11 Μαΐ 2021

«Casus belli» ἡ ἀποτόλμησις ἀλλαγῆς πασχαλίου!

 

«Casus belli» ἡ ἀποτόλμησις ἀλλαγῆς πασχαλίου!

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος

Μία ἐνορχηστρωμένη ἀπόπειρα ἐκκίνησε καὶ πάλιν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως διὰ τὴν ἀλλαγὴν ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Ὡς μὴ ὤφελε, ἐν μέσῳ ταλανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰ πολιτικὰ μέτρα κατὰ τῆς λατρείας, σημαίνοντα πρόσωπα τοῦ Φαναρίου ἐπανέφεραν τὸ ζήτημα ἐπαναπροσδιορίσεως τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα μὲ πρόφασιν τὴν ἐφετινὴν διαφορὰν ἑνὸς μηνὸς μεταξύ τοῦ παπικοῦ ἑορτασμοῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων. Οὐδενὸς ἐξαιρουμένου παραπέμπουν ὅλοι εἰς τὴν συζήτησιν ποὺ εἶχε γίνει εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ 1997 προκειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ὅτι κάνουν λάθος εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ ὅτι πρέπει νὰ εὑρεθῆ κοινὴ ἡμερομηνία δι’ ὅλους.

Ὁ ἐκλεκτός τοῦ Φαναρίου

Τὴν 31ην Μαρτίου ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν «Φῶς Φαναρίου» εἰς τὴν ἀγγλικὴν καὶ μετέπειτα τὴν 7ην Ἀπριλίου 2021 ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» ἑλληνιστὶ κείμενον τοῦ Ἀρχ. Τελμησσοῦ κ. Ἰὼβ μὲ τί­τλον­ «Πρὸς μία κοινὴ ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα. ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (325)». Ἤδη ἀπὸ τὸν τί­τλον προδηλώνεται ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι καταπατοῦμεν τὰς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συν­όδου καὶ πρέπει νὰ ἐξευρεθῆ τρόπος νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν ὀρθὴν πορείαν! Θλιβερώτερα εἶναι ἐν συνεχείᾳ ὅσα γράφει μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ ἑξῆς:

«…δεδομένου ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι χρησιμοποιοῦν παλαιοὺς πίνακες ἀπὸ τὸ Πασχάλιον, γιὰ νὰ προσδιορίσουν τὴν ἡμερομηνία τῆς πανσελήνου, ποὺ εἶναι λίγες ἡμέρες πίσω ἀπὸ τὰ τρέχοντα ἀστρονομικὰ δεδομένα, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ περιμένουν τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ, γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὸ Πάσχα, γεγονὸς ποὺ ἐξηγεῖ τὸ γιατί μπορεῖ νὰ ὑπάρξει διαφορὰ μιᾶς ἑβδομάδος μεταξύ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα. Ἀλλὰ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, σύμφωνα μὲ τὰ ἀστρονομικὰ δεδομένα, οἱ Ὀρθόδοξοι ἑορτάζουν τὸ Πάσχα τή δεύτερη Κυριακή μετὰ τὴν πανσέληνο τῆς ἄνοιξης, κάτι ποὺ ἔρχεται ἐπίσης σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν κανόνα ποὺ υἱοθετήθηκε στὴ Νίκαια… Ἴσως, ὁ ἑορτασμὸς τῆς 1700ης ἐπετείου τῆς συνόδου τῆς Νίκαιας τὸ 2025 νὰ ἦταν μία καλὴ εὐκαιρία ὑπενθύμισης πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάγκη περὶ ἡμερολογιακῆς μεταρρύθμισης καὶ κοινῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα, προκειμένου οἱ ἴδιοι νὰ παραμείνουν πραγματικὰ πιστοὶ στὶς ἀποφάσεις τῆς πρώτης οἰκουμενικῆς συνόδου. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀνατολικὲς καὶ δυτικὲς ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα θὰ συμπίπτουν ἐκεῖνο τὸ ἔτος πρέπει νὰ ληφθεῖ ὡς ἐνθάρρυνση πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση!»

