2 Οκτ 2020

Τί θέση εἶχε πάρει ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν (Ι.Σ.Α.) γιά τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας καί τήν μετάδοση ἀσθενειῶν!

 

Τί θέση εἶχε πάρει ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν (Ι.Σ.Α.) γιά τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας καί τήν μετάδοση ἀσθενειῶν!

(βίντεο π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου)

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ἐπειδή ζοῦμε σέ πονηρούς καιρούς, καλό εἶναι στήν φαρέτρα τῶν ἐπιχειρημάτων του ὁ κάθε σκεπτόμενος πολίτης νά διαθέτει πάντοτε χῶρο καί γιά τά ἴδια τά ὅπλα τῶν ἀντικειμένων (ἀνθρώπων)  τῆς ἀλήθειας, τοῦ Θεοῦ, τῆς Πατρίδας, τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς κοινωνίας, τῶν ἀξιῶν, δηλαδή τίς δικές τους κατά καιρούς ἐνέργειες καί τά δικά τους κατά καιρούς λεγόμενα.

Κι ὅποτε χρειάζεται νά τά ἀνακαλεῖ καί νά τά ἐξαπολύει σέ αὐτούς πού κατά τό δοκοῦν καί τά χαμερπά μικροσυμφέροντά τους δέν διστάζουν νά τά ἀλλάζουν οἱ ἴδιοι χωρίς στοιχειώδη αἰδώ, προκειμένου νά ὑλοποιήσουν σχέδια ξένα πρός κάθε ἠθική!

Τούς τελευταίους μῆνες ἐπί κορωναϊοῦ πολλάκις γίναμε θεατές καί ἀκροατές ἀντιφάσεων σέ ἐνέργειες καί λόγους ἐκ πολιτικῶν καί «εἰδικῶν», πρᾶγμα πού δικαιολογεῖ πᾶσα εὔλογη καχυποψία καί δυσπιστία ἀπό τήν πλευρά τῶν πολιτῶν.

Δέν γίνεται ἀπό τήν μία πλευρά ἡ Πολιτεία μέ τούς «εἰδικούς» της νά ἀπαιτοῦν τήν κοινωνική ἐμπιστοσύνη καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά νά αὐτοαναιροῦνται  διά τῶν ἔργων τους καί διά τῶν λόγων τους χάνοντας κάθε ἀξιοπιστία (βλέπε π.χ. ἀντίθετες δηλώσεις περί μάσκας, πρότερες καί μεταγενέστερες, βλέπε π.χ. νόμους κατά τοῦ συνωστισμοῦ καί περί ἀποστάσεων πού καταπατοῦνται ἀπό τούς ἴδιους στά ἐν πλήρει λειτουργίᾳ Σχολεῖα καί στά σήριαλς κι ἐκπομπές τῆς τηλεόρασης κ.ἄ. …).

Κατόπιν τέτοιων ἀντιφάσεων κι ἀνακολουθίας λόγων καί ἔργων, δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα νά δυσαρεστοῦνται μέ τίς εὔλογες ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου.

Πρόσφατα, γίναμε θεατές δηλώσεων περί πειθαρχικῶν διώξεων τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν πού συμμετεῖχαν σέ παγκόσμιο τηλεσυνέδριο γιά τήν πανδημία καί κυρίως ἀπό τόν Ι.Σ.Α. (Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν).

Δεῖτε ἐδῶ:

«Ἄλλο πρᾶγμα ἡ νομιμότητα κι ἄλλο ἡ ἀντισυνταγματική ἀνελευθερία λόγου διά πειθαρχικῶν καί ποινικῶν ἀπειλῶν! http://aktines.blogspot.com/2020/09/blog-post_140.html

