31 Μαΐ 2013

Φεύγετε των οικουμενιστώνΦεύγετε των οικουμενιστών όστις φεύγει από όφεως. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η Εκκλησία ημών διέρχεται τον μεγαλύτερον και τον πιο θανάσιμον κίνδυνον εκ του οικουμενισμού, όστις αποτελεί την παναίρεσιν και κορωνίδα όλων των έως και την σήμερον γνωστών αιρέσεων. Το πρόβλημα δεν ευρίσκεται εις την μη ύπαρξιν ορθοδόξων θεολογικών θέσεων δια την αντιμετώπισίν του, κάθε άλλο μάλιστα! Το πρόβλημμα έγγυται εις την απόλυτον εξάρτησιν της διοικούσης "εκκλησίας" εκ του οικονομικού και πολιτικού καθεστώτος, το οποίον είναι εξόχως αντορθόδοξον και μίσεθνον. 

Η ευθύνη ημών των πιστών είναι μεγάλη διότι αφενός χριστιανικαί οργανώσεις αλλά και πολλαί χριστιανικαί οικογένειαι ηρνήθησαν εις τα μορφωμένα και άξια άρρενα τέκνα των την ιερωσύνην με αποτέλεσμα η Αγία ημών Εκκλησία να στερηθεί πολλών καλών ιερέων. Αφετέρου εις την ιερωσύνην και ειδικώς εις την άγαμον ιερωσύνην εισήλθαν αθορύβως πλείστοι ακατάλληλοι και ανάξιοι ιερείς, αφού λειτουργούσαν τόσο πριν όσο και μετά την χειροτονίαν των ως "υπηρετικόν προσωπικόν" και ως "αυλήν" είτε τινός μητροπολίτη, είτε στενών και εμπίστων συνεργατών του.
Το πολιτικοοικονομικόν σύστημα γνωρίζοντας εκ των μυστικών υπηρεσιών του τας αδυναμίας εκάστου μητροπολίτου καθυπέταξε την διοικούσαν "εκκλησίαν" καθιστώντας την υποχείριόν της. Αι απολύτως ελεγχόμεναι εκ του διεφθαρμένου κράτους θεολογικαί σχολαί παρήγαγον σωρηδόν θεολόγους οίτινες ουδεμιάν σχέσιν θα ηδύναντο να έχουν με την λειτουργικήν και μυστηριακήν ζωήν της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η κατάστασις έχει έλθει εις το μη παρέκει!
Οι φιλόχριστοι ενσυνείδητοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι οφείλουμε, έστω και εις την υστάτην, να αντιδράσουμε αρνούμενοι την παρουσίαν ημών εις οιανδήποτε σύναξιν, ομιλίαν, εκλήλωσιν παρευρίσκεται είτε οικουμενιστής ιερωμένος, είτε οικουμενιστής θεολόγος πανεπιστημιακός. Ησύχως και με ηρεμίαν και απόλυτον τάξιν οφείλουμε να απομακρυνώμεθα εκ του χώρου εις τον οποίον ευρίσκεται επίσημος οπαδός του οικομενισμού και της νέας τάξεως.
Είμεθα και ημείς αδελφοί συνυπεύθυνοι ως "λίθοι κράζοντες" δια την τύχην της Αγίας ημών Ορθοδοξίας και του φιλοχρίστου Έθνους ημών. Ούτε και εις εκδρομάς εις μονάς, μητροπόλεις, αρχιεπισκοπάς ή ακόμα και πατριαρχεία μην ποιείτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μόνον πλαισιώνετε και στοιχίζεσθε οπίσω εκείνων των ιερέων, ιεραρχών και πανεπιστημιακών θεολόγων οίτινες έργω και λόγω αντιμάχονται τον οικουμενισμόν και την νέαν τάξιν. Αδελφοί γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com