Ὁ Τελμησσοῦ, ἄλλοτε ἐκπρόσωπος τῆς «Συνόδου τοῦ Κολυμβαρίου», δὲν διστάζει νὰ ὑποδείξη πρὸς ὅλους μας ὅτι οἱ ὑπολογισμοὶ εἶναι λάθος, ὅτι ἀντιτιθέμεθα εἰς τὴν «Σύνοδον τῆς Νίκαιας» κ.ἄ., δηλαδὴ νὰ ἐκθέση τοὺς Ὀρθοδόξους ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερον ἐνώπιον πάντων! Ἀκόμη καὶ ἂν ὑπετίθετο ὅτι ὄντως εἰς τὸ συγκεκριμένον ζήτημα ὑπάρχει σφάλμα, δὲν ἐγκαλοῦνται οἱ αἱρετικοὶ ποὺ ἔχουν καταπατήσει ὅλας τὰς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου, ἀλλὰ οἱ Ὀρθόδοξοι, δι’ ἕν ζήτημα, τὸ ὁποῖον ὡς γνωστὸν δὲν εὑρίσκεται οὔτε εἰς τὸν Ὅρον τῆς Συνόδου οὔτε εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας ποὺ αὐτὴ ἐξέδωσε. Χειρότερον ὅμως εἶναι ὅτι προτείνει «μεταρρύθμισιν»! Δὲν ἐγνώριζε τί συνέβη εἰς τὴν Δύσιν μὲ τὴν «μεταρρύθμισιν»; Εἶναι ἀνίδεος περὶ τῶν ὅσων συνέβησαν, ὅταν ἐδῶ υἱοθετήθη τὸ «Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον»; Σχίσμα θέλει;

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ὁμολογεῖ εἶναι αὐτὸ ποὺ εὑρίσκεται ὡς πόθος εἰς τὸν νοῦν τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τὸ «κλωθογυρίζουν» ἐντὸς των: ὅτι τὸ 2025 θὰ ἀποτελέση ἀφορμὴν διὰ αὐτὴν τὴν «μεταρρύθμισιν». Ἂς εἴμεθα ἑπομένως εἰς ἐγρήγορσιν εἰς τὸ ἑξῆς.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς εἰς τὴν ἰδίαν τροχιὰν

Τὴν 8ην Ἀπριλίου, ἀνηρτήθη βελτιωμένον εἰς τὴν ἐπίσημον σελίδα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς παλαιότερον κείμενον τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἰωάννου Φωτοπούλου, γνωστοῦ οἰκουμενιστοῦ, μὲ τί­τλον «Μερικὲς κοινὲς παρανοήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα». Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Ἡ Νίκαια δὲν ρύθμισε μὲ ἀκρίβεια τὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες, τὶς μεθόδους ἢ τὸ ἡμερολόγιο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ καθοριζόταν ἡ ἐαρινὴ ἰσημερία καὶ ἡ πανσέληνος, ἀλλὰ περίμενε νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ καλύτερη διαθέσιμη ἐπιστήμη γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Πάσχα. Βέβαια, ἡ καλύτερη διαθέσιμη ἐπιστήμη δὲν χρησιμοποιεῖται πλέον γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Πάσχα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὀρθόδοξες ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα νὰ μὴ τηροῦν τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ποὺ καθιέρωσε ἡ Νίκαια… οἱ Δυτικοὶ Χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦν τὸν τύπο ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὴ Νίκαια γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Πάσχα, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν χρειάζεται νὰ περιμένουν τὴν ἑβραϊκὴ γιορτὴ τοῦ Πάσχα προτοῦ συμβεῖ τὸ Ὀρθόδοξο Πάσχα».

Εἰς τὸ ἴδιον τόνον καὶ αὐτὸ τὸ κείμενον κατηγορεῖ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὅτι παραβαίνει τὰ ὁρισθέντα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὁποία εὐαισθησία… καίτοι ἐπικροτεῖ πάντοτε ὅλας τὰς καταπατήσεις τῶν Ἱ. Κανόνων ἀπὸ τὸ Φανάρι. Τὸ ἐπιχείρημα καὶ πάλιν τὸ αὐτό: ὅτι ἐξεκλίναμεν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό… τὴν ἐπιστήμην! Τὸ μεγαλύτερον μάλιστα μέρος τοῦ κειμένου του ἀσχολεῖται μὲ τάς ἡμερομηνίας τῆς ἰσημερίας καὶ τῆς πανσελήνου… Καὶ πάλιν δικαιώνονται οἱ Δυτικοὶ ὡς τηρηταὶ τῆς Ἱ. Παραδόσεως! Ἀπορίας ἄξιον ὅμως εἶναι τὸ νέον στοιχεῖον: νὰ ἐξαιρεθῆ τὸ «ἑβραϊκὸν πάσχα» ἀπὸ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς Ἀναστάσεως, διατί; Διότι τὸ 1997 εἰς τὸ ΠΣΕ δὲν συμπεριελήφθη εἰς τὴν κοινὴν πρότασιν, ἀγνοῶντας πλήρως τὴν ὑπερχιλιετίαν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ ζήτημα.

