12 Ιουλ 2020

Η Αγία Σοφία είναι χριστιανικό μνημείο κ. Ερντογάν και ό,τι κι αν κάνετε δεν μπορεί να αλλάξει

Η Αγία Σοφία τζαμί - Δεν έκανε πίσω ο Ερντογάν - Όλοι εναντίον του ...
Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Συντονιστής ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου θεολόγων Ἀττικῆς
            Ὁλόκληρος ὁ χριστιανικός κόσμος εἶναι ἀνάστατος λόγῳ τῆς ἀπαράδεκτης ἀποφάσεως τοῦ κου Ἐρντογάν νά μετατρέψει τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί. Ὁ κος Ἐρντογάν, τοῦ ὁποίου ὅλες οἱ πράξεις πείθουν πώς νομίζει ὅτι ζῆ πρό πεντακοσίων ἐτῶν, εἶναι γνωστός γιά τίς ἀπόπειρες αὐθαιρεσίας τίς ὁποῖες ἐπιχειρεί εἰς βάρος τῶν γειτονικῶν του κρατῶν καί λαῶν, ὅσο καί γιά τίς αὐθαιρεσίες του εἰς βάρος τοῦ λαοῦ του. Προφανῶς ἡ πρόσφατη αὐτή αὐθαιρεσία του ἔχει σκοπό νά κολακεύσει τόν δικό του λαό, νά τόν ἐξευμενίσει καί νά τόν κάνει νά ξεχάσει τίς αὐθαιρεσίες, τίς ὁποῖες ὑπέστη καί ὑφίσταται ἀπό τόν κο Ἐρντογάν.

