29 Δεκ 2011

Γόρτυνος Ιερεμίας: Ο παπισμός είναι αίρεση καί ο οικουμενισμός είναι παναίρεση.


Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 1011
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012.
Ἀδελφοί μου χριστιανοί,
1. Πρώτη τοῦ νέου ἔτους 2012 σήμερα. Ἄς εὐχαριστήσουμε πρῶτα τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας, γιατί φθάσαμε στήν ἀρχή τοῦ ἔτους αὐτοῦ καί ἄς Τόν παραλέσουμε ἔπειτα νά μᾶς δώσει τήν Χάρη Του, ὥστε ὅλοι μας, κλῆρος καί λαός καί πολιτικοί ἄρχοντες, νά φωτιστοῦμε καί νά μετανοήσουμε.Ἔτσι κατά τό ἔτος αὐτό θά δοῦμε να γλυκοχαράζουν καλύτερες ἡμέρες γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τήν Ἑλλάδα.

2. Ναί, ἀδελφοί μου! Βουλιάζουμε σάν ἔθνος. Ἄν παραστήσουμε τήν πατρίδα μας σαν ἕνα σῶμα, ἁρμόζει νά ποῦμε τά λόγια τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, πού εἶπε στά χρόνια του γιά τήν Ἰουδαία: «Ὅλο τό κεφάλι (τοῦ ἔθνους) – εἶπε ὁ προφήτης – νοσεῖ καί ὅλη ἡ καρδιά (του) εἶναι καχεκτική. Ἀπό τά πόδια μέχρι τό κεφάλι δέν εἶναι τίποτε τό γερό.
Παντοῦ τραύματα, κτυπήματα καί ἀνοιχτές πληγές» (Ἠσ. 1,5-6)!...Αὐτές οἱ μελανές ἐκφράσεις, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὅ,τι πρέπει γιά νά ἐκφράσει κανείς καί τήν εἰκόνα τῆς σημερινῆς γλυκυτάτης πατρίδος μας. Ποιό εἶναι τό «κεφάλι» τοῦ ἔθνους, γιά τό ὁποῖο μιλάει ὁ προφήτης ὅτι δέν εἶναι καλά; Εἶναι ἡ κρατική ἐξουσία. Καί ποιά εἶναι ἡ «καρδιά» του; Εἶναι ἡ ἱερατική ἐξουσία. Καί ἄν αὐτές οἱ δύο κύριες ἐξουσίες δέν εἶναι εὐσυνείδητες καί θυσιαστικές στήν ἀποστολή τους, τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὅλο τό σῶμα τοῦ ἔθνους, ὅλος ὁ κρατικός ὀργανισμός, νά καταρρέει.
3. Μέ ὅλη μας τή καρδιά, ἀδελφοί χριστιανοί, εὐχόμαστε τούτη τήν νέα χρονιά να δοθεῖ λύση στήν ὑπάρχουσα «κρίση». Ἀλλά ἡ λύση θά ἔλθει ἀπό μᾶς. Ἐμεῖς ὅλοι, ἄρχοντες καί λαός, ἐμεῖς προκαλέσαμε κρίση, ἐμεῖς λοιπόν καί θά τήν θεραπεύσουμε. «Ὁ πταίσας καί ἰάσεται»! Πρῶτα - πρῶτα, γιά νά ἐξηγούμεθα, ὅτανλέμε «κρίση» ἐννοοῦμε «κριτή», πού ἔφερε τήν κρίση. Καί ὁ Κριτής αὐτός εἶναι ὁ Θεός. Παλαιότερα οἱ χριστιανοί, πού εἶχαν θεολογική ἔννοια καί γλῶσσα, ὅταν συνέβαινε ἕνα γενικό κακό, μια πλημμύρα ἤ μιά ἐπιδημία, ἔλεγαν τήν φράση «ὀργή Θεοῦ», «κρίση». Ἐμεῖς σήμερα μιλᾶμε γιά «κρίση», ἀλλά δέν δίνουμε τό νόημα αὐτό πού ἔδιναν οἱ παποῦδες μας. Δεν νοοῦμε, δηλαδή, ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση μᾶς συμβαίνει ἐπειδή ὁ Θεός,λόγω τῶν ἁμαρτιῶν μας, πῆρε τήν Χάρη Του ἀπό μᾶς καί γι᾽ αὐτό πᾶμε κατά κρημνοῦ. Καί δέν τό λέμε αὐτό, ἐπειδή δέν τό πιστεύουμε. Καί ὅμως, χριστιανοί μου, ἡ Ἐκκλησία στή λατρεία της εὔχεται νά σωθοῦμε ἀπό τήν «ὀργή τοῦ Θεοῦ». Ὄχι ὅτι ὁ Θεός θυμώνει καί ὀργίζεται, ἀλλά μέ τήν ἔννοια πού τό εἶπα παραπάνω: Ὅτι, δηλαδή, γιά τά ἄνομα ἔργα μαςὁ Θεός παίρνει ἀπό μᾶς τήν Χάρη Του, πού εἶναι φῶς, καίλοιπόν πέφτουμε στό σκοτάδι. Αὐτό εἶναι «κρίση».
4. Ἄς τό παραδεχθοῦμε, ἀδελφοί, ὅτι ἁμαρτήσαμε καί ἀνομήσαμε, καί ἄς μετανοήσουμε γιά τά ἔργα μας, γιά νά σωθοῦμε ἀπό τήν κρίση, πού μᾶς ταλαιπωρεῖ. Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔπειτα καί οἱ ἅγιοι Πατέρες στην συνέχεια, κήρυτταν ὅτι γιά τά συμβαίνοντα κακά στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους αἰτία εἶναι ἡ ἀποστασία τους ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό, ὡς φάρμακο θεραπείας, κήρυτταν τήν μετάνοια. Ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, γιά νά εἴμαστε σωστοί ποιμένες τοῦ λαοῦ, πάντοτε, ἀλλά ἰδιαίτερα αὐτά τά χρόνια τῆς φοβερῆς Θεο-ἀποστασίας, πρέπει νά κηρύττουμε αὐτό τό βιβλικό καί πατερικό κήρυγμα περί μετανοίας. Καί ὡς ποιμένες καλοί, γιά καλό παράδειγμα στόν λαό, ἐμεῖς οἱ κληρικοί πρῶτα πρέπει νά βιώνουμε την μετάνοια. Γι᾽ αὐτό καί ψάλλουμε τό τροπάριο «εὕρω κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας», καί γι᾽ αὐτό φορᾶμε τό ἱερό ἔνδυμα, τό τιμημένο ράσο, πού εἶναι τό ἀπό τριχῶν καμήλου ἔνδυμα τοῦ Προδρόμου (βλ. Ματθ. 3,4), τοῦ ὁποίου τό κήρυγμα ἦταν μετανοίας κήρυγμα.