Τὸ «Οἰκουμενικὸν Κέντρον» τῆς Θεσσαλονίκης

Τὸ «CEMES» ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πανεπιστημιακοῦ κ. Π. Βασιλειάδη καὶ ὑπὸ τὰς εὐλογίας πάντοτε τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, διωργάνωσε τὴν 4ην Ἀπριλίου 2021 «στρογγυλὴ τράπεζα» μὲ θέμα «Κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα. Ἡ ἀπόφαση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου».

Ὁ κ. Βασιλειάδης κατὰ τὴν εἰσαγωγικὴν τοποθέτησίν του ἐπέμεινεν ὅτι ἡ Α΄ Οἰκ. Σύνοδος καθώρισε τὸ Πάσχα «μὲ κριτήρια καθαρὰ ἀστρονομικά», διὰ τοῦτο καὶ «φέτος οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἑορτάζουν σωστὰ», ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι ὄχι. Κατὰ τὴν ἐκτίμησίν του δύο στοιχεῖα περιεῖχεν ἡ ἀπόφασις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου «πρῶτον, ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς καὶ δεύτερον ὁ ἑορτασμὸς μὲ βάση τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ ὄχι μὲ βάση διάφορα ἡμερολόγια… μὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα μὲ βάση τὰ ἀστρονομικὰ φαινόμενα… μὲ βάσει καθαρὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα…». Ἐμμένει ὁ κ. Βασιλειάδης, ὡς καὶ οἱ ὑπόλοιποι, ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἑδραίωσαν ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης τὸν ἑορτασμόν! Εἶναι καθαρῶς προτεσταντικὴ ἡ θέασις αὐτῶν τῶν γεγονότων καὶ διαφαίνεται αὐτὸ, ὅταν ὁ κ. Βασιλειάδης ἀναφέρη ὅτι εἰς κοινὴν πρότασιν τῶν «τριῶν ὁμολογιῶν» εἰς τὴν διάσκεψιν τοῦ Χαλεπίου ἐτέθησαν τρία προαπαιτούμενα «α. ἡ τήρηση τῆς ἀπόφασης τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς, β. ἡ χρήση τῶν πιὸ σύγχρονων μεθόδων ἀκριβείας στὴν ἀστρονομία καὶ γ. νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ὁ μεσημβρινὸς ποὺ περνάει ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ», μὲ τὰ ὁποῖα προέκριναν μία νέαν ἡμερομηνίαν διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα!

Ἡ ἐμμονὴ αὐτὴ διὰ τὴν ἐπιστήμην παρερμηνεύει τὴν βούλησιν τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς ἐχρησιμοποίησαν, δὲν ἑδράσθησαν εἰς τοὺς ἀνθρωπίνους ὑπολογισμοὺς προκειμένου νὰ μὴ δημιουργῆται σύγχυσις διὰ τὴν ἡμέραν ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην. Μήπως θὰ ἐξαρτοῦσαν τὸν λειτουργικὸν κύκλον ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονας; Ἢ μήπως ἦσαν τόσο ἀδαεῖς, ὥστε νὰ μὴ σκεφθοῦν ὅτι τὰ δεδομένα ἀλλάζουν, ἀλλὰ αὐτὸ πού πρέπει νὰ ἀπομείνη ἀνεξαρτήτως τῶν ὑπολογισμῶν εἶναι ὁ κοινὸς ἑορτασμός; Αὐτὸ ἀποδεικνύει τὸ γεγονὸς π.χ. ὅτι εἰς τὸ σύστημα ὑπολογισμοῦ τοῦ Πάσχα ποὺ μᾶς παρέδωσαν τὸ «νομικὸν Πάσχα» δὲν συμπίπτει μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν Ἑβραίων, διότι δὲν τοὺς ἐνδιέφερε νὰ ἐξαρτήσουν τὴν Ἀνάστασιν ἀπὸ τοὺς ὑπολογισμοὺς ἄλλης θρησκείας, ἀλλὰ ἡ ἑνότης. Κατὰ τοὺς Ἁγ. Πατέρας εἶναι ἄλλο τὸ «ἰουδαϊκόν Πάσχα» καὶ ἄλλο τὸ «νομικὸν Φάσκα». Ἐφόσον σήμερα ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς ἀπ’ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἔχει ἐπιτευχθῆ πρὸς τί ἡ ἀνακίνησις τοῦ ζητήματος;