Κι ἐπειδή ὅλο αὐτό τό διάστημα οἱ δαιμονικές δυνάμεις διά τῶν ὀργάνων τους ἔχουν λυσσάξει νά προσβάλλουν βλασφήμως τά Ἱερά καί Ὅσια μέ πόλεμο γιά τούς ἀνοιχτούς Ναούς, τήν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας καί τῶν Μυστηρίων, τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν, τήν μασκοφορία, τήν προσκύνηση τῶν ἀγίων εἰκόνων καί τίς λιτανεῖες τους, τήν ὀρθόδοξη στάση καί τόλμη κάποιων ρασοφόρων στήν τρέχουσα κατάσταση,  τήν ἁγία λαβίδα καί αὐτό τό ἴδιο τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, βγάζω ἀπό τήν φαρέτρα μου τήν πρό ὀλίγων ἐτῶν (1988) δήλωση τοῦ  Ι.Σ.Α. γιά τήν Θεία Κοινωνία καί τό κατά πόσον εἶναι αἰτία μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν.

Ἡ τοποθέτηση τοῦ Ι.Σ.Α.  ἀποτελοῦσε ἀπάντηση σέ ἐπίθεση κατά τοῦ τρόπου Θείας Μετάληψης ἑνός βλάσφημου βουλευτῆ ἐκ τοῦ παρελθόντος,  τόν ὁποῖον δυστυχῶς μιμοῦνται κατά καιρούς πολλοί πολιτικοί, ἐπιστήμονες κι ἄλλοι ἐπιφανεῖς τῆς κοινωνίας ὡς ταλαίπωρα ὄργανα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, πολεμῶντας συνειδητά κι ἀσυνείδητα τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Πρίν, λοιπόν, προλάβει ὁ Ι.Σ.Α.  νά πέσει κι αὐτός σέ ἀντιφάσεις πού ἀφοροῦν τήν Θεία Κοινωνία, ἐπειδή ἔχει κρατήσει ἔνοχη σιγή ἰχθύος στό θέμα τῆς Θείας Μεταλήψεως καί τίς μεταδοτικές ἀσθένειες ἐδῶ καί μῆνες, ἀφήνοντας τά ἀντίχριστα ὄρνεα ἐντός κι ἐκτός χώρου ἰατρικῆς νά λιμαίνονται τό ὕψιστο Μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κι ἐπειδή τώρα ἐπιπλέον δείχνει τά αἱμοβόρα νύχια του στούς Ἕλληνες Ἰατρούς πού τολμοῦν νά διαφωνήσουν σέ κάποια ζητήματα πού ἀφοροῦν τόν κορωναϊό, ἐκθέτω τήν δική του τοποθέτηση γιά τό ζήτημα αὐτό διά γραφίδος τοῦ τότε Ἀντιπροέδρου του κ. Ἀθανασίου Ἀβραμίδη, Ἐπίκουρου Καθηγητῆ τῆς Ἰατρικῆς:

«Ἐλάβαμεν τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν διά τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας καί τούς κινδύνους μεταδόσεως ἀσθενειῶν.

κ. Διευθυντά,

εἰς ἀπάντησιν ἐπί ἐρωτήσεως εἰς τήν Βουλήν σχετικά μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν καί τούς κινδύνους μεταδόσεως ἀσθενειῶν, ὑποβάλλονται τά ἀκόλουθα πρός ἐνημέρωσιν τοῦ ἀναγνωστικοῦ σας κοινοῦ.

Εἰς τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων κατετέθη ἐρώτησις ἀπό τόν βουλευτήν κύριον Ἀγοράστη, μέ τήν ὁποία πρῶτα καταφέρεται γιά τό «θλιβερό κι ἀπαράδεκτο φαινόμενο· τό κουταλάκι» (ἐννοεῖ τήν ἁγία λαβίδα τῆς Θείας Μεταλήψεως), νά μπαίνει στό στόμα γέροντα ἤ γερόντισσας 80, 90 ἐτῶν μέ σάπια δόντια καί στήν συνέχεια στό τρυφερό στοματάκι τοῦ βρέφους τῶν 6 μηνῶν ἤ τοῦ νηπίου 2 ἤ 3 ἐτῶν, γεγονός πού προκαλεῖ ἀποστροφή, προβληματισμό κι ἀνησυχία γιά μεθόδους ἀναχρονιστικές κι ἐπικίνδυνες στήν σύγχρονη κοινωνία καί δημόσια ὑγεία.

