23 Μαρ 2021

Ἡ ἕνωσις, ἢ ψευδοένωσις, ἔχει ἀποφασισθῆ. Ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς μυστικὰ διαβούλια Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, διαβούλια πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς φύσεως, ὧν ἐγκέφαλος ὁ Πάπας.

Οἱ φύλακες ἀγρυπνοῦν! 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνος μὲ τὴν χαρακτηριστικὴν μαχητικότητά του ἔγραφε πρὸ ἐτῶν:

Συνέδρια θεολογικά, συναντήσεις ἱεραρχῶν καὶ εἰ τί ἄλλο καθ' ἠμᾶς εἶναι προσχήματα τοῦ Παπισμοῦ. Ἂς μὴ ἀπατώμεθα ὡς ἀνόητα ὀρνίθια πρὸ τῆς μεταμφιεσμένης ἀλώπεκος τῆς Ρώμης. Ἡ ἕνωσις, ἢ ψευδοένωσις, ἔχει ἀποφασισθῆ. Ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς μυστικὰ διαβούλια Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, διαβούλια πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς φύσεως, ὧν ἐγκέφαλος ὁ Πάπας. Τὸ δὲ σχέδιον πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ ἐξελίσσεται κατὰ φάσεις καὶ στάδια ἐν ἀγνοία τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκπληκτος μίαν πρωΐαν θὰ ἀκούση ὅτι ἡ ἕνωσις ἐπετεύχθη!

Προοίμιον δὲ αὐτῆς εἶναι αἳ κoιναι προσευχαὶ ὀρθοδόξων μετὰ δυτικῶν, τὰς ὁποίας κατὰ περίεργον τρόπον θέλουν τινὲς νὰ δικαιολογήσουν... Δὲν εἶναι ὑπερβολή, ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι εὔρισκομεθα εἰς τὸ κύκλωμα φοβερῶν ἥμερων διὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. Συντελεῖται εἰς βάθος καὶ ἔκτασιν προδοσία, τὴν ὁποίαν δὲν δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν! (41).

Τὰ λόγια του Σεβασμιωτάτου μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν προφητικά. Ἡ γνώμη, ὅτι κάποια σκοτεινὰ κέντρα, πιθανῶς τῆς διεθνοῦς Μασσωνίας, κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς βεβιασμένες καὶ ἀντικανονικὲς ἐνέργειες μερικῶν Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, κατακτᾶ ὅλο καὶ μεγαλύτερον ἔδαφος μεταξὺ τῶν πιστῶν, ποὺ ἀγαποῦν ἀληθινὰ τὴν Ἐκκλησίαν. 

Οἱ πιστοί, ὄχι αὐτοὶ ποὺ ζοῦν καὶ εὐημεροῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἂλλ' ὅσοι ζοῦν καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν, διαισθάνονται τὸν κίνδυνον καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ φράξουν τὸν δρόμον σ' ἐκείνους, ποὺ προχωροῦν σὲ παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Δύσιν. Σὲ μίαν Δύσιν κατ' ὄνομα χριστιανικήν. Στὴν Δύσιν, ἡ ὁποία ὡς Παπισμὸς ἔθεοποιησεν ἕνα ἄνθρωπον, τὸν Πάπαν, καὶ ὡς Προτεσταντισμὸς ἔθεοποιησε τὸ ἀνθρώπινον λογικόν, ἀρνεῖται τὸ θαῦμα καὶ δὲν διστάζει νὰ ὁμιλήση καὶ περὶ θανάτου τοῦ Θεοῦ. Τὸ δὲ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» «ἀσχολεῖται σήμερον περισσότερον μὲ κοινωνικὰ θέματα καὶ ὀλιγώτερον μὲ τὴν ἀνεύρεσιν τῆς ἀληθείας» (42).

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ σέλ.275, 276 41. Καντιώτου, Ἀντιπαπικά, σέλ. 146-147. 42. Γάλλος Ἀρχιμανδρίτης π. Πλακίδας Desseille, σέλ. 46, 138, 153, 155. hristospanagia3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com