12 Νοε 2010

Οι θέσεις του Νικόλαου Σωτηρόπουλου για την Κάρτα του Πολίτη

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 12/11/2010
᾿Αγαπητὲ κ. Διευθυντά, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ὑγιαίνετε.
Στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ “Blue Sky” μίλησα γιὰ τὴν περιβόητη “Κάρτα τοῦ Πολίτη” καὶ γιὰ τὸν ᾿Αντίχριστο. ᾿Αλλ᾿ ὅπως φαίνεται σὲ δημοσίευμα τοῦ “᾿Ορθοδόξου Τύπου”, τεῦχ. 5ης Νοεμβρίου, σελ. 7, λόγια μου κατὰ τὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ παρεξηγήθηκαν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν λόγων μου δηλώνω·
Στὸ “Blue Sky” κατέκρινα τὴν “Κάρτα τοῦ Πολίτη” μὲ ὅλη τὴ δύναμί μου, διότι τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλει σὲ νούμερο, ἀριθμό, καὶ ἐπεμβαίνουσα στὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου καταργεῖ τὴν ἐλευθερία του καὶ τὸν σκλαβώνει ἠλεκτρονικά. Εἶνε, εἶπα, ἡ ἐν λόγῳ Κάρτα προστάδιο γιὰ τὸ χάραγμα–σφράγισμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, καὶ γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ διαμαρτυρηθοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμί μας.
᾿Αλλ᾿ ἂν τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς εἶνε ἀντιχριστιανικό, ἐπιβάλῃ διὰ τῆς βίας τὴν Κάρτα, ὅπως ἐπέβαλε τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα χωρὶς τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος, παρὰ τὴ συγκέντρωσι 3 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ὑπὲρ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος, νὰ μὴ πάθωμε πανικό.
᾿Εὰν παραλάβωμε τὴν Κάρτα, γιὰ νὰ μπoροῦμε νὰ συν αλλασσώμεθα μὲ τὶς Τράπεζες, νὰ νοσηλευώμεθα κ.λπ., δὲν χάνουμε τὶς ψυχές μας, δὲν πηγαίνουμε στὴν κόλασι. ᾿Ανέφερα δὲ ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ, γιὰ νὰ συναλλάσσωνται χρησιμοποιοῦσαν τὸ ρωμαϊκὸ νόμισμα, καίτοι ἐπάνω του ἔφερε τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Καίσαρος, ὁ ὁποῖος εἶχε θεοποιηθῆ. ῞Οταν ὅμως οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγαν στοὺς χριστιανοὺς νὰ εἰποῦν π.χ. γιὰ τὸν Νέρωνα “Κύριος Νέρων”, τουτέστι “Θεὸς Νέρων”, οι χριστιανοὶ δὲν ἔλεγαν τέτοιο λόγο, ἀλλὰ ἔλεγαν «Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός». ῞Οταν ἐπίσης οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγαν στοὺς χριστιανοὺς νὰ ρίψουν θυμίαμα στὸ βωμὸ τοῦ αὐτοκράτορος, δὲν ἔρριχναν. Καὶ γι᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἐπειδὴ δηλαδὴ δὲν ἀναγνώριζαν τὸν αὐτοκράτορα ὡς Θεό, συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν, θανατώνονταν, γίνονταν μάρτυρες. ῞Οπως δὲ οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὸ νόμισμα τοῦ θεοποιηθέντος αὐτοκράτορος καὶ δὲν πήγαιναν γι᾿ αὐτὸ στὴν κόλασι, ἔτσι καὶ οἱ σημερινοὶ χριστιανοί, ἂν πάρουν κατ᾿ ἀνάγκην τὴν Κάρτα, δὲν πᾶνε στὴν κόλασι. Στὴν κόλασι θὰ πᾶνε, εἶπα μὲ ἔμφασι, ἂν δεχθοῦν τὸ χάραγμα–σφράγισμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, τὸ ὁποῖο θὰ σημαίνῃ, ὅτι ἀρνοῦνται τὸν ᾿Ιησοῦ καὶ δέχονται ὡς Μεσσία καὶ Θεὸ τὸν ᾿Αντίχριστο. ᾿Αλλ᾿ ὁ ᾿Αντίχριστος, τόνισα, δὲν ἐμφανίσθηκε ἀκόμη γιὰ νὰ σφραγίζῃ τοὺς ἀνθρώπους. Μεγάλα καὶ τρομερὰ γεγονότα θὰ συμβοῦν, ὅταν θὰ ἐμφανισθῇ, ὅπως δείχνουν τὰ κεφάλαια ια´ καὶ ιγ´ τῆς
᾿Αποκαλύψεως.
Σὲ ἄλλη δὲ ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸ «Blue Sky» εἶπα, ὅτι ἡ ῾Ιεραρχία τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία εἶνε ἐξουσία, ὀφείλει ν᾿ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὸ Κράτος νὰ μὴ ἐπιβάλῃ τὴν Κάρτα. Καὶ ἂν δὲν εἰσακουσθῇ, νὰ κηρύξῃ τὴν ᾿Εκκλησία ἐν διωγμῷ καὶ ν᾿ ἀφορίσῃ τοὺς ὑπευθύνους.
᾿Επῄνεσα δὲ τοὺς ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι γιὰ λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴν Κάρτα. Αὐτοὶ οἱ ἀστυνομικοὶ ἔδειξαν βεβαίως μεγάλο ἡρωισμό, τὸν ὁποῖο δὲν δύνανται νὰ δείξουν ὅλοι. ῾Η δὲ ᾿Εκκλησία πρέπει παντοιοτρόπως νὰ συμπαρασταθῇ στὰ ἡρωικὰ αὐτὰ τέκνα της.
Τέλος λέγω, ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς μερικῶν, ὅτι ἤδη ὁ ᾿Αντίχριστος ἔχει ἐμφανισθῆ, εἶνε πολὺ ἐπιπόλαιος καὶ σημαίνει μεγάλη ἄγνοια τῶν μνημονευθέντων κεφαλαίων τῆς ᾿Αποκαλύψεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ β´ κεφαλαίου τῆς Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ᾿Επιστολῆς, ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος περὶ τοῦ ᾿Αντιχρίστου καὶ γεγονότων, τὰ ὁποῖα δὲν συνέβησαν, ἀλλὰ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν ἐμφάνισι τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Συνιστῶ στοὺς ἐπικριτές μου νὰ διαβάσουν μὲ προσοχὴ τὰ ἐν λόγῳ κεφάλαια, γιὰ νὰ μὴ κρίνουν ἀδίκως. ῾Ο Χριστὸς εἶπε· «Μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν (ἐπιπολαίως), ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (᾿Ιωάν. ζ´ 24).
Μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμησι
Ν. ᾿Ι. Σωτηρόπουλος (8.11.2010)

