22 Φεβ 2013

Ψήφισμα Hμερίδας Θεσσαλονίκης με θέμα "Το μάθημα των Θρησκευτικών στον καιρό της πανθρησκείας"


Ψήφισμα γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
ΠΡΟΣ:
-ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
Kύριο Κωνσταντῖνο   Ἀρβανιτόπουλο
-ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στή Θεσσαλονίκη, τήν Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, πραγ­ματοποι­ήθηκε Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα τῶν Θρη­σκευ­τικῶν στὸν καιρὸ τῆς πανθρησκείας».
Ἡ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα Θεο­λό­γων «Ὁ Σωτὴρ» καὶ τὸν τομέα Ἐπιστημόνων καὶ Ἐκπαι­δευ­τικῶν τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασί­λειος» καί συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες ἐκπαιδευτικοί (Θεολόγοι, Δάσκαλοι καί Καθη­γη­τές ἄλλων εἰδικοτήτων).

Ἀφοῦ ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τὶς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν: κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθηγητῆ Παιδαγωγικῆς καὶ Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι­στημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ἰωάννη Μπεϊνᾶ, Θεολόγου – Καθηγητῆ Λυκείου καὶ κ. Δημητρίου Να­τσι­οῦ, Θεολόγου καί Διδασκάλου Δημοτικοῦ Σχολείου, σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ ἐφαρ­μό­ζεται πιλοτικὰ σὲ Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια τῆς χώρας μας, συντασ­σό­μενοι μέ τήν ἐκπεφρασμένη ρητή ἀντίθεση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου­με­νικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι­επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δη­λώνουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὸ Πρόγραμμα αὐτό, διότι μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ταυτόχρονης διδασκαλίας διαφόρων θρη­σκει­ῶν ποὺ ἐπι­βάλλει στὴν πρώ­ιμη καὶ εὐαίσθητη φάση τῆς πνευματικῆς ἀνάπτυξης τῶν παιδιῶν ἡλικίας 8 - 14 ἐτῶν, δημιουργεῖ ἐπικίνδυνη θρησκευτικὴ σύγ­χυση στὰ παιδιά, τὰ ἀποπροσανατολίζει μὲ τὸν θρησκευτικὸ σχετικι­σμὸ καὶ τὰ ὁδηγεῖ μὲ βεβαιότητα σὲ θρησκευτικὸ μηδενισμό.
Ἡ ὑποχρεωτική ἐπιβολὴ τοῦ Προγράμματος αὐτοῦ παρά τίς ἴσως κα­λές διαθέσεις καί τόν κόπο τῶν συντακτῶν του εἶναι τελικά κατά τή γνώ­μη μας ἀντορθό­δοξη, ἀντεθνική, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντισυνταγ­ματική.
Ἀπό τή συμπρωτεύουσα ἀπευθύνουμε ἔκκληση καί προσκαλοῦμε τούς τρεῖς εἰδικούς Καθηγητές τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσ­σαλονίκης, κ.κ. Ἰωάννη Κογκούλη, Ἐμμανουήλ Περσελῆ και Ἡρακλῆ Ρε­ράκη, καθ’ ὕλην ἁρμόδιους γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως στούς κρίσιμους καιρούς μας ἀνα­λάβουν πρωτοβουλία καί καταθέσουν ἐπισήμως τίς ἀπόψεις τους στό Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά μέ τό νέο Πρόγραμμα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρη­σκευ­τικῶν. Οἱ μάχιμοι ἐκπαιδευτικοί θεολόγοι, ἀλλά καί ἑκατο­ντάδες ἐκπαι­δευτικοί ἄλλων εἰδικο­τήτων, Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαί­δευ­σης, τασσό­μαστε στό πλευρό τους, ὥστε νά μή ἐπεκταθεῖ ἡ σύγ­χυση στήν ἐκπαι­δευτική κοινότητα ἐξ αἰτίας τοῦ νέου ἀποχρω­μα­τισμένου καί ἀπορθοδοξοποιημένου Προγράμματος. Οἱ μαθητές συνταγματικά ἐπι­βάλ­­λεται νά λαμ­βάνουν Ὀρθόδοξη Χριστι­ανική Ἀγωγή στό σχολεῖο. Καί τό Μά­θημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς εὐκαιρία κατά­λυσης τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἡ χρησι­μότητά του εἶναι ἐπιστη­μονι­κά καί διαχρονικά βεβαιωμένη. Δέν χρειά­ζο­νται ἐπικίνδυνοι πειρα­μα­τισμοί σέ καιρό ἠθικῆς καί πνευματικῆς κρί­σης.
Παρακαλοῦμε δὲ μὲ πολὺ σεβασμὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως ἐπειγόντως ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος καὶ συντασσόμενη μέ τήν στεντόρεια ἀντιρρητική φωνή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα­τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἈΘη­νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, τοῦ κορυφαίου ὀργάνου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν ἀγωνιώντων ἑκατοντάδων μαχίμων ἐκπαιδευτικῶν, λά­βει σαφὴ καὶ ξε­κάθαρη θέση καταδικάζοντας τὸ πολτοποιημένο συγ­κρη­τιστικό Πρό­γραμμα, ἀπαι­τώντας τὴν ἐκ βάθρων ἀνασύστασή του.
Ἐπιπλέον θεωροῦμε ἐπεῖγον, στίς ἑκατόν πενήντα περίπου κενές ὀρ­γανικές θέσεις θεολόγων νά διορισθεῖ ἀντίστοιχος ἀριθμός Ἀναπληρωτῶν καθηγητῶν, ὥστε ὅλα τά Ἑλληνόπουλα νά διδάσκονται ὅσα ὁρίζει τό Σύνταγ­μά μας καί ἀπαιτοῦν οἱ Ἕλληνες πολίτες.  
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ἐναγώνια κραυγή χιλιάδων ἀνά τήν Ἑλλάδα ἐκπαιδευτικῶν καί γονέων δέν θά ἀφήσει ἀδιάφορη τήν εὐαίσθητη συνείδηση τοῦ ἐξοχωτάτου κ. Ὑπουργοῦ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Ὑφυπουργὸ Παιδείας, κ. Θεόδωρο Π. Παπαθεοδώρου
-Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο      Καλαντζῆ
-Ὑπουργεῖο Παιδείας (Διεύθυνση Σπουδῶν Π.Ε. &      Δ.Ε.)
-Πρόεδρο Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς      (ΙΕΠ), κ. Σωτήριο Γκλαβᾶ
-Ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικό τύπο.
Δείτε και

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com