17 Ιουλ 2012

H “ομάδα Ε” και ο ευτελισμός της Ελλάδας και της ελληνικής ιστορίας*


H “ομά­δα Ε” και ο ευ­τε­λι­σμός της Ελλάδας και της ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας*
του Στέλιου Φανού από το Άρδην τ. 52 που είχε αφιέρωμα στην Αρχαιολατρία
Η ι­στο­ρί­α αυ­τή βγή­κε στο φως κα­ταρ­χήν α­πό τον Ιωάν­νη Φου­ρά­κη, πρώ­τα στο βι­βλί­ο του Τα (προ) Μηνύμα­τα των Δελ­φών (1989) και κα­τό­πιν με δύ­ο συνεντεύ­ξεις του στο πε­ριο­δι­κό Τρί­το Μά­τι, τ. 36, τον Ιού­νιο του 1994 και στο τ. 61 τον Α­πρί­λιο του 1997. Ακολού­θη­σε άρ­θρο του Π. Γιαν­νου­λά­κη στο ί­διο περιο­δι­κό, με τί­τλο “Το μυ­στή­ριο της Ο­μά­δας Ε”. Α­πό τα πά­ρα πολ­λά και α­να­κα­τε­μέ­να που α­να­φέ­ρει ο κ. Φου­ρά­κης, μό­νον κά­ποια αντιπροσωπευ­τι­κά αποσπάσμα­τα μπο­ρού­με να πα­ρα­θέ­σου­με ε­δώ ξεκινώντας α­πό την πρώ­τη συ­νέ­ντευ­ξη. Ας αρ­χί­σου­με με το θέ­μα των “τεχνολογικών γνώ­σε­ων” των αρ­χαί­ων Ελ­λή­νων:

Πα­ρά τα ό­σα ε­πί­ση­μα κυ­κλο­φο­ρούν, οι ση­με­ρι­νοί ε­πι­στη­μο­νι­κοί φο­ρείς, με πρώ­τη τη ΝΑSΑ, πα­ρα­δέ­χο­νται την ύ­παρ­ξη τέ­τοιων γνώ­σε­ων και δαπανούν ά­φθο­να χρή­μα­τα για να τις οι­κειο­ποι­η­θούν. Για πα­ρά­δειγ­μα, οι κο­ρυ­φαί­οι ε­πι­στή­μο­νες γνω­ρί­ζουν σή­με­ρα ό­τι κεί­με­να του Α­ρι­στο­τέ­λη εί­ναι γραμ­μέ­να με κά­ποιον κώ­δι­κα, τον ο­ποί­ο ό­ποιος μπο­ρέ­σει να “σπά­σει” θα προ­σπο­ρι­στεί τε­ρά­στιες γνώ­σεις. Ε­γώ ο ί­διος προ­σω­πι­κά έ­χω πα­ρα­βρε­θεί στη συ­ζή­τη­ση δια­πρε­πών ε­πι­στη­μό­νων –με­λών της ΝΑSΑ– στην ο­ποία παρα­δέ­χτη­καν ό­τι η α­με­ρι­κα­νι­κή υ­πη­ρε­σί­α έ­χει δα­πα­νή­σει ε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια για να σπά­σει τον πε­ρί­φη­μο κώ­δι­κα τον Αρι­στο­τέ­λη.
Ιωάννης Φουράκης
Έ­χου­με λοι­πόν α­πό πρώ­το χέ­ρι πλη­ρο­φο­ρί­ες, μια και ο κ. Φου­ρά­κης συνηθίζει να με­τέ­χει σε συ­ζη­τή­σεις δια­πρε­πών ε­πι­στη­μό­νων της ΝΑSΑ… Για τις ερ­γα­σί­ες α­πο­κα­τά­στα­σης της Α­κρό­πο­λης: Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες λέ­νε ό­τι, σι­γά-σι­γά, με το πρό­σχη­μα της α­πο­κα­τά­στα­σης, ο Παρ­θε­νώ­νας α­ντι­κα­θί­στα­ται α­πό έ­να α­ντί­γρα­φο σι­λι­κό­νης ή μαρ­μα­ρό­σκο­νης! (…) Υ­πάρ­χουν α­κό­μα πληρο­φο­ρί­ες, ό­τι τα αυ­θε­ντι­κά κομ­μά­τια με­τα­φέ­ρο­νται στο Ισ­ρα­ήλ για να χρη­σι­μεύ­σουν στην α­νοι­κο­δό­μη­ση του να­ού του Σο­λο­μώ­ντα.
Για την α­πο­κά­λυ­ψη α­γνώ­στων πτυ­χών του αρ­χαί­ου ελ­λη­νι­κού πνεύ­μα­τος: Αλ­λά στα α­μέ­σως ε­πό­με­να χρό­νια πρό­κει­ται να δουν το φως της δημοσιότη­τας κα­τα­πλη­κτι­κές πτυ­χές του αρ­χαί­ου ελ­λη­νι­κού πνεύ­μα­τος, που μέ­χρι τώ­ρα πα­ρέ­με­ναν ά­γνω­στες. Αυ­τό θα συμ­βεί και α­πό τη δημοσίευση πά­ρα πολ­λών γερ­μα­νι­κών πη­γών αλ­λά κυ­ρί­ως, α­πό αδημοσίευτα έρ­γα αρ­χαί­ων Ελ­λή­νων, που μέ­χρι τώ­ρα φυ­λάσ­σο­νταν στην πρώ­ην Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση.
Δέ­κα χρό­νια με­τά δεν έ­χου­με δει α­πο­λύ­τως τί­πο­τε. Πώς ό­μως βρέ­θη­καν στη πρώ­ην Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση ά­γνω­στα έρ­γα αρ­χαί­ων Ελ­λή­νων και ποιος ήταν ο πραγ­μα­τι­κός λό­γος της ει­σβο­λής των Σο­βιε­τι­κών στο Αφ­γα­νι­στάν; Αυ­τό που θα σο­κά­ρει ό­μως θα εί­ναι η α­πο­κά­λυ­ψη ό­τι τα βι­βλί­α της βιβλιοθή­κης της Α­λε­ξαν­δρεί­ας δεν α­πω­λέ­σθη­καν με την πυρ­πό­λη­σή της, αφού προ­η­γου­μέ­νως α­ντί­γρα­φά τους εί­χαν με­ταφερ­θεί για α­σφά­λεια στο Αφ­γα­νι­στάν! Η δε σο­βιε­τι­κή ει­σβο­λή ε­κεί, κα­τά βά­θος, ή­θε­λε να ε­ξα­σφα­λί­σει αυ­τά α­κρι­βώς τα κεί­με­να. Σή­με­ρα αυ­τοί οι θη­σαυ­ροί της αρ­χαί­ας γνώ­σης βρί­σκο­νται στην Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη και α­να­μέ­νε­ται να δη­μο­σιο­ποι­η­θούν πολύ σύ­ντο­μα. Η α­λή­θεια εί­ναι ό­τι αυ­τές οι γνώ­σεις ή­ταν πά­ντα κτή­μα κάποιων.
Η α­νά­δυ­ση των Ε
Ό­πως βλέ­που­με, ο συλ­λο­γι­σμός εί­ναι α­πλός: α) α­ντί­γρα­φα της αρ­χαί­ας γνώ­σης βρί­σκο­νταν στο Αφ­γα­νι­στάν β) οι Ρώ­σοι ει­σέ­βα­λαν στο Αφ­γανιστάν. Ά­ρα, η­λί­ου φα­ει­νό­τε­ρον ό­τι πή­γαν για τα α­ντί­γρα­φα! Ήρ­θε η ώ­ρα ό­μως να δού­με ποιοι εί­ναι ε­κεί­νοι, των ο­ποί­ων κτή­μα ή­ταν πά­ντο­τε αυ­τή η γνώ­ση:
Πρό­κει­ται για μια ο­μά­δα η ο­ποί­α δια­χρο­νι­κά α­γω­νί­ζε­ται να ε­πι­κρα­τή­σουν στον πλα­νή­τη τα ι­δα­νι­κά τον ελ­λη­νι­κού πνεύ­μα­τος. Τα μέ­λη της κα­τέ­χουν, ό­πως εί­πα­με, κατα­πλη­κτι­κές γνώ­σεις, που α­φο­ρούν τό­σο τον ε­πι­στη­μο­νι­κό το­μέ­α ό­σο και την πραγ­μα­τι­κή ι­στο­ρί­α των λα­ών, των θρη­σκειών, των κοινω­νι­κών ε­ξε­λί­ξε­ων κλπ., κα­θό­σον λέ­γε­ται πως ό­χι μό­νο τις παρακολουθούν αλ­λά και τις δια­μορ­φώ­νουν! Το ό­τι πρό­σκει­ται στον Ελληνι­σμό δεν ση­μαί­νει ό­μως ό­τι ό­λοι εί­ναι φυ­λε­τι­κά Έλ­λη­νες. Α­νή­κουν σε διά­φο­ρες ε­θνι­κό­τη­τες, δρα­στη­ριο­ποιού­νται δε κυ­ρί­ως στην Ευ­ρώ­πη και τη Ν. Α­με­ρι­κή (Αρ­γε­ντι­νή, Βρα­ζι­λί­α -ό­που μά­λι­στα, ό­πως έ­χε­τε γρά­ψει και σεις, υ­πάρ­χει και ε­νερ­γός να­ός του Α­πόλ­λω­να!- κ.λπ.).
Λέ­γε­ται ό­τι αυ­τή καθ’ ε­αυ­τή α­πο­τε­λεί­ται α­πό δε­κα­ο­κτώ μέ­λη, τα ο­ποί­α, πέραν της φο­βε­ρής κο­σμι­κής ι­σχύ­ος που χει­ρί­ζο­νται, εί­ναι πα­ράλ­λη­λα κάτοχοι και χει­ρι­στές α­σύλ­λη­πτων δυ­νά­με­ων, που για μας ε­ντάσ­σο­νται στη σφαί­ρα της με­τα­φυ­σι­κής! Π.χ. λέ­γε­ται ό­τι τα πέ­ντε πιο υ­ψη­λό­βαθ­μα μέ­λη (υπάρ­χουν 7 γνω­στοί βαθ­μοί) κα­τέ­χουν τους νό­μους της α­ντι­βα­ρύ­τη­τας!