7 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Η άρνηση παραλαβής της κάρτας σημαίνει άρνηση της συγκατάθεσης στα έργα της αντιχριστιανικής δια-κυβέρνησης. Στην οποία θυμιάζει ο ημέτερος κυβερνήτης.

Τώρα τη λένε δια-κυβέρνηση για να μας παραπλανούν. Αργότερα θα την ονομάσουν Κυβέρνηση, σκέτα. Οι δια-κυβερνώντες θα αναλάβουν καθήκοντα "γκαουλάϊτερ". Τους οποίους θα ψηφίζουμε όντας εφοδιασμένοι όλοι με την κάρτα (σημ. είπαν ότι θα έχει και τον αριθμό του εκλογικού βιβλιαρίου).

Μας λένε -προετοιμάζουν το έδαφος- ότι όποιος δεν πάρει την κάρτα θα θεωρείται δυνητικά τρομοκράτης ή αναρχικός ή αντιεξουσιαστής κλπ. Το ίδιο λένε και τώρα για όσους καταγγέλλουν την απάτη της ψήφου, όπου καλούμαστε να διαλέξουμε μεταξύ των κ.κ. Μπους και Κλίντον (παράδειγμα). Το ίδιο θα γίνεται και με την κάρτα προκειμένου να επιλέξουμε το δικό μας "γκαουλάϊτερ", βγαλμένο από τα υπόγεια και τις στοές της Μπίλτεμπεργκ.

Και,

Δεν τους έφθανε που μας έκαναν δυο κομμάτια, ύστερα μας έκαναν τέσσερα, μετά δεκατέσσερα, έπειτα 24, φθάσαμε στα 444. Αλλά αυτοί θέλουν να γίνουμε 666 κομμάτια για να αισθανθούν ασφαλείς. Που δεν νομίζω ότι θα ησυχάσουν ακόμη και με αυτό.

Μόνο η κάρτα του πολίτη θα τους αναπαύσει. Δεν θα καταδικάζουν κανένα σε θάνατο. Όποιος δεν παίρνει την κάρτα, θα μας πουν, πάσχει από νευροβιολογική ασθένεια, που τον οδηγεί στην μανιοκατάθλιψη και τέλος, στην αυτοκτονία (με την άρνηση να παραλάβει την κάρτα).