            Θά ὑποβάλουμε λοιπόν στόν κο Ἐρντογάν μερικά ἐρωτήματα, στά ὁποῖα φυσικά δέν θά ἀπαντήσει, τί θά εἶχε ἄλλωστε νά πεῖ, ὅμως ὁ κάθε νοήμων ἄνθρωπος τῆς ὑφηλίου θά κατανοήσει βάσει αὐτῶν τό μέγεθος τῆς αὐθαιρεσίας, ὅσο καί τῆς ἀνοησίας τοῦ ὡς ἄνω ἐγχειρήματος:
            Ἰσχυρίζεσθε, κε Ἐρντογάν, ὅτι τό κράτος σας ἔχει τήν κυριότητα τοῦ μνημείου. Ἀπό ποῦ ἀπέκτησε τήν κυριότητα αὐτή κε Ἐρντογάν; Κατασκεύασε μήπως τό μνημεῖο; Σαφῶς ὄχι. Μήπως τό ἀγόρασε; Ὁπωσδήποτε ὄχι. Μήπως τοῦ τό δώρισε ὁ ἴδιος ὁ νόμιμος ἰδιοκτήτης του; Κατά κανένα τρόπο. Πῶς λοιπόν ἀπέκτησε τήν κυριότητα; Ἀσφαλῶς μέ τή βία. Ἐκδιώκοντας τόν μοναδικό νόμιμο κύριο τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας, δηλαδή τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τήν Ἀρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Αὐτό εἶναι ὁ μοναδικός νόμιμος κύριος τοῦ μνημείου αὐτοῦ, ἐσεῖς διαθέτετε μόνο τήν κυριότητα τήν ὁποία σᾶς παρέχει ἡ βία καί ἡ αὐθαιρεσία σας.
            Ὅμως, κε Ἐρντογάν, ἄν ὁ πρόγονος καί προκάτοχός σας Μωάμεθ Β΄ προέβη μία φορά σέ αὐτή τήν αὐθαιρεσία, εἶχε καί μία δικαιολογία: ὅτι ὁ λαός σας ἐκείνη τήν ἐποχή, ὡς νομαδικός καί περιπλανώμενος δέν ἐγνώριζε τήν οἰκοδομική τέχνη καί δέν ἦταν ἰκανός νά κατασκευάσει μνημεῖα τέτοιου εἴδους καί μεγέθους, γι΄ αὐτό καί ἔπρεπε νά τά ἁρπάξει μέ τή βία ἀπό τούς νόμιμους ἰδιοκτῆτες τους, τό ὁποῖο καί ἔπραξε. Ὁμολογεῖτε λοιπόν, ὅτι μετά παρέλευση πεντακοσίων ἑξήντα ἑπτά (567) ὁλοκλήρων ἐτῶν ὁ λαός σας βρίσκεται στήν ἴδια ἀδυναμία στήν ὁποία βρισκόταν τό 1453; Στήν ἴδια ἔλλειψη τεχνογνωσίας; Ἀφοῦ ἰσχύει λοιπόν κάτι τέτοιο, γιατί δέν καλεῖτε, ὅπως ἔχετε πράξει γιά ἄλλα δημόσια ἔργα, ὅπως γέφυρες καί ἐθνικές ὁδούς, ξένες ἑταιρεῖες ὥστε νά σᾶς κτίσουν τό τζαμί, τό ὁποῖο ἔχετε ἀνάγκη; Βρίσκεσθε σέ οἰκονομική ἀδυναμία; Ἕως ἐκεῖ ἔχουν λοιπόν  ὁδηγήσει τό κράτος σας οἱ αὐθαιρεσίες σας;    
            Ὅ,τι ὅμως καί νά πράξετε, ἡ Ἁγία Σοφία δέν πρόκειται ποτέ, τό τονίζουμε ποτέ, νά γίνει οὐσιαστικά τζαμί, καί νά οἱ λόγοι:
            Ἡ Ἁγία Σοφία κτίσθηκε τόν 6ο αιώνα μ.Χ., πρίν ἀκόμη ὑπάρξει ὁ ἰσλαμισμός, ὡς χριστιανική ἐκκλησία καί καθαγιάσθηκε ὡς χριστιανική ἐκκλησία. Τό γεγονός αὐτό σκοπεύετε μήπως νά τό ἀλλάξετε μέ  δικαστική ἀπόφαση ἤ μήπως μέ προεδρικό διάταγμα;
            Λέγεται «Ἁγία Σοφία», ὄνομα τόσο χριστιανικό, ὅσο καί ἑλληνικό. Θά χρησιμοποιήσετε τό δικό της ὄνομα καί θά εἶναι τό μοναδικό τζαμί παγκοσμίως τό ὁποῖο θά ἔχει χριστιανικό καί ἑλληνικό ὄνομα; Ἤ μήπως θά ἀλλάξετε τό ὄνομά της;  Καί πῶς θά τήν ὀνομάσετε … μήπως «Ἐρντογάν τζαμί»;
            Γνωρίζετε, ὅτι δέν εἶναι προσανατολισμένη πρός τήν Μέκκα, διότι δέν κτίσθηκε ὡς τζαμί; Οἱ πιστοί λοιπόν τῆς θρησκείας σας θά προσεύχονται πρός λάθος κατεύθυνση καί γι΄ αὐτό θά εὐθύνεσθε ἐσεῖς. Ἤ μήπως εἶσθε τόσο ἀφελής, ὥστε νά πιστεύετε τόν μύθο, ὅτι ὁ Μωάμεθ Β΄ μέ μία προσευχή κατόρθωσε νά στρέψει τόν ναό καί νά ἀλλάξει τόν προσανατολισμό του;
            Ἡ Ἁγία Σοφία φέρει ψηφιδωτά μέ τή μορφή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτά θά ἀντικρίζουν προσευχόμενοι ἐντός τῆς Ἁγίας Σοφίας οἱ μουσουλμάνοι. Οἱ πιστοί τῆς θρησκείας σας θά προσκυνοῦν καί θά προσεύχονται στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τί θά κάνετε γι΄ αὐτό; Σκοπεύετε νά τά καταστρέψετε; Ἤ μήπως σκοπεύετε νά τά ξανακαλύψετε μέ ἀμμοκονίαμα, ὅπως ἔπραξε ὁ Μωάμεθ Β΄; Ἀκούσθηκε, ὅτι θά καλύπτονται μέ ξύλινα παραπετάσματα (παραβάν), ὅμως δέν θά παύσουν ποτέ νά ὑπάρχουν καί νά σᾶς θυμίζουν τόσο τήν αὐθαιρεσία σας, ὅσο καί τήν ἱεροσυλία τήν ὁποία διαπράττετε.
            Κε Ερντογάν, μελετῆστε λίγη ἱστορία καί θά δεῖτε, ὅτι δέν ζῆτε σέ ἐποχή ὅπου οἱ δικτάτορες γλιτώνουν ἀτιμώρητοι. Ἐάν δέν φοβᾶσθε τόν Θεό, φοβηθῆτε λίγο τήν τύχη ὅσων ἡγετῶν αὐθαιρετοῦσαν συστηματικά καί ἀσύστολα καί τότε θά πάρετε πίσω τό διάταγμα γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ «Ἐρντογάν τζαμί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com