20 Σεπ 2020

Tό νεοταξικό τρύκ «Κουμουτσάκος» γιά νά διασύρουν καί νά σταματήσουν τήν Θεία Κοινωνία!

 

Tό νεοταξικό τρύκ «Κουμουτσάκος» γιά νά διασύρουν καί νά σταματήσουν τήν Θεία Κοινωνία!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Σᾶς ἔχω πεῖ πολλάκις πώς οἱ νεοταξίτες ἔχουν μάστερ στά ψυχολογικά καί ἐπικοινωνιακά τρύκς!

Κοιτάξτε τώρα πῶς ἐμπαίζουν τήν νοημοσύνη μας προκειμένου νά ἐξαπολύσουν πάλι, διᾶ τῆς πλαγίας ὁδοῦ αὐτήν τήν φορά, τό ὕψιστο καί σωτηριοδέστερο Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας!

Οἱ πολιτικοί ἡγέτες μας ἔστησαν αὐτήν τήν φορά ἕνα σκηνικό ἐκ τῶν ἔσω, προκειμένου νά γίνουν πιό πειστικοί!

Δηλαδή χρησιμοποίησαν ἕνα ὑπουργικό πρόσωπο τῆς Κυβερνητικῆς ὁμάδας, ὥστε νά περάσουν ὑποσυνείδητα στήν κοινωνία καί στά μυαλά τῶν πολιτῶν πώς εἶναι «ἀντικειμενικοί», «φερέγγυοι», «ἀνιδιοτελεῖς», «δίκαιοι» καί «εἰλικρινεῖς»!

Σκηνοθέτησαν τόν Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Μετανάστευσης καί Ἀσύλου κ. Γιῶργο Κουμουτσάκο νά μεταλαμβάνει σέ Ἐκκλησία στό Ψυχικό.

Ὁ κ. Κουμουτσάκος δήλωσε πώς μετέλαβε «αὐθόρμητα» καί «εἰλικρινά» γιατί ἦταν ἡμέρα τῶν γενεθλίων του.

Ἔχω κάποιες ἀπορίες. Ἀρχικά πολλές θά θεωρηθοῦν πώς ἀπαντῶνται βάσει λογικῆς κι ἀποτελοῦν εὐξήγητες συμπτώσεις. Θά καταλήξω ὅμως στό τέλος.

Ἐρώτηση πρώτη:

Πῶς βρέθηκε κάμερα καί πρόλαβε νά βγεῖ στήν κατάλληλη στιγμή ὥστε νά ἀποθανατίσει τό «τυχαῖο» γεγονός, καθώς καί πῶς ἤξερε αὐτός πού φωτογράφησε ποιόν θά φωτογράφιζε, σέ ποιά στιγμή καί σέ ποιόν Ναό;

Καί ἄς ποῦμε πώς ἔτυχε ἀπό κάποιον ἐκκλησιαστικό δημοσιογράφο πού ἔτυχε νά εἶναι ἐκείνη τήν ἡμέρα καί τυχαίως στόν συγκεκριμένο Ναό καί τυχαίως στήν συγκεκριμένη στιγμή, τυχαίως χωρίς εἰδοποίηση ἄνωθεν.., ἄν καί δέν εἶναι γνωστό κάτι τέτοιο.

Ἐρώτηση δεύτερη:

Πῶς ἀποθανατίστηκε τόσο καθαρά καί ξάστερα καί χωρίς ἐμπόδια ἡ στιγμή πού μεταλαμβάνει ὁ κ. Κουμουτσάκος;

Ἐπιπλέον, ἁπλοί πολίτες ἐκκλησιαζόμενοι πιστοί γνωρίζουν τόσο καλά τόν κ. Κουμουτσάκο κι ἐπίσης τήν στιγμή πού μεταλαμβάνει τό ποίμνιο καί εἶναι ἡ πιό ἱερή στιγμή ἔχει ὄρεξη κάποιος ἁπλός πιστός νά βγάλει τό κινητό του ἤ τήν φωτογραφική κάμερα (ἀλήθεια, γιατί τήν ἔχει πάρει μαζί του στήν ἐκκλησία;…) γιά νά τόν φωτογραφίσει τήν στιγμή πού κοινωνεῖ; Γιά ποιόν λόγο; Εἶναι τόσο συνταρακτικό γεγονός αὐτό γιά ἕναν ὁποιονδήποτε ἐκκλησιαζόμενο, ἤ τόσο συνταρακτικό πρόσωπο ὁ κ. Κουμουτσάκος;…