Στο ε­πί­πε­δο της κο­σμι­κής ε­ξου­σί­ας εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι δια­θέ­τει τε­ρά­στια χρη­μα­τι­κά πο­σά που προ­έρ­χο­νται α­πό διά­φο­ρες πη­γές. Εν­δει­κτι­κά σας ανα­φέ­ρω ό­τι τα κε­φά­λαια του ι­δρύ­μα­τος Μπο­δο­σά­κη στην πραγματικότητα προ­έρ­χο­νται και α­νή­κουν στην Ο­μά­δα “Ε” και χρησιμοποιού­νται για τους σκο­πούς της. Γύ­ρω της κι­νού­νται, φυ­σι­κά, πα­ρά πολ­λοί άλ­λοι στρα­το­λο­γη­μέ­νοι, εί­τε συ­νει­δη­τά εί­τε α­συ­νεί­δη­τα. Ου­δέ­πο­τε έχει γί­νει γνω­στό το ό­νο­μα κά­ποιου μέ­λους της. Οι διά­φο­ροι ε­πώ­νυ­μοι, που κα­τά και­ρούς φέ­ρο­νται ό­τι συν­δέ­ο­νται μ’ αυ­τήν, ε­κι­νού­ντο μό­νον στις παρυ­φές της. Έ­νας ή­ταν, όπως εί­ναι αυ­το­νό­η­το, ο ί­διος ο Μπο­δο­σά­κης, όπως ο γνω­στός Ιω­άν­νης Πασ­σάς και βέ­βαια ο Α­ρι­στο­τέ­λης Ω­νά­σης, ο οποί­ος έ­παι­ζε ε­νερ­γό ρό­λο στην προ­ώ­θη­ση των θε­μά­των του Ελ­λη­νι­σμού.
Ο μο­να­δι­κός για τον ο­ποί­ο λέ­γε­ται ό­τι ί­σως ή­ταν έ­να ε­ξαι­ρε­τι­κά χαμηλόβαθ­μο μέ­λος της εί­ναι ο Α­ντώ­νης Τρί­τσης! Με αυ­τό το πρί­σμα μπορού­με να ε­πα­νε­ξε­τά­σου­με τις συν­θή­κες του θα­νά­του του…
Η Ο­μά­δα “Ε”, ε­κτός των άλ­λων, προ­ω­θεί τις έ­ρευ­νες για προ­ηγ­μέ­νη τεχνολο­γί­α και τις ε­φαρ­μο­γές της σε πολ­λούς το­μείς. Έ­νας απ’ αυ­τούς εί­ναι τα οπλι­κά συ­στή­μα­τα, εί­ναι δε γνω­στά τα υ­πε­ρό­πλα που φέ­ρε­ται ό­τι έ­χει δια­θέ­σει ή έ­χει για να δια­θέ­σει την κα­τάλ­λη­λη ώ­ρα στην υ­πη­ρε­σί­α της Ελλάδος. Αυ­τά κα­τα­σκευά­ζο­νταν μέ­χρι πρό­τι­νος στα ερ­γα­στή­ρια του Ω­νά­ση στην Αρ­γε­ντι­νή, κα­θό­σον και ο α­ντι­πρό­σω­πος του ε­κεί κα­θε­στώ­τος, Χ. Νι­κο­λα­ΐ­δης, εί­χε στε­νές σχέ­σεις μ’ αυ­τήν. Τις ερ­γα­σί­ες δι­η­ύ­θυ­νε η χη­μι­κός μη­χα­νι­κός Ο­λυ­μπί­α Ω­νά­ση, ε­ξα­δέλ­φη του Α­ρι­στο­τέ­λη, που δο­λο­φο­νή­θη­κε μα­ζί με τη Χρι­στί­να.
Κα­ρα­θε­ο­δω­ρής… Γκιόλ­βας και Τέ­σλα
(…) Οι γνώ­σεις της Ο­μά­δας “Ε” σ’ αυ­τόν τον το­μέ­α εί­ναι πράγ­μα­τι φο­βε­ρές και α­ντλού­νται ό­λες α­πό την αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή σο­φί­α. Αρ­κεί να α­να­φέ­ρου­με ό­τι η θε­ω­ρί­α της σχε­τι­κό­τη­τας του Α­ϊν­στά­ιν, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα α­νή­κει στον Έλ­λη­να κα­θη­γη­τή Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή, του ο­ποί­ου οι ση­μειώ­σεις ε­κλά­πη­σαν και ε­δό­θη­σαν στον Ε­βραί­ο φυ­σι­κό για α­ξιο­ποί­η­ση. Μά­λι­στα έ­να αδημοσίευτο μέ­ρος τους έ­χω ε­γώ στην κα­το­χή μου.
Με την τε­λευ­ταί­α δή­λω­ση κα­τα­λα­βαί­νου­με ό­τι κά­τι δεν πά­ει κα­θό­λου καλά… Ού­τε που­θε­νά αλ­λού, αλ­λά ού­τε και στο πρώ­το βι­βλί­ο που κυκλοφόρη­σε στην Ελ­λά­δα για τον Κων/νο Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή το 2002, α­πό τον γνω­στό μα­θη­μα­τι­κό Ευάγ­γε­λο Σπαν­δά­γο, εί­δα­με αυ­τές τις “κλα­πεί­σες σημειώ­σεις” που κα­τέ­χει ο κ. Φου­ρά­κης. Για­τί δεν τις δη­μο­σιεύ­ει; Ό­σον αφορά τις βα­ρύ­γδου­πες δη­λώ­σεις πε­ρί κλο­πής της θε­ω­ρί­ας της Σχετικότητας α­πό τον Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή, ε­κτός α­πό το τη­λε­ο­πτι­κό α­φιέ­ρω­μα στο ο­ποί­ο εί­δα­με την κό­ρη του με­γά­λου ε­πι­στή­μο­να να μι­λά­ει για τον πατέρα της δί­χως να α­να­φέ­ρει λέ­ξη για τέ­τοια πράγ­μα­τα, ας δού­με τι υ­πάρ­χει στο βι­βλί­ο του Σπαν­δά­γου, στο κε­φά­λαιο για τις σχέ­σεις Α­ϊν­στά­ιν – Καρα­θε­ο­δω­ρή, ξε­κι­νώ­ντας α­πό μια ι­διω­τι­κή συ­νο­μι­λί­α του με την Δέ­σποι­να Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή γύ­ρω α­πό το ζή­τη­μα της δή­θεν κλο­πής: Ο πα­τέ­ρας μου, εί­πε η κ. Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή, εί­χε μια “ε­πι­στη­μο­νι­κή φι­λί­α” με τον Α­ϊν­στά­ιν που διήρκε­σε μέ­χρι το θά­να­τό του. […]
Σύμ­φω­να με τον κ. Φου­ρά­κη (και ό­χι μό­νον), οι σχέ­σεις αλ­λη­λο­σε­βα­σμού, αλ­λη­λο­α­να­γνώ­ρι­σης, αλ­λη­λο­ε­κτί­μη­σης και συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ Ελ­λή­νων και Ε­βραί­ων ε­πι­στη­μό­νων, ό­πως τις βλέ­που­με στην πε­ρί­πτω­ση Α­ϊν­στά­ιν – Καρα­θε­ο­δω­ρή, εί­ναι πα­ντε­λώς α­δύ­να­τες! Ο μό­νος δυ­να­τός τύ­πος σχέ­σης εί­ναι η κλο­πή του έρ­γου του Έλ­λη­να α­πό τον Ε­βραί­ο. Για­τί; Διό­τι ο Ε­βραί­ος εί­ναι α­πό τη φύ­ση του α­νί­κα­νος να φτιά­ξει με­γά­λο έρ­γο και μά­λι­στα, κα­τά τον κ. Φου­ρά­κη, οι Ε­βραί­οι δεν εί­ναι πα­ρά ζό­μπι που βγαί­νουν α­πό το εσωτε­ρι­κό της Γης… Ας συ­νε­χί­σου­με με τις δη­λώ­σεις του κ. Φου­ρά­κη: Αν ό­μως οι ση­μειώ­σεις του Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή διέρ­ρευ­σαν, δεν συ­νέ­βη το ί­διο μ’ αυτές του Σέρ­βου και ορ­θό­δο­ξου Νί­κο­λα Τέ­σλα! Για­τί νο­μί­ζε­τε ό­τι δεν βομ­βαρ­δί­στη­κε πρό­σφα­τα η Σερ­βί­α α­πό το ΝΑ­ΤΟ; Οι δυ­τι­κοί φο­βού­νται -και δικαιο­λο­γη­μέ­να – ό­τι οι Σέρ­βοι τις έ­χουν α­ξιο­ποι­ή­σει και έ­χουν στην κα­το­χή τους έ­να υ­πε­ρό­πλο. Οι Α­με­ρι­κα­νοί, ό­μως, φαί­νε­ται πως δεν εί­χαν τους φόβους των δυ­τι­κών κι έ­τσι, πέ­ντε χρό­νια με­τά α­πό τις θριαμ­βευ­τι­κές δηλώ­σεις του κ. Φου­ρά­κη, έ­κα­ναν σκό­νη τη Σερ­βί­α και τα υ­πε­ρό­πλα της, ενώ η Ο­μά­δα “Ε” φαί­νε­ται πως πα­ρα­κο­λου­θού­σε πα­ντε­λώς α­δύ­να­μη να αντι­δρά­σει, ό­πως άλ­λω­στε έ­κα­νε με το Αφ­γα­νι­στάν και με το Ι­ράκ προ­σφά­τως.
