21 Αυγ 2022

Απάντηση στους συκοφάντες του Πατριάρχου Αβραάμ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΒΡΑΑΑΜ

Χρήστος Σαλταούρας

« καὶ ἐπίστευσεν ῞Αβραμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην» Γένεση 15:6, Ρωμαίους 4:3, Ιακώβου 2:23.

Ο Πατριάρχης Αβραάμ αποτελεί συχνά πυκνά στόχο αηθέστατων επιθέσεων εκ μέρους ποικίλων αντιχριστιανικών δυνάμεων. Οι εχθροί των Αγίων του Θεού με μένος επιτίθενται ενάντια στον Πατριάρχη Αβραάμ και τον συκοφαντούν. 

Παρουσιάζουν τον Αβραάμ ως Μαστροπό της γυναίκας του Σάρρας ! Την δε Σάρρα παρουσιάζουν ως πόρνη ! Ο Διάβολος μέσω διαφόρων οργάνων του πολεμά το ευσεβές ζεύγος. Οι διαβολικοί άνθρωποι διαδίδουν τέτοιες συκοφαντίες κατά καιρούς θίγοντας την ηθική υπόσταση του Αβραάμ και της συζύγου του. Υποστηρίζουν ότι ο Αβραάμ έσπρωχνε την Σάρρα σε σαρκικές σχέσεις με άλλους άνδρες και σε αντάλλαγμα κέρδιζε υλικά πλούτη ! Παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή και προσθέτουν τις δικές τους αρρωστημένες φαντασιοπληξίες. Η συκοφαντική εκστρατεία των ποικίλων εχθρών του Αβραάμ στηρίζεται στην παρερμηνεία ορισμένων αναφορών του βιβλίου της Γένεσης. Οι υβριστές του Αβραάμ προέρχονται από διάφορους χώρους συχνά αντίθετους ιδεολογικά μεταξύ τους. Νεοπαγανιστές, Ελληνολάτρες, αρνητές της Παλαιάς Διαθήκης, ακροδεξιοί, άθεοι Αριστεροί και ορισμένοι δήθεν σκεπτικιστές και ψευτο- ερευνητές. Θα παραθέσουμε και θα αναλύσουμε τις αναφορές αυτές της Αγίας Γραφής και θα δείξουμε το άτοπον των ισχυρισμών των διαφόρων συκοφαντών.

ΓΕΝΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: 10-20:

« Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κατέβη ῞Αβραμ εἰς Αἴγυπτον παροικῆσαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς.   ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἤγγισεν ῞Αβραμ εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν ῞Αβραμ Σάρᾳ τῇ γυναικί· γινώσκω ἐγώ, ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ·   ἔσται οὖν, ὡς ἂν ἴδωσί σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι γυνὴ αὐτοῦ ἐστιν αὐτή, καὶ ἀποκτενοῦσί με, σὲ δὲ περιποιήσονται.   εἰπὸν οὖν, ὅτι ἀδελφὴ αὐτοῦ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σέ, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκέν σου.   ἐγένετο δέ, ἡνίκα εἰσῆλθεν ῞Αβραμ εἰς Αἴγυπτον, ἰδόντες οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ὅτι καλὴ ἦν σφόδρα,   καὶ εἶδον αὐτὴν οἱ ἄρχοντες Φαραὼ καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὴν πρὸς Φαραὼ καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον Φαραώ·   καὶ τῷ ῞Αβραμ εὖ ἐχρήσαντο δι᾿ αὐτήν, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ ἡμίονοι καὶ κάμηλοι.   καὶ ἤτασεν ὁ Θεὸς τὸν Φαραὼ ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σάρας τῆς γυναικὸς ῞Αβραμ.   καλέσας δὲ Φαραὼ τὸν ῞Αβραμ εἶπε· τί τοῦτο ἐποίησάς μοι, ὅτι οὐκ ἀπήγγειλάς μοι, ὅτι γυνή σου ἐστίν;   ἱνατί εἶπας ὅτι ἀδελφή μου ἐστί; καὶ ἔλαβον αὐτὴν ἐμαυτῷ γυναῖκα, καὶ νῦν ἰδοὺ ἡ γυνή σου ἔναντί σου· λαβὼν ἀπότρεχε.   καὶ ἐνετείλατο Φαραὼ ἀνδράσι περὶ ῞Αβραμ συμπροπέμψαι αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ».

ΓΕΝΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: 1-18:

«ΚΑΙ ἐκίνησεν ἐκεῖθεν ῾Αβραὰμ εἰ γῆν πρὸς λίβα καὶ ᾤκησεν ἀνὰ μέσον Κάδης καὶ ἀνὰ μέσον Σούρ. καὶ παρῴκησεν ἐν Γεράροις.   εἶπε δὲ ῾Αβραὰμ περὶ Σάρρας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀδελφή μου ἐστίν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐστί, μή ποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως δι᾿ αὐτήν. ἀπέστειλε δὲ ᾿Αβιμέλεχ, βασιλεὺς Γεράρων, καὶ ἔλαβε τὴν Σάρραν.   καὶ εἰσῆλθεν ὁ Θεὸς πρὸς ᾿Αβιμέλεχ ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα καὶ εἶπεν· ἰδοὺ σὺ ἀποθνήσκεις περὶ τῆς γυναικός, ἧς ἔλαβες, αὕτη δέ ἐστι συνῳκηυῖα ἀνδρί.   ᾿Αβιμέλεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆς καὶ εἶπε· Κύριε, ἔθνος ἀγνοοῦν καὶ δίκαιον ἀπολεῖς;   οὐκ αὐτός μοι εἶπεν, ἀδελφή μου ἐστί; καὶ αὕτη μοι εἶπεν, ἀδελφός μου ἐστίν; ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν ἐποίησα τοῦτο.   εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς καθ᾿ ὕπνον· κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο, καὶ ἐφεισάμην σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ· ἕνεκα τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆς.  νῦν δὲ ἀπόδος τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτης ἐστὶ καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζήσῃ· εἰ δὲ μὴ ἀποδίδως, γνώσῃ ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰ σά.   καὶ ὤρθρισεν ᾿Αβιμέλεχ τῷ πρωΐ καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε πάντα τὰ ρήματα ταῦτα εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, ἐφοβήθησαν δὲ πάντες οἱ ἄνθρωποι σφόδρα.   καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αβιμέλεχ τὸν ῾Αβραάμ, καὶ εἶπεν αὐτῷ· τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μήτι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἁμαρτίαν μεγάλην; ἔργον, ὃ οὐδεὶς ποιήσει, πεποίηκάς μοι.   εἶπε δὲ ᾿Αβιμέλεχ τῷ ῾Αβραάμ· τί ἐνιδὼν ἐποίησας τοῦτο;   εἶπε δὲ ῾Αβραάμ· εἶπα γάρ, ἄρα οὐκ ἔστι θεοσέβεια ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποκτενοῦσιν ἕνεκεν τῆς γυναικός μου.   καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδελφή μου ἐστὶν ἐκ πατρός, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκ μητρός· ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα.   ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἐξήγαγέ με ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου, καὶ εἶπα αὐτῇ· ταύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεις εἰς ἐμέ, εἰς πάντα τόπον οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ, εἰπὸν ἐμέ, ὅτι ἀδελφός μου ἐστίν.   ἔλαβε δὲ ᾿Αβιμέλεχ χίλια δίδραχμα καὶ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ ἔδωκε τῷ ῾Αβραὰμ καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.   καὶ εἶπεν ᾿Αβιμέλεχ τῷ ῾Αβραάμ· ἰδοὺ ἡ γῆ μου ἐναντίον σου· οὗ ἐάν σοι ἀρέσκῃ, κατοίκει.   τῇ δὲ Σάρρᾳ εἶπεν· ἰδοὺ δέδωκα χίλια δίδραχμα τῷ ἀδελφῷ σου· ταῦτα ἔσται σοι εἰς τὴν τιμὴ τοῦ προσώπου σου καὶ πάσαις ταῖς μετὰ σοῦ· καὶ πάντα ἀλήθευσον.   προσηύξατο δὲ ῾Αβραὰμ πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἰάσατο ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αβιμέλεχ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰς παιδίσκας αὐτοῦ, καὶ ἔτεκον·   ὅτι συγκλείων συνέκλεισε Κύριος ἔξωθεν πᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴκῳ ᾿Αβιμέλεχ, ἕνεκεν Σάρρας τῆς γυναικὸς ῾Αβραάμ».

