9 Αυγ 2021

Ἀνατροπὴ εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Ἀρχ. Χρ. Ταμπακοπούλου

 

Ὁ Ἀπ. Πέτρος προειδοποιεῖ ἤδη ὅτι εἰς τὴν ἐποχήν του ψευδοδιδάσκαλοι παρέσυραν τοὺς πιστοὺς καὶ διὰ τοῦτο «συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί, ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου» (Β΄ Πέτρου 2, 22).

Λυπούμεθα καὶ προσευχόμεθα διὰ τὸν Ἀρχιμ. Χρ. Ταμπακόπουλον, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε προσωπικὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν «Ο.Τ.», ἀνακαλῶν τὴν καταδίκην τῶν γραφομένων ὑπ’ αὐτοῦ διὰ τὰ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῆς ἡσυχαστικῆς θεολογίας.

Ἤδη ἡ Ἱ. Μ. Πειραιῶς ἐπελήφθη τοῦ θέματος καὶ παραπέμπει αὐτὸν εἰς Συνοδικὸν δικαστήριον ἐπὶ αἱρέσει. Ὡστόσον, καμμία ἀνακοίνωσις κατὰ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ δημοσιευθέντων ἀπὸ τὰ ἐπίσημα περιοδικὰ τῆς ΔΙΣ «Ἐφημέριος» καὶ «Θεολογία».

Ἡ μὴ καταδίκη αὐτῶν σημαίνει ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ. καθὼς καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ὡς ἄνω περιοδικῶν ἀσπάζονται αὐτὰς τὰς ἀπόψεις; Μήπως πρόκειται διὰ κώδωνα προειδοποιήσεως ὅτι στρώνεται ἡ ὁδὸς τῆς ἐμφανοῦς «ἑνώσεως» μὲ τὸν παπισμόν; Ἀποτελεῖ ὁ Ἀρχιμανδρίτης προπομπὸν τῆς ἐλεύσεως τοῦ Πάπα; Εἶναι τὰ περιοδικὰ αὐτὰ ὄργανα τῆς θεολογικῆς συγχύσεως καὶ λειτουργοῦν ὡς προάγγελοι τῆς ὑποταγῆς εἰς τὴν «Βαβυλῶνα» τῆς Ἀποκαλύψεως, τὴν Ρώμην;

Δημοσιεύομεν ἀκολούθως τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἀρχ. Χρ. Ταμπακοπούλου:

«Πρὸς

Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»

Μὲ ἀφορμὴ τὸ δημοσίευμά σας ποὺ ἀφορᾶ ἐμένα στὸ φύλλο σας μὲ ἡμερομηνία 02/07/2021, ἔχω νὰ σᾶς δηλώσω ὅτι ἐμμένω στὶς ἀπόψεις μου, ὅ,τι ἔγραψα στὸ περιοδικὸ «Ἐφημέριος» καὶ στὸ περιοδικὸ «Θεολογία», ἰσχύει καὶ δὲν ἀνακαλῶ τίποτα. Παρακαλῶ αὐτὸ νὰ τὸ δημοσιεύσετε, ὅπως δημοσιεύσατε καὶ τὸ προηγούμενο.

Ἀρχ. Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος»

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 16 ῃ Ἰουλίου 2021

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς μετά πολλῆς ὀδύνης καί θλίψεως ἀνακοινώνει πρός ἐνημέρωση τοῦ φιλοχρίστου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἑπομένου εἰς τήν ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀποκαλυφθεῖσαν δογματικήν ἀλήθειαν τῆς Ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, ὅτι ὁ ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προερχόμενος Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος, ἐνῶ κατά τήν ἐκδίκαση ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς τήν 25/6/2021 τῆς κανονικῆς του ὑποθέσεως, ὑπέβαλε ἐλευθέρως καί ἀβιάστως δήλωση μετανοίας καί ἀνακλήσεως τῶν κακοδοξιῶν του, ἀπαλλαγείς οὕτω λόγῳ ἐμπράκτου μεταμελείας τῆς προβλεπομένης κανονικῆς ποινῆς, ἐπανῆλθε εἰς τήν κακοδοξίαν του μέ κατατεθεῖσα νέα δήλωσή του τήν 15/7/2021 ἐνώπιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, εἰς τήν ὁποίαν δηλώνει τήν πίστιν καί τήν ἐμμονή του εἰς τήν κατεγνωσμένη ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας αἵρεση τοῦ Βαρλααμιτισμοῦ καί Ἀντιησυχασμοῦ. Κατόπιν αὐτῆς τῆς τραγικῆς ἐξελίξεως τοῦ ὡς εἴρηται, αὐθημερόν κατά τά ὑπό τῶν ἱερῶν Κανόνων καί ὑπό τοῦ εἰδικοῦ περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων Νόμου προβλεπόμενα, ἠσκήθησαν τά κανονικῶς δέοντα διά τήν παραπομπήν τοῦ ἀνωτέρω, λόγῳ ἁρμοδιότητος, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐνεργοποιήθησαν οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 102 τοῦ περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων Νόμου. Σημειωτέον ὅτι τά κανονικά ἀδικήματα πού στοιχειοθετοῦνται ἐκ τῆς εἰρημένης δηλώσεως τοῦ ἐν θέματι, κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας κολάζονται διά τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος καί τῆς ἐπαναφορᾶς εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.

Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»

Δείτε σχετικά και:

-Ανακοινωθέν Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς περί του Ιερομονάχου Χριστοδούλου Ταμπακοπούλου.

-Η Ι.Μητρόπολη Πειραιώς περί του Ιερομονάχου Χριστοδούλου Ταμπακοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com