Α­μέ­σως με­τά μα­θαί­νου­με πώς και για­τί, κι α­πό ποιο α­κρι­βώς πρό­σω­πο τρομο­κρα­τή­θη­κε η Γαλ­λί­α κι α­ντέ­δρα­σε στους ε­πι­κεί­με­νους βομ­βαρ­δι­σμούς της Σερ­βί­ας ε­κεί­νη την ε­πο­χή, λί­γο πριν τη λή­ξη του τε­λε­σι­γρά­φου: “Να σας πω και κά­τι που ί­σως να σας φα­νεί α­πί­στευ­το; Λί­γο πριν την λή­ξη του τελεσι­γρά­φου προς τη Σερ­βί­α, ε­γώ ο ί­διος ε­πι­κοι­νώ­νη­σα με η­γε­τι­κό στρα­τιω­τι­κό-πο­λι­τι­κό στέ­λε­χος της Γαλ­λί­ας και τον προ­ει­δο­ποί­η­σα για την πιθανό­τη­τα να βομ­βαρ­δι­στεί α­νε­ξή­γη­τα το ί­διο το Πα­ρί­σι! Η Γαλ­λί­α ή­ταν η πρώ­τη δυ­τι­κή χώ­ρα που α­ντέ­δρα­σε στους βομ­βαρ­δι­σμούς της Σερ­βί­ας…
Τι σύ­μπτω­ση! Τα ί­δια θα ι­σχυ­ρι­στεί τον Φε­βρουά­ριο του 1997, στο 5° τεύ­χος της Ελληνικής Αγωγής, κι ο γνω­στός πυ­ρη­νι­κός φυ­σι­κός, μη­χα­νο­λό­γος, ερευ­νη­τής, ε­φευ­ρέ­της και φε­ρό­με­νος ως μέ­λος της Ο­μά­δας “Ε”, Γιώρ­γος Γκιόλ­βας(γεν­νη­θείς το 1920 και α­πο­βιώ­σας προς το τέ­λος του 2003), ο άνθρω­πος του ο­ποί­ου το πρώ­το δί­πλω­μα ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας (ερ­γα­σί­α πά­νω στη “φω­το­δέ­σμη πλά­σμα­τος”) φέ­ρει την υ­πο­γρα­φή του Α­ϊν­στά­ιν. Λέ­ει λοι­πόν ο Γκιόλ­βας: Οι Σο­βιε­τι­κοί έ­χουν στα χέ­ρια τους σή­με­ρα δυο ά­γνω­στα υπερόπλα. Το έ­να τους το έ­δω­σε ο Νι­κό­λα Τέ­σλα, αυ­τός ο τό­σο παρεξηγημέ­νος Σέρ­βος ε­πι­στή­μο­νας που εί­ναι α­ναμ­φι­σβή­τη­τα, μί­α α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες μορ­φές του αιώ­να μας. Αυ­τό το τρο­με­ρό ό­πλο το έ­χουν σήμερα στα χέ­ρια τους και οι Σέρ­βοι. Ε­πι­κοι­νώ­νη­σα γι’ αυ­τό το σο­βα­ρό­τα­το ζή­τη­μα με δυο κα­θη­γη­τές της Σορ­βόν­νης και με­τά ε­νη­μέ­ρω­σα σχε­τι­κά και τον πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας Μι­τε­ράν. Τους προ­ει­δο­ποί­η­σα και τους εί­πα ξεκάθα­ρα: μην προ­χω­ρή­σε­τε σε βομ­βαρ­δι­σμό στη Σερ­βί­α. Θα α­νά­ψε­τε μεγά­λες φω­τιές στα Βαλ­κά­νια και στην Ευ­ρώ­πη. Άλ­λω­στε τους το εί­παν και οι Σέρ­βοι ξε­κά­θα­ρα και φα­νε­ρά: Ε­άν θα ρί­ξε­τε έ­στω και μια βόμ­βα στη Σερβί­α θα κα­τα­στρα­φούν ταυ­τό­χρο­να πέ­ντε ευ­ρω­πα­ϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες. Μέσα σε τρί­α δευ­τε­ρό­λε­πτα θα γί­νουν ό­λα στά­χτη. Γι’ αυ­τό και μέ­χρι σήμερα κα­μί­α ξέ­νη δύ­να­μη δεν α­πο­τόλ­μη­σε να ρί­ξει βόμ­βα σε κα­θα­ρά σερβι­κά ε­δά­φη.
ο Γ. Γκιόλβας
Τε­λι­κά ποιος στα­μά­τη­σε τους βομ­βαρ­δι­σμούς; Ο Φου­ρά­κης, ο Γκιόλ­βας ή οι Σέρ­βοι; Και πώς οι ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες βομ­βάρ­δι­ζαν κα­νο­νι­κό­τα­τα μα­ζί με τους Α­με­ρι­κα­νούς για δυο μή­νες τη Σερ­βί­α, λί­γα χρό­νια με­τά τις δη­λώ­σεις αυ­τές; Πού ή­ταν τα σερ­βι­κά υ­πε­ρό­πλα; Συ­νε­χί­ζου­με με πι­στή α­ντι­γρα­φή:
Λέ­γε­ται ό­τι οι ε­πι­στη­μο­νι­κές γνώ­σεις της Ο­μά­δας “Ε” έ­χουν τό­ση ι­σχύ, ώ­στε μπο­ρούν να χω­ρί­σουν την Α­με­ρι­κή στα δυο ε­νερ­γο­ποιώ­ντας το ρήγ­μα του Α­γί­ου Αν­δρέ­α, να δη­μιουρ­γή­σουν τε­χνη­τές θε­ο­μη­νί­ες. […]
Ας δού­με πα­ρα­κά­τω: Τα υ­πε­ρό­πλα αυ­τά βρί­σκο­νται κυ­ρί­ως σε πε­ριο­χές της πρώ­ην Σο­βιε­τι­κής Έ­νω­σης, ό­που ε­πί­σης έ­χουν ι­δρυ­θεί ο­λό­κλη­ρες πό­λεις επιστη­μό­νων α­πο­κλει­στι­κά. Αυ­τές οι πό­λεις δεν ση­μειώ­νο­νται στους χάρ­τες και βρί­σκο­νται σε α­πο­μο­νω­μέ­νες πε­ριο­χές της α­χα­νούς χώ­ρας. (…) Μια άλ­λη δρα­στη­ριό­τη­τα της Ο­μά­δας “Ε” α­φο­ρά το Διε­θνές Χρη­μα­τι­στή­ριο. Εί­ναι γνω­στό σε κά­ποιους, ό­τι ο­λό­κλη­ρη η ή­δη ε­πι­σφα­λής οι­κο­νο­μί­α της Αμερικής μπο­ρεί να κα­ταρ­ρεύ­σει σε λί­γο διά­στη­μα, αν το θε­λή­σει η Ο­μά­δα “Ε”, που δια­χει­ρί­ζε­ται με­γά­λο μέ­ρος του πα­γκό­σμιου χρυ­σού![…] Τέ­λος, πρέπει να α­ντι­λη­φθού­με ό­τι πα­ρά την ο­ρα­τή με­τριο­φρο­σύ­νη του συγγραφέ­α έ­χου­με μπρο­στά μας, κα­τά κά­ποιον τρό­πο, έ­ναν ι­κα­νό προφήτη: Χω­ρίς να θέ­λω να πε­ριαυ­το­λο­γή­σω και χω­ρίς να ι­σχυ­ρί­ζο­μαι ό­τι έ­χω προ­φη­τι­κές ι­κα­νό­τη­τες, συ­νέ­βη να προ­βλέ­ψω πολ­λές φο­ρές ση­μα­ντι­κά γε­γο­νό­τα, έ­χο­ντας έ­γκυ­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και α­ξιο­λο­γώ­ντας τες σω­στά. (…) Ο πό­λε­μος με την Τουρ­κί­α εί­ναι πο­λύ πι­θα­νός. Η Τουρ­κί­α δι­στά­ζει, βέ­βαια, και έ­χει πεί­ρα α­πό τα ό­πλα της Ο­μά­δας “Ε”, θυ­μά­στε την πρό­σφα­τη α­νε­ξή­γη­τη κα­τα­στρο­φή του τουρ­κι­κού δο­ρυ­φό­ρου που ε­κτο­ξεύ­θη­κε α­πό τη Γαλ­λι­κή Γου­ιά­να; Σ’ αυ­τόν τον πό­λε­μο, λοι­πόν, η Τουρ­κί­α θα ε­ξω­θη­θεί και μά­λι­στα θα εν­θαρ­ρυν­θεί (!) α­πό κά­ποιες αρ­χι­κές ε­πι­τυ­χί­ες, για να υ­πάρ­ξει δικαιολογί­α, ώ­στε να κα­τα­στρα­φεί ο­λο­σχε­ρώς. Ή­δη οι Κούρ­δοι και οι Αρμένιοι εί­ναι πο­λύ ι­σχυ­ροί στα νώ­τα της… Ση­μειώ­στε δε ό­τι αυ­τοί οι λα­οί εί­ναι α­πό τους πιο γνή­σιους Έλ­λη­νες!
Το DNA και τα… αυ­τιά των Ελ­λή­νων
Ε­δώ τε­λειώ­νει η πρώ­τη του συ­νέ­ντευ­ξη, θα ε­πα­νέλ­θει στο ί­διο πε­ριο­δι­κό, τον Α­πρί­λιο του ’97 στο τ. 61, με α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη α­πο­λυ­τό­τη­τα στις ανακοι­νώ­σεις του:
Δηλώ­νω κα­θα­ρά πως πι­στεύ­ω ό­τι αυ­τή τη στιγ­μή, οι θε­οί ε­πι­στρέ­φουν! Σε λί­γο κα­τα­φθά­νουν. Αυ­τό προ­σπα­θούν να α­ντι­με­τω­πί­σουν οι “κύ­ριοι αυ­τού του κό­σμου”. Προ­σπα­θούν να α­πο­τρέ­ψουν την τε­λι­κή έ­λευ­ση των θε­ών. (…)
Στη συ­νέ­χεια μα­θαί­νου­με για έ­ναν πα­ρά­ξε­νο κο­μή­τη, το ΗΒ, που πέ­ρα­σε ε­κεί­νο τον και­ρό δί­πλα α­πό τον πλα­νή­τη μας. Οι σκο­ποί του δεν διέ­φυ­γαν κα­θό­λου α­πό τον κ. Φου­ρά­κη: Η α­φύ­πνι­ση των γε­νε­τι­κών κω­δι­κών των Ελλή­νων ή­ταν το βα­σι­κό “έρ­γο” του μυ­στη­ριώ­δους κο­μή­τη, που η NASA θέλη­σε να α­πο­κρύ­ψει, α­κό­μα και τις φω­το­γρα­φί­ες του. Ε­δώ ό­μως πρέ­πει να το­νί­σω ό­τι δεν εί­ναι ό­λοι οι πο­λί­τες του κρά­τους Ελ­λά­δα, Έλ­λη­νες, αλ­λά αυτοί που τους χα­ρα­κτη­ρί­ζει μια γε­νε­τι­κή ι­διαι­τε­ρό­τη­τα. Αυ­τή την ι­διαι­τε­ρό­τη­τα την εί­χαν α­να­κα­λύ­ψει οι Δυ­τι­κοί και δη­μιούρ­γη­σαν το κρα­τί­διο Ελλά­δα. Αυ­τό ή­ταν έ­να α­πό τα με­γα­λύ­τε­ρα ε­γκλή­μα­τα εις βά­ρος του Ελληνισμού. Ο Ελ­λη­νι­σμός και ο Έλ­λη­νας δεν έ­χουν α­νά­γκη κρά­τους. Το κρά­τος εί­ναι πα­γί­δευ­ση. Πή­γα­νε να φτιά­ξουν το κρα­τί­διο της Πελοποννήσου με την ε­πα­νά­στα­ση του ’21 και εί­χα­νε σκο­πό να “μαντρώσουν” ε­κεί πέ­ρα τους Έλ­λη­νες και να τους βά­λουν να σκο­τω­θούν με­τα­ξύ τους, ό­πως και έ­γι­νε με τις συ­νε­χείς ε­πα­να­στά­σεις των καπεταναίων.[ ]