Η Αγία Γραφή αναφέρει δύο περιστατικά κατά τα οποία ο Αβραάμ με την σύζυγό του την Σάρρα πηγαίνουν στην Αίγυπτο και κατόπιν σε μία πόλη όπου ζούσαν Φιλισταίοι. Και στις δύο περιπτώσεις ο Αβραάμ φοβούμενος ότι θα φονευθεί από τους ντόπιους  εξαιτίας της όμορφης συζύγου του, της ζητάει να μην αποκαλύψει σε κανέναν ότι είναι γυναίκα του και να λένε ότι είναι αδέλφια. Το αποτέλεσμα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις οι Βασιλείς των τόπων εκείνων έλαβαν για γυναίκα τους την Σάρρα. Τόσο ο Αιγύπτιος Φαραώ όσο και ο Φιλισταίος Αβιμέλεχ.

Ο Αβραάμ ήταν πιστός στον Θεό άνθρωπος.  Ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, «ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογημένος» Γένεση 12:2. Ο Αβραάμ εμπιστεύονταν τον Θεό. Ο Αβραάμ εφάρμοσε αυτό που δίδασκαν και οι Αρχαίοι Έλληνες, «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» !

Αν ο Αβραάμ έλεγε ότι η Σάρρα ήταν γυναίκα του υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να τον σκότωναν και να του έπαιρναν και την γυναίκα. Θα είχαμε δηλαδή δύο κακά, φόνο και μοιχεία. Ο Αβραάμ με την τακτική του φρόντισε να αποφευχθεί τουλάχιστον το ένα κακό δηλαδή ο φόνος. Για την αποφυγή της μοιχείας εναπέθεσε τις ελπίδες του στον Θεό. Και όπως θα δούμε πράγματι ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει καμία μοιχεία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ:

1) Ο Αβραάμ δεν εμπιστεύονταν τον Θεό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως προαναφέραμε ο Αβραάμ εφάρμοσε το  «Συν Αθηνά και χείρα κίνει» .

Αν ο Αβραάμ έλεγε ότι η Σάρρα ήταν γυναίκα του υπήρχε μεγάλη πιθανότητα και να τον σκότωναν και να του έπαιρναν και την γυναίκα. Θα είχαμε δηλαδή δύο κακά, φόνο και μοιχεία. Ο Αβραάμ με την τακτική του φρόντισε να αποφευχθεί τουλάχιστον το ένα κακό δηλαδή ο φόνος. Για την αποφυγή της μοιχείας εναπέθεσε τις ελπίδες του στον Θεό.

2) Ο Αβραάμ είπε ψέματα ότι η Σάρρα ήταν αδελφή του !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Η Σάρρα ήταν αληθώς αδελφή του Αβραάμ, δεν είπε ψεύδος ο Πατριάρχης – «καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδελφή μου ἐστὶν ἐκ πατρός, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκ μητρός· ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα». Η Σάρρα ήταν ετεροθαλής αδελφή του Αβραάμ, είχαν τον ίδιο πατέρα αλλά διαφορετική μητέρα. Επίσης εκείνη την εποχή αδελφός/ αδελφή ονομάζονταν και ο συγγενής, (εξαδέλφια , ανίψια).

Στη Γραφή ο Λωτ ονομάζεται ΑΔΕΛΦΟΣ του Αβραάμ ενώ ήταν ΑΝΕΨΙΟΣ του :

Γένεση 13:8 «εἶπε δὲ ῞Αβραμ τῷ Λώτ· μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων μου καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων σου, ὅτι ἄνθρωποι ἀδελφοί ἐσμεν ἡμεῖς».

Γένεση 11:27 «Αὗται αἱ γενέσεις Θάρα· Θάρα ἐγέννησε τὸν ῞Αβραμ καὶ τὸν Ναχὼρ καὶ τὸν ᾿Αρράν, καὶ ᾿Αρρὰν ἐγέννησε τὸν Λώτ.».

Ο Λάβαν είναι θείος του Ιακώβ και όμως ονομάζεται αδελφός του:

« ἐγένετο δέ, ὡς ἤκουσε Λάβαν τὸ ὄνομα ᾿Ιακὼβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησε καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ….  Εἶπε δὲ Λάβαν τῷ ᾿Ιακώβ· ὅτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ, οὐ δουλεύσεις μοι δωρεάν· ἀπάγγειλόν μοι, τίς ὁ μισθός σου ἐστί;» Γένεση 29:13-15.