Ὕστερα δε, ἐρωτᾶ ἄν αὐτό τελεῖ ὑπό τήν ἔγκρισιν καί τήν ἀνοχή τοῦ Ὑπουργείου καί ποιές εἶναι οἱ ἀπόψεις τῶν Ἰατρικῶν Συλλόγων καί κυρίως τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου τῆς Ἀθῆνας.

Προφανῶς, ὁ ἐρωτῶν βουλευτής δέν γνωρίζει ὅτι τό θέμα αὐτό εἶναι παμπάλαιον κι ὅτι ἐπ’ αὐτοῦ κατά καιρούς ἔχουν λάβει θέσιν οἱ πάντες!

Πρόκειται δέ γιά ἕνα θέμα Πίστεως κατ’ ἐξοχήν καί ἐλάχιστα ἰατρικόν!

Διότι εἶναι θέμα ἐπενεργείας ὑπερφυσικῶν πνευματικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες βρίσκονται πέρα ἀπό τό πεδίον ἐρεύνης καί τίς δυνατότητες τῆς ἐπιστήμης!

Ὁ πιστός προσέρχεται διά νά κοινωνήσει μετά φόβου Θεοῦ, Πίστεως καί ἀγάπης. Πίστεως σέ Ἐκεῖνον πού εἶπε· «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» καί εἶναι πεπεισμένος ὅτι μεταλαμβάνει Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ!

Προσέρχεται δέ μέ συντριβή καρδίας στό Ἄγιον Ποτήριον, στό Ποτήριον τῆς Ζωῆς ἵνα λάβει Χριστόν, Σωτῆρα καί Ζωή ἀπό τήν Πηγή τῆς Ζωῆς, ὄχι δέ θάνατον!

Στό ὄνομα τῆς Πίστεώς του καί στήν ἀξιοπιστία τοῦ Θεοῦ του, τοῦ εἶναι ἀδιανόητον ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός ὁ ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί» κι ἀπό ἀγάπην διά τόν ἄνθρωπον ἀνέβηκε στόν σταυρό, θά ἐπέτρεπε ποτέ νά μεταδοθεῖ στόν μεταλαμβάνοντα μιά ὁποιαδήποτε ἀρρώστεια μέ τό ἴδιο Του τό Σῶμα, μέ τό δικό Του Αἷμα, ὅταν μ’ αὐτά τόν ἁγιάζει!

Ἑπομένως, διά τόν πιστόν πρόβλημα δέν ὑπάρχει!

Ἐκεῖνοι, ὅμως, οἱ ὀποῖοι ἀμφιβάλλουν ἤ φοβοῦνται μήν πάρουν κάποια ἀρρώστεια μέ τήν Θεία Κοινωνία, ὅσοι δέν πιστεύουν στήν οὐσία τῆς Θείας Κοινωνίας, αὐτοί πού δέν ἔχουν λόγο νά μεταλάβουν, καί εἶναι δικαίωμά τους, νά ἀπέχουν.

Ἄς ἀφήσουν ὅμως τούς ἄλλους ἥσυχους!

Εἶναι μάλιστα παρατηρημένο ὄτι οἱ μή πιστεύοντες εἶναι κυρίως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι περισσότερον ὁμιλοῦν διά τούς κινδύνους ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Ὅπως καί τό ὅτι κόπτονται «γιά τό καλό τῶν πιστῶν». Ἐξ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν πολεμικήν ἐναντίον τῆς Πίστεως.

