοῦμε ὅτι εἶναι μέγιστο αἶσχος γιὰ τὴν Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ μάθουν:
i. Πόσα χρήματα τελικῶς συνεκεντρώθησαν τότε.
ii. Σὲ ποιά πιστωτικὰ ἱδρύματα κατετέθησαν καὶ
iii. Τί ἀπέγιναν τὰ ἐν λόγῳ χρήματα καὶ νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ἀγυρτῶν, ποὺ τόλμησαν νὰ νοσφισθοῦν τὸ ἱερὸ χρῆμα, γιὰ νὰ καταδικασθοῦν στὶς συνειδήσεις τῶν ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ ὀρθόδοξα σκεπτομένων Ἑλλήνων».
 6. Καὶ σ᾿ αὐτὸ ὑπάρχει παραγραφή, ὅπως καὶ γιὰ τὰ σπουδαιότατα κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, ποὺ διαπράττουν συνεχῶς οἱ κακοήθεις καὶ ἰδιοτελεῖς ἄνθρωποι, ἰδίως οἱ ἰθύνοντες. Γιὰ τοὺς κυβερνητικοὺς καὶ κοινοβουλευτικοὺς ἰθύνοντες ἐφρόντισε ὁ μέγιστος συνταγματολόγος τῆς Ἑλλάδος, ὁ λαλίστατος Τούρκογλου (Εὐάγγελος Βενιζέλος) νὰ θεσπίσῃ τὸν Νόμο περὶ εὐθύνης Ὑπουργῶν κατὰ τέτοιο τρόπο, οὕτως ὥστε οὔτε ἕνας νὰ μὴ παραστῇ ἀνάγκη νὰ περάσῃ, ἔστω τὸ κατώφλι τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ Εἰσαγγελέως. Ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν στὶς θέσεις τους καὶ δῆθεν κόπτονται γιὰ τὴν ἐξυγίανσι τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Κοινωνίας. Στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς δὲν ἔχουμε ἀθώους, ἀλλὰ «παραγραφάκηδες». Δηλαδὴ ἐφαρμόζεται ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος, 4η ἑκατονταετία π.Χ.: «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης, ποὺ συλλαμβάνει ὅλα τὰ λεπτὰ καὶ ἀδύνατα ἔντομα καὶ ὅλα τὰ δυνατὰ τὰ ἀφήνει καὶ διαπερνοῦν ἐλεύθερα»...
 7. Σὲ μηνυτήρια ἀναφορὰ τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου πατρὸς Ἀντωνίου Κουλούρη, τί ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς τότε ἐποχῆς γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀπήντησαν τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Γενικὸ Λογιστήριο τοῦ Κράτους ὅτι ἔχουν ἀπομείνει μόνο 26.000 € στὸ Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων.
 8. Ὁ πατὴρ Ἀντώνιος Κουλούρης ἔχει ὑποβάλλει πρὸς τοῦτο δύο ὑπομνήματα στὸν ἀνακριτὴκαὶ στὸ τελευταῖο ὑπόμνημά του γράφει ὅτι «τὸ Γενικὸ Λογιστήριο τοῦ Κράτους δὲν λέγει τὴν ἀλήθεια καὶ εἶμαι περίλυπος ἄχρι θανάτου».
 9. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι μὲ τὸ υπ᾿ αριθμ. 105/8.10.1974 Ν.Δ. ὅλη ἡ περιουσία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔπρεπε νὰ ὑπαχθῇ στὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. 
 10. Ὁ π. Ἀντώνιος Κουλούρης ἔχει πληροφορίες ὅτι μέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ 1999, δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ 25 συναπτὰ ἔτη συνέχιζαν νὰ γίνωνται ἀφαιμάξεις ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖ ὁ π. Ἀντώνιος Κουλούρης ὁ κ. Εἰσαγγελεὺς νὰ ἐλέγξῃ ἐνδελεχῶς, ποιοί «πανεπιστήμονες» ἀπατεῶνες καὶ ἀγύρτες ἔκαναν εἰσπράξεις ἀπὸ τὰ χρήματα, ποὺ κατέθεσαν εὐλαβεῖς Ἕλληνες πολίτεςγιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
11. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι μὲ τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐγένοντο ἀπαλλοτριώσεις ἰδιωτικῶν ἐκτάσεων καὶ ἔργα ὑποδομῆς καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ τεράστιο ποσὸ μὲ μεγίστη ἀγοραστικὴ δύναμι εἶχαν ἀπομείνει πολλὰ χρήματα.