Θα τον αναλάβουν οι ψυχίατροι, για να τον κάνουν καλά, από τη νευροβιολογική πάθηση.

Αίτιον της παθήσεως ταύτης, ισχυρίζονταί τινες, είναι η θρησκεία. Αντίδοτο, φάρμακο και εμβόλιον, εμπεριέχονται εις την κάρτα. Οπότε ...

Οπότε, λαμπρά!
Σωθείημεν!!
Αυτοκτονίες τέλος!!!

THE END

Ανώνυμος είπε...

Δεν παρακολούθησα την εκπομπή όμως όσα σημειώνει στο παρών άρθρο ο κ. Σωτηρόπουλος είναι απολύτως σωστά.
Στην γελοιότητα της κάρτας του πολίτη κι όλων όσων την συνοδεύουν οφείλουμε να αντιδράσουμε όλοι μας δυναμικά. Και θα το κάνουμε. Δεν πρέπει να πιστέψουμε σε καμία περίπτωση την προπαγάνδα του "για το καλό μας". Και οφείλουμε να μεταδώσουμε ισχυρά το μήνυμα στους γύρω μας ότι τα πράγματα μόνο όπως θέλει να τα παρουσιάσει το σύστημα δεν είναι.

Όμως μην λυσμονείτε ότι έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο θέλει εφυϊα στρατηγική και τακτική. Δεν χρειάζεται ο πανικός ούτε η υπερβολή. Ας γίνουμε "φρόνιμοι ως οι όφεις"...

Ανώνυμος είπε...

Δεν τρομοκρατούμθα κύριοι από διαδόσεις ανευθύνων.

Ευτυχώς που πλέον δεν λένε ότι περιέχει το 666 η κάρτα. Το φακέλωμα, αν θέλουν ηδη γίνεται εξάλλου οι Χριστιανοί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε από το Κράτος μας. Και πως το ξέρει ο αγαπητός θεολόγος ότι είναι το ... προστάδιο του αντιχρίστου;

Η Εκκλησία της Κρήτης απεφάνθη. Ανεύθυνες διαδόσεις τρομοκρατούν τον λαό... όπως πριν από κάποια χρόνια, πετροβολούσαν τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών - Πειραιώς διότι ήταν ... το θηρίο του αντιχριστου... Αν δεν πιστεύουμε στον Χριστό βλέπουμε παντού 666...


Ελευθέριος

Ανώνυμος είπε...

Ειδα την εκπομπή. Τώρα, κάπως αναδιπλώνεται ο κος Ζωτηρόπουλος, διότι, έφτασαν να τον κατηγορούν ότι στην εγχείρηση που έκανε στην Πάτρα, του εμφύτευσαν chip και αλλοιώθηκε το ορθόδοξο φρόνημά του. Τι γελοία πράγματα. Και όμως ο κ.Σωτηρόπουλος αναγκάσθηκε να απολογηθεί δημοσίως στο bluesky γι' αυτό !!! και να πει πως,"και αν υπάρχει τσιπ στην καρδιά, το μυαλό παραμένει ορθόδοξο". Ο δε δημοσιογράφος τον πίεζε ασφυκτικά κάνοντας σχόλια κατά της κάρτας.

Ο θεολόγος, δέχθηκε ότι αυτά είναι πρόδρομα σημεία της εποχής του αντιχρίστου. Το μόνο που δεν συμφωνώ. Ας έβαζε ένα "ίσως".
Στα άλλα που είπε ο κ.Σωτηρόπουλος, συμφωνώ 100%. Ερμήνευσε αυθεντικά με εκκλησιαστικο φρόνημα την Αποκάλυψη. Επε τα εξής σωστά που δεν άρεσαν στους φανατικούς: Η κάρτα δεν φαίνεται να έχει 666. αλλά και να έχει 666, ένας αριθμός είναι, αυτό δεν είναι του αντιχρίστου διότι ο αντίχριστος δεν ήρθε ακόμη. Και ουδείς άνθρωπος γνωρίζει πότε θα έρθει. ουτε τα σημεία των καιρών ήρθαν (π.χ. δεν χτίσθηκε πάλι ο ναός του Σολομώντος). Θα είναι ένας άνθρωπος (όχι ομοσπονδίες κρατών κ.λπ.) παγκόσμιος κυβερνήτης. Για το αν θα πάρουμε την κάρτα του πολίτη, είπε: ΑΝ παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα, καλό είναι να μην την πάρουμε αλλά αν το κράτος υποχρεώσει τους πολίτες να την πάρουν, για συναλλαγές, μισθοδοσίες κ.λπ., εγώ, λέει, δεν μπορώ να πω να μην πάρουν την κάρτα, διότι όποιος πει να μην την πάρουν, αυτός πρέπει να τους πληρώνει. και εγώ δεν είμαι Ωνάσης. Ο Κος Σωτηρόπουλος διαβεβαίωσε ότι "Δεν θα πάει στην κόλαση όποιος πάρει την κάρτα". Ως προς το σφράγισμα του αντιχρίστου, είπε ότι θα το πάρουν μόνο όσοι εθελοντικά προσκυνήσουν το θηρίο, τον αντίχριστο, ως απόδειξη ότι είναι δικοι του. Όπως οι δούλοι είχαν πυροσφραγίδες του αφεντικού τους.

