15 Νοε 2019

Ὅταν οἱ καθαιρετέοι ἀνακοινώνουν ποινές! Τό μαῦρο-ἄσπρο!

Ὅταν οἱ καθαιρετέοι ἀνακοινώνουν ποινές!
Τό μαῦρο-ἄσπρο!
Μαρία, Ἐκπαιδευτικός
Στήν ἐπίσκεψη τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν ρασοφορεμένων καί περιφερομένων ἀνά τῇ Ἑλλάδι προκειμένου νά κατοχυρώσουν ψευδο-«ἔγκυρο» ἐκκλησιαστικό προφίλ (καί γιατί νά μήν τό κάνουν ἄλλωστε, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία μᾶς ἔκανε λημέρι τους;…), πέρασαν κι ἀπό τήν Φωκίδα
(http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_276.html).
Στό συγκεκριμένο «προσκύνημα» (ἔχουμε προσκυνήσει κυριολεκτικά τήν ἀντικανονικότητα), ἐτελέσθη ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ στήν Ἱ. Μ. Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρῶφ συλλειτουργούντων τοῦ Ἐπισκόπου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου καί τοῦ Ἡγουμένου Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη μέ τούς σχισματικούς Οὐκρανούς («Ἐπίσκοπο» καί «Ἱερέων»).
Εἰς τό ΑΚΥΡΟΝ αὐτό ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, τάδε ἔφη ὁ Μητροπολίτης Φωκίδος:
«Δεν θα γίνονται πλέον δεκτοί στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος Ρώσοι κληρικοί και λαϊκοί που δεν αναγνωρίζουν την υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου χορηγηθείσα αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιον. Η οποία αυτοκεφαλία ανεγνωρίσθη και από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον». (Ἀλλά κατεδικάσθη Συνοδικῶς ἀπό τήν Ρωσική Ἐκκλησία, στήν δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ὑπάγεται ἡ Οὑκρανία! Ὑποχρεοῦμαι νά συμπληρώσω).
Ἡ δήλωση αὐτή ἀποτελεῖ ξεκάθαρα ἀπάντηση-ἀντίποινο στήν Ρωσική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπαγόρευσε τά προσκυνήματα τῶν πιστῶν της σέ ὄσες Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος μνημονεύουν τόν σχισματικό «Ἐπίσκοπο» Ἐπιφάνιο. Καί ὄχι ἄδικα, προκειμένου νά μήν μολυνθοῦν οἱ προσκυνητές της ἀπό ὅσους τελοῦν ἄκυρα Μυστήρια μέ σχισματικούς καί γιά νά συνετίσουν τούς Ἕλληνες Ἐκκλησιαστκούς ἡγέτες γιά τίς ἀντικανονικές ἀτασθαλίες τους!   (βλέπε: Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀντιδρᾶ στό προσκυνηματικό ἐμπάργκο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σέ Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος! Τό μαῦρο ἄσπρο!...).http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_89.html
Ἀπίστευτο!
Ἐνῶ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καθίστανται καθαιρετέοι ὅσοι συμπροσεύχονται καί συλλειτουργοῦν μέ Συνοδικῶς καθηρημένους, βγαίνουν ἀπό πάνω καί ἀνακοινώνουν ποινές καί τιμωρίες σέ μία ὁλόκληρη Ἐκκλησία, τήν Ρωσική, ἄν δέν συμμορφωθεῖ μέ τό σχίσμα καί δέν τό ἀναγνωρίσει! Ἄκουσον ἄκουσον!
Ἄς ὑπενθυμίσουμε στόν Σεβασμιώτατο Ἐπίσκοπο κ. Θεόκτιστο, ὄχι λόγια δικά μας, ἀλλά κάποιο μικρό δεῑγμα Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας:
Β´ Κανών τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει:
«Τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίοις ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι, μηδὲ συγχέειν τὰς ἐκκλησίας». (Γιά τήν περίπτωση εἰσπηδήσεως-πού ἔγινε ἀπό τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί ἀπό ὅσους Ἐπισκόπους «χάρισαν» Αὐτοκέφαλο στήν σχισματική Οὐκρανική «ἐκκλησία"-στήν Ρωσική Ἐκκλησία καί τίς δικές της δικαιοδοσίες).
Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις καθῃρημένῳ, κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός". (Γιά τήν περίπτωση συμπροσευχῆς).
Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω". (Γιά τήν περίπτωση συμπροσευχῆς καί ὅποιας ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς ἐνέργειας ἀπό κληρικό).
Κανών Βʹ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ:
«Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔστω». (Γιά τήν περίπτωση συλλείτουργου).
Ἠ Ρωσική Ἐκκλησία παρακολουθώντας ἐκ τοῦ διαδικτύου τά ἀντικανονικά καμώματα μας, δικαίως θά ἀναφωνεῖ˘ «ἐκεῖ πού μᾶς χρωστάγανε, μᾶς πῆραν καί τό βόδι…»!
Παρακαλοῦμε ὅλα τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα, τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανικούς Συλλόγους, τίς Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἀδελφότητες καί τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἔντυπο Τύπο τῆς Ἑλλάδας νά ἐνημερώνουν τούς πιστούς (κλῆρο καί λαό) γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα, ἀνά ταχτά χρονικά διαστήματα καί κυρίως σέ περιοχές καί περιόδους ἐπισκέψεως τῶν ρασοφορεμένων κοσμικῶν Οὐκρανῶν (καί ὄχι λαϊκῶν, διότι ἐνῶ εἶναι ἀχειροτόνητοι ἤ καθηρημένοι ἐμμένουν στήν πλάνη τους) στήν Ἑλλάδα!
Παρακαλοῦμε τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (ἐκτός Ἑλλάδος-πού σίγουρα παρακολουθοῦνε τίς ἀντιδράσεις μας-νά καλέσουν τάχιστα Πανορθόδοξο Σύνοδο γιά τό Οὑκρανικό ζήτημα, γιατί σύντομα βλέπω τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία ὡς μαῦρο πρόβατο περιθωριοποιημένη καί ἀποκλεισμένη ἀπό τίς ὑπόλοιπες.
Ἄν μάλιστα ἐπεκταθεῖ περισσότερο τό «προσκυνηματικό χόμπι» τῶν ψευδο-Οὐκρανῶν σχισματικῶν, θά μολυνθεῖ ἡ Ἐπικράτεια ἀπό ἄκυρα Μυστήρια καί ἀντικανονικές συμπροσευχές! Καί τότε, ποιός σώφρων ἐκ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς οἰκουμένης, θά θέλει κοινωνία μέ ἐμᾶς;
Δέν τολμῶ νά σκεφθῶ τήν ἐπέκταση τοῦ Οὐκρανικοῦ σχίσματος καί σέ ἄλλες Ἐκκλησίες πλήν τῆς Ρωσίας καί τῆς Ἑλλάδος, διότι τότε θά μιλᾶμε γιά πυρηνικό τορπιλισμό τῆς νομίμου-Κανονικῆς ἑνότητας, μέ ἀπίστευτες προεκτάσεις!

Αὐτά πού γίνονται θέλει ὁ Διάβολος καί διαιρέτης…

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όπου μαγαρίζουν τα θεία μυστήρια βγάζουν και ομαδική φωτογραφία. Μήπως έχουν μπόνους για κάθε φωτογράφιση;

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com