 12. Συνεπῶς τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, τὸ τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οὐδεμία σχέσι ἔχει μὲ τὴν ἑπταετία τῶν συνταγματαρχῶν.
 13. Καὶ ἐπὶ ἐποχῆς Ὄθωνος τὸ 1843 ἔγιναν προσπάθειες καὶ πρὸς τοῦτο δεσμεύθησαν οἱ περιοχές:
α) ἀπὸ ὁδὸ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου ἕως Ἀκαδημίας,
β) πέριξ τῆς Ὁμονοίας,
γ) πέριξ τῆς Πλατείας Θεάτρου.
Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισε νὰ κατασκευασθῇ Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν ἐπ᾿ὀνόματι Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τὸ 1891 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη δὲν ἐκαρποφόρησε.  
Τὸ 1910 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπίσης δὲν ἐκαρποφόρησε.
Καὶ ἄλλες προσπάθειες ἐγένοντο ἐν τῷ μεταξὺ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐτελεσφόρησαν.
 14. Γιατί λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ σοσιαλίζοντες, οἱ μαρξίζοντες, οἱ ψευδοδιανοούμενοι, ἐπιμένουν νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια, διατεινόμενοι ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου ;;;;;
 15. Ἀφ’ἑτέρου, τὴν 2.12.2013 παρουσιάσθηκεστὸν ἔγκριτο καὶ ἔγκυρο Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὁ Σεβασμιώτατος Προικονήσσων κ. Ἰωσὴφ καὶ (πέραν τοῦ βδελυροῦ ἰσχυρισμοῦ, ποὺ εἶχε πεῖ στὴν Φλώρινα τὴν 28.8.2013, ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος μετέβη στὸ Φανάρι καὶ ζήτησε συγγνώμην ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ στενοχώρησε πολλούς, ὁπότε ὁ Σεβασμιώτατος Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλως κ. Ἱερεμίας ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν τράπεζα καὶ τὴν διανυκτέρευσι καὶ νὰ ἀπομακρυνθῇ ἐκδηλώντας τοιουτοτρόπως τὴν καταγανάκτησί του) εἶπε ὅτι «ὁ Ἅγιος Πορφύριος πραγματοποίησε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὸ Μήλεσι».
 16. Ὁμοίως καὶ ὁ πατὴρ Γεώργιος Ἀλευράς. Τὸν Μάϊο τοῦ 2007 εἶχε γράψει στὴν καθαρὰ ὀρθόδοξη ἐφημερίδα «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχε φρικτὸ τέλος στὰ Καυσοκαλύβια. Τὸ 2008 μᾶς ἔγραψε ὅτι σφοδρή του ἐπιθυμία ἦταν νὰ γίνῃ μέλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μας (τὸν ὁποῖο ὑποστηρίξαμε καὶ ἔγινε). Χολωθείς, προφανῶς, διότι δὲν τοῦ δόθηκε ἡ Προεδρία, τὴν ὁποία ἤθελε ἐμμόνως νὰ ἔχῃ, γιὰ νὰ ἐπισπεύσῃ, ὅπως διεκήρυττε, τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἔλεγε στὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία τὴν 15ην Ἰουνίου 2009, ὅτι τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ πραγματοποιήθηκε στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Μήλεσι Ἀττικῆς, ὅπως δῆθεν «τοῦ ἀπεκάλυψαν ὁ ἀείμνηστος γέρων Πορφύριος καὶ ὁ Θεός».
 Ἐπίσης τὴν 8.12.2013 ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς μετέβη σὲ ἐκδήλωσι τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν, ὅπου τὸ «ἑξαπτέρυγό» του κ. Ἰωάννης Κορνιλάκης διέδιδε τὰ ἴδια φληναφήματα.