Αλ­λά, σ’ αυ­τό που λέ­με βό­ρειο η­μι­σφαί­ριο ή δυ­τι­κό κό­σμο, οι μό­νοι απεσταλ­μέ­νοι που έ­χουν έ­να ε­ξε­λιγ­μέ­νο γε­νε­τι­κό κώ­δι­κα εί­ναι οι Έλ­λη­νες. Πολ­λοί υ­πο­στη­ρί­ζουν ότι έ­χουν άλ­λη δια­στη­μι­κή πα­τρί­δα…
Ει­σερ­χό­μα­στε λοι­πόν τώ­ρα σε έ­να χυ­δαί­ο, α­γο­ραί­ο, βιο­λο­γι­κό ρα­τσι­σμό, στου ο­ποί­ου τα μυ­στι­κά μας μυεί ο κ. Φου­ρά­κης: (…) Η ου­σί­α εί­ναι ό­τι ο Έλλη­νας εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κός α­πό τον κοι­νό άν­θρω­πο. (…) Έ­χου­με κά­ποια ανα­γνω­ρι­στι­κά ση­μά­δια πά­νω στο σώ­μα, α­πό τα ο­ποί­α μπο­ρού­με να ξεχωρί­σου­με ποιος έ­χει το “σπέρ­μα” του Έλ­λη­να… Ας δού­με έ­να μι­κρό παρά­δειγ­μα. Ό­ποιο εγ­χει­ρί­διο α­να­το­μί­ας και να α­νοί­ξου­με, θα δού­με ό­τι ο κόκ­κυ­γας του αν­θρώ­που α­πο­τε­λεί­ται α­πό 4 ή 5 σπον­δύ­λους. Ο τέ­ταρ­τος ή ο πέ­μπτος εί­ναι δι­σχι­δής και ο­ξύς, ή μο­νο­σχι­δής και ο­ξύς. Δη­λώ­νω ό­τι ο κόκ­κυ­γας του α­λη­θι­νού Έλ­λη­να α­πο­τε­λεί­ται α­πό 5 σπον­δύ­λους, αλ­λά ο πέμπτος εί­ναι λεί­ος και στρογ­γυ­λός, πο­τέ ο­ξύς και μο­νο­σχι­δής ή δι­σχι­δής. Με­τα­ξύ άλ­λων, έ­να τέ­τοιο ση­μά­δι εί­ναι και ο λο­βός του αυ­τιού. (…) Οι μεγάλοι λο­βοί των αυ­τιών, λοι­πόν, εί­ναι κι αυ­τό έ­να α­πό τα ε­ξω­τε­ρι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του Έλ­λη­να. Έ­χουν ή­δη γί­νει με­λέ­τες με το DΝΑ των αρχαίων Ελ­λή­νων, με δείγ­μα­τα α­πό ί­χνη αί­μα­τος και ο­στών σε τά­φους, με εκ­πλη­κτι­κά ό­ντως α­πο­τε­λέ­σμα­τα…
Πε­ραι­τέ­ρω εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πί­πο­νο να πα­ρα­κο­λου­θή­σου­με τον κ. Φου­ρά­κη σε ό­λα του τα σε­νά­ρια πε­ρί υ­πο­χθο­νί­ων ο­ντο­τή­των που ε­λέγ­χουν τους Δυτι­κούς, πε­ρί ε­κτε­τα­μέ­νης κλω­νο­ποί­η­σης κ.λπ. Θα τε­λειώ­σου­με με την ανα­φο­ρά του στους νέ­γρους κρεμ­μυ­δο­πα­ρα­γω­γούς Ντο­γκόν, ι­σχυ­ρών, λέ­ει, συμ­μά­χων των Ελ­λή­νων, οι ο­ποί­οι έ­χουν υ­πό την προ­στα­σί­α τους έ­να κέντρο της Ο­μά­δας “Ε”: Α­κό­μη ψά­χνουν οι Δυ­τι­κοί να ε­ντο­πί­σουν τα “στρατό­πε­δα εκ­παί­δευ­σης” στην κε­ντρι­κή Α­φρι­κή -έ­να πο­λύ ση­μα­ντι­κό κέντρο “Ε”- που βρί­σκο­νται υ­πό την ε­πο­πτεί­α της φυ­λής Ντο­γκόν, που εί­ναι ι­σχυ­ροί σύμ­μα­χοι. Οι Ντο­γκόν έ­χουν ει­δι­κούς α­νι­χνευ­τές-φρου­ρούς, που έχουν πολ­λές ι­κα­νό­τη­τες κι α­ντι­λαμ­βά­νο­νται αν πλη­σιά­ζει κα­νείς στα μέ­ρη τους α­πό πολ­λά χι­λιό­με­τρα μα­κριά. Και τον α­φή­νουν να προ­σεγ­γί­σει μό­νο αν εί­ναι “Έλ­λη­νας” (μπο­ρούν και το κα­τα­λα­βαί­νουν αυ­τό με “κά­ποιο τρόπο”), κι αν δεν εί­ναι Έλ­λη­νας τον ε­πη­ρε­ά­ζουν α­πό μα­κριά και τον κά­νουν να χά­νε­ται και δεν βρί­σκει τί­πο­τε…
Φυ­σι­κά, το θέ­μα πε­ρί Ο­μά­δας “Ε” το συ­νέ­χι­σαν αρ­κε­τοί δη­μιουρ­γώ­ντας μια ο­λό­κλη­ρη πα­ρα­φι­λο­λο­γί­α και έ­να μι­κρό κοι­νό, αρ­κε­τό για να α­πορ­ρο­φά τα σχε­τι­κά συγ­γράμ­μα­τα που εκ­δί­δο­νται κά­θε λί­γο. Αν θυ­μη­θού­με ό­τι ο Έ­ριχ φον Νταί­νι­κεν ξε­κί­νη­σε πριν τέσ­σε­ρις πε­ρί­που δε­κα­ε­τί­ες το σε­νά­ριο για την α­νά­μει­ξη των α­στρο­ναυ­τών-θε­ών στα της Γης, κα­τα­λα­βαί­νου­με πως οι “Έλλη­νες Νταί­νι­κεν” δεν θα ά­φη­ναν έ­τσι το θέ­μα. Α­πλώς πα­ρέ­λα­βαν το σύ­μπαν του Γερ­μα­νού “πρω­το­πό­ρου” και το έ­φτια­ξαν ελ­λη­νι­κό. Ο α­περιόριστος πλού­τος της ελ­λη­νι­κής Μυ­θο­λο­γί­ας θα μπο­ρού­σε να δε­χθεί άπει­ρες ερ­μη­νεί­ες για να στη­ρί­ξει τα σε­νά­ριά τους, έ­τσι δεν θα ή­ταν πα­ρά θέ­μα χρό­νου να αρ­χί­σει η α­νά­λο­γη βιο­μη­χα­νί­α. Ως ε­δώ ό­λα κα­τα­νο­η­τά και συγ­χω­ρη­τέ­α. Το πνεύ­μα της ε­πο­χής χω­ρά­ει κά­θε εί­δους πα­ρα­λή­ρη­μα – γρα­φι­κό­τη­τα, τί­πο­τε πια δεν ξε­νί­ζει, θα ή­ταν χρή­σι­μο ό­μως να ση­μειώ­σου­με βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του μι­κρό­κο­σμου αυ­τού:
Εί­ναι έ­νας κό­σμος στη βα­σι­κή του σύλ­λη­ψη ιου­δα­ϊ­κά δο­μη­μέ­νος, στηριζόμενος στη θε­ώ­ρη­ση των Ελ­λή­νων ως του πε­ριού­σιου και ε­κλε­κτού λα­ού των θε­ών, στα ψυ­χω­τι­κά ο­ρά­μα­τα για πα­γκό­σμια κυ­ριαρ­χί­α και σε έντο­να μεσ­σια­νι­κά στοιχεία ό­πως α­κρι­βώς α­να­μέ­νουν κά­ποιοι Ιου­δαί­οι το φυ­λε­τι­κό τους Μεσ­σί­α για να κυ­ριαρ­χή­σουν στον κό­σμο, έ­τσι αυτοί οι άν­θρω­ποι πε­ρι­μέ­νουν τους θε­ούς της ελ­λη­νι­κής φυ­λής εξ ου­ρα­νών για τον ίδιο σκο­πό. Ο δι­κός τους Μεσ­σί­ας εί­ναι οι Θε­οί και η Ο­μά­δα “Ε” ο εκπρόσωπος των θε­ών ε­πί της Γης, το ε­κλε­κτό τους Ιε­ρα­τεί­ο. Εί­ναι α­κό­μα, ως προς την υ­πο­στη­ρι­ζό­με­νη βιο­λο­γι­κή α­νω­τε­ρό­τη­τα των Ελ­λή­νων και ως προς το α­ντιε­βρα­ϊ­κό του μί­σος, έ­νας κό­σμος μάλ­λον φι­λο­να­ζι­στι­κός, που θε­ω­ρεί τους Ε­βραί­ους ζό­μπι που πρέ­πει να ξα­να­γυ­ρί­σουν στο ε­σω­τε­ρι­κό της Γης – και κα­τα­τάσ­σει στους ζω­αν­θρώ­πους ό­σους δεν εί­ναι “βιο­λο­γι­κά α­λη­θι­νοί Έλ­λη­νες”.
Δε­δο­μέ­νου ό­τι ο κ. Φου­ρά­κης δη­λώ­νει στο βι­βλί­ο του Μεί­ξις – Α­να­κύ­κλη­σις Μυ­θο­λο­γί­ας και Ι­στο­ρί­ας, πως η Ελ­λά­δα “δεν έ­πρε­πε να τα­χθή εις το πλευρόν των Σιω­νι­στι­κο­άγ­γλων και να α­ντι­τα­χθή εις την προς Α­φρι­κήν και Α­σί­αν πο­ρεί­αν των Γερ­μα­νών”, πρέ­πει δυ­στυ­χώς να πα­ρα­δε­χθού­με, ό­τι η ιου­δαι­ο­να­ζι­στι­κή στη νο­ο­τρο­πί­α της σύλ­λη­ψη του α­νώ­τε­ρου βιο­λο­γι­κά “Έλλη­να” μπό­ρε­σε να με­τα­μορ­φώ­σει ε­ντυ­πω­σια­κά έ­ναν άν­θρω­πο, που στα νιά­τα του α­νή­κε μα­χη­τι­κά στην ι­στο­ρι­κή “Έ­νω­ση Κέ­ντρου” του Γ. Παπανδρέ­ου και ο ο­ποί­ος πέ­ρα­σε μά­λι­στα κά­ποιο χρό­νο στις φυ­λα­κές της χού­ντας.