Ἐρώτηση τρίτη:

Πότε πρόλαβαν κι ἔγιναν γνωστά τό γεγονός καί ἡ φωτογραφία τόσο γρήγορα στά Μ.Μ.Ε. καί στό διαδίκτυο καί συνεπικουρικά, ὅλως τυχαίως…, μέ τίς πρόσφατες καί πάλι ἐπιθετικές δηλώσεις τοῦ γνωστοῦ κ. Δερμιτζάκη κατά τῆς Θείας Κοινωνίας;


Ἐρώτηση τέταρτη:

Πότε πρόλαβε ὁ κ. Κουμουτσάκος, πού σημειωτέον δέν γνωρίζουμε ἄν ἔχει κοινωνήσει ποτέ πρίν στήν ζωή του…, γιατί δέν τόν φωτογράφισε καί κανείς…, νά «μετανοήσει» βλασφήμως καί σημειωτέον δημοσίως, χωρίς καμία ἐνοχή καί κάνοντας στροφή 180 μοιρῶν;

Ἐρώτηση πέμπτη:

Ὁ κ. Κουμουτσάκος δήλωσε στήν Κυβέρνηση πώς θά ἐκκλησιασθεῖ καί θά μεταλάβει ἐκείνη τήν ἡμέρα; Ἄν ναί, γιατί δέν τόν σταμάτησαν καί δέν τοῦ εἶπαν ἀπό πρίν αὐτά πού τοῦ ἔσυραν μετά; Ἄν πάλι δέν ἐνημέρωσε κανέναν, τόν χρησιμοποίησαν ἐν ἀγνοίᾳ του γιά νά ἐνισχύσουν τόν πόλεμο κατά τῆς Θείας Κοινωνίας ἤ τελικά συναίνεσε νά χρησιμοποιηθεῖ κι ἄς μᾶς λέει πώς ἐρήμην του τραβήχθηκε ἡ φωτογραφία;

Ἐρώτηση ἕκτη:

Τί ἐννοεῖται κ. Κουμουτσάκο ὅταν μᾶς προτρέπετε «μεταμελημένος» νά «τηροῦμε πλήρως τά κυβερνητικά μέτρα ὑπέρ τῆς δημόσιας ὑγείας»; Ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Βουλή ἔχει ἀπαγορεύσει τήν Θεία Κοινωνία κι ἐμεῖς δέν τό ξέρουμε, ἐπίσης οὔτε καί ἐσεῖς;

Ἐρώτηση ἕβδομη:

Ἄν εἶναι «εἰλικρινές» ὅλο αὐτό τό πανηγύρι ἐμπαιγμοῦ τῶν Θείων, γιατί κ. Χαρδαλιᾶ δέν καλέσατε τόν Εἰσαγγελέα, ὅπως συνηθίζετε εἰς βάρος Ἱερέων κι ὁποιουδήποτε ἄλλου πολίτη γιά ἀνάκριση;

Μήπως γιατί δέν εἶναι ἀπαγορευμένη ἡ Θεία Κοινωνία (ἀκόμη…, ἀλλά τό ἑτοιμάζετε κι αὐτό μετά ἀπ’ ὅλο αὐτό τό στημένο ψέμα);

Ἐρώτηση ὅγδοη:

Καί ἐφόσον ὅλοι γνωρίζουμε πώς δέν εἶναι ἀπαγορευμένη ἡ Θεία Κοινωνία, τότε γιατί κ. Χαρδαλιᾶ καί λοιποί θεομάχοι ὁποιουδήποτε κόμματος προξενεῖτε ὅλον αὐτόν τόν ντόρο και μάλιστα σέ στέλεχος τῆς Κυβέρνησης καί συνάδελφό σας, καθώς καί στήν κοινωνία;