Πάντως, ἰατρικῶς δέν ὑπάρχει οὔτε μία βεβαιωμένη περίπτωσις ἁπλοῦ πιστοῦ στόν ὁποῖον νά ἔχει μεταδοθεῖ ἀρρώστεια μέ τήν Θεία Μετάληψη! Οὔτε καί Ἱερέως, ὁ ὁποῖος μάλιστα μετά τήν Κοινωνίαν τῶν πιστῶν κάνει «τήν κατάλυση» καί καταπίνει ὅλα τά ὑπόλοιπα τῆς Θείας Κοινωνίας μέχρι τρυγός, μαζί μέ ὅ,τι ἀπό τό στόμα τοῦ κάθε μεταλαμβάνοντος διά τῆς ἁγίας λαβίδας κατέληξε στό Ἅγιο Ποτήριο.

Οὔτε ἀκόμη καί τότε πού ἔβραζε ἡ φυματίωση, ἐθέριζε ἡ σύφιλη καί ἡ λέπρα ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη. Τά ἴδια προφανῶς θά ἴσχυαν ἄν ἐτίθετο θέμα καί γιά τό ΑIDS.

Δεδομένα τά ὁποῖα νά ὁδηγοῦν τήν ἰατρική σέ παρέμβαση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!   

Σέ θέματα Πίστεως, ἄλλωστε, ὅταν μάλιστα πρόκειται γιά τά Μυστήρια τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως δέν εἶναι εὐχερές νά ἐπεισέλθει ἡ Ἰατρική, διότι τά Μυστήρια τελοῦνται μέ τήν ἐπενέργεια πνευματικῶν δυνάμεων, οἰ ὁποῖες εἶναι ἐκτός τοῦ πεδίου τῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης, ἄρα καί τῆς Ἰατρικῆς!

Ἑπομένως, τό θέμα παραμένει στίς ἁρμοδιότητες τῆς Ἐκκλησίας νά ἐπιλέγει τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους θά διεκπεραιώνει τήν ἀποστολή της.

Σύγκρουση μεταξύ ἐπιστήμης καί Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει, παρά μόνο στούς ἔχοντες τρικυμία ἐν κρανίῳ.

Ἐφόσον ἀμφότερες ἐξυπηρετοῦν τήν ἀλήθεια, ὁπωσδήποτε δέν κινοῦνται ἐπί διαφορετικῆς βάσεως καί σέ διαφορετικά ἐπίπεδα.

Χρειάζεται, βεβαίως, ἐπίγνωση τῶν ὁρίων ἑκάστης καί ἀλληλοσεβασμός στήν τήρηση τῶν ἀποστάσεων ἐκατέρωθεν».

(Ἀπομαγνητοφώνηση: Μαρία, Ἐκπαιδευτικός)

Ὁλόκληρη τήν παραπάνω θέση τοῦ Ι.Σ.Α. ἀπομαγνητοφώνησα ἀπό ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, ὅπου καλό θά ἦταν νά ἀκούσουμε, ἐδῶ:

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (Α') - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

https://www.youtube.com/watch?v=C4gxRZYgpRY

Δείτε

-π. Αθανάσιος Μυτιληναίος : «Θεία Κοινωνία και μεταδοτικές ασθένειες...»

-π. Αθανάσιος Μυτιληναίος : Άγιον Ποτήριον και μολυσματικότης (Μέρος 2ον)

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλό είναι να παραπέμπουμε στις πηγές του υλικού μας και να μην το παρουσιάζουμε ως προϊόν δικής μας έρευνας και βολή από τη φαρέτρα μας. Ξέρουμε ότι η απάντηση του κ. Αβραμίδη έχει δημοσιευτεί από τις αρχές Μαρτίου κι έπειτα. Αυτά στα πλαίσια του εδραιωμένου πλέον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την διακίνηση πληροφοριών και ιδεών στο διαδίκτυο.

Μαρία είπε...

Ἀγαπητέ, ἀγαπητή

δέν μπορῶ νά γνωρίζω ὅ,τι ὑπάρχει στό διαδίκτυο.
Ἔκανα χθές τήν ἀπομαγνητοφώνηση ἀπό τό βίντεο πού παραπέμπω, τό ὁποῖο καί ἄκουσα χθές.
Γράφω πολυτονικά, γι' αὐτό εἶναι στό πολυτονικό καί ἡ ἀπομαγνητοφώνηση.

