31 Αυγ 2012

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου – Ο Ακρογωνιαίος Λίθος


Ματθαίου κα΄ 32-42  
Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ
Ἡ παραβολή τοῦ ἀμπελῶνος, ἀδελφοί μου, τήν ὁποία σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο, εἰπώθηκε ἀπό τόν Κύριό μας γιά τούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβητοῦσαν τήν θεότητά Του. Στήν παραβολή αὐτήν ὁ Κύριός μας προφητεύει περί τοῦ θανάτου Του ἀλλά καί περί τῆς τύχης τῶν σταυρωτῶν Του. Τήν διδακτική αὐτή παραβολή Του ὁ Κύριός μας τελειώνει μέ μία φράση τῶν ψαλμῶν. Ἐρωτᾶ ὁ Χριστός τούς ἀπίστους Ἰουδαίους: «Ποτέ δέν διαβάσατε στίς Γραφές, ὅτι ὁ λίθος πού ἀπέρριψαν οἱ οἰκοδόμοι, ἔγινε ἀκρογωνιαῖος λίθος. Ἀπό τόν Κύριο ἔγινε αὐτό καί φαίνεται θαῦμα στά μάτια μας;» (Ψαλμός ριζ΄ 22). Τί σημαίνει ἡ ἀλληγορία αὐτή; Ὁ Χριστός παρομοιάζεται μέ πέτρα καί οἰκοδόμοι εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι Ἀρχιερεῖς καί διδάσκαλοι. Ὁ Χριστός ἐρωτᾶ τούς πνευματικούς ἡγέτες τῶν Ἰουδαίων : «Ποτέ δέν διαβάσατε τήν προφητεία, ὅτι τήν πέτρα πού σεῖς θεωρήσατε ἄχρηστη ὁ Θεός τήν χρησιμοποίησε γιά νά θεμελιώσει ἕνα ἄλλο οἰκοδόμημα». Οὐσιαστικά τούς ἔλεγχε λέγοντας τους: «Ἐσεῖς μέ θεωρεῖται ἄχρηστο καί ἀπορίπτετε τήν διδασκαλία μου, τήν ζωή μου, τήν θυσία μου. Νά ξέρετε ὅμως ὅτι πάνω σέ μένα ὁ Θεός θά στηρίξει μία ἄλλη κοινωνία, τήν ἐκκλησία του».