Ἐπειδή, ὡς ὁμολογοῦν, ἐπιθυμοῦν κοινὸν πάσχα μὲ τοὺς αἱρετικούς! Ὁ κ. Βασιλειάδης χαρακτηριστικὰ εἶπε: «Κοινοῦ ἑορτασμοῦ ἔστω καὶ μὴ εὐχαριστιακοῦ»! Δηλαδὴ θέλει νὰ ἀποσυνδέση τὴν ἑορτὴν ἀπὸ τὸ περιεχόμενόν της, διότι ἡ οὐσία εἶναι ἡ κοινὴ Εὐχαριστία, ποὺ προϋποθέτει τὴν κοινὴν πίστιν! Νὰ ἀποστεώσουν τὴν πίστιν μας ἀπὸ τὸ νόημά της!

Εἰς τὴν ἰδικὴν του τοποθέτησιν ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Γρ. Λαρεντζάκης εἶπεν ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν βρεθῆ λύσις, δὲν θὰ γίνη ἀποδεκτὴ, διότι ὅλα ἤρχισαν ἀπὸ μία ἐποχὴν «ἐχθρότητας καὶ μίσους»! Ἰδού, πῶς ὀνομάζει τὴν ἐποχὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων ποὺ ἐναντιώθησαν εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ παπισμοῦ! «Μεταξὺ Ὀρθοδόξου καὶ Καθολικῆς δὲν ὑφίσταται σχίσμα, δὲν ὑπάρχει σχίσμα ἐξ ἐπόψεως κανονικῆς… οἱ διάλογοί μας δὲν εἶναι διάλογοι μεταξὺ Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ διάλογοι ἐντός τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας ἀπὸ παρατάξεις ποὺ δὲν εὑρίσκονται σήμερα σὲ κοινωνία», συνέχισε, «…ὑπάρχουν πάντοτε αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἀρνητές…νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ πολεμικὴ καὶ αὐτὸς ὁ φανατισμός, ὁ φοντεμαντελισμός, ὁ ὁποῖος δὲν βοηθάει κανένα». Διὰ νὰ συμπληρώση ὁ κ. Βασιλειάδης «αὐτοὺς πρέπει νὰ τοὺς περιθωριοποιήσει ἡ Ἐκκλησία, νὰ μὴ ὀρρωδήση πρὸ οὐδενός»!

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγάπη τους καὶ τὸ πανεπιστημιακόν τους ἦθος: ὅστις διαφωνεῖ μὲ τὰ σχέδια τοῦ ΠΣΕ, τὰ σχέδια των, χαρακτηρίζεται ὡς «ἀρνητὴς» καὶ πρέπει νὰ ἐξοβελισθῆ! Ἐπερίσσευσεν ἡ ὑποκρισία!

Πλεὸν ἄνευ προπετάσματος ἀλλὰ προπετῶς ἐκθέτουν τὰ σχέδια των διὰ ἀλλοτρίωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀναστάσεως! Ὁ ἀπὸ κοινοῦ ἑορτασμὸς μὲ αἱρετικοὺς ἀπαγορεύεται ρητῶς καὶ ἐπισύρη ποινὴν καθαιρέσεως καὶ ἀφορισμοῦ. Θὰ ἀντισταθῶμεν εἰς τὴν προσπάθειάν των νὰ παραπλανήσουν τοὺς πιστοὺς ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν εἴμεθα συνεπεῖς ὡς πρὸς τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον καὶ νὰ κατευθύνουν ὅλους πρὸς ὁρατὴν ἕνωσιν τὸ 2025.

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Τελικά κύριε Θεολόγε, super Ορθόδοξε......

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Η Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ για τον εορτασμό του Πάσχα ;;; Και πως εορτάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ;

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ ;;;;

Δώστε παρακαλώ συγκεκριμένες απαντήσεις και αφήστε την καραμέλα περί "Οικουμενισμού" !
Είναι δυνατόν Θεολόγοι να γράφουν τέτοια κείμενα ;;;;;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com