27 Απρ 2012

Κυριακή των Μυροφόρων - Πρότυπα ευσεβείας και Θείας Αγάπης (Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ)


Πρότυπα εὐσεβείας καί Θείας Ἀγάπης
«Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι ἔδραμον,
πρός τό μνῆμά Σου θρηνολογοῦσαι...»
(Ἀναστάσιμος Ὕμνος) 
          Μετά τήν ἔνδοξη Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί μετά τήν Δεσποτική ἑορτή τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Ἀπ. Θωμᾶ καί τήν τρανή ὁμολογία του, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, Τρίτη Κυριακή ἀπό τό Πάσχα, τιμᾶ τά ἱερά πρόσωπα τῶν ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν καί τῶν ἁγίων Ἀνδρῶν Ἰωσήφ, τοῦ εὐσχήμονος βουλευτοῦ τοῦ ἐξ Ἀριμαθείας, καί τοῦ Νικοδήμου, νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυρίου.
          Οἱ πρῶτες διακρίνονταν γιά τήν βαθειά τους εὐσέβεια πρός τόν Θεῖο Διδάσκαλο, τήν ὁλοπρόθυμη διακονία, πού τοῦ προσέφεραν ξοδεύοντας ἀπό τά ὑπάρχοντά τους, καί γιά τήν ἀφοσίωσι καί αὐταπάρνησί τους. Οἱ δύο ἄνδρες, ἦταν καί αὐτοί πιστοί καί ἀφοσιωμένοι σ' Ἐκεῖνον. Ὁ Ἰωσήφ, ὡς μέλος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου διεφώνησε μέ ὅλους τούς ἄλλους καί δέν κατεδίκασε σέ θάνατο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀντίθετα, μέ τόλμη ἐπεσκέφθη τόν Πιλᾶτο, παρακαλώντας τον, μετά τήν σταύρωσι καί τόν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ νά τοῦ δώση τήν ἄδεια τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ γλυκυτάτου Θείου Διδασκάλου. Καί ὁ  Νικόδημος, πού ἐμαθήτευε ἐν καιρῷ νυκτός στόν Χριστό, ἐβοήθησε καί συμπαραστάθηκε στό ἱερό διακόνημα τῆς Ταφῆς τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.

          Ὅλοι καί ὅλες μαζί, οἱ ἅγιοι αὐτοί ἄνδρες καί οἱ εὐλογημένες Μυροφόρες γυναῖκες, εἶχαν στήν καρδιά τους πολλή καί θερμή ἀγάπη πρός τόν Κύριό μας, ἡ ὁποία καί ὑποκινοῦσε ὅλες τους τίς ἐνέργειες καί πρωτοβουλίες.
          Πρόσωπα ἱερά, ἀξιοτίμητα καί ἀξιοσέβαστα. Αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν τίς ἀρετές, τήν θεία ἀγάπη καί τήν πολλή τους ἀφοσίωσι ἄς μιμηθοῦμε, ἀδελφοί. Ἔτσι, θά προσεγγίσωμε θερμά καί καρδιακά τόν Θεῖο Λυτρωτή μας καί μέ τόν τρόπο αὐτό θά γίνωμε κοινωνοί καί μέτοχοι τῶν Θείων Δωρεῶν τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεώς Του. Ἀμήν.-
† Ὁ Κ.Σ.
Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com