5. Αὐτό δέ τό κήρυγμα περί μετανοίας ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς πρέπει νά τό ἀπευθύνουμε ὄχι μόνο στόν λαό, ἀλλά καί στούς ἄρχοντες, στούς ἀξιωματούχους πολιτικούς μας, γιατί αὐτοί κυρίως ὑπῆρξαν οἱ αἴτιοι γιά τήν συμβᾶσα τελευταία κρίση στήν πατρίδα μας. Ἀλλά ποῦ μετάνοια τῶν ἀρχόντων μας; Ἐνῶ οἱ μισθοί τῶν πολιτῶν τῆς χώρας περιορίστηκαν ἄγρια καί ὁ λαός πεινάει, ἀκοῦμε ὅτι οἱ ἀπολαβές τῶν βουλευτῶν μας ἀνέρχονται σέ τριάντα πέντε ἑκατομμύρια εὐρώ. Καί ἀκόμη ἀκοῦμε γιά καταθέσεις τους στήν Ἑλβετία!..Ἐντελῶς ἀσυγκίνητοι γιά τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας οἱ κυβερνῶντες μας πολιτικοί.
Καί ἄν ἔρθουμε στόν λαό, ποῦ μετάνοια καί σ᾽ αὐτόν; Καί μετά τήν κρίση, ἀπό την ὁποία ὑποφέρουμε, πάλι εἴμαστε οἱ ἴδιοι. Πάλι στήν πατρίδα μας οἱ βλαστήμιες τῶν θείων καί πάλι οἱ ἀνηθικότητες καί τά ὄργια. Ἀκόμη πολλοί δέν πῆγαν νά ἐξομολογηθοῦν, οὔτε ἔκαναν τήν καλή ἀρχή νά μελετήσουν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού ἔχει τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
6. Κρίση καί ἀνεμοζάλη, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε στήν πατρίδα μας. Καί «μέσ᾽ στην ἀνεμοζάλη οἱ λύκοι χαίρονται», λέγει ὁ λαός μας. Καί ποιοί εἶναι οἱ λύκοι; Λύκοι με ἒνδυμα προβάτου, ὅπως εἶπε ὁ Κύριός μας (βλ. Ματθ. 7,15), εἶναι οἱ αἱρετικοί. Στην ἐποχή μας κινδυνεύουμε περισσότερο ἀπό δύο αἱρέσεις. Ἀπό τόν παπισμό καί τόν οἰκουμενισμό. Ὑποχρεοῦμαι, χριστιανοί μου, σάν ποιμένας σας, νά σᾶς ἐνημερώσω καθαρά καί νά σᾶς πῶ: Ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση.
Ἀδελφοί μου, σάν εὐχή τό νέο ἔτος σᾶς εὔχομαι νά κρατήσουμε σταθερά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, πού μᾶς παρέδωκαν οἱ ἅγιοι πατέρες μας, νά κάνουμε σταθερή ἀρχή μετανοίας καί ἡ Καλή μας Παναγία δέν θά μᾶς ἀφήσει. Θά κάνει τό θαῦμα καί θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό κακό πού μᾶς θλίβει καί μᾶς συντρίβει σάν ἔθνος.
Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.
Μέ πολλές εὐχές, † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δηλώνετε, Σεβασμιώτατε, πως ο "Οικουμενισμός είναι παναίρεσις".
Πολύ σωστά. Θα κάνουμε και σε σας την ερώτηση που απευθύναμε προσωπικά στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο, τον μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, αλλά και σε όλη την Ιερά Σύνοδο, αλλά απάντηση δεν πήραμε: Εφόσον υπάρχει όχι απλώς αίρεσις, αλλά παναίρεσις (όπως λέτε) τότε πρέπει να υπάρχουν και αιρετικοί. Κάποιοι, μάλιστα, έχουν κατονομάσει τους αιρετικούς και με κείμενα έχουν παρουσιάσει τις αιρετικές δοξασίες τους. Κι αυτοί που κατονομάζονται ως αιρετικοί έχουν τον βαθμό του επισκόπου, αλλά (εφόσον είναι παν-αιρετικοί) ασφαλώς είναι ψευδεπίσκοποι.
Εσείς, όμως, οι καλοί επίσκοποι, γιατί δεν τους κατονομάζετε; Λόγω συναδελφικότητος, ή μήπως φοβάστε τις συνέπειες; Τότε, πόσο μιμείσθε τους Αγίους; Και πόσο προστατεύετε (ως έχετε καθήκον) τους πιστούς από την συναναστροφή με τους αιρετικούς; Έτσι έκαναν οι Άγιοι Πατέρες; Αν δεν μπορείτε να σηκώσετε το βάρος της επισκοποικής ιδιότητος, γιατί δεν παραιτείστε;
Σας ξαναερωτάμε: Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος (για να περιοριστώ σ' αυτούς) έχουν καταγγελθεί ως αιρετικοί, σύμφωνα με τα λόγια και τα έργα τους. Εσείς, ως επίσκοπος και καθηγητής πανεπιστημίου, μπορείτε να μας απαντήσετε, αν είναι αιρετικά τα λόγια και τα έργα τους; Κι αν δεν είναι αυτοί αιρετικοί, ποιοί άλλοι είναι; Υπάρχει αίρεση χωρίς αιρετικούς, αόριστη και ακέφαλη αίρεση, Σεβασμιώτατε;
Σημάτης Παναγιώτης