Ἐρώτηση ἔνατη, καταληκτική καί ρητορική:

Ποιόν δουλεύετε;

Ὅλο αὐτό εἶναι ἕνα ἀκόμη στημένο παιχνίδι τῶν νεοταξιτῶν θεομάχων ἡγετῶν μας, προκειμένου νά μᾶς πείσουν πώς εἶναι συνεπεῖς μέ ὅλους τούς πολίτες ἀνεξαιρέτως, ἀκόμη καί μέ τά ἴδια τους τά στελέχη καί τούς πολιτικούς συναδέλφους τους γενικώτερα!

Κι ἐμεῖς τώρα πρέπει νά ποῦμε· «μπράβο πού σκέπτονται τήν ὑγεία μας καί ὄχι τά προσωπικά συμφέροντα τῶν δικῶν τους» καί ταυτόχρονα νά ἐγγραφεῖ στόν ἐγκέφαλό μας τό μήνυμα· «Θεία Κοινωνία-κίνδυνος-θάνατος» καί τό μήνυμα· «Κοινωνεῖς; Ἀπό δῶ καί πέρα θά διασύρεσαι, ἑτοιμάσου»!

Ἐλπίζω νά μήν τό καταπιοῦμε ἀμάσητο ὅλο αὐτό τό τρυκάκι!...

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

@· «Θεία Κοινωνία-κίνδυνος-θάνατος» καί τό μήνυμα· «Κοινωνεῖς; Ἀπό δῶ καί πέρα θά διασύρεσαι, ἑτοιμάσου»!

Αυτό ακριβώς.

bibikosvasilios είπε...

Αγαπητή Μαρία πάντα ακριβής ο Χρηστός και η Παναγιά να σε σκέπει.Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το υπόβαθρο της παγκοσμιοποίησης είναι θρησκευτικό και βαθειά αντιορθοδοξο. Η περίφημη νέα τάξη(πανάρχαια παγανιστική) πραγμάτων γνωρίζει ότι μόνο χωρίς ορθοδοξία μπορεί αυτό να γίνει.Αλλα πλανώνται πλανην οικτρά. Ει Κύριος Μεθ ημών ουδείς καθ' ημών!!!!

Nikos είπε...

Σωστά τα λέτε αλλά οι δύο πρώτες ερωτήσεις είναι μάλλον αφελείς. Δεν γνωρίζετε ότι όλοι κυκλοφορούμε με κινητά τηλέφωνα με κάμερα και ότι η ανάρτηση φωτογραφιών στα social media είναι πανεύκολη για τον καθένα;

Γιώργος είπε...

Χαίρετε κι από μένα! Οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε τέτοια εξέλιξη που όμοιά της βρίσκει κανείς στην τεχνολογία των smartphones! Οπότε , προς τί η έκπληξης;

Ανώνυμος είπε...

Αναφέρει το άρθρο πως αρχικά φαίνονται απλά τα ερωτηήματα.
Το αφελές όμως ξετυλίχθηκε σιγά σιγά σε μή αφελές!
Για να καταλάβει ο κόσμος το σκεπτικό και ίσως και πώς να σκεπτόμαστε.

Efstathios Efstathios είπε...

Πολλές ερωτήσεις, ενώ το πράγμα είναι απλούστατο. Ο συγκεκριμένος, σήμερα κυβερνητικό στέλεχος αύριο κατά κόσμον τίποτα, μετάλαβε "αυθόρμητα" λόγω "γενεθλίων". Αυτό τα λέει όλα. Δεν έχει ιδέα από Εκκλησιαστικό Ορθόδοξο Τυπικό. Καταρχήν για να μεταλάβεις λαμβάνεις την ευχή του Πνευματικού σου κατόπιν εξομολογήσεως και μετανοίας. Τα γενέθλια για τον "Ορθόδοξο" δεν αποτελούν αιτία Θείας Μετάληψης, αλλά η εορτή του ονόματός μας που φέρουμε προς τιμήν του Αγίου μας!!!