Η σφα­γή των Ε­βραί­ων και η ε­πι­κρά­τη­ση των Ελ­λή­νων
Φου­ρά­κης, Ιω­άν­νης, (1989), Τα (προ)Μη­νύ­μα­τα των Δελ­φών και ο Σιωνιστικός Πύ­θων – Ο Τε­λι­κός Πό­λε­μος (Ε)λλή­νων – Σιω­νι­στών, 3η έκ­δ., Α­θή­να, Τά­λως, 1995.
Του πα­ρό­ντος βι­βλί­ου έ­χουν προ­η­γη­θεί τρί­α του ί­διου συγ­γρα­φέ­α: α) Σιω­νι­στι­κές Συ­νω­μο­σί­ες, β) Ε­βραί­οι: Πλα­στο­γρά­φοι της Ελ­λη­νι­κής Ι­στο­ρί­ας, γ) Η Πρώ­τη σύ­γκρου­ση Ελ­λή­νων – Ε­βραί­ων. Ας α­κού­σου­με τον ί­διο: Συ­ντά­κτης και α­πο­στο­λεύς τού­των των δυο (προ)μη­νυ­μά­των δεν εί­ναι ο υ­πο­γρά­φων τού­τα (…). Η συν­θε­τι­κή και συ­νο­πτι­κή κα­τα­γρα­φή, α­ντι­γρα­φή και παράφρασις των συμ­βά­ντων, πλη­ρο­φο­ριών και κει­μέ­νων θα ε­πι­χει­ρη­θεί πα­ρά το ό­τι ο υ­πο­γρά­φων κα­θι­στά ε­αυ­τόν εν­συ­νει­δή­τως ε­πί­ορ­κον. Το μικρόν στίγ­μα της ε­πιορ­κί­ας ε­κρί­θη υπ’ αυ­τού ε­λα­φρό­τε­ρον έ­γκλη­μα α­πό το κα­τά συρ­ρο­ήν δια­πρατ­τό­με­νον, με το να συμ­βάλ­λη, δια της σιω­πής και παθη­τι­κής του ε­νο­χής, εις την ε­ντα­τι­κώς πραγ­μα­το­ποιου­μέ­νην κατακρήμνισιν των τει­χών της Ελ­λά­δος (…) οι Ισ­ρα­η­λι­το­σιω­νι­σταί, δια πολυ­διά­στα­των, πο­λύ­μορ­φων και πο­λύ­πλο­κων μη­χα­νορ­ρα­φιών, προδοσιών και ε­γκλη­μά­των προ­σε­πά­θη­σαν και προ­σπα­θούν να προωθήσουν την πραγ­μά­τω­σιν του σχε­δί­ου των ε­κεί­νον εις το ο­ποί­ον έχουν προσδιο­ρί­σει και προ­γραμ­μα­τί­σει τας φά­σεις και τας με­θό­δους δια την “ο­ρι­στι­κήν και α­με­τά­κλη­τον δια­γρα­φήν της Ελ­λά­δος εκ του γεωπολιτικού χάρ­του της Ευ­ρώ­πης και της υ­δρο­γεί­ου σφαί­ρας, κα­θώς και την ολοκλήρωσιν της πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σης και πραγ­μα­το­ποιού­με­νης καταστροφής του Ελ­λη­νι­σμού.
Σύμ­φω­να με τον συγ­γρα­φέ­α, το πρώ­το μέ­ρος του σιω­νι­στι­κού σχε­δί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με την έ­ντα­ξη της Ελ­λά­δας στη “σιω­νι­στι­κή και μισελληνι­κή Ε­ΟΚ”. Ό­μως, α­πό μέ­ρους των “α­πα­ντα­χού της Οι­κου­μέ­νης ΕΛΛΗ­ΝΩΝ”, υ­πάρ­χουν έ­ντο­νες α­ντι­δρά­σεις, ε­πα­γρύ­πνη­ση και σχέ­διο δράσης για το ο­ποί­ο λί­γα μπο­ρούν να ει­πω­θούν, εκ των ο­ποί­ων τα ε­ξής πέ­ντε ση­μεί­α πε­ρι­λη­πτι­κώς:
Α. Η συ­νε­χώς διευ­ρυ­νό­με­νη και α­να­πτυσ­σό­με­νη αυ­το­α­πο­νάρ­κω­σι και αυτενερ­γο­ποί­η­σι των φυ­λε­τι­κών, εθοϊκών και προ­πα­το­ρι­κών μνη­μι­κών και μιμη­τι­κών κυτ­τά­ρων (DΝΑ) (των Ελ­λή­νων).
Β. Η ε­πα­να­συ­γκρό­τη­ση της φυ­λε­τι­κής, ε­θο­ϊ­κής, φι­λο­σο­φι­κής, θρη­σκευ­τι­κής, πο­λι­τι­σμι­κής και ι­στο­ρι­κής των ταυ­τό­τη­τας.
Γ. Η πραγ­μα­το­ποιού­με­νη στα­θε­ρά α­πο­πο­μπή των Ισ­ρα­η­λι­το­σιω­νι­στών α­πό πολ­λά εκ των ση­μα­ντι­κών πο­λι­τι­κών, στρα­τιω­τι­κο­βιο­μη­χα­νι­κών, επιστημονι­κών και οι­κο­νο­μι­κών κέ­ντρων σχε­δια­σμού και α­πο­φά­σε­ων των Η­ΠΑ και η κα­τά­λη­ψις αυ­τών των θέ­σε­ων υ­πό Ελ­λή­νων, με την βο­ή­θειαν και συ­νερ­γα­σί­αν πολ­λών ε­θνο­τι­κών ο­μά­δων των Η­ΠΑ, ό­πως των Αρ­με­νί­ων, Ασ­συ­ρί­ων, Σικ­χ, Ρώσ­σων, Γερ­μα­νών, Σι­κε­λών, Ι­σπα­νών, Ιρ­λαν­δών και Αγγλο­σα­ξώ­νων.
Δ. Η έ­ως την πρώ­την, ή το πο­λύ την δευ­τέ­ραν δε­κα­ε­τί­αν της μετ’ ο­λί­γα έ­τη αρ­χο­μέ­νης χι­λιε­τη­ρί­δας α­να­με­νό­με­νη, με­τά βε­βαιό­τη­τας, α­λη­θής σφα­γή των εν Η­ΠΑ κα­τοι­κού­ντων Ισ­ρα­η­λι­το­σιω­νι­στών και ου­χί πλα­σμα­τι­κή, ως η δή­θεν ε­κεί­νη των Γερ­μα­νών.
Ε. Η κα­το­χή πλέ­ον υ­πό των ΕΛ­ΛΗ­ΝΩΝ της Κε­φα­λής της Με­δού­σης = της κοσμι­κής φω­το­δέ­σμης-υ­πε­ρό­πλου.
Ι­δού, λοι­πόν, που ο κ. Φου­ρά­κης δη­λώ­νει ό­τι η σφα­γή των Ε­βραί­ων α­πό τους να­ζί ή­ταν πλα­σμα­τι­κή και ό­τι η α­λη­θι­νή ε­πί­κει­ται στην Α­με­ρι­κή οσονού­πω. Κα­τό­πιν ο συγ­γρα­φέ­ας δί­νει τα δύ­ο προ­μη­νύ­μα­τά του. Σύμφωνα με το πρώ­το που ο­νο­μά­ζει “σα­φές”, κά­ποια αυ­γή, στους ή­χους του “εκ της φόρ­μιγ­γας του Ορ­φέ­ως” ε­γερ­τη­ρί­ου σαλ­πί­σμα­τος, οι Πανέλληνες θα συ­γκε­ντρω­θούν στις πλα­τεί­ες των πό­λε­ων, κω­μο­πό­λε­ων και χω­ριών της Ελ­λά­δος. Στην Α­θή­να θα συ­στα­θεί και θα λει­τουρ­γή­σει το Έκτακτο Πο­λυ­με­λές Ελ­ληνο­δι­κεί­ο-Στρα­το­δι­κεί­ο, το ο­ποί­ο θα δι­κά­σει με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες τους πρω­τερ­γά­τες της ε­θνι­κής συμ­φο­ράς και θα τους ε­πι­βά­λει την ποι­νή του δη­μό­σιου α­παγ­χο­νι­σμού “εις τας ε­ντός της Βου­λής, του πε­ρι­βό­λου αυ­τής, του χώ­ρου του Μνη­μεί­ου του Α­γνώ­στου Στρα­τιώ­του και της Πλα­τεί­ας Συ­ντάγ­μα­τος ευ­ρι­σκό­με­να ι­κριώ­μα­τα”.
“Ο λό­γος ό­λων αυ­τών εί­ναι τα ε­ξής υ­πό του συγ­γρα­φέ­ως προ­φη­τευό­με­να δια το ά­με­σο μέλ­λον και πε­ρι­λαμ­βα­νό­με­να στο “δια ταύ­τα” των α­πο­φά­σε­ων του Στρα­το­δι­κεί­ου: (…) διό­τι ού­τοι εν­συ­νει­δή­τως συ­νέ­βα­λαν εις το να κα­τα­κτή­σω­σιν οι Τούρ­κοι τας νή­σους του Αι­γαί­ου (…) κα­θώς και οι Σλά­βοι την Θεσ­σα­λο­νί­κην και τας κυ­ριω­τέ­ρας πό­λεις της Κε­ντρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας, με σχέ­διον και στό­χον να πα­ρα­δώ­σουν την πρώ­την και μέ­ρος των δευ­τέ­ρων εις τους Σιω­νι­στάς, ί­να ε­γκα­τα­στα­θούν εις αυ­τά μέ­ρος των εκ της Παλαιστίνης εκ­διω­κο­μέ­νων Σιω­νι­στών”. Εν­νο­εί­ται ό­τι οι Έλ­λη­νες θα αποκατα­στή­σουν ό­λα αυ­τά τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της προ­δο­σί­ας, ε­πί­σης, ο Απόλ­λων θα ε­πι­στρέ­ψει στους Δελ­φούς, η Περ­σε­φό­νη στην Ε­λευ­σί­να μα­ζί με τον Ιε­ρο­φά­ντη και τα Μυ­στή­ρια θα α­να­συ­στα­θούν.
Ε­κτός τού­των, θα έ­χου­με “την ευ­θύς εις (Ιε­ρο)Σό­λυ­μα με­τά­βα­σιν και ά­φι­ξιν της υ­πό τον Στρα­τη­γόν Α­ντί­ο­χον των ΕΛ­ΛΗ­ΝΩΝ Στρα­τιάς, ί­να τον Να­όν του Ο­λυ­μπί­ου Διός α­πο­κα­θα­ρί­ση και α­πο­λυ­μά­νη εκ των εν αυ­τώ εναποτεθει­μέ­νων ισ­ρα­η­λι­τι­κών βδε­λυγ­μά­των και μια­σμά­των”.