Ἄν ὐπάρχει κι ἀπό κάποιον ἄλλον ἡ ἀπομαγνητοφώνηση παλαιότερα (πού ἐνημερώθηκα ἀπό ἐδῶ στό ἀκτίντες ὅτι ὑπάρχει σέ μονοτονικό), καλῶς. Ἔτυχε καί ἄς πάρει ὅλα τά εὔσημα. Δέν εἶναι αὐτός ὁ στόχος μου.

Ἄν διαβάζατε τά ἄρθρα μου, θά εἴχατε γνώση ὅτι πάντα παραπέμπω.
Δέν ἔχω νά κερδίσω κάτι, ὤστε αὐτήν τήν φορά ἀπό τά δεκάδες ἄρθρα μου νά μήν τηρήσω τήν δεοντολογία καί νά ἐκτεθῶ χωρίς λόγο.

Τέλος,
ἡ φαρέτρα μου δέν εἶναι οἱ δηλώσεις ἄλλων, οἱ ὁποῖες ἀνήκουν σ' αὐτούς, ἀλλά ὁ τρόπος πού πρέπει νά σκεφτόμαστε καί νά ἐνεργοῦμε, καθώς καί νά διαχειριζόμαστε αὐτά πού οἱ ἄλλοι σκέπτονται κι ἐνεργοῦν γιά ὠφέλεια δική μας καί τῶν συνανθρώπων μας.

Φοβᾶμαι ὅτι ὄχι μόνο εὔκολα ἀδικεῖτε, ἀλλά καί δέν συλλάβατε κἄν τό πνεῦμα μου.

Νά εἶσθε καλά.

Μαρία είπε...

Ἐπίσης ἀγαπητέ,ή,

μπορεῖ νά σᾶς διαβεβαιώσει καί τό παρόν ἱστολόγιο περί ὅσων σᾶς ἔγραψα.
Δέν εἶχε βάλει ἀρχικῶς στήν πρωινή δημοσίευση τοῦ ἄρθρου μου τό "Ἀπομαγνητοφώνηση Μαρία, Ἐκπαιδευτικός", οὔτε τό βίντεο τοῦ π. Μυτιληναίου πού ἀπομαγνητοφώνησα, ἴσως θεωρῶντας ὅπως ἐσεῖς πώς ἔκανα ἀντιγραφή ἀπό κάπου (πιθανόν κι ἀπό τό ἴδιο τό ἱστολόγιο πού παραπέμπει καλῶς στήν ἀνάρτηση τοῦ Μαρτίου πού δέν εἶχα δεῖ), παρόλου πού δέν νομίζω πώς ὑπάρχει πολυτονική ἀπομαγνητοφώνηση.

Σέ δεύτερη φάση, ἀφοῦ ἐξήγησα πώς δέν ἔχω λόγο νά ἀντιγράψω ἀπομαγνητοφώνηση ἄλλου, πού ἐπίσης δέν ἤξερα ἄν ὑπῆρχε στό διαδίκτυο (δέν ἔχω χρόνο νά ψάχνω τά πάντα), ζήτησα ἐκ νέου νά μπεῖ ὀπωσδήποτε τό βίντεο τοῦ π. Μυτιληναίου καί ΟΧΙ τό ὄνομά μου στήν ἀπομαγνητοφώνηση, παρόλου πού λέω τήν ἀλήθεια.
Ὁ παρών ἱστολόγος, τό ἔβαλε ἐκ τῶν ὑστέρων, προφανῶς γιατί μέ πίστεψε ὁ ἄνθρωπος.

Μπορεῖ νά διαβεβαιώσει αὐτά πού γράφω κι ἔχει τό ἐλεύθερο ἀπό ἐμένα νά δημοσιεύσει καί τά δύο μέηλ πού τοῦ ἔστειλα ἐπί τοῦ θέματος.