Αντιοικουμενιστής είπε...

Παρότι ο Σεβασμιότατος Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κος Ιερεμίας μας ελύπησε σφοδρότατα με την άρση της υπογραφής του εις την Ομολογία Πίστεως, διότι δήθεν ελυπήθη ο "οικουμενικός" μας πατριάρχης, με την εγκύκλιό του αύτη αποκαθιστά μέρος της, απαράδεκτης για το δέον ήθος ενός Ορθοδόξου Επισκόπου, άρση της υπογραφής του. Ευελπιστούμε ότι ο Άγιος Τριαδικός Ύψιστος Θεός, έστω και την υστάτη ώρα, παρότι άθλιοι και αμαρτωλοί, θα μας ελεήσει και δε θα μας αφήσει δίχως μαχητάς Ορθοδόξους Επισκόπους, βορά εις τα στόματα των οικουμενιστών και των παπικών λύκων...Ευελπιστούμε η εγκύκλιος αύτη να έχει και συνέπεια και συνέχεια, καθώς επίσης να εύρη και πολλούς μιμητάς. Ο Άγιος Τριδικός Ύψιστος Θεός να μας ελεήσει, Αμήν.

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΛΙΤΕΥΕΙ Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ ΠΡΑΤΤΕΙ. ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΡΟΠΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΧΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΕΥΔΟΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΕΣ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Σεβασμιώτατε ασπάζομαι την δεξιά σας.

Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση αγαπημένη στον λαό. "Να αγιάσει το στόμα σας" Όμως υπάρχουν αιρέσεις χωρίς αιρετικούς; Γιατί επιτέλους δεν λέτε εσείς οι Αρχιερείς τα πράγματα με το όνομά τους; Πώς γίνεται να λέμε τον "αιρετικό πάπα" Αγιώτατο; Πώς γίνεται να βλέπουμε αγκαλιές, και ασπασμούς με αιρετικούς, προσευχές και συμπροσευχές και να μένουμε χωρίς αντίλογο; Έλάτε λοιπόν μπροστάρηδες, και εμείς οι απλοί σας ακολουθούμε. Δεν έμεινε άλλο περιθώριο ανοχής. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο ή λιγώτερο απ' το αυτονόητο. Όσο για τους άρχοντες που μας κυβερνούν, επιτέλους πότε ο λόγος της
Εκκλησίας θα γίνει ελεγκτικός; Πότε θα ακουστεί εκείνος ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου: "Δεν έχεις δικαίωμα βασιλεύ......
να καταλύεις την Δημοκρατία"
Με άλλα λόγια ας μιλήσει και άς πάρει στα χέρια της η Εκκλησία
αυτά που της ανήκουν με τον τρόπο που μας δείχνουν οι Άγιοι Πατέρες.
Τί έκανε ο Μέγας Βασίλειος; Τί έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος; Τί έκαναν τόσοι και τόσοι Άγιοι Πατέρες. Να ο δρόμος της ΣΩΤΗΡΙΑΣ.

Ευλογημένη Χρονιά
π. Φώτιος Βεζύνιας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com