 17. Ὅμως ὁ κατ’ἐξοχὴν ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὁ ἀκραιφνὴς ὀρθόδοξος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἔγραψε ἐπιστολή, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὴν Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 40, σελ. 18-20 καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνουμε κατωτέρω, ὅπου ρητῶς τονίζει ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἅγιος Πορφύριος τοῦ ἀνέφερε τὸ παραμικρὸ περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Προφανῶς τὰ εἶχε εὕρει ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Μήλεσι καὶ ὠρέγετο νὰ εἶναι ἐκεῖ ὡς Ἡγούμενος καὶ Πατριάρχης καὶ νὰ θησαυρίζῃ στὸ δῆθεν Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 17 Ἰουλίου 2009
Πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
  Ἀγαπητοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
 Συγχαίρω, διότι ἔχετε τὴν ἁγίαν φιλοδοξίαν νὰ συντελέσητε σπουδαίως εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὴν δημιουργίαν περιλάμπρου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πρὸς ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτήν του ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν. Συνεστήσατε δὲ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καὶ Σωματεῖον μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ». Πᾶς δὲ Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος, εἰς τὰς φλέβας τοῦ ὁποίου ρέει ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων τοῦ 1821 καὶ ὅλης τῆς μαρτυρικῆς περιόδου τῆς Πατρίδος, εἶναι θερμὸς φίλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος, ἐάν κάνῃ «εὐχήν», τάμα, κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ὀφείλει νὰ ἐκπληρώνῃ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του. Καὶ θεωρεῖ βαρὺ νὰ μὴ τὴν ἐκπληρώσῃ. Καὶ φοβεῖται τιμωρίαν, ἄν δὲν φανῆ. Καὶ ἐπείγεται διὰ τὴν πραγμάτωσιν αὐτῆς. Καὶ ἄν εἶναι βαρὺ νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσίν του ὁ ἁπλοϊκὰς ἄνθρωπος, πόσον βαρύτερον εἶναι νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ τὸ Τάμα του αὐτὸ τοῦτο τὸ Ἔθνος! Καὶ δυστυχῶς μέχρι σήμερον τὸ Τάμα μένει ἀπραγματοποίητον. Καὶ μία προσπάθεια, ἡ ὁποία εἶχε ἀρχίσει πρὸ ἐτῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν, ἐματαιώθη ἀπὸ κοσμικοὺς καὶ ἀπίστους πολιτικούς. Τὸ ἐξευρεθὲν οἰκόπεδον διετέθη διὰ κοσμικὸν σκοπόν, καὶ διὰ τὰ συναχθέντα χρήματα δὲν ἐδόθη λογαριασμὸς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν.
Νέα προσπάθεια γίνεται τώρα μὲ ὑμετέραν πρωτοβουλίαν, ἀγαπητοὶ Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλε καὶ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀλλὰ καὶ νέα ἐμπόδια ἐμφανίζονται. Περίεργος δὲ ἰσχυρισμὸς ἀκούεται ἀπὸ στόμα κληρικοῦ, ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἤδη ἔχει πραγματοποιηθῆ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον π. Πορφύριον μὲ τὴν δημιουργίαν ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ Μήλεσι Ἀττικῆς. Ἀβάσιμος ὁ ἰσχυρισμός. Ἐγὼ ἐπὶ πολλὰ ἔτη συνεδεόμην στενῶς μὲ τὸν ἅγιον Γέροντα καὶ βεβαιῶ κατηγορηματικῶς, ὅτι οὐδέποτε ἤκουσα νὰ ὁμιλῆ διὰ τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ Μήλεσι ὡς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὸν ναὸν εἰς τὸ Μήλεσι ὁ π. Πορφύριος ἐδημιούργησεν ὡς ναὸν τοῦ ἐκεῖ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου του καὶ τόπον προσευχῆς. Ἄλλωστε ὁ ναὸς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ γίνῃ ἐντὸς τῆς πρωτευούσης τοῦ Κράτος, τῶν Ἀθηνῶν, ἡ πλησίον τῶν Ἀθηνῶν.
