29 Αυγ 2013

Το μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για το 13ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο που διεξάγεται στο ΜιλάνοΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ KURT KOCH ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα για την πρωτοβουλία των διαχριστιανικών Συμποσίων που οργανώνονται κάθε διετία από το Φραγκισκανικό Ινστιτούτο Πνευματικής Θεολογίας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Antonianum και από το Τμήμα Θεολογίας της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης των θεολογικών και πνευματικών παραδόσεων της Ανατολής και της Δύσης και την καλλιέργεια των αδελφικών σχέσεων φιλίας και μελέτης μεταξύ των δυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Επιθυμώ λοιπόν να απευθύνω τον εγκάρδιο χαιρετισμό μου στους διοργανωτές, στους εισηγητές και σε όλους τους μετέχοντες στην ΙΓ’ διοργάνωση της αξιέπαινης πρωτοβουλίας, που φέτος πραγματοποιείται στο Μιλάνο, με τη συνεργασία του Καθολικού Πανεπιστημίου της Ιεράς Καρδίας, με θέμα «Η ζωή των χριστιανών και η πολιτική εξουσία. Ιστορικά θέματα και προοπτικές του παρόντος στην Ανατολή και τη Δύση». Το θέμα αυτό συνδέεται άριστα με το πλαίσιο των πολλαπλών πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην ανάμνηση της επετείου από τη ΙΖ’ εκατονταετία από τη δημοσίευση του Διατάγματος του Κωνσταντίνου, πρωτοβουλίες που γνώρισαν ιδιαίτερη έξαρση στο Μιλάνο, όπως η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’ στην Αμβροσιανή Εκκλησία και την πόλη.
Η ιστορική απόφαση, με την οποία θεσμοθετήθηκε η θρησκευτική ελευθερία για τους χριστιανούς, άνοιξε νέους δρόμους για τη διάδοση του Ευαγγελίου και συνέβαλε κατά τρόπο αποφασιστικό στη γέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ανάμνηση αυτού του γεγονότος προσφέρει την ευκαιρία, στο περί ου ο λόγος Συμπόσιο, για μελέτη της εξέλιξης των τρόπων με τους οποίους ο χριστιανικός κόσμος συσχετίστηκε με την πολιτική κοινωνία και με τις αρχές που προϊστανται σ’ αυτήν. Οι τρόποι αυτοί αναπτύχθηκαν κατά τον ρου της ιστορίας σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα διαφορετικά, αφού γνωρίζουμε τις σημαίνουσες διαφοροποιήσεις στην Ανατολή και τη Δύση. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι αυτοί τρόποι διατήρησαν ορισμένα βασικά κοινά χαρακτηριστικά, όπως η πεποίθηση ότι η πολιτική εξουσία σταματά εμπρός στον νόμο του Θεού, την απαίτηση για δίκαιο χώρο αυτονομίας της συνείδησης, τη βαθιά γνώση ότι η θρησκευτική αρχή και η πολιτική εξουσία έχουν κληθεί να συνεργαστούν για το ολοκληρωμένο καλό της ανθρώπινης κοινότητας.
Ευχόμενος όπως οι εργασίες του Συμποσίου φέρουν άφθονους καρπούς για την πρόοδο της ιστορικής έρευνας και την αμοιβαία γνωριμία μεταξύ των διαφορετικών παραδόσεων, σας διαβεβαιώνω για την ανάμνησή μου στην προσευχή και επικαλούμαι την Αποστολική Ευλογία πάνω σε όσους συνέβαλλαν στη διοργάνωση του Συνεδρίου και σε όσους θα λάβουν μέρος σ’ αυτό.
Βατικανό, 19 Αυγούστου 2013
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ
Al Venerato Fratello
il Signor Cardinale Kurt KochPresidente del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell'Unità dei Cristiani
È con particolare gioia che ho appreso dell'iniziativa dei Simposi intercristiani, organizzati, con scadenza biennale, dall'Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia UniversitàAntonianum e dal Dipartimento di Teologia della Facoltà Teologica Ortodossa della UniversitàAristoteles di Salonicco, con lo scopo di approfondire la conoscenza delle tradizioni teologiche e spirituali di Oriente e di Occidente e di coltivare relazioni fraterne di amicizia e di studio tra i membri delle due istituzioni accademiche.
Desidero pertanto rivolgere il mio cordiale saluto agli organizzatori, ai relatori e a tutti i partecipanti alla XIII edizione della benemerita iniziativa, che si svolge quest'anno a Milano, con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sul tema "La vita dei cristiani e il potere civile. Questioni storiche e prospettive attuali in Oriente e Occidente". Tale argomento bene si inserisce nel quadro delle molteplici iniziative che intendono commemorare il XVII centenario della promulgazione dell'Editto costantiniano, iniziative che a Milano hanno avuto momenti di particolare rilievo, quali la visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I alla Chiesa ambrosiana e alla città.
La storica decisione, con la quale veniva decretata la libertà religiosa per i cristiani, aprì nuove strade alla diffusione del Vangelo e contribuì in maniera determinante alla nascita della civiltà europea. La memoria di quell' avvenimento offre l'opportunità, per il presente Simposio, di riflettere sull'evolvere delle modalità con le quali il mondo cristiano si è relazionato con la società civile e con l'autorità che la presiede. Tali modalità si sono sviluppate lungo la storia in contesti assai differenti, conoscendo significative diversificazioni in Oriente ed Occidente. Al tempo stesso, esse hanno conservato alcuni tratti fondamentali comuni, quali la convinzione che il potere civile trova il suo limite di fronte alla legge di Dio, la rivendicazione del giusto spazio di autonomia per la coscienza, la consapevolezza che l'autorità ecclesiastica e il potere civile sono chiamati a collaborare per il bene integrale della comunità umana.
Auspicando che i lavori del Simposio portino frutti abbondanti per il progresso della ricerca storica e della conoscenza reciproca fra le diverse tradizioni, assicuro il mio ricordo nella preghiera e di cuore invoco la Benedizione Apostolica su coloro che hanno contribuito all'organizzazione del Convegno e su tutti coloro che vi prendono parte.
Dal Vaticano, 19 agosto 2013

FRANCESCO
Δείτε και: -13ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο με συνδιοργανωτές το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. & το Φραγκισκανικό Ινστιτούτο Πνευματικότητας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Antonianum της Ρώμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com