16 Νοε 2019

Ἀπάντηση στήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος πού πιστεύει ὅτι παρερμηνεύτηκαν τά λόγια τοῦ Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεοκτίστου

Ἀπάντηση στήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος πού πιστεύει ὅτι παρερμηνεύτηκαν τά λόγια τοῦ Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεοκτίστου
Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Μετά τό ἄρθρο μου μέ τίτλο: «Ὅταν οἱ καθαιρετέοι ἀνακοινώνουν ποινές! Τό μαῦρο-ἄσπρο!» πού εἶχε τήν καλωσύνη νά δημοσιεύσει τό παρόν Ὀρθόδοξο Ἱστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ ἐδῶ: http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_336.html, ἔπεσε στήν ἀντίληψή μου πώς διαβάστηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος, γιατί σέ ἐλάχιστες ὧρες ἀντέδρασε μέ ἀνακοίνωσή της μέ τίτλο: «Απάντηση σε κακοπροαίρετους ἑρμηνευτές των λόγων του Φωκίδος Θεοκτίστου» στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως (βλέπε: http://www.imfokid.gr/2019/11/blog-post_15.html) καί πού δημοσιεύθηκε καί στό παρόν Ἱστολόγιο σήμερα Σάββατο 16/11/19 ἐδῶ: Η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος πιστεύει ότι παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του Μητρ. Φωκίδος Θεοκτίστου.
Ὀφείλω νά ἀπαντήσω ἐπί τῆς ἀπαντήσεως στήν Σεβαστή Μητρόπολη Φωκίδος, πρῶτον γιά νά ἀποκατασταθοῦν παρερμηνεῖες, δεύτερον γιατί δέν συμφωνῶ σέ καίρια σημεῖα ἀπό τά ἀνακοινωθέντα καί τρίτον γιά τήν πλήρη ἐνημέρωση τῶν πιστῶν, πλεῖστοι ἐκ τῶν ὁποίων παρακολουθοῦμε ἐναιοί τίς ἐξελίξεις μέ τό Οὑκρανικό ζήτημα καί μέ τίς ἀποφάσεις καί ἐνέργειες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπαντῶ τά ἑξῆς:
Σεβαστοί Πατέρες, στήν πρώτη παράγραφο ἀναφέρετε πώς ἐξυβρίζεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Κανείς καί εἰδικά στό ἄρθρο μου δέν ἐξυβρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Ἄλλο ἔλεγχος καί ἄλλο ὕβρις. Ὁ ἔλεγχος καί μάλιστα ἀπό λαϊκούς, ὄχι μόνο δέν ἀπαγορεύεται, ἀλλά ἐπιβάλλεται ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως (Ἄγιος Θεόδωρος Στουδίτης, Ἐπιστολή πα’, βιβλίο β’, P.G99, 1321A-C).
Στήν τρίτη παράγραφο, ἀναφέρετε πώς ὁ Ἐπίσκοπος Φωκίδος κ. Θεόκτιστος καί Ὑμεῖς «δέν διακόπτετε κοινωνία» καί ὄτι στόν λόγο του δέν ἔδωσε «κανονικές διαστάσεις». Καί πάλι κανείς δέν σᾶς κατηγόρησε ὅτι διακόπτετε κοινωνία μέ κάποιον, δηλαδή μέ τούς Ρώσους (κλῆρο καί λαό) στούς ὁποίους ὅμως, βγάλατε κόκκινη κάρτα ἐπισκέψεως στήν Μητρόπολή Σας.
Ἀντιθέτως μάλιστα! Οἱ πιστοί ἀντιδροῦμε  γιατί "κοινωνεῖτε" μέ κατεγνωσμένους ἀχειροτονήτους καί καθηρημένους ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Ρωσίας.
Ἐπίσης, ἀντιδροῦμε στό ὅτι ἐνῶ σφάλλει ἡ Ἐλληνική πλευρά λόγῳ παραβίασης Ἱερῶν Κανόνων, ὁ Μητροπολίτης Σας ἀνακοίνωσε προσκυνηματικό ἐμπάργκο, σάν αὐτό, στό ὁποῖο  δικαίως ὑποβάλλει ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ὅποια Ἑλληνική Μητρόπολη μνημονεύει τόν Ἐπιφάνιο, συμπροσεύχεται καί συλλειτουργεῖ μέ αὐτόν καί τήν «ἐκκλησία» του. Καί ἐνῶ γνωρίζετε ὅτι δέν θά ἔλθουν Ρῶσοι προσκυνητές γιατί αὐτήν τήν ἐντολή ἔλαβαν ἀπό τόν Πατριάρχη τους, προκειμένου νά μήν συγκοινωνήσουν μέ συγκοινωνοῦντες μέ σχισματικούς, τότε γιατί ἄλλο ἀνακοινώθηκε, παρά γιά ἀνταπόδοση, ἔστω καί αἴολη! Πῶς μετά ἐπιθυμεῖτε ἔτσι νά διαφυλάξετε τό "κύρος" τῆς δικῆς Ἐκκλησίας