Εἴθε Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ ἐνδιαφερθοῦν ἐπιτέλους, διὰ νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὥστε νὰ μὴ ἔχωμεν καμμίαν ἐθνικὴν τιμωρίαν, ἀλλά νὰ ἔχωμεν ἐθνικὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μὲ ἰδιαιτέραν ἐκτίμησιν
Νικόλαος Σωτηρόπουλος
 18. Ὅμως τοιουτοτρόπως κατεσκανδαλίζονται χιλιάδες εὐλαβεῖς ἀγωνιζόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι διερωτῶνται, τί συμβαίνει, πότε λέγουν οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοὶ τὴν ἀλήθειαν :
Α. Ὅταν τὴν 8.6.2012 ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀναφέρει τὴν 25.3.2021 νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ;
 Β. Ὅταν τὸν Ἰούλιον τοῦ 2012 Δ.Ι.Σ. σχημάτισε 9μελῆ Ἐπιτροπὴ-μὴ συνελθούσα οὔτε μία φορὰ ἀκόμη ἐπὶ 16 ὁλόκληρους μήνες- γιὰ τὴν πραγματοποίησι καὶ ἐπίσπευσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους;
 Γ. Ὅταν Δ.Ι.Σ. τὴν 27.5.2013 γράφει στὸν Σεβασμιώτατο Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὅτι τὴν 14.5.2013 ἀποφάσισε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ ὁπωσδήποτε;
 Δ. Ὅταν Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυμος Β΄ ἔστειλε τὸν Πρωτοσύγγελό του στὴν ἀνακρίτρια καὶ κατέθεσε ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἔχει κλείσει, διότι πραγματοποιήθηκεστὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου;
ἢ 
 Ε. Ὅταν ὁ Σεβασμιώτατος Προικονήσσων κ. Ἰωσὴφ ἀνέφερε τὴν 2.12.2013 ἀπὸ τὸν ἔγκριτο καὶ ἔγκυρο Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὅτι: « … ὁ Ἅγιος Πορφύριος πραγματοποίησε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὸ Μήλεσι, πρᾶγμα ποὺ δὲν μπόρεσε τὸ κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ πραγματοποιήσουν πλέον τῶν 180 ἐτῶν» ;
 Οἱ χιλιάδες κατασκανδαλισθέντες εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπαιτοῦν νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ ἀλήθεια. Διαφορετικὰ ὁ διάβολος θὰ θριαμβεύῃ μὲ τέτοια φληναφήματα καὶ θὰ παρουσιαζόμεθα ἐμεῖς οἱ μοχθοῦντες ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ὅτι εἴμεθα ἀγύρτες.
19. Ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω συμπεραίνει κάθε ἀγαθοπροαίρετος, ἀντικειμενικὸς καὶ ἀνιδιοτελὴς παρατηρητὴς ὅτι τὸ Τάμα ὅλων τῶν προγόνων μας δὲν ἔχει ἀκόμη πραγματοποιηθῆ, καὶ δὲν πρέπει νὰ παρασυρώμεθα ἀπὸ τοὺς σπερμολόγους.
 20. Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπιβάλλεται ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ χωρᾶνεστὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Μόνο, ὅταν οἱ Ἕλληνες ἦσαν μονιασμένοι, μποροῦσαν νὰ πραγματοποιοῦν θαύματα. Ἀντιθέτως δὲ ὅταν οἱ Ἕλληνες διχάζονταν ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ τοὺς ἐπιτηδείους, τότε ἐπέρχονταν νίλες καὶ συμφορές.
 21. Ἔχουμε ἀναπτύξει ἐκτενέστατα στοὺς πάντες ὅτι ἐμεῖς ἀπαλλάσσουμε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία «τρύπια» δεκάρα καὶ ὅτι ἀπαιτοῦμε:
α. Ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα
β. Ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
 22. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο διὰ τοῦ ἱδρῶτα τους.
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.   
Συσσίτια ἢ βοηθήματα νὰ παρέχωνται μόνο στοὺς ἀνήμπορους νὰ ἐργασθοῦν, ὑπερίληκες, μικρὰ παιδιά, ἀσθενεῖς καὶ τοὺς καταδικασμένους σὲ ἀνεργία.
 23. Στὴν ὕφεσι ἐπιβάλλεται νὰ γίνωνται ἐπενδύσεις ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», ποὺ καραδοκοῦν νὰ ἀγοράζουν τὰ πάντα ἔναντι «πινακίου φακῆς» καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται δι᾿ ἴδιο ὄφελος τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ μετατρέπωνται σὲ κοινωνικὲς γάγγραινες.
 24. Τὴν ἀνεργία τὴν καταπολεμᾶ κανεὶς μὲ δημιουργία θέσεων ἐργασίας καὶ διαρκῆ εἰδίκευσι.