Αὐτά, γιά νά μήν σκανδαλίζονται οἱ ἀναγνῶστες.

Βάλτε βγάλτε τό ὄνομά μου ἀπό τήν ἀπομαγνητοφώνηση, μοῦ ἀρκεῖ νά ἀκουσθεῖ ἡ ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου ὁλόκληρη γιατί ἀξίζει πραγματικά καί φυσικά νά ξαναδιαβασθεῖ ἡ ἀπάντηση τοῦ Ι.Σ.Α..
Ὅταν κατηγοροῦμε κάποιον, θά πρέπει νά μποροῦμε νά τό ἀποδείξουμε πρῶτα στό ἑαυτό μας καί μετά νά τόν διαπομπεύουμε καί δημοσίως.

Σᾶς εὐχαριστῶ.


Ανώνυμος είπε...

Η συγκεκριμένη συντάκτρια αρθρογραφεί για το ακτίνες.
Σιγά να μην αντέγραψε μία ωραία πρωία ένα απόσπασμα από το ακτίνες για να του το στείλει πίσω ως άρθρο για δημοσίευση, χωρίς παραπομπή σε αυτό.
Έτσι, για να σκοτωθούνε μεταξύ τους στα καλά καθούμενα.

Και μόνο αυτή η λογική σκέψη, θα αρκούσε για να φανεί η σύμπτωση και η απουσία αντιδεοντολογίας.

Τελικά κατάφεραν να μας κάνουν ζημιά στον εγκέφαλο και να μην παίρνουμε ορθές στροφές.

Unknown είπε...

Ο κ. Αλκιβιάδης Βατόπουλος δήλωσε χθες ότι ο ιός δεν μεταδίδεται με τη θεία Κοινωνία, ούτε καν με τα τρόφιμα, αλλά μόνο με τα αερολύματα, τα σταγονίδια που αιωρούνται στον αέρα.

Ανώνυμος είπε...

Η απομαγνητοφώνηση είναι στην πολυτονική, οπότε δεν τίθεται θέμα αντιγραφής. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού.

Υπάρχει το διαθέσιμο βίντεο που διαβάζεται η δήλωση ΙΣΑ και αποτελεί αρχική πηγή για τον οποιονδήποτε συντάκτη, αρκεί να αναφέρεται, πράγμα που εδώ έγινε.

Επίσης θα είναι αντιδεοντολογική η αναπαραγωγή της πολυτονικής έκδοσης από ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο χωρίς αναφορά στην πηγή του συντάκτη.

Το άρθρο είναι πρωτότυπο και δεν έχει σχέση με αντιγραφές επειδή παρουσιάζει κοινό κείμενο που χρησιμοποίησαν κι άλλοι σε μονοτονική έκδοση.

Αν σερφάφετε, θα βρείτε λίγα τρανταχτά ονόματα χριστιανικών σάιτ που χρησιμοποίησαν το μονοτονικό κείμενο ή μέρη του χωρίς καμία πηγή από πού το άντλησαν, αλλά όλοι τα προσκυνούν ως αλάνθαστα! Εδώ υπάρχει η πηγή που χρησιμοποίησε ο συντάκτης. Το βίντεο. Οπότε δεν υπάρχει θέμα αντιδεοντολογίας.
Μάλλον είναι επιλήψιμες οι κατηγορίες που ακυρώνονται.

Ας προσέξουμε την κενοδοξία.

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Αν ο ιατρικός σύλλογος βγει και πει άλλα από αυτά που πρέσβευε είναι υποχρεωμένος να παραθέσει τις ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και τις ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που μεσολάβησαν για να πούνε διαφορετικά πράγματα!

Όχι μόνο να τα παρουσιάσουν, αλλά να είναι πολλά για να είναι έγκυρα, έγκριτα, να υποστηρίζονται δια υπογραφής πολλών ιατρών και να μας δείξουν και αυτούς που ασθένησαν ή πέθαναν από την θεία κοινωνία!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com