Ἄν καί ὁ λόγος αὐτός ἀφοροῦσε τούς Ἰουδαίους ἐν τούτοις ἔχει ἐφαρμογή καί σήμερα. Ἰδού πῶς.
α-Ὁ Χριστός ἀπορρίπτεται καί περιφρονεῖται.
Οἱ ποικιλόνυμοι ἡγέτες καί ἄρχοντες τῶν λαῶν ἀπορρίπτουν καί σήμερα τόν Ἰησοῦ Χριστό. Θεωροῦν τήν διδασκαλία του ξεπερασμένη, τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ μία ἀνοησία, τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ ὁμοίως ὡς ἀνόητες. Ἡ θυσία του δέν σημαίνει γιά αὐτούς τίποτε. Γι’ αὐτό ὅπως καί οἱ παλαιοί ἐκεῖνοι ἡγέτες τοῦ Ἰσραήλ παρότρυναν τόν λαόν νά περιφρονήσουν τόν Χριστό. Προσπαθοῦν νά πείσουν τούς ἀνθρώπους, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἄχρηστος. Δέν χρειάζεται οὔτε ἡ διδασκαλία του, οὔτε ἡ ζωή του, οὔτε ἡ θυσία του.
Αὐτοί οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν, πού διαφημίζουν τούς ἑαυτούς τους ὡς σοφούς καί ἐπιστήμονες ἀγωνίζονται νά πείσουν τούς ἀνθρώπους, νά μήν δίνουν καμμία προσοχή στόν Ἰησοῦ Χριστό. Γι’ αὐτό καί ὅ, τι εἶναι χριστιανικό ἀμέσως ἀφαιρεῖται καί περιφρονεῖται. Τίθεται στήν ἄκρη ὡς ἄχρηστο. Θέλετε παραδείγματα ; Ἰδού μερικά: Οἱ νόμοι γιά τό αὐτόματο διαζύγιο καί τήν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας. Ὁ Χριστός διδάσκει ὅτι οἱ σύζυγοι πρέπει νά μένουν ἑνωμένοι καί νά μήν χωρίζουν. Οἱ δικοί μας σοφοί νομοθέτες εἶπαν: Ὄχι, ἀλλά ὅποτε θέλουν νά μποροῦν νά διαλύουν τόν γάμο. Ὁ Χριστός θεωρεῖ τήν μοιχεία πράξη βδελυρή καί τήν καταδικάζει. Οἱ δικοί μας σοφοί νομοθέτες εἶπαν: Ὄχι ἡ μοιχεία εἶναι πράξη ἐπαινετή. Ἄλλα παραδείγματα ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης ὅπου συστηματικῶς γίνεται προσπάθεια νά περιορισθεῖ κάθε χριστιανικό στοιχεῖο. Νά μήν ἐκκλησιάζονται τά παιδιά, νά μήν διδάσκονται θρησκευτικά, νά μήν ἔρχωνται σέ ἐπαφή μέ ἱερεῖς καί τόσα ἄλλα.
Σ’ ὅλους αὐτούς ἐφαρμόζεται ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Σεῖς μέ περιφρονεῖτε. Ἐσεῖς μέ ἀπορρίπτετε. Ἐσεῖς μέ θεωρεῖτε ἄχρηστο. Δέν ἐξυπηρετῶ τά σχέδιά σας. Δέν εἶμαι εὔχρηστος γιά τούς σκοπούς σας. Γι’ αὐτό καί μέ ἀμφισβητεῖτε. Μέ θέτετε στό περιθώριο».
β-Ὁ Χριστός παραμένει θέμελιο τῆς Ἐκκλησίας.
Μάθετε λοιπόν ὅλοι ἐσεῖς πού ἀρέσκεσθε νά ὀνομάζεσθε σοφοί καί μορφωμένοι ὅτι: «Ἐγώ παραμένω ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ὁ θεμέλιος λίθος, τό ἀκροθίνιον τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Χριστός κατέχει τήν ἐκλεκτή μερίδα τῆς ἀνθρωπότητος. Στόν Χριστό ἐπίστευσαν καί πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν καθαρή καρδιά, τόν φωτισμένο νοῦ, τήν ἰσχυράν θέληση, τά ἁγνά συναισθήματα. Αὐτοί στηρίζονται στόν Ἰησοῦν Χριστόν. Αὐτόν θέτουν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς τους. Ὑπακούουν στόν Ἰησοῦν Χριστόν. Σέβονται τίς ἐντολές του, τίς ὁποῖες θεωροῦν ἀληθινές καί σωτήριες. Μετέχουν στά μυστήρια. Ἀγωνίζονται νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τά πάθη τους. Εἶναι ζωντανά μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστός εἶναι τό θεμέλιον τῆς Ἐκκλησίας. Μιᾶς θεανθρώπινης κοινωνίας, ἐντός τῆς ὁποίας ἐντασσόμενοι καί ζῶντες οἱ ἄνθρωποι γίνονται κοινωνοί θείας φύσεως, συμπολῖτες τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστός χαρακτήρισε τούς πιστούς λαόν του ἐκλεκτόν.
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶπε ὅτι οἱ χριστιανοί εἶναι πολύτιμοι λίθοι πού κοσμοῦν τό οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἀνθρώπων «θεοῦ οἰκοδομή».
Ἀδελφοί μου.
Ἄς ἀκούσουμε τήν φωνή τοῦ Θεοῦ πού μᾶς συμβουλεύει:
«’Ιδού τοποθετῶ, ἕναν λίθον ἀκρογωνιαῖο διαλεκτό, πολύτιμον καί ἐκεῖνος πού πιστεύει σέ αὐτόν δέν θά ντροπιαστεῖ» (Α΄Πέτρου β΄6). Κανείς ἀπό αὐτούς πού πιστεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό δέν θά ντροπιαστεῖ. Κανένας πού ἐλπίζει στόν Ἰησοῦ Χριστόν δέν θά διαψευσθεῖ.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια, ὁ θεός πού σαρκώθηκε γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου: «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλά ἔχῃ ζωή αἰώνιον» (Ἰωάν. γ΄ 16).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com