 25. Ἐπιβάλλεται νὰ περιθάλπωνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀδύνατοι καὶ οἱ ἔντιμοι ἄνθρωποι, ποὺ δὲν ἠδύναντο νὰ ἀντέξουν περαιτέρω στὴν ἀγρία φορολόγησι τῶν πάντων καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ κλείσουν τὰ ἐργαστήριά τους, τὰ καταστήματά τους, τὰ γραφεῖα τους καὶ τώρα εἶναι ἐπὶ ξύλου κρεμάμενοι, μὴ ἔχοντες πολλοὶ ἐξ αὐτῶν οὔτε ποῦ νὰ μείνουν, οὔτε μία ἀσφάλεια καὶ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψι.
 26. Ἐμεῖς ἀποδεδειγμένως χωρὶς τὴν παραμικρὴ ὑποστήριξι κράτους καὶ Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων φορέων, ἔχουμε ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Τὰ τελευταῖα πέντε ἔτη εἴμεθα ἐπιφορτισμένοι νὰ περιθάλπωμε κυρίως δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες, διότι, «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶνοἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστινἤρνηται καὶἔστινἀπίστουχείρων.» (Τιμ.Α 5,8). Παρὰ τὰ ἐπιχειρούμενα νομοσχέδια, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὡς π.χ. τὸν τρομονόμο = ἀντιρατσιστικὸ νόμο μὲ τὶς διάφορες προκλήσεις, ἐμεῖς θὰ συνεχίζουμε νὰ ὁμιλοῦμε τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλώσσα-τὴν γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου. Πρῶτα τοὺς Ἕλληνες καὶ μετὰ ὅλο τὸν ὑπόλοιπο κόσμο…
     27. Σὲ αὐτούς, ποὺ θέτουν τὸ ἐρώτημα, γιατί δὲν δίδονται τὰ χρήματα γιὰ τὰ συσσίτια, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἀθλιωτάτη κατάστασι, ποὺ μᾶς ἔφεραν οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀχρεῖοι καὶ ἀνίκανοι πολιτικοί μας, μὲ σωφροσύνη, διότι, ἐὰν κάποιος πωλήσῃ ὅλα τὰ ἀκίνητά του καὶ ὅλα τὰ τιμαλφῆ του, τότε ἕπονται ἀνήθικες καὶ ἐγκληματικὲς πράξεις, ὡς π.χ. ἡ μαστροπεία, ἡ πορνεία, ἡ λεηλασία καὶ δολοφονίες, ὁπότε μετατρέπεται ἡ κοινωνία σὲ ζούγκλα καὶ τὸ δίκαιο εἶναι τῶν ἰσχυροτέρων. Τὴν σωστὴνἀπάντησιν καὶ πρὸς τοὺς συγχρόνους ἀπογόνους τοῦἸούδα, τὴν δίδει ὁἴδιοςὁ Θεάνθρωπος: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτεἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτεἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8).
 28. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ γεμίζουν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, γιὰ νὰ ἔχουν κάποια σύνταξι καὶ οἱ ἐπερχόμενες γενεές καὶ νὰ μὴ μείνουν ὅλοι στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
 29. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἀναγεννηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ συναισθανθῶμε ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στὶς ρίζες μας καὶ τότε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν τὰ εἰδεχθέστατα αὐτὰ ὑποκείμενα, οἱ ἀνάξιοι καὶ οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοί μας, ἀλλὰ καὶ θὰ μεγαλουργήσωμε, ἐπαναλαμβάνοντες τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
 30. Ἀπευθύνομεν ἐγκαίρως Ἐθνικὸν Προσκλητήριον εἰς ὅλους καὶ ὅλας. Πατριῶται καὶ Πατριώτισσαι, Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ μᾶς ἑνώνῃ πλέον διαρκῶς «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν».
Καλοῦμε τὶς Ἐνορίες καὶ τὶς Μονές, τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὰ ἐνοριακὰ συμβούλια νὰ πάρουν πρωτοβουλίες ὑποδοχῆς ἐνδιαφέροντος.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ βοηθήσουν, ἠθικὰ καὶ ὑλικά, ἠμποροῦν νὰ τὸ ἐκφράζουν σὲ κάθε ἐνορία, σὲ κάθε Μονή, πρὸς χάριν τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ.