σας; Χαρακτηριστικά γράφετε σχετικά μέ τό «ἀπαγορευτικό» πού ἀνακοίνωσε ὁ Μητροπολίτης κ. Θεόκτιστος: «για να μη γίνει αίτιος να μειωθεί ακόμη περισσότερο το κύρος αυτής της Εκκλησίας» (τῆς Ρωσικῆς). Δηλαδή μᾶς παρουσιάζετε πώς ὁ κ. Θεόκτιστος εἶπε αὐτόν τόν λόγο γιά νά προφυλάξει τό κύρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, τήν ἴδια στιγμή πού ἔχετε χάσει ἤδη το δικό σας μέ τήν ἀναγνώριση  σχισματικῶν καί μέ τό ἀντικανονικό συλλείτουργο μαζί τους! Ἐπίσης, τήν ἴδια στιγμή πού παρακάμψατε τήν κανονική δικαιοδοσία τῆς Ρωσίας στά τοῦ οἴκου της!  Ἀδυνατῶ νά συλλάβω τήν λογική Σας.
Ἐπιπλέον, θέλετε νά ἀποδίδονται τιμές στόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί στόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο (ὅπως προκύπτει ἀπό τήν πρώτη παράγραφο τῆς ἀνακοίνωσης) τήν στιγμή πού ἐξαφάνισαν ἐν μίᾳ ἡμέρᾳ τήν Κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὑπογραμμίζετε ἰδιαίτερως δε τήν θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καί τό Πατριαρχεῖο ὡς τόν πιό ἱερό θεσμό τῆς Πίστης μας. Μά κανείς δέν ἀκυρώνει τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς, γιατί ἡ Ἐκκλησία ἀνήκει στόν Χριστό. Τό ἀντίθετο συμβαίνει μέ τίς ἀντιδράσεις ἐν προκειμένῳ. Θέλουμε οἱ θεσμοί νά διαφυλαχθοῦν στό ὕψος τους, ὅπως τούς κανόνισε ὁ Κύριος. Οἰ θεσμοί, ὄμως, αὐτοακυρώνονται ἀπό τίς ἀντικανονικές ἐνέργειες ὅποιων κι ὅσων διακονοῦν μέσα ἀπό αὐτούς! Καί γιά νά μήν παρεξηγηθῶ, τά πρόσωπα καί ὄχι οἱ θεσμοί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἔτι περισσότερο δε ὅταν κάποιος διακονεῖ μέσα ἀπό αὐτούς καί ἀκυρώνει ἄλλους κανονικούς θεσμούς, ὅπως τήν Κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐπί παραδείγματι...καί κάνει ὅ,τι θέλει ὡς primus sine paribus ἀντί ὡς primus inter pares.
Ὅσο γιά τό "κακοπροαίρετους" τοῦ τίτλου τῆς ἀνακοινώσεώς Σας, τί νά πῶ;...
Ἄλλοι σχίζουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἔνθεν κι ἔνθεν καί ἄλλοι βαπτιζόμεθα "κακοπροαίρετοι".
Δόξα τῲ Θεῷ γιά αὐτήν τήν μικρή δημόσια ὕβρη.
Τέλος,
τό τραγικό αὐτῆς τῆς ἀνακοίνωσης εἶναι πώς ἡ Μητρόπολή Σας ἐθίχθη γιά τήν κριτική πού ἔγινε στό ἄτοπο λεχθέν περί τοῦ προσκυνηματικοῦ ἐμπάργκο πρός τούς Ρώσους.
Γιά ὅσα Σᾶς λένε οἱ πιστοί (οἱ διαφωνοῦντες Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς καί λαϊκοί) γιά τά ἄκυρα Μυστήρια, τίς συμπροσευχές καί τά συλλείτουργα μέ σχισματικούς ἀχειροτονήτους καί καθηρημένους καί γιά τήν καταπάτηση Ἱερῶν Κανόνων-μικρό δεῖγμα  ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρω στό ἄρθρο μου-αὐτά δέν Σᾶς ἄγγιξαν, οὔτε Σᾶς πόνεσαν! Παρόλου πού οἱ Ἱεροί Κανόνες προφυλάσσουν τούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιά τούς ὁποίους εἶσθε τόσο εὐαίσθητοι!...
Ἀπολύτως φυσιολογικά σιωπήσατε στήν ἀνακοίνωσή σας γιά αὐτά...
Οὔτε λόγος…

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ!ΠΡΕΠΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ(ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΛΠ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ!Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο κ.Μαρια

Kwsths22 είπε...

Κάποιοι θέλουν να πειθαρχουν σε ανθρώπους και όχι στον Θεό!! Δεν γίνεται χειροτονία με τόμο αυτοκεφαλίας παρά μόνο με επίθεση χειρός!!!! Είναι τόσο δυσκολο να το καταλάβουν;;;;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com