10 Σεπ 2023

Μία σύντομος ἀποδόμησις τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»

 

Μία σύντομος ἀποδόμησις τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»

Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, Διδάσκαλος Γ΄ Ἀρσακείου – Τοσιτσείου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἑκάλης

      Ἡ πλειοψηφία ἐκείνων ποὺ ἔχουν συναντήσει «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» σχηματίζει τὴ γνώμη ὅτι εἶναι πολὺ καλοὶ ἄνθρωποι! Δὲν γνωρίζουν ὅμως ὅσοι τὸ λένε αὐτὸ ὅτι ὁ Κύριός μας, περιγράφοντας τοὺς αἱρετικούς, εἶπε ὅτι οἱ ψευδοδιδάσκαλοι εἶναι λύκοι μὲ ἔνδυμα προβάτου (Ματθ. ζ΄,15). Μὲ ἄλλα λόγια δὲν πρέπει κάποιος νὰ παρασύρεται ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ εὐγένεια  ποὺ δείχνουν πρὸς τὸν κόσμο, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι προσποιητὴ κι ἀποτελεῖ μέρος τῆς προσ­ηλυτιστικῆς τους τακτικῆς.

      Ξεχνοῦν ἀκόμα ὅτι ἡ πραγματικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι  μία κάστα «ἐκλεκτῶν», ἀλλὰ ἕνα ἰατρεῖο ψυχῶν, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ὄχι μόνο ἁγίους  ἀλλὰ καὶ ἁμαρτωλούς, ποὺ ἔχουν ὅμως συνείδηση τῆς ἁμαρτωλότητάς τους, ἀγωνίζονται  καὶ μετανοοῦν. Ἡ ψεύτικη καλωσύνη τῶν «Μ.τ.Ι.» διαφαίνεται κι ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅταν κάποιο μέλος τους φύγει ἀπὸ τὴν ὀργάνωση, ἀπαγορεύουν κάθε ἐπαφὴ μαζί του κι ἂν κάποιο μέλος τολμήσει νὰ παραβιάσει αὐτὴ τὴν τιμωρία, ὑπόκειται σὲ κυρώσεις!

Ἀντὶ λοιπὸν νὰ δίνουμε σημασία σὲ ρηχὲς καὶ ἐπιπόλαιες κρίσεις ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐσφαλμένα συμπεράσματα, θὰ πρέπει νὰ ἐπικεντρώσουμε τὴν προσοχή μας σὲ ὁρισμένες βασικὲς καὶ ἁπλὲς ἀλήθειες ποὺ φανερώνουν τὸ οὐσιαστικὸ στίγμα αὐτῆς τῆς  ὀργάνωσης:

α) Ἡ ὀργάνωση τῶν «Μ.τ.Ι.», ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἡ μόνη αὐθεντικὴ Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἡ ὀργάνωση τῶν Μ.τ.Ι ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Κάρολο Ρῶσσελ μόλις τὸ 1870 στὶς Η.Π.Α.. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἱδρύθηκε γύρω στὸ 30 μ.Χ. στὰ Ἱεροσόλυμα ἀπὸ τὸν Κύριο, τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς μαθητές τους. Ὁ Κύριος εἶπε στοὺς μαθητές Του ὅτι θὰ εἶναι πάντοτε μαζί τους, ἄρα θὰ εἶναι πάντοτε παρὼν στὴν Ἐκκλησία Του. Πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατὸν ἡ πρώτη Ἐκκλησία νὰ χάθηκε καὶ νὰ ἱδρύθηκε ξανὰ 1840 χρόνια ἀργότερα;

β) Τὸ σύνολο τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετο ἀκόμα καὶ μὲ τὰ πιὸ θεμελιώδη ἄρθρα  τοῦ Χριστιανισμοῦ. Οἱ «Μ.τ.Ι.» φτάνουν στὸ σημεῖο  νὰ ἀπορρίψουν κι αὐτὴν ἀκόμη τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου, ἐρχόμενοι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ σύνολο τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ( Ὀρθοδόξων, Καθολικῶν καὶ Διαμαρτυρομένων). Ἂν αἱρετικοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀποσπῶνται ἀπὸ τὸ κύριο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ φτιάξουν τὴ δική τους παρασυναγωγή, τότε καθίσταται σαφὲς ὅτι οἱ «Μ.τ.Ι.» ὡς ἐσχάτη μειοψηφία, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιστρέφουν τὴν  ἁπλὴ λογική, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία ἐνῷ τὰ δισεκατομμύρια τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν ἁπανταχοῦ Χριστιανῶν εἶναι… οἱ ἀποστάτες!