Α­πό το δεύ­τε­ρο προ­μή­νυ­μα, το ο­ποί­ο ο συγ­γρα­φέ­ας χα­ρα­κτη­ρί­ζει “ασαφές”, πα­ρα­θέ­του­με τα ε­ξής: Οι Υ­ιοί και αι θυ­γα­τέ­ρες των θε­ών, των θεαι­νών, των Η­μι­θέ­ων και των Η­ρώ­ων ε­πι­τα­χύ­νουν την α­πό την δε­κα­ε­τί­αν 1970-80 ε­πα­ναρ­ξα­μέ­νην προς την Ί­δην και τον Ό­λυ­μπον πο­ρεί­α των. Εις τα δώ­μα­τα των θε­ών και θε­αι­νών θα εύ­ρουν και θα λά­βουν εκ νέ­ου εις τας στι­βα­ράς των χεί­ρας τους κε­ραυ­νούς του Διός, με τους ο­ποί­ους θα κτυπήσουν α­νη­λε­ώς και θα ε­ξο­λο­θρεύ­σουν ο­ρι­στι­κώς και α­με­τα­κλή­τως τους ε­πί του πλα­νή­του μας Λευ­ί­τας και Ζη­λω­τάς του Πύ­θω­νος.
Σύμ­φω­να με τον κ. Φου­ρά­κη, οι “(…) σιω­νι­στο­α­με­ρι­κα­νοί και ραββινομαρξισταί ε­πι­χει­ρούν να διεισ­δύ­σουν εις τον πυ­ρα­κτού­με­νον πυρήνα του Πλα­νή­του μας (τον Πυ­ρι­φλε­γέ­θο­ντα)” με πρό­σχη­μα “την άντλη­σιν θερ­μό­τη­τος εκ του πυ­ρή­νος της γης, δια να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως άνευ κό­στους ε­νέρ­γεια”. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ό­μως το κά­νουν για να προκα­λέ­σουν την α­νά­δυ­ση του Αβ­βα­δών, ή­τοι “του εξ αί­μα­τος Σιών Μεσσίου και προ­αγ­γέ­λου” της ε­λεύ­σε­ως του Αρ­μα­γεδ­δώ­νος, δη­λα­δή της Δευ­τέ­ρας Πα­ρου­σί­ας, δη­λα­δή του θερ­μο­πυ­ρη­νι­κού και γε­ω­θερ­μι­κού ολοκαυ­τώ­μα­τος. Ο σκο­πός λοι­πόν των σιω­νι­στών εί­ναι, α­φού κα­τα­στή­σουν τη Γη σε­λη­νια­κό το­πί­ο, να α­να­χω­ρή­σουν για τις α­ποι­κί­ες που έχουν ετοιμάσει στον Ά­ρη και σε άλ­λους πλα­νή­τες και φυ­σι­κούς ή τε­χνη­τούς δορυ­φό­ρους, ό­που θα ε­γκα­τα­στα­θούν “με­ρι­καί χι­λιά­δες εκ των εξ αί­μα­τος Σιών α­μο­λύ­ντων”.
Φυ­σι­κά οι Έλ­λη­νες θα χτυ­πή­σουν τον πυ­ρή­να ε­φαρ­μο­γής ό­λων αυ­τών των σχε­δί­ων κά­που στην Α­νταρ­κτι­κή και κα­τό­πιν θα κο­νιορ­το­ποι­ή­σουν τα κέντρα ε­πι­στη­μο­νι­κών ε­ρευ­νών και δια­πλα­νη­τι­κών α­πο­στο­λών τό­σο της Ατλα­ντί­δος (Η­ΠΑ) ό­σο και της Κολ­χί­δος (ΕΣ­ΣΔ).
Ο πό­λε­μος με­τα­ξύ Ελ­λή­νων και σιω­νι­στών διε­ξά­γε­ται σύμ­φω­να με τον κ. Φου­ρά­κη α­πό την αρ­χή της αν­θρώ­πι­νης ι­στο­ρί­ας, ό­ταν οι Ο­λύ­μπιοι, που επι­χει­ρού­σαν τον ε­ξαν­θρω­πι­σμό των Νε­α­ντερ­τά­λιων και Κρο­μα­νιόν ανθρώ­πων, στρά­φη­καν ε­να­ντί­ον Τι­τά­νων και Γι­γά­ντων διό­τι, λέ­ει, αυ­τοί αντι­δρού­σαν. Αλ­λά “ο με­τα­ξύ Ισ­ρα­η­λι­το­σιω­νι­στών και Ελ­λή­νων α­ό­ρα­τος και βω­βός πό­λε­μος δεν διε­ξά­γε­ται μό­νον ε­πί του πλα­νή­του μας. Έ­χει μεταφερ­θεί και ε­πί άλ­λων πλα­νη­τών. Οι πρώ­τοι έ­χουν ή­δη α­πο­στεί­λει εποικι­στι­κάς α­πο­στο­λάς εις τινας φυ­σι­κούς και τε­χνη­τούς πλανή­τας και δορυ­φό­ρους της α­θέ­α­της πλευ­ράς της Σε­λή­νης”.
Ε­πε­κτα­θή­κα­με για να δώ­σου­με, με ό­σο το δυ­να­τόν με­γα­λύ­τε­ρη σα­φή­νεια, τη σκέ­ψη του κυ­ρί­ου Φου­ρά­κη. Ας δού­με τώ­ρα την ά­πο­ψή του για την κατα­γω­γή των Ελ­λή­νων: Ο Έλ­λην εί­ναι Θε­ός, διό­τι έ­χει ποι­η­θή εκ του Θε­ού των Θε­ών και ε­στά­λη ε­πί του πλα­νή­του μας δια να εί­ναι (και εί­ναι) φο­ρεύς και δό­της του Θεί­ου πνεύ­μα­τος και ΛΟ­ΓΟΥ.
Στο υ­πό­λοι­πο βι­βλί­ο ο συγ­γρα­φέ­ας υ­πο­στη­ρί­ζει και α­να­πτύσ­σει τη θε­ω­ρί­α του με βά­ση την Ελ­λη­νι­κή Μυ­θο­λο­γί­α, ε­τυ­μο­λο­γώ­ντας με το δι­κό του τρό­πο λέ­ξεις και έν­νοιες της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας και ερ­μη­νεύ­ο­ντας α­πό τη δι­κή του σκο­πιά διά­φο­ρα γε­γο­νό­τα της ε­πο­χής μας. Ε­ντο­πί­ζει ε­δώ κα­νείς με την πρώ­τη μα­τιά την πη­γή α­πό την ο­ποί­α α­ντλεί το πε­ριε­χό­με­νο των βι­βλί­ων του ο κύ­ριος Κε­ρα­μυ­δάς.
Α­πό τα Πε­ριε­χό­με­να: Έλ-λην Θε­ός φω­τός ε­στί – Ο σιω­νι­στι­κός πύ­θων και αι “α­με­ρι­κα­νι­καί” βά­σεις εις την Ελ­λά­δα – Πύ­θων και Ιε­χω­βάς – Πύ­θων = αστρι­καί και γε­ω­λο­γι­καί α­να­τα­ρα­χαί – Η προ­δο­σί­α του Αν­δρέ­α Παπανδρέου – Οι Σιω­νι­σταί κλέ­πτουν και α­πό το σπή­λαιο της Πε­ντέ­λης κλεί­δας των αρ­χών του ε­νιαί­ου πε­δί­ου της βα­ρύ­τη­τος – Αι ε­πί των Ελ­λή­νων και της Ελ­λά­δος ε­πί­λε­κτοι και πε­ριού­σιοι του Α­πόλ­λω­νος ε­πι­δρά­σεις και αι σχέ­σεις με­τα­ξύ αυ­τού και α­με­ρι­κα­νι­κών βά­σε­ων”- Η “τρο­πή του Η­λί­ου” και ο α­στήρ Σεί­ριος = Θε­ός Α­πόλ­λων – Η του Α­πόλ­λω­νος ε­πί­γεια πα­ρου­σί­α – Η α­με­ρι­κα­νι­κή βά­σις των Γουρ­νών και ο ομ­φα­λός του Διός -Η των Ελ­λή­νων εις Α­σί­αν πα­ρου­σί­α προ της ε­νά­της χι­λιε­τη­ρί­δος – Ταυ­του­σί­α η έν­νοια των: Έλ­λην – Ε­θνι­κός – Η εις τας φλέ­βας των Ελ­λή­νων ρέ­ου­σα Θεί­α ου­σί­α – Η προ­έ­λευ­σις του ο­νό­μα­τος Ελ­λάς.
Ανέστης Κεραμυδάς
Ο Κε­ρα­μυ­δάς και οι “Ε­βραιο­σιω­νι­στές”
Κε­ρα­μυ­δάς, Α­νέ­στης, Η Ε­πί­κλη­σις της Ιε­ρής Ελ­λη­νι­κής Φυ­λής – Έλ­λη­νες τα παι­διά της θυέλ­λης, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ε­ρω­διός, 1997.