Αυτά από τον Κο Σωτηρόπουλο. Ο Χριστός και οι απόστολοι σε Παγκόσμιο Ρωμαϊκό κράτος έζησαν, εχθρικό προς τους Χριστιανούς που τους εσταύρωσε, βασάνισε, φακέλωσε, εδίωκε. Αλλά ο Ιησούς δεν διδάσκει απείθεια στο τυρρανικό παγκόσμιο κράτος, απεναντίας η αγία οικογένεια υπήκουσε και απεγράφη, ο Ιησούς είπε: Απόδοτε τα του Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω θεώ, διότι η βασιλεία του δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Τα ίδια και οι απόστολοι και η εκκλησία, παραγγέλλουν : "προσεύχεσθε υπερ των βασιλέων και υπεροχή όντων" και "εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω" και "απόδοτε φόρους" όταν βασιλέας ήταν ο Νέρωνας.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

"Και ουδείς άνθρωπος γνωρίζει πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Ουτε τα σημεία των καιρών ήρθαν (π.χ. δεν χτίσθηκε πάλι ο ναός του Σολομώντος)."

ΚΧ : Για να κτίσουν το ναό του Σολωμόντος θα πρέπει να γκρεμίσουν το ισλαμικό τέμενος του Ομάρ (Αλ Ακσά). Το δεύτερο από άποψη ιερότητας για τους πιστούς αυτού του δόγματος.

Θα το φέρουν απ΄ εδώ, θα το φέρουνα απ΄ εκεί, και θα το γκρεμίσουν. Το Ισλάμ και οι πιστοί του θα μείνουν σαν ένα ιστορικό θρησκευτικό φολκλόρ, κάτι σαν τους Ινδιάνους της σημερινής πλανηταρχίας, για να μας θυμίζουν τους, χάριν της ελευθερίας (!) και της δημοκρατίας (!!), αγώνες των Αμερικανών καουμπόηδων (χρυσοθήρων). Δηλαδή των Ευρωπαίων προτεσταντών που εξεδίωξε από την Ευρώπη η παπική αυτοκρατορία.

Δεν τα έβγαλε όμως πέρα και με τους αγγλικανούς. Αυτοί διαχειρίστηκαν εξυπνότερα το ξίφος και την παραποιημένη τους Βίβλο.

Ανώνυμος είπε...

Ελευθέριε δεν μας τα λες καθόλου καλά. Αν εσύ είσαι τυφλός και δεν βλέπεις την κάρτα του πολίτη και τις άλλες ηλεκτρονικές φακελλώσεις ως προστάδιο του Αντιχρίστου, σ' εσένα έγκειται το πρόβλημα και είσαι δυστυχής που δεν βλέπεις τα σημεία των καιρών.

Άσε λοιπον αυτούς που τα βλέπουν, ο περισσότερος ευσεβής κόσμος δηλαδή, να τα βλέπουν όπως και ο Σωτηρόπουλος.
Εσύ μείνε τυφλός να υποδεχθείς τον Αντίχριστο!! Δες τα όλα καλά και άγια!
Τί να σου κάνουμε;

Μνάσων

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Αν δεν πιστεύουμε στον Χριστό βλέπουμε παντού 666..."

ΚΧ : Λάθος. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, βλέπουμε με νουν Χριστού και διάκριση παντού όπου υπάρχει το 666.

Μανη θεκελ φαρες.

Μετρήθηκες, Ζυγίστηκες, Κρίθηκες.

Όταν όλα γίνονται με βάση τη Στατιστική, δηλαδή τα νούμερα και διάβαζε τους αριθμούς, την αριθμολογία και τη σοφία των αριθμών, κέκρισαι (: κρίθηκες, διαιρέθηκες, μειώθηκες, κομματιάστηκες). Καθώς εκείνος ο Βαλτάσαρ, που είδε την επιγραφή αυτή και δεν ήξερε τι σημαίνει.

Αυτά.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com