γ) Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιὰ»  μεταξὺ τῶν ἄλλων διδάσκει καὶ  μία πολὺ ἐπικίνδυνη δοξασία γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, καθὼς ἀρνεῖται τὴ μετάγγιση αἵματος, ἔστω κι ἂν αὐτὴ ἀποτελεῖ μία ἀναγκαία καὶ ἐπείγουσα ἰατρικὴ πράξη γιὰ τὴ ζωή, ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά!  Μάλιστα αὐτὴ τὴν πλάνη τους τὴν παρουσιάζουν ὡς διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δὲν καθίστανται μόνο ἠθικοὶ αὐτουργοὶ θανάτωσης ἀνθρωπίνων ζωῶν, ἀλλὰ καὶ δυσφημοῦν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. 

δ) Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιὰ» δὲν εἶναι μόνο μία ἀντιχριστιανικὴ ὀργάνωση ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀποσπάσει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὴν ποίμνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀντεθνική. Ἀπαγορεύει στὰ μέλη της νὰ ἐκπληρώσουν τὶς στρατιωτικές τους ὑποχρεώσεις καὶ  νὰ σηκώσουν ὅπλο σὲ περίοδο πολέμου γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἐλευθερία. Μὲ ἄλλα λόγια ὑπονομεύουν τὴν ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια τοῦ κράτους μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦν, ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἄλλη θέλουν νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ αὐτὸ τοὺς παρέχει. Μὲ τὴν τακτικὴ αὐτὴ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ (Ἰωήλ, γ΄ 9 -11),  μὲ τὸ ἔμφυτο αἴσθημα τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο τὸ αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης, ἐφόσον ἀπαιτοῦν εἰδικὴ μεταχείριση σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους πολίτες τοῦ κράτους.

ε) Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά», ὡς ὁλοκληρωτικὴ δομὴ ἐξουσίας, ἀρνεῖται κάθε ἄλλη μορφὴ ἐξουσίας καὶ ἀπαγορεύει στοὺς ὀπαδούς της νὰ ἔχουν πολιτικὴ συνείδηση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξισώνει τὰ δημοκρατικὰ μὲ τὰ δικτατορικὰ καθεστῶτα, ἐπιλέγοντας…  οὐδετερότητα!

στ) Ἡ ἑταιρεία «Σκοπιὰ» δὲν χρησιμοποιεῖ τὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ μόνο μία δική της μετάφραση ( Μετάφραση Νέου Κόσμου ) γραμμένη ἀπὸ ἀνώνυμους συγγραφεῖς,   κομμένη καὶ ραμμένη στὰ μέτρα της. Ἕνα ἐνδεικτικὸ τῆς κακοποίησης τοῦ κειμένου εἶναι ὅτι ἔχει ἀντικαταστήσει τὴ λέξη «Κύριος»  μὲ τὴ λέξη «Ἰεχωβά», ἐνῷ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἀρχαῖο ἢ νεώτερο χειρόγραφο τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ νὰ ἀναφέρει αὐτὸ τὸ  ὄνομα.

Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση εἶναι ἐχθρὸς τῆς ἀλήθειας, τῆς Ἐκκλησίας,  τῆς πατρίδας,  τοῦ κράτους, ἐπικίνδυνη καὶ γι’ αὐτὴ ἀκόμα τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Γι’ αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐφησυχάζουμε, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε συνεχῶς τὰ μάτια μας ἀνοιχτά, νὰ διαφωτίζουμε καὶ τοὺς ἄλλους.

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com