Σ’ αυ­τό το δί­χως αρ­χή, μέ­ση, τέ­λος και θέ­μα(!) ι­διό­τυ­πο σύγ­γραμ­μα, μαθαίνου­με πως ο­λό­κλη­ρη η ι­στο­ρί­α της αν­θρω­πό­τη­τας δεν εί­ναι πα­ρά ο δι­η­νε­κής α­γώ­νας α­νά­με­σα στους υ­πε­ράν­θρω­πους Έλ­λη­νες, που ήρ­θαν α­πό τα ά­στρα με δια­στη­μό­πλοια, στους α­πώ­τα­τους προ­ϊ­στο­ρι­κούς χρό­νους, για να εκ­πο­λι­τί­σουν τους γή­ι­νους υ­παν­θρώ­πους,και στους θα­νά­σι­μους ε­χθρούς τους Ε­βραιο­σιω­νι­στές. Τε­λεί­ως α­νυ­πο­ψί­α­στος για τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού, ο συγ­γρα­φέ­ας, α­κραιφ­νής φυ­λε­τι­στής, δεν βρί­σκει άλ­λο στή­ριγ­μα της α­νω­τε­ρό­τη­τας που πρε­σβεύ­ει, α­πό την ε­ξω­γή­ι­νη προέλευ­ση των Ελ­λή­νων…
Στο α­σύ­ντα­κτο αυ­τό συ­νον­θύ­λευ­μα αυ­θαί­ρε­των ι­σχυ­ρι­σμών, των ο­ποί­ων η α­πό­δει­ξη δεν φαί­νε­ται να θε­ω­ρεί­ται ού­τε κατ’ ε­λά­χι­στον α­να­γκαί­α, ο απροκά­λυ­πτος ρα­τσι­σμός, ο α­ναλ­φα­βη­τι­σμός, η ε­ντυ­πω­σια­κή ά­γνοια της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας και η βάρ­βα­ρη κα­κο­ποί­η­σή της, μα­ζί με μια αλ­λό­κο­τη δί­ψα για αί­μα, πα­ρά­γω­γη της α­ντί­λη­ψης ό­τι τα προ­βλή­μα­τα της ανθρωπότη­τας θα λυ­θούν με ε­κτε­τα­μέ­νες σφα­γές που προ­α­ναγ­γέλ­λο­νται έως το 2010, συν­θέ­τουν για τον συγ­γρα­φέ­α το πρό­σω­πο του γνή­σιου Έλληνα. Ι­δού κά­ποια δείγ­μα­τα αυ­τής της νε­ο­βαρ­βα­ρό­τη­τας που τολ­μά να επι­χει­ρεί, να φθέγ­γε­ται ελ­λη­νι­στί, σε πι­στή με­τα­φο­ρά ορ­θο­γρα­φί­ας και σύ­ντα­ξης:
Η πιο ξε­φτη­λι­σμέ­νη κά­στα του πλα­νή­του μας οι σιω­νι­στές, αυ­τοί οι μαι­τρ του ψεύ­δους, του ε­γκλή­μα­τος (δεν δί­στα­σαν να δο­λο­φο­νή­σουν α­κό­μη και τον Ρά­μπιν, πρω­θυ­πουρ­γό του Ισ­ρα­ήλ), αυ­τοί που α­πέ­στει­λαν τους Πέρ­σες και τον Ξέρ­ξη να υ­πο­δου­λώ­σουν την Ελ­λά­δα, αυ­τοί που δη­μιούρ­γη­σαν τον Χρι­στια­νι­σμό και το Ι­σλάμ, αυ­τοί που δη­μι­ούρ­γη­σαν το α­λη­θι­νό ολοκαύτωμα του 398 μ.Χ. κα­θώς α­πέ­στει­λαν τον Α­λά­ρι­χο και α­πω­λέ­σθη το 75% του ελ­λη­νι­κού πλη­θυ­σμού και ι­σο­πέ­δω­σαν Ο­ΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕ­ΡΑ. Αυ­τοί που δη­μιούρ­γη­σαν τα 400 χρό­νια σκλα­βιάς. Αυτοί που δη­μιούρ­γη­σαν τον Κομ­μου­νι­σμό, τον φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό ο ο­ποί­ος είναι μια ψεύ­τι­κη α­λή­θεια. Ταυ­τό­χρο­να δη­μιούρ­γη­σαν το Σο­σια­λι­σμό, τους ψευ­δο­σο­φούς τύ­που Κο­πέρ­νι­κο, Κέ­πλερ, Γα­λι­λαί­ο, Νεύ­των, Α­ϊν­στά­ιν. Αυ­τοί που δη­μιούρ­γη­σαν το φε­μι­νι­στι­κό κί­νη­μα, την σε­ξουα­λι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση, το ΑΙ­ΤΖ, τους δυο Πα­γκό­σμιους Πο­λέ­μους,που έ­στει­λαν τον Α­τί­λα στην Κύ­προ, αυ­τοί που πλη­ρώ­νουν ε­παγ­γελ­μα­τί­ες φο­νιά­δες να σκο­τώ­νουν τους Έλλη­νες στρα­τιώ­τες την ώ­ρα της σκο­πιάς των στα φυ­λά­κια, ό­που οι φό­νοι αυ­τοί φαί­νο­νται ω­σάν αυ­το­κτο­νί­ες (…) Αυ­τοί οι ε­λε­ει­νοί, το μί­α­σμα του κόσμου, οι αι­σχροί και υ­πάν­θρω­ποι ε­βραιο­-σιω­νι­σταί (…) Ό­μως πριν την Β΄ δε­κα­ε­τί­α του Ζω­δί­ου του Υ­δρο­χό­ου, η Πα­τρί­δα ΜΑΣ δεν θα έ­χει α­φε­ντι­κά α­πό την Ε­σπε­ρί­α, ού­τε α­πό άλ­λη χώ­ρα. Και τό­τε τα ε­κτε­λε­στι­κά α­πο­σπά­σμα­τα…
Ο Σεί­ριος και ο Ό­φις
Κε­ρα­μυ­δάς, Α­νέ­στης, Α­τλα­ντί­δα – Το μυ­στι­κό των μυ­στι­κών, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ι­στο­ριο­γνω­σί­α, 1998. Ο κ. Κε­ρα­μυ­δάς ξε­κι­νά το σύγ­γραμ­μά του αυ­τό περιγρά­φο­ντας με λο­γο­τε­χνι­κό ύ­φος την ε­πι­κεί­με­νη ναυ­μα­χί­α των “Ατλαντια­νών” που, πα­ρα­τε­ταγ­μέ­νοι στον κόλ­πο της Σού­δας και των Χα­νί­ων, βρί­σκο­νται α­ντι­μέ­τω­ποι με το στό­λο των λα­ών της Με­σο­γεί­ου, του ο­ποί­ου η­γού­νται οι Α­θη­ναί­οι. Ταυ­το­χρό­νως, λοι­πόν, τρί­α τε­ρά­στια διαστημόπλοια των θε­ών α­πό το ά­στρο Σεί­ριος (8,5 έ­τη φω­τός) και το γαλα­ξί­α Αν­δρο­μέ­δα (2.200.000 έ­τη φω­τός!), πα­ρα­κο­λου­θούν α­μέ­το­χα: Ε­πάνω ψη­λά στον ου­ρα­νό των ΕΛ, α­να­ρίθ­μη­τα α­στέ­ρια τρυ­πούν τον ασημένιο ου­ρα­νό (…) Εί­ναι ο ου­ρα­νός των Υ­ιών των Θε­ών.
Στη συ­νέ­χεια κα­ταγ­γέλ­λει τους Ε­βραί­ους ό­τι χρη­μα­το­δό­τη­σαν τον “Μουσουλ­μα­νι­κό κα­τα­κτη­τή Άμ­ρου”, με α­ντάλ­λαγ­μα τον ε­μπρη­σμό της βι­βλιο­θή­κης της Α­λε­ξάν­δρειας, α­φού εί­χαν ή­δη αρ­πά­ξει 10.000 ελ­λη­νι­κούς τό­μους. Το γε­γο­νός έ­χει βέ­βαια α­πο­δει­χθεί μύ­θος, α­φού η βι­βλιο­θή­κη κά­η­κε το 49 π.Χ. α­πό τη φω­τιά που έ­βα­λαν οι ά­ντρες του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα για να α­ντι­με­τω­πί­σουν τον αι­γυ­πτια­κό στό­λο κι ό­χι α­πό τον “Μου­σουλ­μα­νι­κό κατα­κτη­τή”! Και τι α­πέ­γι­ναν αυ­τοί οι 10.000 κλεμ­μέ­νοι τό­μοι; Οι πά­πυ­ροι αυ­τοί φυ­λάσ­σο­νται σε μια ε­βρα­ϊ­κή συ­να­γω­γή της Ζυ­ρί­χης. Μέ­ρος των αρχαί­ων αυ­τών Ελ­λη­νι­κών πα­πύ­ρων δό­θη­κε στον Κο­πέρ­νι­κον, τον Καί­πλερ, τον Νεύ­των και τον Α­ϊν­στά­ιν, με φυ­σι­κή συ­νέ­πεια ο έ­νας α­πό αυ­τούς να “ανα­κα­λύ­ψει” δή­θεν τον Η­λιο­κε­ντρι­σμό, άλ­λος να γνω­ρί­ζει πε­ρί γης κ.λπ. και άλ­λος να “α­να­κα­λύ­πτει” την θε­ω­ρί­α της σχε­τι­κό­τη­τας…!!!
Οι πυ­ρα­μί­δες της Αι­γύ­πτου, μας λέ­ει πα­ρα­κά­τω ο κ. Κε­ρα­μυ­δάς, κατασκευάστη­καν α­πό Έλ­λη­νες. Και να πώς με­τα­φέρ­θη­καν τα υ­περ­με­γέ­θη ε­κεί­να υ­λι­κά: Ω­στό­σο οι ο­γκό­λι­θοι με­τα­φέρ­θη­καν! Πώς ό­μως; Μα φυ­σι­κά, με τη δύ­να­μη του Νου των Ελ­λή­νων! Ι­δού πώς α­ντι­με­τω­πί­ζει ο συγ­γρα­φέ­ας όσους δεν φαί­νε­ται να συμ­με­ρί­ζο­νται την ά­πο­ψή του: Οι “πυ­ρα­μι­δο­λό­γοι” και “α­τλα­ντο­λό­γοι”, αυ­τοί που προ­σπα­θούν με ά­πει­ρο μί­σος να α­πο­δεί­ξουν δή­θεν πως οι Έλ­λη­νες ου­δέ­πο­τε ε­νί­κη­σαν τους Ά­τλα­ντες, αλ­λά ού­τε έ­χουν σχέ­ση με τις Πυ­ρα­μί­δες, ι­σχυ­ρί­ζο­νται με αν­θελ­λη­νι­κή λύσ­σα (…). Πιο κά­τω συ­να­ντού­με τις ί­διες γνω­στές θε­ω­ρί­ες πε­ρί των η­λια­κών, α­πό τον Σεί­ριο κατα­γό­με­νων Ελ­λή­νων, πε­ρί των αν­θρω­πο­ει­δών Ευ­ρω­παί­ων και λοι­πών φύ­λων, κα­θώς και των Του­ρα­νών Μογ­γό­λων, του “κα­κού λα­ού του ΟΦΕΩΣ”: που κα­τά­γο­νται δη­λα­δή α­πό τον α­στε­ρι­σμό του Ό­φε­ως.
Έ­νας κα­τα­πλη­κτι­κός τί­τλος έρ­χε­ται στη συ­νέ­χεια να μας ε­ντυ­πω­σιά­σει: Ο ΤΙΜΑΙΟΣ του Πλά­τω­νος και οι έμ­μι­σθοι αρ­νη­τές τον Σεί­ριου. Ε­πάγ­γελ­μα κι αυ­τό.. ­Να ει­σπράτ­τεις μι­σθό για να αρ­νεί­σαι τον Σεί­ριο! Πα­ρα­κά­τω διαβάζου­με πως ο Α­ντώ­νης Τρί­τσης, μέ­λος της Ο­μά­δας “Ε”, θα­να­τώ­θη­κε εξ α­πο­στά­σε­ως α­πό τους Α­με­ρι­κα­νούς “ε­ξου­σια­στές” με χρή­ση α­κτίνων, δί­χως ό­μως να μας ε­ξη­γεί­ται για­τί η πα­ντο­δύ­να­μη Ο­μά­δα “Ε” δεν τον προστάτευσε. Δια­βά­ζου­με ε­πί­σης, πως “η Ελ­λάς εί­ναι ο α­ντι­κα­το­πτρι­σμός της Ου­ρά­νιας Ελ­λά­δος, που βρί­σκε­ται σε έ­ναν πλα­νή­τη του Σει­ρί­ου”. Κι ακόμη, πως στη Θή­βα υ­πήρ­χαν “πρά­κτο­ρες των Ραβ­βί­νων που προσποιούνταν τους φα­να­τι­κούς Έλ­λη­νες και οι ο­ποί­οι έ­πει­σαν τους Θηβαίους να μη­δί­σουν”.