Ανώνυμος είπε...

Στο δαιμονοκρατούμενο χώρο των πολεμίων του Θαύματος των Θαυμάτων και Μυστηρίου των Μυστηρίων, ανήκουν και οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι, κύριοι Μόσιαλος και Δερμιτζάκης.
Οι εν λόγω επιστήμονες , από καιρού εις καιρόν, επανέρχονται με κατάπτυστες δηλώσεις τους, στο θέμα της δήθεν επικινδυνότητας της Θείας Κοινωνίας, διαμορφώνοντας το κατάλληλο κλίμα, προκειμένου να τεθή και επισήμως, από την επιτροπή των "ειδικών", το όλο ζήτημα και να ληφθούν οι αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις.
Κατι τέτοιο, αποτελεί χρόνιο, υποκάρδιο πόθο, των αντιχρίστων και εκκλησιομάχων κύκλων.
Άνθρωποι άσχετοι με την εκκλησιαστική ζωή και εμπειρία, άπιστοι και ορθολογιστές, τραγικά αθεολόγητοι και αγιογραφικώς αστοιχείωτοι, υπό το μανδύα του θεράποντος της επιστήμης, αποφαίνονται, οι ταλαίπωροι και δυστυχείς, για θέματα που υπερβαίνουν και αυτούς και την επιστήμη.
Κατάντια!
Λ. Ν.

Γεώργιος Λουκάκης είπε...

Την 17/9 πανηγύριζε ο συγκεκριμένος ναός της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής στο Ν. Ψυχικό και θα υπήρχαν πολλοί φωτογράφοι.Θέλω να πιστεύω ότι ο κ.Κουμουτσάκος δεν είναι θεομπαίκτης και υποκριτής αλλά δειλός,χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί ελαφρυντικό.

Ανώνυμος είπε...

Είτε ήταν στο παιχνίδι εξ αρχής ο κ. Κουμουτσάκός-βάζω τον καλό λογισμό πως δεν ήταν- είτε όχι
το βέβαιο είναι πως οι δικοί του τον χρησιμοποίησαν για την αντιχριστιανική προπαγάνδα τους και τα σατανικά σχέδιά τους.
Διότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το χτυπάς πλέον ανοιχτά αυτό που σώζει τους Χριστιανούς, την Θεία Κοινωνία και τον ίδιο τον Χριστό. Και αντίχριστο και σατανικό!

Φρικτά βασανιστήρια περιμένουν τους πολιτικούς ηγέτες και τους ακολούθους τους που τους πιστεύουν, αν δεν μετανοήσουν εγκαίρως.

Γεώργιος Λουκάκης είπε...

Μόλις τώρα διέκρινα στην επίμαχη φωτογραφία την λέξη '' Romfea gr'' και επειδή έχω παρατηρήσει ότι ο εν λόγω ιστότοπος συχνά δημοσιεύει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον συγκεκριμένο ναό, θεωρώ ότι η φωτογραφία είναι αθώα.

Μαρία είπε...

Κι ἐγώ εἶδα τό λογότυπο ἀδελφέ.

Δέν ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι οἱ φωτογράφοι τοῦ ἐν λόγῳ ἱστολογίου. Ἔχω δεῖ ἀρκετές φορές φωτό ἄλλων νά σταμπάρονται ἀπό λογότυπα ἱστολογίων.
Ἐμένα προσωπικά, ἱστολόγια "ὑψηλοῦ βεληνκοῦς" καί ὄχι μόνο μοῦ ἔκλεψαν ἀρκετές φορές στό παρελθόν ἄρθρα μου (ὄχι ἁπλῶς φωτό) χωρίς νά βάζουν τήν ὑπογραφή μου ὡς συντάκτρια καί τά πλασάριζαν γιά δικά τους ἀνυπόγραφα! Καί πρόσφατα ἔτυχε νά δῶ ἄρθρο μου πού πῆραν ἀπό τό ἀκτίνες μέ τό ὄνομα μου ἄφαντο...