3) Ο Αβραάμ πήρε για γυναίκα του την αδελφή του !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο Αβραάμ όπως είπαμε πήρε για σύζυγο την ετεροθαλή αδελφή του. Αυτό δεν απαγορεύονταν τότε. Οι σχέσεις μεταξύ στενών συγγενών ήταν ο κανόνας τότε όχι η εξαίρεση. Αργότερα ο Μωσαϊκός Νόμος απαγόρευσε την σχέση μεταξύ στενών συγγενών (« ῎Ανθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ Κύριος» Λευϊτικόν 18:6).

«Προσκαλεσάμενος δὲ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿Ιακὼβ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων· οὐ λήψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων·   ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν, εἰς τὸν οἶκον Βαθουὴλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου καὶ λάβε σεαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός σου» Γένεση 28 : 1-2.

« καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.  καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν» Γένεση 1:27-28.

Τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας παντρεύτηκαν μεταξύ τους.

« ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων» Πράξεις 17:26.

4) Ο Φαραώ και ο Αβιμέλεχ συνουσιάστηκαν με την Σάρρα !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ουδέν ψευδέστερον του ισχυρισμού αυτού ! Ο Θεός δεν επέτρεψε ούτε στον Φαραώ ούτε στον Αβιμέλεχ να διαπράξουν την αμαρτία.

Ας δούμε πρώτα την περίπτωση του Αβιμέλεχ.

«᾿Αβιμέλεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆς καὶ εἶπε· Κύριε, ἔθνος ἀγνοοῦν καὶ δίκαιον ἀπολεῖς;   οὐκ αὐτός μοι εἶπεν, ἀδελφή μου ἐστί; καὶ αὕτη μοι εἶπεν, ἀδελφός μου ἐστίν; ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν ἐποίησα τοῦτο.   εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς καθ᾿ ὕπνον· κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησας τοῦτο, καὶ ἐφεισάμην σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰς ἐμέ· ἕνεκα τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆς».

Αν και ο Αβιμέλεχ πήρε την Σάρρα για γυναίκα του, ο Θεός όμως δεν τον άφησε να την αγγίξει και να διαπράξει αμαρτία. Και ενώ αυτό αναφέρεται ρητώς στην Γραφή, οι συκοφάντες του Αβραάμ λέγουν ότι έγινε δήθεν συνουσία και ο Αβραάμ είχε υλικά οφέλη εξαιτίας της συνουσίας της Σαρράς με τον Φιλισταίο Βασιλιά !!!

Ας δούμε τώρα την προγενέστερη περίπτωση του Φαραώ.

Το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξής : Ο Θεός που κατόπιν εμπόδισε τον Αβιμέλεχ να αγγίξει την Σάρρα θα επέτρεπε στον Φαραώ να την αγγίξει ; Ασφαλώς και ο Θεός ούτε τον Φαραώ άφησε να αγγίξει την Σάρρα !

Λέγει συγκεκριμένα η Γραφή : «καὶ ἤτασεν ὁ Θεὸς τὸν Φαραὼ ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σάρας τῆς γυναικὸς ῞Αβραμ».

Ο Θεός τιμώρησε με σκληρές τιμωρίες τον Φαραώ και την οικογένειά του εξ αιτίας της Σάρρας ! Το δεύτερο λοιπόν πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξής: Γιατί ο Θεός τιμώρησε τον Φαραώ εξ αιτίας της Σαρράς; Τί  έφταιγε ο Φαραώ για να τιμωρηθεί ; Ο Φαραώ αγνοούσε ότι η Σάρρα είχε σύζυγο. Νομίμως την πήρε για γυναίκα. Ο Θεός δεν είναι άδικος ούτε αντιφατικός. Ο Θεός τιμώρησε τον Φαραώ όχι διότι διέπραξε κάτι αμαρτωλό αλλά ακριβώς για να μην διαπράξει την αμαρτία εν  αγνοία του !

