5 Ιουλ 2021

«Οἱ φιλενωτικοί δέν ἔχουν ψίχα πνευματική»

 

«Οἱ φιλενωτικοί δέν ἔχουν ψίχα πνευματική»

Τοῦ ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

Καὶ ἐφέτος οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἑόρτασαν τὴν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ πρωτοφανῆ ἀντίχριστα μέτρα ποὺ ἐπέβαλαν οἱ ἀντίχριστοι πολιτικοί, καλυπτόμενοι πλήρως πίσω ἀπὸ τὴν σωματική μας ὑγεία.

Ἡ πανδημία λοιπὸν τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ διανύει τὸ δεύτερο ἔτος, καὶ τὰ ἀφεντικὰ τῆς παγκοσμιοποίησης «προφητεύουν» ὅτι θὰ κρατήση ἀκόμα, ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ μὴ κιινδυνεύουν μόνο οἱ πιστοί, ἀλλὰ καὶ ἡ πίστις, ἀπὸ τὰ ἀντίχριστα μέτρα ποὺ λαμβάνον οἱ πολιτικοί. Ἐν μέσῳ λοιπὸν αὐτῆς τῆς πονηρᾶς ἐπιδημίας, μᾶς ἐνέσκυψε ἐσχάτως καὶ ἡ ἀντίχριστη πρόταση τῶν οἰκουμενιστῶν, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ πασχαλίου, διότι ἐφέτος αἰσθάνθηκαν πολὺ μειονεκτικὰ οἱ οἰκουμενιστές, διότι οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ τὸ ἑόρτασαν ἕνα μήνα πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Καὶ «ἀνακάλυψαν» μετὰ ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες, ὅτι ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καταπατεῖ τοὺς ὅρους τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὸ θέμα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα! Ὅταν στὴν ἁγία ὀρθοδοξία μας αἱμορραγοῦν τόσα χρόνια, πρῶτον τὸ ἡμερολογιακὸ σχίσμα, δεύτερον τὸ σχίσμα ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ τρίτον τὸ ἐσχάτως ὀδυνηρὸ οὐκρανικὸ σχίσμα, σὲ τί ἀποβλέπει ἆραγε ἡ παράφρονη ἀνακοίνωση, περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν αἱρετικῶν;!

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ἀναφέρει ρητὰ ὅτι ὁ δημιουργήσας σχίσμα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, οὔτε μὲ τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου δὲν ξεπλένει τὴν ἁμαρτία τοῦ σχίσματος.

Βλέπουμε πλέον καθαρὰ ὅτι καὶ οἱ σημερινοὶ οἰκουμενιστὲς εἶναι πιστὰ ἀντίγραφα καὶ φωτοτυπίες τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ Μασόνων προκατόχων τους, Μελετίου Μεταξάκη καὶ τοῦ Ἀθηναγόρα. Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ λαμβάνουν χώρα στὴν σημερινὴ ἐποχὴ μας δικαιώνεται πλήρως ὁ σύγχρονος Ἅγιός μας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος μὲ παρρησία πολλὴ εἶχε ὁμολογήσει τὰ ἑξῆς: «Μετὰ λύπης μου, ἀπὸ ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό. Ξέρουν ὅμως, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῷ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, διότι δὲν τὸν ἔχουν ἀγαπήσει».

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com