15 Δεκ 2019

Ἀνατρεπτικὴ Ἀποκάλυψις


Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀντὶ νὰ προσπαθῆ νὰ πείση τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ἑνωθῶμεν μὲ τὸν παπισμὸν, ἂς πείση πρῶτα τούς παπικοὺς διὰ τὴν ἀποτυχίαν του εἰς τὸ Κολυμβάριον καὶ τὴν Οὐκρανίαν, τὰ ὁποῖα μόνον διαιρέσεις προκαλοῦν. Ἀκόμη καὶ οἱ «ἀδελφοί» του παπικοὶ εἶναι δυσαρεστημένοι, ἀφοῦ δὲν ἔχει καταφέρει νὰ «συντονίση» τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας νὰ τοὺς ἀναγνωρίσουν ὡς Ἐκκλησίαν! Ὁ Οὐνίτης «Γρατιανουπόλεως» κ. Δημήτριος Σαλάχας ἔθεσε ζήτημα ἐπανεξετάσεως ὅλου τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου ἐξ αἰτίας τῶν ἀσυναρτησιῶν τῆς «Συνόδου τοῦ Ζηζιούλα». Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρον του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθολική» τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Συνῆλθε στὴ Ρώμη ἀπὸ 16-20 Σεπτεμβρίου, τὸ 24ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Ἑταιρείας Κανονικοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων, ποὺ συμπίπτει ἐφέτος μὲ τὴν ἐπέτειο τῶν 50 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας (1969-2019)… Ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὶς διεξαχθεῖσες στὴ συνέχεια ζωηρὲς συζητήσεις μεταξὺ τῶν συνέδρων, προέκυψε ἡ ἄποψη ὅτι δὲν εἶναι σαφὲς ἂν οἱ περισσότερες σήμερα Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θεωροῦν τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία ὡς πραγματικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τὴν καθαρὰ ἐκκλησιολογικὴ ἔννοια, ἢ ὡς μία αἱρετικὴ ἢ σχισματικὴ κοινότητα. Ἡ ἴδια Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κρήτη (Ἰούνιος 2016), ἀναφερομένη στὶς «ἑτερόδοξες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ Ὁμολογίες», συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Καθολικῆς, ἀναφέρει ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν τῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν», δηλαδὴ ὅπως ἱστορικὰ αὐτὲς αὐτο-αποκαλοῦνται… Ἀναμφίβολα ἡ ἀσαφὴς αὐτὴ τοποθέτηση ἐπιβάλλει τὴν ἐπανεξέταση τῆς ὅλης δομῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, τὸν ὁποῖο ἀπὸ σαράντα τώρα τόσα χρόνια διεξάγουν οἱ δύο Ἐκκλησίες. Ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνοδος ρητῶς ἀναγνωρίζει ὅτι, παρὰ τὴν ὑπάρχουσα ἀκόμα διαίρεση καὶ ἀκοινωνησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ὄντως ἡ Ἐκκλησία μὲ ἀποστολικὴ καὶ μυστηριακὴ δομή».

2 σχόλια:

ΜΑΡΙΑ είπε...

Στήν ἀπορία τῶν συνέδρων:
"Ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις καὶ τὶς διεξαχθεῖσες στὴ συνέχεια ζωηρὲς συζητήσεις μεταξὺ τῶν συνέδρων, προέκυψε ἡ ἄποψη ὅτι δὲν εἶναι σαφὲς ἂν οἱ περισσότερες σήμερα Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θεωροῦν τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία ὡς πραγματικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τὴν καθαρὰ ἐκκλησιολογικὴ ἔννοια, ἢ ὡς μία αἱρετικὴ ἢ σχισματικὴ κοινότητα",

ἀπαντῶ μέ σαφήνεια:
Πλήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πού ἔχει σηκώσει δικά του πειρατικά πανιά καί τραβάλει γι' ἀλλοῦ μονάχο,
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κατά τήν Ἱερά Παράδοση, σαφῶς σαφέστατα θεωρεῖ τήν Καθολική "Ἐκκλησία" ΑΙΡΕΣΗ!

Ἄς δοῦνε ἀποφάσεις ἀπό τίς Συνόδους τοῦ 867, τοῦ 879, τοῦ 1009, τοῦ 1054, τοῦ 1341, τοῦ 1347, τοῦ 1351, τοῦ 1440, τοῦ 1441, τοῦ 1443, τοῦ 1450, τοῦ 1484, τοῦ 1722, τοῦ 1727, τοῦ 1838, τοῦ 1848, τοῦ 1895!
Ἐπίσης νά διαβάσουν τί εἶπαν γιά τόν Παπισμό οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί οἱ σοφοί Διδάσκαλοι, τί εἶπαν γιά αὐτούς οἱ: Ἅγιος Φώτιος, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἱερός Θεοφύλακτος, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἅγιος Συμεών ὁ ἐν Θεσσαλονίκης, Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, Εὐγένιος Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Ἅγιος Νικόδημος, Ἅγιος Νεκτάριος καί λοιποί, καί λοιποί, καί λοιποί...

Δέν τίθεται κανένα θέμα ἀπορίας καί ἀσάφειας. Οἱ Σύνοδοι καί οἱ Ἅγιοι ἔχουν ἀποφανθεῖ ἀνά τούς αἰῶνας.

Σᾶς ἔλυσα τήν ἀπορία;
Ἄντε στό καλό.

ΜΑΡΙΑ είπε...

Νά βάλουμε καί τόν Ἅγιο Ἰουστῖνο τόν Πόποβιτς πού εἶναι κι ἀπ' τούς πρόσφατους Ἁγίους πού ἔζησε καί τόν Οἰκουμενισμό στό πετσί του.
Τί εἶπε;
Ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση κι ὁ Οἰκουμενισμός παναίρεση!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com