Ἀλλά κυρίως,

δέν ἀποδεικνύει ὅτι δέν εἰδοποιήθηκαν γιά τήν συγκεκριμένη λήψη ἄνωθεν.

Θέλω νά πιστεύω πώς ἐξ ἀρχῆς ὁ κ. Κουμουτσάκος δέν συναίνεσε στό στήσιμο.
Τό σίγουρο ὅμως εἶναι πώς
πρῶτον: τόν χρησιμοποίησαν στό ἔπακρον
καί δεύτερον: ἀρνήθηκε τήν Θεία Κοινωνία πού πῆρε καί προτρέπει καί σἐ ἐμᾶς "νά τηροῦμε τά μέτρα"...

Ὁπότε, τό τρύκ καί ἡ οὐσία παραμένουν.

Μαρία είπε...

Πάντως γιά νά μήν εἴμαστε ἐμεῖς ἀφελεῖς καί ψάχνουμε τό ἀχνό λογότυπο τῆς Ρομαφαίας, ἀφελῆ ἐρωτήματα καί ἄλλα "ἐλαφρυντικά", καλοπροαίρετα δέν λέω..

δεῖτε τήν σχέση τοῦ κ. Κουμουτσάκου καί μέ τούς Μασώνους Ρόταρυ, γιά παράδειγμα ἐδῶ:

https://www.facebook.com/filotheirc/posts/1478276392269358/

Ανώνυμος είπε...

https://www.in.gr/2020/09/22/politics/paraskinio/einai-ksekatharo-oti-skontapse-kai-piastike-apo-xeri-tou-papa-xamos-sto-twitter-gia-faoul-xardalia/
https://www.in.gr/2020/09/22/apopsi/o-nikos-xardalias-ofeilei-na-zitisei-toulaxiston-syggnomi/
https://www.in.gr/2020/09/22/politics/kyvernisi/papathanasis-adeiazei-xardalia-den-tha-filousa-kanena-xeri-ierea-pano-apo-ola-dimosia-ygeia/
Η αφόρητη φαιδρότητα και αθλιότητα πολιτικών, πολιτικάντηδων μάλλον, και δημοσιογραφίσκων.
Ο γνωστός εκκλησιομάχος Χαρδαλιάς "σε ένδειξη σεβασμού", κατά δήλωσή του, έσπευσε να υποκλιθεί μπροστά σε ιερέα, πληγέντος, λόγω της προσφάτου θεομηνίας, χωριού του νομού Καρδίτσας.
Και μετά το "πρόγκηγμα" από τη "λεγεώνα" των θολοκουλτουριαρέων της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, έσπευσε να "απολογηθεί". Πληρώθηκε, έτσι, με το ίδιο νόμισμα, με το οποίο εκείνος πλήρωσε τον υπουργό Κουμουτσάκο που έκανε το "έγκλημα" να κοινωνήση...
Ο υπουργός Καραθανάσης τον μέμφθηκε για το "έγκλημά" του αυτό. Και δήλωσε τα κάτωθι "βαρύγδουπα",φαιδρά και γελοία, ληρήματα: "Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και αυτή τη στιγμή πάνω από όλα είναι η δημόσια υγεία» δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Παπαθανάσης όταν ρωτήθηκε εάν θα φιλούσε το χέρι ιερέα όπως έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως δεν θα φιλούσε κανένα χέρι και πως θα ήταν πολύ προσεκτικός και θα εφάρμοζε κάθε μέτρο.
«Σαφώς μπορεί να υποκλιθώ σε έναν ιερέα αλλά στην εποχή που ζούμε νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε τα μέτρα» κατέληξε.
Ο γνωστός για τις απαίσιες και ολέθριες θέσεις του, ψευτοπροοδευτικός δημοσιογράφος Κανέλλης του μαρινακικού, εκκλησιομάχου και συστημικού in.gr, υποστηρίζει ότι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, οφείλει να ζητήση συγγνώμη.
Σήψη και δυσωδία!
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com