Το γεγονός ότι ο Φαραώ (όπως και ο Αβιμέλεχ) αγνοούσε την συζυγία Σάρρας – Αβραάμ, σε συνδιασμό με το κατοπινό γεγονός ότι ο Θεός δεν άφησε τον Αβιμέλεχ να διαπράξει την αμαρτία, αποδεικνύει ότι οι ετασμοί του Θεού προς τους δύο Βασιλείς είχαν τον ίδιο σκοπό : Την αποφυγή της εξ αγνοίας διάπραξη μοιχείας. Οτιδήποτε άλλο σκεφτεί κανείς παρουσιάζει τον Θεό άδικο και αντιφατικό ταυτόχρονα !

Βλέπουμε λοιπόν ότι η φράση της Γραφής «καὶ ἤτασεν ὁ Θεὸς τὸν Φαραὼ ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σάρας τῆς γυναικὸς ῞Αβραμ», αποδεικνύει ότι και στην περίπτωση αυτή συνέβη ότι και κατόπιν με τον Βασιλιά Αβιμέλεχ. Ο Θεός δεν επέτρεψε την διάπραξη της μοιχείας δια τιμωρίας . Δεν τιμωρεί ο Θεός  ανθρώπους αδίκως ! Αν είχε διαπραχθεί η μοιχεία, (εν αγνοία των Βασιλέων ότι η Σάρρα ήταν συνεζευγμένη), προς τί η τιμωρία των δύο  Βασιλέων ; Και άδικη θα ήταν και την αμαρτία δεν θα είχε εμποδίσει !

Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει για τον Φιλισταίο Βασιλέα των Γεράρων Αβιμέλεχ :

 «Καὶ γὰρ ἔτι τῶν ἐν Σοδόμοις ἀκμαζόντων κακῶν, ὁ τῶν Γεράρων βασιλεὺς τὰ αὐτὰ τῷ Φαραὼ τολμῆσαι κατὰ τῆς Σάῤῥας ἐπεχείρησε· καὶ πάλιν ἡ γυνὴ τὴν ἐλεεινὴν ὑπόκρισιν ὑποκρίνεσθαι ἠναγκάζετο, καὶ ἡ ὕβρις εἰς ἔργον ἐξῆλθεν ἂν, εἰ μὴ πάλιν ὁ Θεὸς διεκώλυσεν». (ΛΟΓΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΘΥΜΙΑ ΧΑΛΕΠΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΑΙΜΟΝΟΣ).

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Βασιλιάς των Γεράρων (ο Αβιμέλεχ δηλαδή) επεχείρησε να διαπράξει στην Σάρρα τα ίδια με τον Φαραώ της Αιγύπτου αλλά «πάλιν ὁ Θεὸς διεκώλυσεν», ο Θεός ΠΑΛΙ εμπόδισε την διάπραξη της αμαρτίας. Δηλαδή και τον Φαραώ και τον Αβιμέλεχ εμπόδισε ο Θεός από το να συνουσιαστούν με την Σάρρα. Αναφέρουμε τα λόγια του Ιερού πατρός διότι ορισμένοι αντίχριστοι παραποιούν άλλες φράσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για να υποστηρίξουν ότι η Σάρρα συνουσιάστηκε με τον Φαραώ !

5) Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Αβιμέλεχ έδωσε στον Αβραάμ Δίδραχμα !!! Υπήρχαν Δραχμές στην εποχή του Αβραάμ και μάλιστα στην πόλη των Φιλισταίων  Γέραρα ;;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Την εποχή του Πατριάρχη Αβραάμ δεν υπήρχε ασφαλώς το νόμισμα της Δραχμής, πόσο μάλλον στην περιοχή της μέσης ανατολής ! Το Εβραϊκό κείμενο (Γένεση 20:16) αναφέρει την λέξη κεσέφ כֶּ֙סֶף֙ που σημαίνει κομμάτι ασημιού. Οι Εβδομήκοντα στο εδάφιο Γένεση 20:16  αποδίδουν με την λέξη «δίδραχμα» την Εβραϊκή λέξη «κεσέφ» . Ο  Θεόπνευστος Μωυσής λοιπόν δεν έγραψε για «Δίδραχμα»….. Οι Ελληνιστές Ιουδαίοι μεταφραστές (Εβδομήκοντα) έγραψαν την λέξη «Δίδραχμα» (που υπήρχαν την εποχή που έγινε η μετάφραση των Εβδομήκοντα), για να τους καταλαβαίνουν οι Ελληνιστές Εβραίοι.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com