 31. Καὶ πάλι ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς σεβαστοὺς πατέρες καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, τοὺς ὁποίους κουράσαμε μὲ τὰ ἴδια τετριμμένα θέματα. Ἀλλὰ ἄς ὄψονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι ἐθελοτυφλοῦντες, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπὸ ἰδιοτέλεια εἴτε ἀπὸ ἀφέλεια εἴτε ἀπὸ πλάνη, ἐμμένουν στὴν διαστροφὴ τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, εἶναι μία θεομαχία. Εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ τολμήσουν καὶ πάλι νὰ ἐπαναλάβουν αὐτὸ τὸ ἀνουσιούργημά τους, οὔτε οἱ ἴδιοι οὔτε τὰ «ἑξαπτέρυγά» τους, διότι «ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται» καὶ θὰ εἶναι ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ἄν συνεχίσουν νὰ κατασκανδαλίζουν μὲ αὐτὰ τὰ σατανικά τους φληναφήματα τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς χριστιανούς.
Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα νὰ πάψουν νὰ βυσσοδομοῦν.
    Λάβαμε καὶ δημοσιεύουμε τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολὴ τοῦ αἰδ/του πατρὸς Σταύρου Παπαχρίστου πρὸς τὸν Ἱερὸν Σύνδεσμον Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ), μὲ τὴν ὁποία προτρέπει τὸν ΙΣΚΕ νὰ ταχθῆ έμπράκτως ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Παραμένουμε στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους καὶ τοῦ καθήκοντος.
 Ἐλᾶτε, βοηθᾶτε Κλῆρος καὶ Λαός.
  Νὰ δωθῇ ὁ χῶρος καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, πάντα μὲ ἀγωνία, θὰ ξεκινήσουν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ὥστε ὁ περικαλλὴς καὶ περίλαμπρος αὐτὸς Ναὸς νὰ γίνῃ καὶ τὸ Σύμβολο Διαρκοῦς Ἑνότητος καὶ Δράσεως Ἑλληνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων.
 1. Θὰ ἐπιτευχθῆ τὸ ὅραμα τοῦ Κολοκοτρώνη μόνον ἄν κινητοποιηθοῦμε ὅλοι μας πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι, ἰδιαιτέρως πρὸς τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, καὶ τοὺς βροντοφωνήσουμε καὶ πάλι τὴν ὑποχρέωσί τους νὰ κάνουν ὅ,τι περνᾶ ἀπὸ τὰ χέρια τους γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μόνον τότε θὰ ἔχουμε ἐπιτυχία.
 2. Ἐστείλαμε  :
Α)  Ἔγγραφό πρὸς διαφόρους πολιτικοὺς ὅλων τῶν κομμάτων.
Β) Σχέδιο Ἐπερωτήσεως Βουλευτῶν
Γ) Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι Σχεδίου Νόμου,
γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 3. Πρέπει ὅλοι μας νὰ κινηθοῦμε μὲ θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ δώσουμε εἰς ὅλους αὐτοὺς νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται:
Α) ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῆ εὐλογοῦσα καὶ
Β) ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα,
 Διαφορετικά, τὸ δαιμόνιο τῆς διαιωνίσεως θὰ συνεχίζεται πέραν τῶν 184 ἐτῶν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
 4. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἐμεῖς θὰ προχωρήσουμε χωρὶς τὴν παραμικρὰ ὑλικὴ βοήθεια τόσον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 
5. Ὁ καθένας μας ἄς κινηθῆ πρὸς τοὺς βουλευτές ποὺ γνωρίζει καὶ ὅλοι μαζὶ ἄς τοὺς θέσουμε πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, νὰ τοὺς διατρανώσουμε:
«Ἤ συνεργάζεσθε γιὰ νὰ γίνῃ τὸ Τάμα ἤ ξεχάστε μας ἀπὸ ψηφοφόρους σας».
6. Συγκεντρώνουμε στὸ e-mail μας : fot_gram@otenet.gr καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr τὰ συγκεκριμένα ἀποτελέσματα ὅλων τῶν φίλων…
Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ δεχθῆτε παρακαλοῦμεν,
θερμοτέρας τῶν εὐχῶν τῶν φορέων μας:
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
διὰ εὐλογημένα Χριστούγεννα, χρόνια πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ διὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας τοῦ Δωδεκαημέρου.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=803:241213----------&catid=28:2009-07-31-01-41-51

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com