Μα­θαί­νου­με, α­κό­μη, πως τα δύ­ο απ’ τα τρί­α δια­στη­μό­πλοια των Ελ­λή­νων Θε­ών, που πα­ρα­κο­λου­θού­σαν τη ναυ­μα­χί­α Α­τλά­ντων – Α­θη­ναί­ων, αποχωρώ­ντας “έ­γι­ναν δο­ρυ­φό­ροι του Ά­ρε­ως. Οι Α­με­ρι­κα­νοί προ­σπα­θούν α­πε­γνω­σμέ­να να ε­νερ­γο­ποι­ή­σουν τους δο­ρυ­φό­ρους αυ­τούς, αλ­λά του κάκου. Διό­τι έ­χουν ε­νερ­γο­ποι­η­θεί α­πό τους Έ­ψι­λον”. Η συ­νέ­χεια: Οι Αθηναίοι παρ’ ό­τι προ­ει­δο­ποι­ή­θη­καν χρη­σι­μο­ποί­η­σαν υ­πε­ρό­πλα ε­να­ντί­ον των Α­τλά­ντων, με α­πο­τέ­λε­σμα τον κα­τα­πο­ντι­σμό της Α­τλα­ντί­δος αλ­λά και της Αι­γη­ί­δας· κά­ποιοι λί­γοι Έλ­λη­νες που δια­σώ­θη­καν και κα­τέ­φυ­γαν στην Ισπα­νί­α εί­ναι οι ση­με­ρι­νοί Βά­σκοι. Οι α­νω­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­ες υ­πήρ­χαν στο τέ­λος του έρ­γου του Πλά­τω­να Κρι­τί­ας, το ο­ποί­ο ε­σκεμ­μέ­να α­πε­κρύ­βη α­πό τον ί­διο τον Πλά­τω­να. Φαί­νε­ται ό­μως πως οι Βά­σκοι, δη­λα­δή οι Έλ­λη­νες που δια­σώ­θη­καν, φυ­λά­γουν α­πό τό­τε ο­λό­κλη­ρο το έρ­γο. Και να, λοι­πόν, που ο κ. Κε­ρα­μυ­δάς εί­ναι τώ­ρα κά­το­χος του χα­μέ­νου τέ­λους του Κρι­τί­α: Ο­φεί­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω την ο­μά­δα “ΘΗ­ΣΕΥΣ” και τους φί­λους Βά­σκους για την χο­ρή­γη­ση των α­πορ­ρή­των κει­μέ­νων. Ο συγ­γρα­φέ­ας πα­ρα­θέ­τει τις τέσσε­ρις τε­λευ­ταί­ες σε­λί­δες α­πό τον Κρι­τί­α, που τις πή­ρε α­πό τους “Βά­σκους α­πο­γό­νους των δια­σω­θέ­ντων Ελ­λή­νων της Α­τλα­ντί­δος” και δη­λώ­νει: (…) το σπά­σι­μο του Ο­μη­ρι­κού Κώ­δι­κα, ό­πως ε­πί­σης και του Πλα­τω­νι­κού Κώ­δι­κα στον ΤΙ­ΜΑΙΟ και ΚΡΙ­ΤΙΑ, μου πή­ρε πολ­λά χρό­νια.
Μέ­σα α­πό αυ­τές τις 4 σε­λί­δες μα­θαί­νου­με ό­τι το Έ­ψι­λον Βο­ώ­του ητ­τή­θη­κε α­πό το Έ­ψι­λον του Σει­ρί­ου και της Αν­δρο­μέ­δας. Οι ε­ξω­γή­ι­νοι ήρ­θαν α­πό τους α­στε­ρι­σμούς του Βο­ώ­τη, του Δρά­κο­ντα, του Ή­τα, του Ό­φη, της Περιστε­ράς και του Ω­ρί­ω­να, κυ­ριάρ­χη­σαν στην Α­τλα­ντί­δα, έ­χα­σαν ό­μως τον πό­λε­μο με τους Έλ­λη­νες, οι ο­ποί­οι, ω­στό­σο, πα­ρά­κου­σαν τους θε­ούς που ε­πι­τη­ρού­σαν α­πό τα τρί­α δια­στη­μό­πλοια και εί­χαν δώ­σει ε­ντο­λή να μην βυ­θί­σουν την Α­τλα­ντί­δα. Έ­κτο­τε, και έ­ως την έ­ναρ­ξη της ε­πο­χής του Υδρο­χό­ου η ο­ποί­α τους α­νή­κει, οι Έλ­λη­νες τι­μω­ρού­νται. Ό­σο για το κεί­με­νο των 4 α­πο­λε­σθέ­ντων σε­λί­δων του Κρι­τί­α, δεν πα­ρου­σιά­ζει ου­δε­μί­α απολύτως συγ­γέ­νεια με τα γρα­πτά του Πλά­τω­να αλ­λά, ό­λως πα­ρα­δό­ξως, πα­ρου­σιά­ζει πλή­ρη ταυ­τό­τη­τα γλώσ­σας και ύ­φους με τα κεί­με­να του κυ­ρί­ου Κε­ρα­μυ­δά…
Ο συγ­γρα­φέ­ας ο­λο­κλη­ρώ­νει κι αυ­τό το πό­νη­μα με το συ­νή­θη του τρό­πο. Α­πό το τε­λευ­ταί­ο κε­φά­λαιο, με τί­τλο “Η εκ­δί­κη­σις των Ελ­λή­νων”, παραθέτουμε την τε­λευ­ταί­α φρά­ση: Η ε­πί­δρα­ση, του Σεί­ριου α­φυ­πνί­ζει την Ιε­ρά Ελ­λη­νι­κή Φυ­λή, κα­θώς ο Ι­χώρ κο­χλά­ζει και ο Δρό­μος του Ελ­λη­νι­κού θριάμ­βου ή­δη κα­θα­ρί­ζει α­πό τα α­γκά­θια! Έσ­σε­ται ή­μαρ!!! Να ση­μειώ­σου­με, α­κό­μα, πως ο κ. Κε­ρα­μυ­δάς, που μας έ­χει πλη­ρο­φο­ρή­σει στις προ­η­γού­με­νες σε­λί­δες ό­τι ο Ιω­νά­θαν Σου­ί­φτ “ε­θε­ω­ρεί­το ως ο­ξυ­μέ­νο πνεύ­μα της ε­πο­χής του”, και ό­τι “πολ­λά α­τλα­ντι­κά σκά­φη, για να α­πο­φύ­γουν τον θά­να­το κα­τα­φεύ­γουν στις α­κτές”, α­πο­κω­δι­κο­ποιεί τον Ό­μη­ρο και με­τα­φρά­ζει τον Πλάτω­να… Γι’ αυ­τό δια­κιν­δυ­νεύ­ου­με τη σκέ­ψη, ό­τι τα γρα­πτά του αποτελούν μέ­ρος της τι­μω­ρί­ας που οι θε­οί ε­πέ­βα­λαν στους Έλ­λη­νες.
Τέ­λος ας δώ­σου­με άλ­λο έ­να δείγ­μα της “έν­θε­ης μα­νί­ας” –για να χρησιμοποιή­σου­με τη φρα­σε­ο­λο­γί­α του– που δια­κα­τέ­χει τον άν­θρω­πο αυτόν ε­να­ντί­ον της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας. Α­ντι­γρά­φου­με κα­τά γράμ­μα: Συνεπώς οι θε­ω­ρί­ες πα­λαιών και νε­ώ­τε­ρων συγ­γρα­φέ­ων πως δή­θεν οι Έλ­λη­νες δα­νεί­σθη­καν τις γνώ­σεις των α­πό τους Αι­γυ­πτί­ους και τους Μεσοπο­τα­μίους εί­ναι πα­ρα­μύ­θια κα­κής ποιό­τη­τας. Διό­τι οι α­πο­δεί­ξεις για το ό­τι κο­νιορ­το­ποιούν κά­θε θε­ω­ρί­α που ε­φη­ύ­ραν οι κατ’ ε­πάγ­γελ­μα ανθέλλη­νες πι­στο­ποιεί­ται α­κό­μη και α­πό Ε­βραί­ους, εκ των ο­ποί­ων οι Πάσλε­ϋ, Χάλ­λε­ϋ, Ροπ­ς κ.ά., τέ­λη του 1995, ό­ταν στις Βό­ρειες Σπο­ρά­δες βρέθη­κε θαμ­μέ­νος πο­λι­τι­σμός 10.000 ε­τών! Τα γε­γο­νό­τα αυ­τά γί­νο­νται γνω­στά ΜΟ­ΝΟΝ κα­τό­πιν ι­διω­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας. Θα θέ­σω ως παράδειγμα τον προ­ϊ­στά­με­νο της “Ε­ΦΟ­ΡΕΙΑΣ ΑΡ­ΧΑΙΟ­ΤΗ­ΤΩΝ ΚΥ­ΚΛΑ­ΔΩΝ” κ. Α­δα­μά­ντιο Σαμ­ψών, ο ο­ποί­ος ε­γνώ­ρι­ζε ό­τι στην μι­κρή νή­σο Γιού­ρα πρέ­πει να α­πο­μυ­θο­ποι­η­θεί ε­κεί η φα­ντα­σιό­πλη­κτη δο­ξα­σί­α των Ιν­δο­ευ­ρω­παί­ων και να ε­δραι­ω­θεί ό­τι ΕΛ­ΛΑΣ εί­ναι Ο­ΛΗ η Γη!
*Α­πό­σπα­σμα α­πό το βι­βλί­ο του Στέ­λιου Φα­νού, Ο­δη­γός των βι­βλί­ων για την Αρ­χαί­α Ελ­λά­δα, Β΄ τό­μος, που κυ­κλο­φο­ρεί α­πό τις εκ­δό­σεις “Κί­νη­ση Ιδεών” (σελ. 584-599). Οι τί­τλοι και οι με­σό­τι­τλοι του α­πο­σπά­σμα­τος εί­ναι ευ­θύ­νη του Άρ­δην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com